Palestina: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

17. 7. 2016

© Styčný úřad ČR v Ramalláhu (Palestina)

Obchodní a ekonomická spolupráce mezi ČR a Palestinou se intenzivněji vyvíjí až v posledních několika letech v návaznosti na zvýšenou aktivitu palestinských a několika českých podnikatelů i z vlastní iniciativy Styčného úřadu ČR v Ramalláhu, resp. Ministerstva zahraničních věcí ČR na poli ekonomické diplomacie. Navzdory tradičním a dlouhodobým politickým vztahům nebyla ČR do roku 1989 na PAÚ ekonomicky přítomna a na rozdíl od řady jiných arabských zemí regionu Blízkého východu a severní Afriky neexistuje v Palestině obecně silné povědomí o ČR jako o rozvinuté průmyslové zemi schopné nabídnout vyspělé produkty a technologie za vysoce kompetitivní ceny. S českými produkty se palestinští spotřebitelé seznamují až v posledních letech, přičemž například v sektoru osobních automobilů získali čeští výrobci během krátké doby významný podíl na trhu (v roce 2014 pozice nejprodávanější značky na trhu).

S ohledem na specifika importního režimu na PAÚ a existenci celní kvazi-unie mezi Izraelem a PA ustavené na základě tzv. Pařížských protokolů k dohodám z Osla poskytují statistické údaje publikované ČSÚ pouze značně zkreslený a neúplný obraz o obchodní výměně mezi ČR a PAÚ. Na základě opakovaně prověřovaných zjištění SÚ Ramalláh není větší část českého exportu na PAÚ ve statistice zaznamenána a je pravděpodobně věcně nesprávně evidována jako vývozy do Izraele. Následný transfer zboží na PAÚ (ne vždy re-export) není pro účely statistiky zahraničního obchodu evidován. Ověřit údaje o objemu exportu z ČR není možné ani na palestinské straně, protože ministerstvo financí PNS vede záznamy o dovozech z EU a nikoliv jednotlivých členských států. 

Dovozy z Palestiny do ČR jsou setrvale nízké a zahrnují spíše ojedinělé exportní případy nežli dlouhodobou spolupráci palestinských a českých podniků.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní bilance ČR-Palestina 2011-2015

 

2011

2012

2013

2014

2015

Vývozy v tis. USD

1 698

2 212

1 176

4 455

3 626

Dovozy v tis. USD

7

11

170

24

47

Bilance v tis. USD

1 691

2 201

1 006

4 431

3 579

Zdroj: ČSÚ

Pozn. SÚ Ramalláh - nominální propad českého exportu na PAÚ v roce 2015 podle údajů publikovaných ČSÚ je primárně důsledkem kurzového vývoje, především významného posílení USD vůči Euro/CZK. Dle zjištění SÚ publikované údaje nereklektují reálný objem vývozů.

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývozy 2015:

 • osobní automobily
 • tiskařské stroje
 • polymery/ethyleny v průmyslových formách
 • kohouty, ventily pro potrubí, kotle, vany
 • části a součásti os. automobilů
 • kamna, kotle, vařiče
 • plastové vany a umývadla
 • přístroje pro chemické a fyzikální rozbory
 • kontrolní a měřící nástroje a přístroje
 • zahuštěné slazené mléko a smetana

Dovozy 2015:

 • sklo stolní, domácenské, kuchyňské
 • rajčata konzervovaná
 • obuv
 • stavební výrobky z plastů

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

V období uplynulých 5 let nebyla zaznamenána výměna v oblasti služeb mezi ČR a Palestinou.

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Do konce roku 2015 nebyly věrohodně zdokumentovány žádné české investice v teritoriu ani joint ventures mezi českými a palestinskými firmami. SÚ Ramalláh disponuje informacemi o realizaci společného projektu mezi českým a palestinským podnikatelským subjektem v oblasti vývoje mobilních aplikací.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Mezi ČR a Palestinou (Palestinskou národní správou/Organizací pro osvobození Palestiny/Státem Palestina) nebyla dosud sjednána a ratifikována žádná mezinárodní smlouva. V červnu 2015 byla podepsána Společná deklarace o ustavení Smíšeného meziministerského česko-palestinského výboru (Joint Czech-Palestinian Ministerial Committee).

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Česká republika je od poloviny 90. let významným poskytovatelem rozvojové pomoci na Palestinských autonomních územích (PAÚ). V období 1996 až 2012 byl v rámci rozvojové spolupráce uskutečněn projekt elektrifikace tří desítek vesnic v guvernorátu Tubás. Celkem 22 projektů v celkové hodnotě 15 mil. USD bylo realizováno primárně v sektoru energetiky v této lokalitě. V Tubásu byl dále realizován projekt výstavby servisního centra pro transformátory a od roku 2012 do února 2015 proběhl ve třech fázích projekt výstavby fotovoltaické elektrárny (v celkové hodnotě 1 mil. USD). Jde o dosud největší projekt výstavby solární elektrárny na PAÚ. V roce 2015 byla rovněž dokončena instalace solárních panelů o výkonu 70 KW na střeše prezidentského paláce v Ramalláhu Moqata´a.  Od roku 2013 je realizován na třech místech v oblasti Túbás projekt „modernizace kapilárního zavlažovacího systému za využití obnovitelné energie“ a slouží primárně místním zemědělcům k získání energie (prostřednictvím fotovoltaických aplikací) pro zavlažování skleníků.

V září 2015 bylo podepsáno Memorandum o porozumění s palestinským ministerstvem energetiky (PEA) o další spolupráci v oblasti energetiky. Prvním výstupem bude v r. 2016 instalace solárních panelů o celkovém výkonu 270 KW na střechy škol, nemocnic a klinik.

 • Dotace: Podpora zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ
 • Doba realizace: květen 2015 - prosinec 2017
 • Realizátor: Charita ČR
 • Rozpočet pro rok 2016: 4 000 000 Kč

Projekt reaguje na situaci v oblasti zaměstnávání sociálně znevýhodněných (žen a absolventů škol). V roce 2012 byl HDP 5,2%, míra nezaměstnanosti je 27,5%, a počet obyvatel žijících v chudobě se pohybuje okolo 25%.

Dlouhodobým záměrem projektu je limitovat sociální nerovnosti díky posílení ekonomické soběstačnosti marginalizovaných skupin na PAÚ, tedy konkrétně žen, studentů a absolventů škol. Tohoto zlepšení podmínek sociálně znevýhodněných bude dosaženo zvýšením možnosti jejich uplatnění na pracovním trhu.

V roce 2015 byl zahájen nový 3letý projekt na podporu zaměstnanosti sociálně znevýhodněných a absolventů škol na PAÚ. V rámci tohoto projektu, realizovaného Charitas ČR ve spolupráci s partnerskou Caritas Jerusalem, budou podporovány rekvalifikační kurzy pro znevýhodněné ženy, stejně tak bude těmto ženám poskytována asistence při samotném hledání zaměstnání. Dále bude studentům a absolventům středních a vysokých škol usnadněn vstup na pracovní trh a to díky pořádání kurzů životních dovedností, poskytování poradenství těmto studentům a absolventům a také podporováním stáží, díky nimž mohou studenti získat odpovídající zkušenosti a znalosti. Projekt se také zaměřuje na oblast diskriminace žen na pracovním trhu. Budou realizovány kampaně proti diskriminaci v zaměstnávání žen a na podporu zlepšení jejich pracovních podmínek. V rámci této kampaně budou distribuovány letáky o postavení žen na trhu, proběhnou rádiové diskuze na dané téma a také bude realizován kulatý stůl se zástupci zaměstnavatelů a místních autorit, jež se diskriminací žen na pracovním trhu bude konkrétně zabývat.

ČR dále poskytovala asistenci na PAÚ v sektoru vodního hospodářství, podílela se na vybavení policejních jednotek a výcviku policistů a státních zástupců. Vedle toho byly realizovány desítky tzv. malých lokálních projektů a bylo poskytováno každoročně několik vládních stipendií pro studia v lékařských a technických bakalářských/magisterských oborech.

Aktuálně realizuje ČR projekty rozvojové spolupráce v následujících prioritních sektorech:

 • energetika
 • sociální sektor


Podrobnější informace k projektům zahraniční rozvojové spolupráce na PAÚ jsou dostupné na webu České rozvojové agentury: www.czda.cz 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: