Německo: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

12. 4. 2018

Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Níže shrnujeme aktuální Mapu oborových příležitostí (společný projekt MZV a MPaO, viz ZDE) a uvádíme další odkazy.

 

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl je v SRN nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí více než 40 % na celkovém exportu i soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní automobily a díly pro motorová vozidla jsou nejdůležitějšími českými vývozními položkami do SRN, s rostoucí tendencí. Prognózy růstu výroby automobilů v SRN kopírují odhady globálního trhu, tj. + 2 - 3 % (2016), resp. 0,5 % (2017). Predikce obratu automobilového průmyslu v SRN jsou mírně rostoucí, ze současných 382 mld. EUR (2014), na 405 mld. EUR v r. 2016, resp. 409 mld. EUR v r. 2018. V rámci inovací a aplikovaného výzkumu v automotive představují priority elektromobilita a hybridní pohony. V květnu 2016 byla zahájena subvence elektromobilů (kupní prémie, daňové odpisy aj jak exportéři, tak německé firmy.

 

Civilní letecký průmysl

V rámci letecké dopravy představují příležitost subdodávky do leteckého průmyslu, jejichž objem se od r. 2009 zdesetinásobil. 

 

Energetický průmysl

Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové (zhruba 3 600 km) a distribuční (asi 193 000 km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí zhruba do r. 2022 se pohybují okolo 45 mld. EUR.  V rámci své energetické koncepce se země zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, z tohoto důvodu existuje potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny. V Německu tak roste poptávka především po inovativních energetických řešeních.

Další potenciál nabízí decommissioning jaderných elektráren v rámci politiky ústupu od využívání jaderné energetiky (Atomausstieg, poslední reaktor bude odpojen v r. 2022).

 

ICT

Současným hl. trendem v německém průmyslu je tzv. koncept „čtvrté průmyslové revoluce“ (Industrie 4.0), tj. propojování IT technologií s průmyslovou, ale např. i zemědělskou, výrobou a logistikou a vytváření „inteligentních“ samořídících jednotek. Aktuální studie odhadují úspory (v důsledku zvyšování produktivity) ve vybraných sektorech (chemický, strojírenský, elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství, IT) do r. 2025 na 78,7 mld. Obrat v ICT v SRN vzrostl v r. 2015 o 2,9 %, loni o 1,9 %. Potenciál pro české firmy lze nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení, ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech, a aplikovaném výzkumu.

 

Služby

V souvislosti se zvyšováním výdajů na VVI v Německu, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru, a posilování internacionalizace VVI a clusterů, příležitosti pro české firmy a výzkumné instituce lze nalézt v outsourcingu aplikovaného výzkumu pro německé firmy/instituce, resp. vytváření kooperací. Napříč sektory se nabízí významné příležitosti poskytování služeb a outsourcing v oblasti ICT, a to zejm. v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků (profese informatik je dle aktuálních studií a prognóz nejvíce nedostatková mezi absolventy VŠ; podíl nezaměstnanosti a nahlášených volných míst činil v r. 2015 pouze 0,55).

 

Stavební průmysl

Kromě výstavby dopravní infrastruktury lze spatřovat potenciál i v obnově bydlení, které by využívalo moderní technologie (nízká energetická náročnost apod.). V souvislosti s přílivem imigrantů a žadatelů o azyl v SRN (v r. 2015 činilo migrační saldo 1,1 mil. osob; v r. 2016 se příliv imigrantů zpomalil) lze pro následující roky počítat s poptávkou po montovaných stavbách, zejm. obytných kontejnerech či modulárních domech, a doprovodných službách.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Německu lze očekávat restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizace vytíženosti jednotlivých lůžek (snižování jejich stavu díky jejich nevytíženosti může však být spojena i s modernizací). Jako příležitost je však nutné spatřovat stárnutí obyvatelstva. V nejbližší době bude Německo, obdobně jako další vyspělé země, muset tuto problematiku řešit. S tím souvisí stavba a vybavení starobních/pečovatelských ústavů a modernizace nemocnic, nebo poskytování sociálních a lázeňských služeb. A mj. právě i díky stárnutí obyvatelstva vláda každoročně zvyšuje výdaje na zdravotnictví (2007: 250 mld. EUR, resp. 3 000 EUR na obyvatele ročně → 2012: 300 mld. EUR, resp. 3 700 EUR na obyvatele ročně). Prognózy počítají s nárůstem výdajů na zdravotnictví z 8 % HDP (2010) na 8,6 % HDP v r. 2020, resp. 9,1 % HDP v r. 2030. Farmaceutický průmysl vzrostl v r. 2016 o 2 %, letos je růst odhadován na 1 %.

 

Cestovní ruch

Demografický vývoj v Německu v nadcházejících 10 letech s sebou přinese i změny, které se dotknou cestovního ruchu. Cílová skupina turistů ve věku 60+ vzroste o 6,6 % a lehce ubude mladší cílové skupiny. Následkem tohoto vývoje poklesne podíl výjezdového cestovního ruchu o 2,5 mil. osob a vzroste podíl cestování po Německu o 1,5 mil. osob. V podílech zastoupení německých turistů v Čechách se však žádné zásadní změny neočekávají. Němečtí turisté dlouhodobě tvoří nejvýznamnější skupinu, která přijíždí do České republiky.

Rok 2016 byl přitom v dosavadních statistikách rekordní: v Česku se ubytovalo na 1,88 mil. německých hostů, tj. o více 6 % více než v roce předchozím. Svůj zájem přitom něměčtí turisté tradičně dělí mezi návštěvu měst (na prvním místě Praha), lázeňské pobyty (zejména Karlovarský kraj) a horské oblasti (Krkonoše, Šumava).

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Německa dlouhodobě patří co do obratu a počtu zaměstnanců k předním v Evropě. Zároveň patří mezi pět největších potravinářských importérů na světě (v r. 2015 činily zemědělské dovozy 79,8 mld. EUR, vývoz pak 68,5 mld. EUR). Vývozní zemědělskou politiku výrazně ovlivnilo embargo na dovoz potravin do Ruska, SRN hledá nové trhy především v Asii a zemích třetího světa.  K 31. 3.2015 přestaly platit mléčné kvóty na produkci mléka a zrušení vedlo k vleklé krizi na mléčném trhu. Poptávka v Německu roste také u bioproduktů (země je nejvýznamnějším evropským trhem s biopotravinami). Protože je vysoký podíl masné produkce z Německa exportován, vlastní spotřeba je z části kryta dovozem. Podobná situace je v oblasti krmiv (nyní z Jižní Ameriky) pro německou živočišnou produkci. Poptávka po těchto výrobcích stále roste. Německo patří k tradičním pivařským oblastem - i přes vysokou míru konkurence je zde potenciál, resp. zájem o česká piva.

 

Železniční a kolejová doprava

Ve východním Německu po znovusjednocení a v některých částech západního Německa byla zanedbána výstavba, resp. dlouhodobá údržba a rekonstrukce silniční a železniční infrastruktury. V příštích letech lze očekávat jejich modernizaci, rekonstrukci, rozšiřování a údržbu (rekonstrukce železničních mostů ve městech, za jejichž rekonstrukci jsou odpovědné buď obce nebo spolkové země, které v rámci reformy od Deutsche Bahn získaly danou infrastrukturu do vlastnictví a budou do budoucna konfrontovány s většími náklady; rekonstrukce silničních a dálničních mostů; obnova vozového parku, rozšiřování dálniční sítě aj.). Celkové výdaje na dopravní infrastrukturu v rámci spolkového rozpočtu by měly v letech 2015 - 2018 činit 14 mld. EUR. Plánovaná je výstavba dálnic až v objemu 14 mld. EUR, financovaná ze soukromých zdrojů (tzv. projekty PPP). Nad rámec toho byl schválen projekt spolkové vlády a Deutsche Bahn na modernizaci železnice ve výši 28 mld. EUR (2015 - 2019). Peníze půjdou především na celkovou údržbu a modernizaci železniční infrastruktury (mj. také částečnou či celkovou renovaci až 875 železničních mostů).

 

Další informace (veletrhy, ale i oborové či dodavatelské akce) naleznete na stránkách obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín.

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/index.html

nebo na stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu na:

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam oficiálních a podporovaných expozic na německých veletrzích naleznete na stránkách velvyslanectví ČR v Berlíně pod:

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality_a_veletrhy/vystavy_a_veletrhy_v_srn.html

 

Na webových stránkách obchodně – ekonomického úseku ZÚ Berlín

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/projekty_ekonomicke_diplomacie_na_r_2017.html

 

naleznete přehled schválených projektů ekonomické diplomacie na r. 2017 v celé SRN. . Pro bližší informace prosím kontaktujte patřičný zastupitelský úřad:

 

Další informace (veletrhy, ale i oborové či dodavatelské akce) naleznete na stránkách obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín.

 

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/index.html

 

nebo na stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu na:

 

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: