Portugalsko: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)
Obsah neuveden

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Portugalská republika (República Portuguesa)

Prezidentem Portugalska je od 9. 3. 2016 Marcelo Rebelo de Sousa.

Aktuální (stav platný k 1. 6. 2017) složení portugalské vlády odráží výsledek parlamentních voleb, které se konaly v říjnu 2015. Vláda byla složena Socialistickou stranou za parlamentní podpory ostatních levicových stran - Levého bloku, Komunistické strany Portugalska a Zelených.

Předseda vlády - António Costa
Ministr zástupce předsedy vlády - Eduardo Cabrita
Ministr financí - Mário Centeno
Ministr zahraničních věcí - Augusto Santos Silva
Ministryně pro úřad vlády a administrativní reformu- Maria Manuela Leitão Marques
Ministryně spravedlnosti - Francisca Van Dunem
Ministryně vnitra- Constança Urbano de Sousa
Ministr obrany - Azeredo Lopes
Ministr plánování a infrastruktury - Pedro Marques
Ministr hospodářství - Manuel Caldeira Cabral
Ministr práce, solidarity a sociálního zabezpečení - José António Vieira da Silva
Ministr zdravotnictví - Adalberto Campos Fernandes
Ministr školství - Tiago Brandão Rodrigues
Ministr pro vědu, technologie a vysoké školství - Manuel Heitor
Ministr životního prostředí - João Pedro Matos Fernandes
Ministr zemědělství - Capoulas Santos
Ministryně moře - Ana Paula Vitorino
Ministr kultury - Luís Filipe de Castro Mendes
Státní tajemnice asistující předsedovi vlády - Mariana Vieira da Silva
Státní tajemník pro parlamentní záležitosti - Pedro Nuno Santos
Státní tajemník pro předsednictví vlády - Miguel Prata Roque

zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel – 10 283 105 (odhad 2017)

Hustota osídlení – 111,8 obyvatele na km2 (2016) 

Podíl ekonomicky činného obyvatelstva: – 50 % (57,0 % muži a 43 % ženy)

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: -0,45 % (odhad 2017)

Průměrný věk: 43,5 let, očekávaná délka života 81,1 let

Z hlediska demografického má velký význam migrace, jejíž vliv na počet obyvatel je spíše neutrální. Příchozí imigranty zejména z Afriky, případně z východní Evropy, kompenzuje značný počet zejména mladých Portugalců odcházejících za prací do členských států EU. Významným faktorem je stárnutí populace, Portugalsko má nyní více než 3,5 milionů důchodců.

Národností složení: Portugalci a cca 395 tis. příslušníků jiných národností (dle oficiálních údajů z roku 2015 již nejvíce pochází z Brazílie, dále Ukrajiny, Kapverdské republiky, Angoly, Moldavska a Rumunska).

Z hlediska náboženského tvoří většinu (81 %) římští katolíci, 3 % jiná křesťanská vyznání, 0,6 % jiná náboženství, 6 % ateisté a zbytek nespecifikováno. Role katolické víry a církve v životě zejména mladých Portugalců však ve srovnání s minulostí klesá.

zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016

HDP  (mil. EUR)

169 070

170 269

173 446

179 405

185 035

HDP změna meziročně (%)

- 4

-1,1

0,9

1,5

1.4

HDP/obyv. (EUR)

16 180

16 295

16 698

17 335

18 106

inflace (%)

2,8

0,25

-0,4

0,8

0,6

Nezaměstnanost (%)

15,8

16,4

14,5

12,2

11,1

Zdroje: Národní statistický úřad INE, Pordata, AICEP

Nejnovější odhady Portugalské centrální banky pro rok 2017 ukazují na pokračování postupného oživení portugalské ekonomiky s růstem HDP ve výši 1,8 % a 1,7 % v roce 2018.  Evropské komise předpokládá v těchto letech růst jen nepatrně nižší, v hodnotách 1,6 % a 1,5 %. Tento pozitivní vývoj by měl být především výsledkem silného růstu vývozu zboží a služeb (6 % v roce 2017 a 4,8 % v roce 2018). Vysokou dynamiku by si bude udržovat cestovní ruch, který patří mezi odvětví, která nejvíce přispívají k oživení portugalské ekonomiky. Lepší výkon portugalského hospodářství bude podpořen i nárůstem hrubého fixního kapitálu vyplývajícího z oživení podnikových investic. Mírně by měl růst i soukromá a veřejná spotřeba.

Míra nezaměstnanosti, která na přelomu roku dosáhla 11,1 % aktivní populace, by měla klesat i nadále (9,9 % v roce 2017 a 9 % v roce 2018). Pozitivní vývoj byl zaznamenán i v oblasti státního rozpočtu. Deficit rozpočtu se výrazně snížil na 2,1 HDP v roce 2016 (poprvé od vstupu do eurozóny byl nižší než 3%) a v roce 2017 se očekává ve výši 2 % HDP v roce 2017 a 2,2 % v roce 2018. V souvislosti se zlepšující se ekonomickou situací, poklesem nezaměstnanosti i snížením tlaku na vládní úspory by v příštích dvou letech mělo dojít k oživení domácí poptávky, a to veřejné i soukromé. To nabízí pro případné exportéry či investory příležitost ke vstupu na nyní více otevřený portugalský trh. V oblasti veřejných investic by měly jít finanční prostředky na infrastrukturní projekty (zejména železnice). Zároveň se vláda podporou poskytování úvěrů zatím úspěšně snaží oživit i soukromé investice. Další příležitosti může přinést snaha vlády odstraňovat byrokratické překážky a podporovat znalostní ekonomiku, včetně zelené a modré (mořské) ekonomiky, ale i růst konkrétních odvětví, například cestovního ruchu.

zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet - příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet v mld. EUR

2012

2013

2014

2015

2016

Příjmy

42,9

41,2

 42,8

 43,8

45,5

Výdaje

48,5

50,1

 49,2

 47,3

50,4

Saldo

-6,6

-6,8

 -4,8

-4,4 

4,9

Saldo v % HDP

 -6,4

 -4,9

 -4,8

 -4,4

-2,1

Zdroj: Vrchní ředitelství pro státní rozpočet, Ministerstvo financí Portugalska

Dlouhodobé a postupně se zvyšující schodky státního rozpočtu Portugalska vedly v roce 2011 ke ztrátě důvěry finančních trhů a k nutnosti požádat o mezinárodní finanční pomoc. Reformy zaváděné pod patronací věřitelské Trojky (Evropské komise, Evropské centrální banky a Mezinárodního měnového fondu) vedly k postupné stabilizaci veřejných rozpočtů, které však byly i v následujících letech zatíženy náklady na sanaci bankovního systému. Až v roce 2016 se podařilo snížit shodek pod hranici 3 % HDP. Poměrně optimistický je výhled i na další roky, kdy by měl schodek dosahovat přibližně 2 % HDP.

zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 (mil. EUR)

2012

2013

2014

2015

 2016

Běžný účet

-3 504

2 404

1 043

813

 -560.5

Zboží

-9 450

-7 983

-8 964

-9 164

 -1 150.5

Služby

9 265

10 936

10 946

12 278

 1 216.7

Výnosy

-4 330

-1 823

-2 497

-3 853

 -577,5

Kapitálový účet

3 540

2 765

2 564

2 253

 202,6

Finanční účet

326

4 706

3 775

3 257

 -726,0

Devizové rezervy

17 174

12 729

16 157

18 272

 23 312

Veřejný dluh vůči HDP (%)

125,8

129,7

130,2

129

 130,4

Čistý dluh

187 900

196 304

208 195

218 093

 241 060

 Zdroj: Banco de Portugal, Pordata

zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka

Centrální bankou je Banco de Portugal (www.bportugal.pt), která zodpovídá za měnovou politiku státu. K jejím hlavním úlohám patří regulace úvěrů, kontrola a ochrana měny Euro a správa státního dluhu.

Guvernérem Banco de Portugal byl v roce 2014 na druhý pětiletý mandát jmenován Carlos Costa, který předtím působil ve funkci viceprezidenta Evropské investiční banky. 

Významné portugalské banky:

Portugalsko má v poslední době jeden z nejmodernějších bankovních systémů v Evropě (vysoký stupeň automatizovaných bankovních operací, včetně plateb složenek, výpisů z účtů, transferů apod.). Všechny tyto operace probíhají prostřednictvím bankomatů v rámci systému „Multibanco“. Síť těchto bankomatů je velice hustá a z každého z nich je možno vybírat a platit nezávisle na tom, u kterého bankovního domu má klient veden účet. 

Významné portugalské pojišťovny:

zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Portugalský daňový systém se zakládá na souboru daní státních a komunálních, přímých a nepřímých. Poměrně často se mění způsob výpočtu daní z příjmů fyzických osob, zejména co se týče stanovení příjmových pásem, míry zdanění a výše nezdanitelného základu.

 a) Daně z příjmu:

 • Daň z příjmu fyzických osob (IRS) - je silně progresivní a proměnná v závislosti na počtu vyživovaných osob, nejnižší sazba pro příjmy do 5 tis. EUR je 14,5 %, nejvyšší sazba pro příjmy nad 66 tis. EUR ročně činí 48 %.
 • Daň z příjmu právnických osob (IRC) - 21 %, přičemž v autonomní oblastech (Madeira a Azorské ostrovy) jsou v některých případech uplatňovány nižší sazby. Snížená sazba 17 % (12,5 % v případě vnitrozemí) se uplatňuje na malé a střední podniky, ale jen na prvních 15 000 EUR zisku.

b) Daň z nemovitostí (IMI)

 • Sazby se pohybují mezi 0,3 % a 0,8 % hodnoty nemovitosti, dle jejího typu a dle rozhonutí místních orgánů. Místní orgány mohou uložit další poplatky, které mohou dosahovat i významných částek (např. v Lisabonu se jedná o poplatek za požární ochranu vypočítaný v závislosti na hodnotě a povaze nemovitosti)

c) Spotřební daně (IEC):

 • Daň z přidané hodnoty (IVA) - kontinentální sazby jsou 23 % (od 1.1. 2011), 13 % a 6 %, snížené sazby uplatňované v autonomních oblastech (Azory, Madeira) jsou 16 %, 9 % a 4 %
 • Daň z minerálních paliv a plynu (ISP)
 • Daň z tabáku a tabákových výrobků
 • Daň z lihovin - piva, vína, destilátů
 • Daň z lihu (ISA)
 • Daň automobilová (ISV) - jediná interní daň specifické povahy na osobní nebo kombinované automobily

d) Ostatní státní daně:

 • Daň kolková
 • Daň z her a hracích automatů
 • Daň z nafty (při pronájmu těžebního prostoru)
 • Silniční daň
 • Komunální poplatky
 • Komunální daň z vozidel
 • Daň za požární službu
 • Komunální dopravní poplatky
 • Komunální daň na operace s nemovitostmi (SISA)
 • Daň ekologická.

Povinné sociální pojištění pro osoby samostatně výdělečně činné.

Částky placené na sociální pojištění jsou určovány na základě fixní sociální daně aplikované na celkový příjem (statutární nařízení číslo 1999/99 z 8. června):

 • zaměstnavatel - 23,75 %
 • zaměstnanec - 11,0 %
 • celkem 34,75 %.

Veškeré informace, návody a formuláře jsou k dispozici na jednotném informačním webu sociálního pojištění na adrese www4.seg-social.pt.

Bližší údaje týkající se daní v Portugalsku lze najít na webových stránkách Generálního ředitelství daní a cel.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: