Nizozemsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Haagu (Nizozemsko)

Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Název státu:

 • Nizozemské království
 • Koninkrijk der Nederlanden

Aktuální složení vlády (v angličtině): www.government.nl/government

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

 • Počet obyvatel Nizozemska (všechny údaje platné k r. publikování nebo k r. dostupnosti dat): 17,037 mil.
 • Hustota obyvatelstva: 501 obyvatel/km2

Míra ekonomické aktivity:

 • 78,2 %
 • 36,7 % pracovníků má zkrácené pracovní úvazky, tj. zdaleka nejvíce v celé EU.

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 71 437 osob, tj. 0,42 % celkového obyvatelstva

Demografické složení:

 • mladší 20 let – 22,7 %
 • 20-40 let - 24,5 %
 • 40-65 let - 35,1 %
 • 65-80 let - 13,4 %
 • nad 80 let - 4,3 %

Národnostní složení:

 • nizozemská národnost („autochtoon”) 79,1 % - 13,2 mil.
 • jiná národnost („allochtoon”) 20,9 % - 3,8 mil.

Složení obyvatelstva jiné než nizozemské národnosti:

Podle země původu:

 • ”západní” (westers) 1,597 mil.
 • ostatní (niet-westers) 1,997 mil., z toho zejména: 396 tis. Turků,  374 tis. Maročanů, 348 tis. Surinamců

 Náboženské složení:

 • bez vyznání 44 %
 • římsko-katolická vyznání 27 %
 • křesťanské reformované církve 17 %
 • ostatní vyznání 12 %

 Úřední jazyk:

 • nizozemština
 • fríština, pouze v provincii Friesland/Fryslân (mateřský jazyk cca 400 tis. obyvatel)

Nejčastěji používaný cizí jazyk:

 • angličtina (min. základní znalost u téměř 90 % obyvatel)
 • němčina (min. základní znalost u téměř 70 % obyvatel)

Zdroj: www.cbs.nl; resp. vlastní výpočty (i níže, pokud není uvedeno jinak), www.cbs.nl/en-GB/ (v angličtině)

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Základní makroekonomické ukazatele za aktuální období - viz oficiální příloha v angličtině dle CPB (Národní úřad pro hospodářskou politiku / Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis).

Zdroj: www.cpb.nl

 

Pozitivní ekonomický rozvoj by měl mít dlouhodobý charakter

 

Statistický úřad (CBS) ve své poslední ekonomické zprávě (24.3.2017) zpřesnil statistické hodnoty HDP - za r. 2016 tak potvrdil 2,1% meziročního hospodářského růstu a toto tempo by mělo vydržet i v letošním roce. Růst je tažen zejména investicemi a domácí spotřebou (v r. 2016 meziročně o 1,8%). Důvěra spotřebitelů mírně převyšuje důvěru niz. výrobců, ale obě dosahují nejvyšších hodnot za posledních 10 let (+16%, resp. +7%, pozitivních odpovědí). Výroba rostla i v lednu o 1,5%, přičemž nejsilnější růst vykazuje sektor strojírenství. Inflace za celý rok 2016 klesla na 0,1%, tj. na nejnižší úroveň od r. 1987, což ovlivnil zejména pokles cen elektřiny. Zároveň dále klesá míra nezaměstnanosti – podle posledních čísel - na 6%, resp. 538 000 lidí bez práce, naopak vzrostl počet nově vytvořených pracovních míst – cca o 100 000. CBS také potvrdil přebytek státního rozpočtu za r. 2016 ve výši téměř 3 mld. EUR, tj. 0,4% HDP.

 

Národní úřad pro hospodářskou politiku (CPB - Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis) dle aktuální prognózy (24.3.2017) vývoje nizozemské ekonomiky potvrzuje pro rok 2017 aktuální ekonomický růst - ve výši 2,1% HDP, který by se měl, i přes předvídané negativní dopady Brexitu, ustálit kolem hodnoty 1,7%. Nejvíce pozitivní vliv na nizozemskou ekonomiku bude mít především rostoucí spotřeba domácností (v r. 2017 +2%) a také značný růst exportu (s předpokladem až 3,5%), importu (dokonce +3,6%) a zejména investice (předpoklad růstu o 3,6% v r. 2017). Současně by mělo dojít také k dalšímu poklesu nezaměstnanosti až na 4,9%, a v přebytku by měl zůstat i státní rozpočet (+0,5% v r. 2017) a zároveň by měla dále klesat i celková výše zadlužení vlády pod hranici maastrichtských kritérií – na 58,5% HDP v r. 2017 až na 46,6% HDP v r. 2021. Inflace (HICP) by přitom měla v r. 2017 vystoupat na 1,6% a kolem této hodnoty by se měla dlouhodobě držet. Kupní síla obyvatel by měla vzrůst, i přes zvýšení průměrné mzdy o 1,8%, ale pouze o 0,1%, zejména z důvodu nárůstu výdajů na sociální a zdravotní pojištění.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

155,5

160,1

249,1

248,7

307,0

Výdaje

175,3

165

267

259,3

304,1

Saldo

-19,8

-4,9

-17,9

-10,6

2,9

Údaje v mld. EUR
Pozn.: V r. 2014 došlo ke změně metodiky - započítávání příjmů a výdajů nejen na úrovni vlády, ale i na nižších úrovních veřejné správy.
Zdroj: CBS - http://statline.cbs.nl; www.government.nl

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

EMU

2012

2013

2014

2015

2016

Saldo dle kritérií EMU (% HDP)

-4,0

-2,3

-2,4

-1,9

0,4

Zadluženost podle kritérií EMU (% HDP)

66,5

68,6

68,2

66,3

61,8

Zdroj: www.cpb.nl; Government.nl 


 

Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy
 

2012

2013

2014

2015

2016

Obchodní bilance

68 793

74 569

77 373

78 331

78 544

Bilance běžného účtu

70 498

70 411

67 452

61 907

 58 696

Kapitálový účet

2012

2013

2014

2015

 2016

Čisté kapitálové převody

-9 009

482

-391

-35 192

 -1 790

Finanční účet

2012

2013

2014

2015

  2016

Čistý finanční účet

47 400

66 169

69 978

31 890

 61 454

Devizové rezervy

1 991

-56

-1 153

-388

 -3 065

Zdroj: De Nederlandse Bank - Table 12.1 Balance of payments

Zahraniční zadluženost, dluhová služba

Nizozemský státní dluh činil v dubnu 2017 celkem 345 miliard euro v následujícím složení:

 • obligace: 331
 • pokladniční poukázky: 10
 • obchodní instrumenty: 0
 • soukromé úvěry: 4
 • ostatní: 0,6

Zdroj: Nizozemská státní pokladní agentura (Dutch State Treasury Agency - DSTA)

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Nizozemský bankovní sektor se relativně úspěšně vzpamatovává z poměrně obtížné situace. Banky ABN AMRO, ING a SNS REAAL musely být znárodněny, protože jim hrozil bankrot. Nicméně, v únoru 2014 byla americká hypoteční dcera ING opět vrácena na trh, a to se ziskem 1,4 mld. EUR. V červenci 2014 se pak vrátila na amsterdamskou burzu její bývalá dceřiná pojišťovna NN Group (dříve Nationale-Nederlanden). Jejich největším problémem bylo, že poskytly velké množství hypotečních úvěrů v době vysokých cen nemovitostí a navíc ve formě placení jen úroků bez splácení jistiny. Banky tedy musely vytvářet dodatečné rezervy a snižovat náklady. Navíc banky stále částečně trpí nedostatkem vlastního kapitálu a tak si musí na finančních trzích půjčovat až 400 miliard euro. Aktuálním problémem je rozsáhlé propouštění. Rabobank propouští 9 000 zaměstnanců, což je téměř pětina. Ve většině ostatních bank již tento bolestný proces za účelem snížení nákladů již proběhl.

Výsledkem tak je mj. stále negativní výhled agentury Moody's na nizozemský bankovní sektor.

Centrální banka Nizozemska je De Nederlandsche Bank (DNB)
(Korespondenční) adresa: De Nederlandsche Bank De Nederlandsche Bank
Westeinde 1 Postbus 98
1017 ZN Amsterdam 1000 AB Amsterdam
web: www.dnb.nl

Tři největší nizozemské banky se řadí mezi 60 největších bank na světě:

ABN AMRO Holding N.V.
P.O. Box 600
1000 AP Amsterdam
Tel.: 0031-(0)20-628 93 93
Fax: 0031-(0)20-628 76 37
Web: http://www.abnamro.com

Pozn.: Na podzim 2007 ABN Amro získalo konsorcium Fortis, RBS a Banco Santander. Ještě před dokončením sloučení s Fortis však během finančních turbulencí na podzim 2009 převzala 100% podíl v ABN Amro Nederland a Fortis Nederland nizozemská vláda.

ING Group N.V.
P.O. Box 810
1000 AV Amsterdam
Tel.: 0031-(0)20-541 54 61
Fax: 0031-(0)20-541 54 51
http://www.inggroup.com

Rabobank Nederland
P.O. Box 17100
3500 HG Utrecht
Tel.: 0031-(0)30-216 00 00
Fax: 0031-(0)30-216 26 72
Web: http://www.rabobank.com

Největšími nizozemskými pojišťovnami dle výše aktiv jsou

 • AEGON (485 mld. USD – 13. na světě)
 • ING (450 mld. USD – 15.)

Další informace na webu moodys.com.

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Informace:

Přímé daně

Daně z příjmů fyzických osob

V Nizozemsku jsou rozlišovány 3 kategorie zdanitelných příjmů („3 boxes”), každá z nich s vlastní výší zdanění. Výsledná daň je součtem za tyto tři části po redukci o daňově odpočitatelné položky.

 • ”Box 1” zahrnuje příjmy z pracovní činnosti a příjmy z nemovitostí (pokud se jedná o vlastní bydlení - „owner occupied housing”), které jsou progresivně zdaňovány v rozmezí od 37 % do 52 %. Do této části spadají podnikatelé bez vlastních zaměstnanců.
 • ”Box 2” zahrnuje příjmy ze společností, ve kterých má příjemce více než 5 % podíl („substantial interest”). V tomto případě je daňová sazba 25 %.
 • ”Box 3” zahrnuje příjmy z úspor a investic: z cenných papírů, úroky z vkladů a příjmy z nemovitostí (ve kterých příjemce nemá trvalé bydliště, „secondary residence”), které jsou zdaňovány 30 % v případě ročního výnosu ve výši 4 a více procent. Zvýšení odečitatelné částky
  na 24 437 EUR (od r. 2016) a na 25 000 EUR (od r. 2017).

Nizozemská daňová administrativa je rovněž zodpovědná za výběr sociálních příspěvků, které jsou splatné formou srážkové daně z měsíční mzdy. Dávky sociálního zabezpečení zahrnují starobní penze, vdovské důchody, mimořádné zdravotní výdaje pojištěnce a přídavky na děti.

Daň ze zisku právnických osob

Daňová sazba činí 20 % u zisku do 200 tis. euro. Zisk vyšší než 200 tis. euro je zdaněn ve výši 25 %. Uznávají se daňově odpočitatelné položky.

Za určitých okolností může mateřská společnost tvořit se svými dcerami daňový celek (fiscal unity). V tomto případě mohou být ztráty a zisky vzájemně kompenzovány a dochází tak k optimalizaci (snížení) splatné daně.

Existuje celá řada výjimek a podrobných pravidel, doporučuje se tyto záležitosti konzultovat s odborníkem na daně.

Dividendy jsou zdaňovány sazbou 15 %. O jejich výši se snižuje daňový základ.

Daň dědická  a darovací se odvíjí se od zdaňovací hodnoty majetku a dědického vztahu, sazba se pohybuje v rozmezí 5 – 68 %. Blízcí příbuzní platí nižší dědickou daň. Daňový základ se snižuje o celou řadu odpočitatelných položek.

Daň z výhry - daní ve výši 29 % jsou zdaňovány výhry nad 454 EUR.

Nepřímé daně

Daň z přidané hodnoty (BTW)

Základní sazba je od 1. 10. 2012 zvýšena z 19 % na 21 %. Snížená sazba ve výši 6 % je obecně uplatňována na potraviny a léky, lékařské pomůcky, některé pracovně náročné služby, knihy a časopisy, přepravu osob, vstupné na kulturní a sportovní akce, vodu, různé zboží a služby využívané v zemědělství. Tato sazba zůstává neměnná.

Spotřební daně

Jsou plně harmonizované v rámci vnitřního trhu EU. Aktuální tarify (Tarievenlijst Accijns) lze nalézt na webu Celní správy.

Daně z právních převodů

Daň z převodu nemovitostí – 2 % z tržní ceny nemovitosti, pokud se jedná o rodinné domy a byty a související příslušenství, jako jsou například garáže. Daň z převodu nemovitostí však činí 6% v případě ostatních nemovitostí, např. nemovitosti sloužící jako obchodní prostory.

Daň z pojistného - Od 1.ledna 2013 činí tato daň 21 % z pojistky. Od této daně jsou mj. osvobozeny následující typy pojištění: životní, úrazové, zdravotní, v nezaměstnanosti, na invaliditu a dopravní.

Daň z osobního automobilu a motocyklu

Jedná se o daň, která je uplatňována při registraci vozidla v NL. Tato daň je také nazývána daní z luxusu (BPM). Pro výši daně je rozhodující výše emisí a cena vozu. U zvláště nízkoemisních aut je sazba nulová. Pro výpočet daně z osobního automobilu lze použít následující návod na webu belastingdienst.nl

U motocyklů činí daň 9,6 % až do ceny  2.133 EUR a 19,4 % ceny nad tuto částku po odpočtení 210 euro. U použitých vozidel je daň snižována podle stáří vozidla. Vozidla starší 25 let jsou osvobozena od této daně. U vozidel provozovaných 1 rok sazba je snížená o  37 %, 2 roky 47 %, maximální snížení je 90 %.

Zdroj: belastingdienst.nl

Daň z motorového vozidla

Výše daně závisí na typu a hmotnosti vozidla a na typu pohonných hmot.

Daň z těžkých motorových vozidel

Eurovignette. Je určena dohodou, kterou uzavřely země Beneluxu, SRN, Švédska a Dánska.

Daně za znečišťování životního prostředí

 • daň z povrchové vody - pro podniky, které čerpají či využívají povrchovou vodu, činí 0,1855 EUR/m3
 • daň z vodovodní vody (nemusí jít o pitnou) - 33 EUR/100m3
 • daň z odpadu činí v roce 2014 - 17 EUR/1.000kg
 • daň z paliv (uhlí)– 14,27 EUR/ 1.000 kg
 • daň z energií - placená uživatelem, odvíjí se od množství a druhu použité energie.

Zdroj: compendiumvoordeleefomgeving.nl

Možnosti daňových úlev v případě založení holdingu (HQ – Headquarters) v Nizozemsku

Nizozemský daňový systém umožňuje řadu daňových úlev pro zahraniční subjekty, které v NL založí centrálu firmy formou holdingové společnosti. Konkrétní informace o těchto pobídkách lze získat pouze jednáním s daňovými úřady, ke kterým je doporučeno mít daňového poradce (v NL užíván výraz „tax lawyer”). Může se jednat např. o výhodný převod dividend ze zahraničí do ústředí holdingu v NL (není vybírána srážková daň) a kompenzace ztrát zahraničních poboček (HQ může zahrnout jako odčitatelnou položku při výpočtu daně). Nizozemský daňový systém je pro zahraniční subjekty natolik výhodný, že je NL nejčastějším (formálním) sídlem pro společnosti jak z ČR, tak z ostatních zemí.

Celkový přehled daní vybíraných v Nizozemsku je na následující stránce Ministerstva financí.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: