Polsko: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

2. 6. 2017

5. Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

S ohledem na tradiční i současné obchodní styky mezi ČR a PL neexistuje prakticky žádné odvětví, které by nemělo navázané obchodní kontakty s PL, resp. které by nebylo zajímavé pro hlubší formy spolupráce. Mezi perspektivní obory patří energetika, petrochemie, silniční a kolejová vozidla, zařízení pro restrukturalizaci hutí a dolů, vzduchotechnika, čerpadla, zařízení silnoproudé elektrotechniky, zemědělská technika, stroje (obráběcí, potravinářské, balicí, tiskařské a textilní) a potraviny (obilí, maso, máslo, mléko, drůbež, olej, tuky, vejce, cukr, protlak, pivo, slad).

 

Vzhledem ke geografické poloze Polska a blízkosti obou národních ekonomik ekonomická spolupráce má daleko širší dosah než jen prostou výměnu zboží. Dlouhodobá pracovní činnost na polském území je již jen krůčkem ke kapitálovému usazení se v Polsku a rozšíření svých aktivit. Z výčtu existujících aktivit našich firem v Polsku vyplývá široká škála možností potenciálního uplatnění našich firem na polském trhu.

 

Vývoj procesu privatizace polských uhelných elektráren (o privatizaci rozvodných energetických sítí se neuvažuje) je v současnosti nejasný. To ovšem neznamená, že by čeští investoři (např. ČEZ) měli být v tomto meziobdobí pasivní. V případě, že by polská vláda privatizační proces - byť modifikovaný - spustila, nabízí se perspektivní segment: řada energetických celků je vybavena výrobními technologiemi české provenience, které vyžadují generální rekonstrukci, včetně instalace odsiřovacích zařízení. Potenciální možnosti pro české investory skýtá rovněž privatizace uhelných dolů, pokud ovšem padne definitivní rozhodnutí státu tento proces zahájit. Značné odbytové a investiční perspektivy nabízí proces modernizace zastaralého vozového parku kolejových vozidel (tramvaje, lokomotivy), a to zvláště v kooperaci s místními výrobními a servisními subjekty. V oblasti ekologických staveb se zvyšuje poptávka po čističkách odpadních vod, recyklačních zařízeních a modernizaci a výstavbě kanalizačních sítí.

Výstavba a modernizace dosud velmi zanedbané dopravní infrastruktury je prioritním úkolem polského státu. Je to nejen limitující faktor civilizačního rozvoje chudých regionů, ale i podmínka přílivu zahraničních investic do země.

 

Perspektivní odvětví pro český export

 

Automobilový průmysl

 

České velké firmy mají zájem dodávat své výrobky do Polska - od výrobců dopravních prostředků až po dodavatele součástí. Automobilový průmysl je i nadále perspektivním odvětvím pro český export, konkrétně se jedná o příležitosti vývozu osobních automobilů a jiných motorových vozidel
a především součástí pro výrobu osobních a nákladních vozidel. V roce 2016 byla v Polsku zprovozněna další továrna společnosti Volkswagen na výrobu užitkového vozu Crafter. V jednání je investice německé společnosti Daimler AG, která plánuje postavit v Polsku novou továrnu na výrobu motorů za půl miliardy EUR, přičemž zahájení výroby je plánováno v roce 2019.


Energetický a elektrotechnický průmysl

 

Polsko vyrábí 88 % elektrické energie v tepelných elektrárnách na černé a hnědé uhlí, přičemž 55 % těchto zařízení je starších 30 let. Z důvodu přísnějších pravidel EU na ochranu životního prostředí bude Polsko nuceno odstavit do roku 2030 z provozu téměř všechny staré technologie. Polsko by mělo do roku 2020 zvýšit podíl výroby energie z obnovitelných zdrojů ze současných 12 % na 15 %. Stejně tak se plánují investice do výstavby a modernizace přenosových a distribučních sítí elektrické energie. Hlavní operátor přenosové soustavy PSE a 5 největších distribučních firem má do roku 2019 investovat celkem 10 mld. EUR do energetických sítí. Nová polská vláda poněkud ustupuje od podpory OZE a v rámci udržení polského těžebního průmyslu chce podporovat spíše konvenční uhelné elektrárny, takže se plánují jejich modernizace a obnovuje se státní podpora pro pozastavené projekty na výstavbu nových uhelných elektráren.

 

Obranný průmysl

 

Polsko kvůli geopolitické situaci investovalo do vyzbrojení a modernizace armády už dříve, nová konzervativní polská vláda výdaje na obranu ještě navyšuje. Rozpočet ministerstva obrany pro rok 2016 činí 36 mld. PLN (230 mld. CZK) a v dalších letech se očekává jeho další navyšování. Polská armáda plánuje v letech 2017 – 2026 celkové investice v hodnotě 38,3 mld. USD včetně 3,5 mld. USD na výzkum a vývoj. V roce 2030 by měly tvořit celkové výdaje na obranu v Polsku 2,5% HDP. Polská vláda počítá zejména s modernizací PVO, modernizací a rozvojem obrněných vojsk, zajištění bezpečnosti polského kyberprostoru a zajištění vojenské bezpečnosti na Baltu.

 

Stavební průmysl

 

Stavební průmysl, a to především výstavba infrastrukturních staveb, zažívá momentálně
v Polsku velký růst a představuje velkou příležitost pro zapojení českých firem jako subdodavatelů práce či materiálu pro výstavbu silnic, dálnic a železnic. Prioritou ČR i Polska je propojení dálnice D11 z Prahy do Hradce Králové a rychlostní silnice S3, odkud by komunikace pokračovala k Baltskému moři. V železniční dopravě jde především o modernizaci železničního spojení Ostrava-Katovice-Varšava.

 

Strojírenský průmysl

 

Na polském trhu lze spatřovat rostoucí potenciál u výrobků, jakými jsou brusky, obráběcí centra, soustruhy, vrtačky, frézky a hoblovačky. Již dnes v Polsku patří naše brousící
a obráběcí stroje k poměrně velmi oblíbeným, avšak vzhledem ke geografické poloze partnera nenaplňuje český export těchto položek do Polska možný potenciál. Lze očekávat rovněž zvýšenou poptávku po těžebních strojích a důlních zařízeních. Důležitou roli v investicích do strojového parku polských výrobních firem hrají dotační programy EU a očekává se postupný náběh nových programů z perspektivy 2014-2020.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

 

Investice do polského zdravotnictví v letech 2014-2020 by měly dosáhnout 12 mld. PLN (76 mld. CZK). V průběhu následujících několika let bude v Polsku modernizováno celkem více než 30 nemocnic
a jiných zdravotnických zařízení. Jedná se především o nákup vybavení nebo výstavbu nových nemocničních budov. V letech 2016 – 2020 by měly dosáhnout investice do modernizace nemocnic ve Varšavě 654 mil. PLN (4,1 mld. CZK). Navíc EU přislíbila Polsku pomoc směrovanou právě do zdravotnictví ve výši 3 mld. EUR pro období 2014-2020, tj. téměř 3x více než v předchozím období. Navíc se v letech 2016-2021 očekává průměrný roční růst o 7% v soukromém zdravotním sektoru. Tento segment zdravotnického trhu představoval za rok 2015 hodnotu 9,2 mld. EUR.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 

Dosud čeští výrobci příliš neprojevují zájem o polský trh, protože se obávají nepřekonatelných překážek. Je to především otázka jednání a dohod s mezinárodními řetězci, nikoliv však na národní úrovni, ale v sídle jejich centrál. Určité pozitivní kroky se podařilo uskutečnit ve vztahu k síti prodejen Biedronka (portugalský řetězec J. Martens) a Lidl, kde se české potraviny objevují. Potravinářský sektor patří k nejdynamičtěji rostoucím odvětvím v Polsku. Pro české výrobce může být zajímavý zejména segment bio a ekologických potravin. V současné době tento segment představuje objem cca 150 mil. EUR, tj. pouze 0,3 % celkového potravinářského trhu, avšak v následujících několika letech se očekává nárůst až o 20 % ročně. Podle zprávy The World Of Organic Agriculture dnes průměrný Polák utrácí za bio potraviny pouze 3 EUR ročně, což je 63x méně než v Německu a pouze 1,7x více než v ČR, přestože počet obyvatel Polska je téměř 4x větší než v ČR.

 

Železniční a kolejová doprava

 

Velmi perspektivní obor (z jedné strany investice do polských železnic a také mezinárodně úspěšní polští exportéři - PESA, Newag, z druhé strany silná nabídka na české straně). V rámci programu železničních investic vyčlenilo Polsko do roku 2023 částku 16 mld. EUR. Na seznamu vládních priorit se opět objevil nedokončený úsek Krakov – Katovice. V letech 2014-2020 mají investice do železniční infrastruktury dosáhnout 12 mld. PLN, z čehož téměř 10 mld. PLN má přispět dotacemi EU.


Služby

 

S ohledem na polské priority a víceletý finanční rámec 2014-2020 budou s největší pravděpodobností plánované polské investice směřovány do zkvalitnění a rozšíření dopravní infrastruktury. Za významný krok směrem k rozvoji digitální agendy v Polsku lze považovat podporu a financování z nově zřízeného Ministerstva pro digitalizaci. Vývoj roku 2015 a další rozvoj v roce 2016 napovídá, že se jedná o velmi perspektivní obory. PL začalo prosazovat zařazení inovací a jejich podporu mezi významné prvky přispívající ke konkurenceschopnosti země v současném globalizovaném vysoce tržním prostředí (např. „čisté spalování uhlí pomocí nástrojů R&D“).  Na úrovních státní správy (např. akce CEE Innovators Summit před jednáním premiérů V4 PL PRES v březnu 2017, dále důraz prezidenta i premiérky na R&D během mezinárodního XXVI. Fórum Ekonomického v Krynici) i samospráv (IX. Ekonomický mezinárodní kongres v Katovicích s programem pro start-upy v hlavní sekci) se Polsko snaží o podporu podniků s inovačním potenciálem (se zvláštním důrazem na start-upy) prostřednictvím dotačních programů z národních a hlavně z unijních zdrojů. Pro podporu z unijních zdrojů zpravidla potřebují další zahraniční partnery. Do této kategorie řadíme i možnosti pro české startupy, ať již by šlo o získání investora, kontaktů nebo zákazníků. Polskými výzkumnými prioritami v oblasti vysokého školství  (Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego) jsou zejména automobilový průmyslový design, elektronické komunikace, spolupráce v satelitní oblasti (ESA) . Jedná se  o podporované top sektory.

 

 

Nejperspektivnější položky pro český export

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

HS 7503 - Odpad šrot niklový

Strojírenský průmysl

HS 8414 - Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

HS 8416 - Hořáky pro topeniště rošty přikládací zaříz

HS 8417 - Pece průmyslové laboratorní neelektrické

HS 8432 - Stroje nářadí pro zemědělství lesnictví ap

HS 8442 - Stroje, přístroje a zařízení pro přípravu nebo zhot. desek, válců nebo jiných tiskařských pomůcek

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku apod

HS 8457 - Centra obráběcí stroje obráběcí stavebnicové

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Stroje obráb pro vrtání frézování řezání apod

HS 8460 - Stroje obráb pro broušení lapování leštění ap

HS 8461 - Stroje obráb k hoblování ap pily strojní aj

HS 8462 - Stroje tvářecí k opracování kovů buchary apod

HS 8463 - Stroje tvářecí jiné pro opracování kovů apod

HS 8475 - Stroje pro montáž žárovek elektronek lamp aj

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0403 - Podmáslí, kysaná smetana, mléko kysané, ochucené a jiné, jogurt, kefír

HS 0404 - Syrovátka, výrobky z mléka zahuštěné, slazené

HS 0405 - Máslo a jiné tuky a oleje získané z mléka

HS 0406 - Sýry, tvaroh

HS 1104 - Zrna obilná jinak zpracovaná (ne rýže) klíčky

HS 1207 - Semena, plody olejnaté, ostatní i drcené

HS 1210 - Šištice chmelové, čerstvé, sušené apod., lupulin

HS 1601 - Uzenky, salámy a podobné výrobky z masa, drobů, krve atd,

HS 2201 - Voda vody minerální sodovky neslazené led

HS 2202 - Voda vody minerální sodovky slazené ne šťávy

HS 2203 - Pivo ze sladu

HS 2204 - Víno z čerstvých hroznů mošt vinný jiný

HS 2208 - Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry

HS 4104 - Kůže vyčiněné dobytka hovězího koní aj lichok

Obranný průmysl

HS 8804 - Padáky i rotující části příslušenství

HS 9301 - Zbraně vojenské ne sečné bodné revolvery ap

HS 9302 - Revolvery pistole ne jiné střelné zbraně

HS 9303 - Zbraně střelné zaříz využívající výbuchu ost

HS 9304 - Zbraně ostatní ne zbraně sečné bodné

HS 8526 - Přístr radiolok ap radiové pro řízení dálkové

Energetický a elektrotechnický průmysl

 

 

 

 

HS 8406 - Turbiny na páru vodní nebo jinou

HS 8407 - Motory píst zážehové spalovací vratné rotační

HS 8408 - Motory pístové vznětové s vnitřním spalováním

HS 8409 - Části součásti pro motory pístové

HS 8410 - Turbíny kola vodní regulátory

HS 8411 - Motory proudové, pohony turbovrtulové a ostatní plynové turbíny

HS 8412 - Motory pohony ostatní

HS 8413 - Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

HS 8501 - Motory elektrické generátory

HS 8502 - Soustrojí generátorová elektr měniče rotační

HS 8503 - Části motorů elektr generátorů soustrojí ap

HS 8504 - Transformátory el měniče statické induktory

HS 8523 - Disky,pásky aj,média pro záznam zvuku,obrazu ap,ne HS 37

HS 8533 - Odpory elektrické ne odpory topné

Železniční a kolejová doprava

HS 8601 - Lokomotivy lokotraktory

HS 8602 - Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

HS 8603 - Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

HS 8604 - Vozidla pro údržbu tratí želez aj kolejových

HS 8605 - Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

HS 8606 - Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

HS 8607 - Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

HS 8608 - Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

HS 8609 - Kontejnery pro jeden nebo více druhů dopravy

Automobilový průmysl

HS 8307 - Hadice z kovů obecných i s příslušenstvím

HS 8703 - Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

HS 8707 - Karosérie vozidel motor traktorů vč kabin

HS 9029 - Otáčkoměry taxametry krokoměry tachometry ap

Služby

CPA 42 - Inženýrské stavby a jejich výstavba

CPA 71 - Architektonické a inženýrské služby; technické zkoušky a analýzy

 

CPA 62 - Služby v oblasti programování a poradenství a související služby

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Nástroje lékařské chirurgické zubolékařské aj

HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii masážní dýchací aj

HS 9020 - Přístroje dýchací ostatní masky plynové

HS 9021 - Pomůcky příst ortopedické pro nedoslýchavé aj

HS 9022 - Přístroje rentgenové aj používající záření

 

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

 

 

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Nejdůležitější akce v roce 2017/2018:

 

ITM POLSKA
Datum a místo konání: 6.6. – 9.6.2017, Poznaň
Zaměření: strojírenství – výroba strojů, technologie
Web: http://www.itm-polska.pl/en/

 

International Fair of Mining, Power Industry and Metallurgy 2017
Datum a místo konání: 29.8. – 1.9.2017, Katowice
Zaměření: obrana, zbrojní průmysl
Web: http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

 

XXVII. EKONOMICKÉ FÓRUM
Datum a místo konání: 5.-7.9.2017 Krynica
Zaměření: všeobecný ekonomický kongres
Web:  http://www.forum-ekonomiczne.pl/?lang=en

 

MSPO
Datum a místo konání: 5.9. – 8.9.2017, Kielce
Zaměření: obrana, zbrojní průmysl
Web: http://www.targikielce.pl/pl/mspo.htm

 

SYMPOZJUM  ENERGETYKA BELCHATÓW
Datum a místo konání: 4.-6. 9.2017, Bełchatów
Zaměření: energetika
Web: http://www.kierunekenergetyka.pl/konferencja,1678,26791.html

 

ENERGETAB
Datum a místo konání: 12.9. – 14.9.2017, Bielsko-Biala
Zaměření: energetika
Web: http://www.energetab.pl/

 

POLAGRA
Datum a místo konání: 25.9. – 28.9.2017, Poznaň
Zaměření: potraviny a potravinářské technologie
Web: http://www.polagra-food.pl/en/

 

TRAKO
Datum a místo konání: 26.9. – 29.9.2017, Gdaňsk
Zaměření: dopravní prostředky a zařízení v železniční dopravě
Web: http://trakotargi.amberexpo.pl/

 

NATURA FOOD
Datum a místo konání: 13.10. – 15.10.2017, Łódź
Zaměření: zdravá výživa, eko potraviny
Web: http://www.targi.lodz.pl/targi/316-x-miedzynarodowe-targi-zywnosci-ekologicznej-i-naturalnej-natura-food-vi-targi-ekologicznego-stylu-zycia-beeco/aktualnosci/

 

BUSINESS  EXPO
Datum a místo konání: 18.10. – 20.10.2017, Katowice
Zaměření: obecné, malé a střední firmy
Web: http://ekmsp.eu/pl/targi-biznes-expo/dla-wystawcow/

 

KONGRES KOLEJOWY
Datum a místo konání: listopad 2017
Zaměření: železnice
Web: http://kongreskolejowy.pl/

 

BUDMA
Datum a místo konání: 30.1. – 2.2. 2017, Poznaň
Zaměření: stavebnictví
Web: http://www.budma.pl/pl/ 

 

INSTALACJE
Datum a místo konání: 23.4. – 26.4. 2018, Poznaň
Zaměření: HVAC, tepelná technika
Web: http://www.budma.pl/pl/ 

 

WOD-KAN
Datum a místo konání: květen 2018, Bydgoszcz
Zaměření: vodovody, kanalizace
Web: http://www.targi-wod-kan.pl/en/ 

 

EVROPSKÝ HOSPODÁŘSKÝ KONGRES

Datum a místo konání: květen 2018, Katowice
Zaměření: všeobecný ekonomický kongres
Web: http://www.eecpoland.eu/en/

 

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: