Palestina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Styčný úřad České republiky v Ramalláhu (Palestina)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Palestinou se intenzivněji vyvíjí až v posledních několika letech v návaznosti na zvýšenou aktivitu palestinských a několika českých podnikatelů i z vlastní iniciativy Styčného úřadu ČR v Ramalláhu, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR na poli ekonomické diplomacie. Navzdory tradičním a dlouhodobým politickým vztahům nebyla ČR do roku 1989 na PAÚ ekonomicky přítomna a na rozdíl od řady jiných arabských zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky neexistuje v Palestině obecně silné povědomí o ČR jako o rozvinuté průmyslové zemi schopné nabídnout vyspělé produkty a technologie za vysoce kompetitivní ceny. S českými produkty se palestinští spotřebitelé seznamují až v posledních letech, přičemž například v sektoru osobních automobilů získali čeští výrobci během krátké doby významný podíl na trhu.

 

S ohledem na specifika importního režimu na PAÚ a existenci celní kvazi-unie mezi Izraelem a PA ustavené na základě tzv. Pařížských protokolů k dohodám z Osla poskytují statistické údaje publikované ČSÚ pouze značně zkreslený a neúplný obraz o obchodní výměně mezi ČR a PAÚ. Na základě opakovaně prověřovaných zjištění SÚ Ramalláh není významná část českého exportu na PAÚ ve statistice zaznamenána a je pravděpodobně věcně nesprávně evidována jako vývozy do Izraele. Následný transfer zboží na PAÚ (ne vždy technicky re-export) není pro účely statistiky zahraničního obchodu evidován. Ověřit údaje o objemu exportu z ČR není možné ani na palestinské straně, protože ministerstvo financí PA vede záznamy o dovozech z EU a nikoliv jednotlivých členských států. 

Dovozy z Palestiny do ČR jsou setrvale nízké a zahrnují spíše ojedinělé exportní případy nežli dlouhodobou spolupráci palestinských a českých podniků.

 

Český vývoz na PAÚ registrovaný ČSÚ zaznamenal v roce 2016 více než čtyřnásobný nárůst a dosáhl rekordní hodnoty 15,7 mil. USD. Z hlediska struktury českého exportu nedošlo oproti předcházejícímu období k významnému vývoji. Problémem českého exportu na PAÚ zůstává závislost na vývozu osobních automobilů a absence dalších položek ve významném objemu.

 

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2012

2013

2014

2015

2016

Vývozy v tis. USD

2 212

1 176

4 455

3 626

15 686

Dovozy v tis. USD

11

170

24

47

21

Bilance v tis. USD

2 201

1 006

4 431

3 579

15 665

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývozy 2016:

  • osobní automobily (zcela dominantně)
  • součásti motorových vozidel
  • televizory
  • kamna a vařiče
  • bezpečnostní sklo
  • mléko a smetana
  • cigaretový papír

Dovozy 2016:

  • čerstvé ovoce
  • obuv

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V období uplynulých 5 let nebyla zaznamenána výměna v oblasti služeb mezi ČR a Palestinou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Do konce roku 2016 nebyly zaznamenány žádné české investice v teritoriu ani joint ventures mezi českými a palestinskými firmami.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Palestinou (Palestinskou národní správou/Organizací pro osvobození Palestiny/Státem Palestina) nebyla dosud sjednána a ratifikována žádná mezinárodní smlouva.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V rámci zahraniční rozvojové spolupráce ČR patří Palestinská autonomní území v období 2010–2017 mezi prioritní země bez bilaterálního programu spolupráce. I po r. 2017 počítá koncepce bilaterální ZRS ČR s Palestinou jako projektovou zemí.

 

ČR poskytuje svou pomoc v Palestině již od 90. let 20. století. V období let 1996–2016 bylo na PAÚ realizováno na 35 rozvojových projektů v celkové hodnotě více než 350 mil. Kč, k nimž se přidala mimořádná rekonstrukční pomoc ve výši dalších 60 mil. Kč v roce 2008. ČR se svým soustavným zaměřením na elektrifikaci stala jedním z hlavních aktivních donorů EU.

 

V roce 2016 a 2017 pokračují projekty v oblasti energetiky (instalace solárních panelů na vybrané nemocnice, kliniky a školy na Západním břehu a v Gaze); byla úspěšně zakončena a předána 2. fáze projektu kapilárního zavlažování za pomoci obnovitelných zdrojů v governorátu Tubás v celkovém objemu 205 tis. USD. Organizace Princess Basma, specializující se na péči a rehabilitaci tělesně postižených, realizovala na konci r. 2016 v rámci přímé podpory ČRA místní organizaci projekt v hodnotě 1 mil. Kč (nákup zdravotních pomůcek). V r. 2016 byly také realizovány tři MLP v hodnotě 1 mil. Kč, v r. 2017 běží dva projekty v hodnotě 1 mil. Kč. Pokračuje projekt rekvalifikačních kurzů pro sociálně znevýhodněné skupiny (ženy, absolventi škol) realizovaný v Palestině českou Charitou ve spolupráci s Charitas Jerusalem. Tříletý program (2015 – 2017) je z prostředků ČRA realizován v celkové výši přes 12,5 mil. Kč. V Palestině se také v r. 2016 realizoval jeden projekt v rámci transformační spolupráce na podporu lidských práv v hodnotě 250 tis. Kč. Pro rok 2017 byl palestinskému ministerstvu energetiky udělen souhlas ze strany ČRA k zahájení přípravy na vypsání nových tendrů na instalaci solárních panelů na vybrané objekty na Západním břehu a v Gaze.

 

ČR poskytuje PAÚ také vládní rozvojová stipendia. Každoročně jsou pro Palestince udělena tři stipendijní místa ke studiu v bakalářském/magisterském programu.

 

ČR rovněž každoročně poskytuje humanitární pomoc do Gazy prostřednictvím UNRWA.  Od roku 2014 jde o částku ve výši 3 mil. Kč.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: