Německo: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

9. 2. 2017

© Zastupitelský úřad ČR Berlín (Německo)

Nejaktuálnější informace o oborových příležitostech naleznete na webu www.businessinfo.cz na domovské stránce projektu Mapa oborových příležitostí:

http://www.businessinfo.cz/cs/zahranicni-obchod-eu/mapa-oborovych-prilezitosti.html?type=1&countryId=DE

Úvodem bychom rádi uvedli, že vzhledem k velikosti německého trhu se zde uplatní víceméně každý produkt v dostatečné kvalitě, za konkurenceschopnou cenu a s aktivním, flexibilním přístupem výrobce/prodejce (marketing, ale i např. i vlastnosti produktu).

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitost pro český export

Automobilový průmysl, stavební průmysl, železniční doprava

Automobilový průmysl je v SRN nejdůležitějším průmyslovým odvětvím, které se podílí více než 40 % na celkovém exportu i soukromých výdajích na vědu a výzkum. Osobní automobily a díly pro motorová vozidla jsou nejdůležitějšími českými vývozními položkami do SRN, s rostoucí tendencí. Prognózy růstu výroby automobilů v SRN kopírují odhady globálního trhu, tj. + 2 %. Predikce obratu automobilového průmyslu v SRN jsou mírně rostoucí, ze současných 382 mld. EUR (2014), na 405 mld. EUR v r. 2016, resp. 409 mld. EUR v r. 2018. V rámci inovací a aplikovaného výzkumu v automotive představují priority elektromobilita a hybridní pohony. Projednávány jsou subvence elektromobilů.  

Dopravní průmysl

Ve východním Německu po znovusjednocení a v některých částech západního Německa byla zanedbána výstavba, resp. dlouhodobá údržba a rekonstrukce silniční a železniční infrastruktury. V příštích letech lze očekávat jejich modernizaci, rekonstrukci, rozšiřování a údržbu (rekonstrukce železničních mostů ve městech, za jejichž rekonstrukci jsou odpovědné buď obce nebo spolkové země, které v rámci reformy od Deutsche Bahn získaly danou infrastrukturu do vlastnictví a budou do budoucna konfrontovány s většími náklady; rekonstrukce silničních a dálničních mostů; obnova vozového parku, rozšiřování dálniční sítě aj.). Celkové výdaje na dopravní infrastrukturu v rámci spolkového rozpočtu by měly v letech 2015 - 2018 činit 14 mld. EUR. Plánovaná je výstavba dálnic až v objemu 14 mld. EUR, financovaná ze soukromých zdrojů (tzv. projekty PPP).

 

Celkové výdaje na dopravní infrastrukturu v rámci spolkového rozpočtu by měly v letech 2015 - 2018 činit 14 mld. EUR. Nad rámec toho byl schválen projekt spolkové vlády a Deutsche Bahn na modernizaci železnice ve výši 28 mld. EUR (2015 - 2019). Peníze půjdou především na celkovou údržbu a modernizaci železniční infrastruktury (mj. také částečnou či celkovou renovaci až 875 železničních mostů).

Stavební průmysl

Kromě výstavby dopravní infrastruktury lze spatřovat potenciál i v obnově bydlení, které by využívalo moderní technologie (nízká energetická náročnost apod.) V souvislosti s přílivem uprchlíků a žadatelů o azyl v SRN (v r. 2015 činilo migrační saldo 1,1 mil. osob) lze pro následující roky počítat se silnou poptávkou po montovaných stavbách, zejm. obytných kontejnerech či modulárních domech, a doprovodných službách. Spolková vláda v září 2015 schválila záměr výstavby až 150 000 (záchytných) ubytovacích kapacit pro příchozí uprchlíky (výstavbu zadávají spolkové země a obce).

Energetický průmysl

Německo naplňuje novou energetickou koncepci, která vyžaduje mj. masivní výstavbu přenosové (zhruba 3 600 km) a distribuční (asi 193 000 km) sítě. Odhady celkových nákladů na rozvoj elektrických sítí zhruba do r. 2022 se pohybují okolo 45 mld. EUR.  V rámci své energetické koncepce se země zaměřuje na obnovitelné zdroje energie, z tohoto důvodu existuje potenciál pro dodávky dílů pro větrné, solární, vodní a další nekonvenční elektrárny. V Německu tak roste poptávka především po inovativních energetických řešeních.

ICT

Současným hl. trendem v německém průmyslu je tzv. koncept „čtvrté průmyslové revoluce“ (Industrie 4.0), tj. propojování IT technologií s průmyslovou, ale např. i zemědělskou, výrobou a logistikou a vytváření „inteligentních“ samořídících jednotek. Aktuální studie odhadují úspory (v důsledku zvyšování produktivity) ve vybraných sektorech (chemický, strojírenský, elektrotechnický, automobilový průmysl, zemědělství, IT) do r. 2025 na 78,7 mld. IT sektor by dle prognóz GTAI měl v r. 2015 růst v Německu o 3,2 %. Potenciál pro české firmy lze nalézt nejen v dodávkách elektronických zařízení, ale především v aplikacích využívaných ve zmíněných oborech.

Služby

V souvislosti se zvyšováním výdajů na VVI v Německu, a to jak v soukromém, tak veřejném sektoru, a posilování internacionalizace VVI a clusterů, příležitosti pro české firmy a výzkumné instituce lze nalézt v outsourcingu aplikovaného výzkumu pro německé firmy/instituce, resp. vytváření kooperací. Napříč sektory se nabízí významné příležitosti poskytování služeb a outsourcing v oblasti ICT, a to zejm. v důsledku nedostatku kvalifikovaných pracovníků (profese informatik je dle aktuálních studií a prognóz nejvíce nedostatková mezi absolventy VŠ; podíl nezaměstnanosti a nahlášených volných míst činí pouze 0,55%).

Demografický vývoj v Německu v nadcházejících 10 letech s sebou přinese i změny, které se dotknou cestovního ruchu. Cílová skupina turistů ve věku 60+ vzroste o 6,6 % a lehce ubude mladší cílové skupiny. Následkem tohoto vývoje poklesne podíl výjezdového cestovního ruchu o 2,5 mil. osob a vzroste podíl cestování po Německu o 1,5 mil. osob. V podílech zastoupení německých turistů v Čechách se však žádné zásadní změny neočekávají. Němečtí turisté dlouhodobě tvoří nejvýznamnější skupinu, která přijíždí do České republiky. Aktuální výsledky za rok 2015 ukazují v porovnání s rokem 2014 zhruba 13 % nárůst německé klientely v České republice. Jedná se o nejvyšší nárůst za posledních 7 let. Z dotazníkových šetření vyplývá, že minimálně u 9 % z celkového počtu německých klientů byl hlavním důvodem jejich cesty léčebný a ozdravný pobyt. Aktuální bezpečnostní situace v Evropě, ovlivněná do značné míry uprchlickou krizí, ovlivnila rozhodování při plánování dovolených. Následkem toho je výrazný nárůst domácího cestovního ruchu v Německu. Pozitivní vliv je vidět také u blízkých a sousedních destinací, mezi ne Česká republika jednoznačně patří.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Německu lze očekávat restrukturalizaci nemocniční péče a optimalizace vytíženosti jednotlivých lůžek (snižování jejich stavu díky jejich nevytíženosti může však být spojena i s modernizací). Jako příležitost je však nutné spatřovat stárnutí obyvatelstva. V nejbližší době bude Německo, obdobně jako další vyspělé země, muset tuto problematiku řešit. S tím souvisí stavba a vybavení starobních/pečovatelských ústavů a modernizace nemocnic, nebo poskytování sociálních a lázeňských služeb. A mj. právě i díky stárnutí obyvatelstva vláda každoročně zvyšuje výdaje na zdravotnictví (2007: 250 mld. EUR, resp. 3 000 EUR na obyvatele ročně → 2012: 300 mld. EUR, resp. 3 700 EUR na obyvatele ročně). Prognózy počítají s nárůstem výdajů na zdravotnictví z 8 % HDP (2010) na 8,6 % HDP v r. 2020, resp. 9,1 % HDP v r. 2030.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Potravinářský průmysl Německa dlouhodobě patří co do obratu a počtu zaměstnanců k předním v Evropě. Zároveň patří mezi pět největších potravinářských importérů na světě (v r. 2015 činily zemědělské dovozy 79,8 mld. EUR, vývoz pak 68,5 mld. EUR). Vývozní zemědělskou politiku výrazně ovlivnilo embargo na dovoz potravin do Ruska, SRN hledá nové trhy především v Asii a zemích třetího světa.  K 31. 3. 2015 přestaly platit mléčné kvóty na produkci mléka a zrušení vedlo k vleklé krizi na mléčném trhu. Spolkové ministerstvo zemědělství a výživy přemýšlí o zvláštních dotacích na podporu zemědělců v SRN. Poptávka v Německu roste také u bioproduktů (země je nejvýznamnějším evropským trhem s biopotravinami). Protože je vysoký podíl masné produkce z Německa exportován, vlastní spotřeba je z části kryta dovozem. Podobná situace je v oblasti krmiv (nyní z Jižní Ameriky) pro německou živočišnou produkci. Poptávka po těchto výrobcích stále roste. Německo patří k tradičním pivařským oblastem - i přes vysokou míru konkurence je zde velký potenciál pro české firmy.

Zpracovatelský průmysl

Za posledních 5 let dovoz cigaretového papíru do Německa rostl; import z ČR roste dynamicky.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

 

 

 

Železniční doprava

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

 

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

 

HS 8604 - Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových

 

HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

 

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

 

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

 

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

 

Automobilová doprava

HS 8702 - Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

 
 

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

 

HS 8707 - Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

 

HS 8708 - Části součásti vozidel motor osob aj traktorů

 

Stavební průmysl

HS 3804 - Louhy odpadní z výroby dřevné buničiny

 

HS 3809 - Přípravky k úpravě povrchu apretování ap výr

 

HS 3823 - Pojidla pro licí formy ost výr chem průmyslu

 

HS 6808 - Desky dlaždice ap z vláken rostlin slámy ap

 

HS 6810 - Výrobky z cementu betonu kamene umělého

 

HS 6811 - Zboží osinkocementové buničitocementové apod

 

HS 6813 - Materiál třecí,výrobky z něho

 

HS 6814 - Slída zpracovaná výrobky i na podložce

 

HS 7301 - Štětovice z železa oceli profily aj svařované

 

HS 7302 - Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

 

HS 7304 - Trouby,duté profily ap,bezešvé,ze železa,oceli

 

HS 7305 - Trouby trubky z železa oceli nad 406,4 mm

 

HS 7308 - Konstrukce části desky tyče aj z železa oceli

 

HS 7309 - Nádrže cisterny ap z železa oceli nad 300 l

 

HS 7310 - Cisterny sudy kádě ap z železa oceli do 300 l

 

HS 7311 - Nádoby tlakové pro plyn z železa oceli

 

HS 7314 - Tkaniny rošty pletiva z drátu z železa oceli

 

HS 7315 - Řetězy řetízky jejich části z železa oceli

 

HS 7317 - Hřebíky cvočky připínáčky apod z železa oceli

 

HS 7319 - Jehly jehlice špendlíky ap z železa oceli

 

HS 7321 - Kamna kotle vařiče aj plynové z železa oceli

 

HS 7322 - Radiátory ohřívače ap části z železa oceli

 

HS 7325 - Výrobky lité ostatní z železa oceli

 

HS 7326 - Výrobky ostatní z železa oceli

 

HS 7610 - Konstrukce hliníkové části desky profily apod

 

HS 7612 - Sudy barely plechovky ap z hliníku do 300 l

 

HS 7616 - Výrobky ostatní z hliníku

 

HS 7503 - Odpad šrot niklový

 

HS 9406 – Stavby montované

 

Služby

CPA 41 - Budovy a výstavba budov

 

Energetický průmysl

HS 8544 - Dráty kabely vodiče elektr ost izolované aj

 

HS 8501 - Motory elektrické generátory

 

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

 

HS 8507 - Akumulátory elektrické vč separátorů

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 2941 - Antibiotika

 

HS 3002 - Krev lidská živočišná antisera látky očkovací

 

HS 3005 - Vata gáza obinadla ap zboží

 

HS 9018 - Zdravotnické přístroje

 

HS 9021 - Ortopedické pomůcky, protézy

 

HS 9401 - Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

 

CPA 41 - Budovy a výstavba budov

 

CPA 86.00 - Zdravotní a sociální péče

 

ICT

HS 8471 - Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap

 

HS 8517 - Přístroje telefonní,ost,přístroje pro vysílání,příjem hlasu,dat jn

 

HS 8523 - Disky,pásky aj,média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37

 

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

 

HS 8527 - Přístroje přijímací pro rozhlas,vysílání,se zázn,zař,s hodinami

 

HS 8528 - Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

 

HS 8530 - Přístroje elektrické pro řízení dopravy

 

HS 8532 - Kondenzátory elektr pevné otočné dolaďovací

 

HS 8512 - Přístroje elektr osvětlovací aj stěrače ap

 

HS 8514 - Pece elektr průmyslové laboratorní ap zaříz

 

HS 8536 - Zařízení el,k ochraně,spínání el,obvodů,1000V;konekt,pro opt,vlákna

 

HS 8537 - Rozvaděče panely rozvodné stoly aj ovládací

 

HS 8547 - Části izolační pro stroje el trubky izolační

 

CPA 62.0 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

 

Služby

CPA 72.0 - Výzkum a vývoj, autorská práva

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0401 - Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

 

HS 2301 - Moučka ap z masa drobů ryb ap nepoživatelné

 

HS 2302 - Otruby výrobky mlýnské vedlejší aj zbytky

 

HS 2308 - Látky odpady zbytky rostlin pro výživu zvířat

 

HS 2309 - Přípravky používané k výživě zvířat

 

HS 0201 - Maso hovězí, čerstvé, chlazené

 

HS 0202 - Maso hovězí, zmrazené

 

HS 2203 - Pivo ze sladu

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Seznam oficiálních a podporovaných expozic na německých veletrzích naleznete na stránkách velvyslanectví ČR v Berlíně pod:

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality_a_veletrhy/vystavy_a_veletrhy_v_srn.html

Níže naleznete přehled schválených projektů ekonomické diplomacie na r. 2015. Pro bližší informace prosím kontaktujte patřičný zastupitelský úřad:

ZÚ Berlín 2. Česko-německá konference o komercionalizaci nanotechnologií Zpracovatelský průmysl
ZÚ Berlín Česká expozice na Annual Meeting on Nuclear Technology 2016 Energetický průmysl
ZÚ Berlín Prezentace českých start-upů a IT sektoru ICT
     
GK Mnichov Česko-bavorská energetická kooperační burza 2016 Energetický průmysl
GK Mnichov Řemeslníci V4 v Bavorsku 2016 Stavební průmysl
GK Mnichov E-Monday 2016  Automobilová doprava
     
     
GK Drážďany Kulatý stůl českých a saských firem a jednání B2B v rámci Mezinárodního veletrhu technických textilií MTex+, Chemnitz, 31.5.-2.6.2016  Textilní a obuvnický průmysl
GK Drážďany Energetická konference „Biomass to Power and Heat“ v Žitavě (Zittau)  Energetický průmysl
GK Drážďany Spolupráce severočeských a saských vinařů v krátkodobém, střednědobém a dlouhodobém časovém horizontu  Zemědělský a potravinářský průmysl
GK Drážďany Hospodářská konference Česká republika Zpracovatelský průmysl
     
     
     
K Düsseldorf Česko-německé hospodářské fórum: Služby ve zdravotnictví Zdravotnictví

Další informace (veletrhy, ale i oborové či dodavatelské akce) naleznete na stránkách obchodně-ekonomického úseku ZÚ Berlín.

http://www.mzv.cz/berlin/cz/obchod_a_ekonomika/aktuality/index.html

nebo na stránkách zahraniční kanceláře CzechTrade v Düsseldorfu na:

http://www.czechtrade.cz/czechtrade-svet/evropa/nemecko/

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: