Švýcarsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

2. 6. 2017

© Zastupitelský úřad ČR v Bernu (Švýcarsko)
Obsah neuveden

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Obchodní výměna ČR - Švýcarsko (tis. Kč, EUR)
              v tis. 
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
poř. Index poř. Index poř. Index
2011 48 570 259 14. 116,2 28 457 808 18. 110,9 77 028 067 15. 114,2 20 112 451
2012 49 904 297 14. 102,7 28 970 466 18. 101,8 78 874 763 15. 102,4 20 933 831
2013 49 142 800 14. 98,5 29 399 559 17. 101,5 78 542 359 15. 99,6 19 743 241
2014 56 435 894 14. 114,8 31 080 868 19. 105,7 87 516 762 15. 111,4 25 355 026
2015 61 301 351 14. 108,6 35 022 533 18. 112,7 96 323 884 15. 110,1 26 278 818
2015/I 4 862 786 14. - 2 786 605 19. - 7 649 391 16. - 2 076 181
2016/I 4 486 646 14. 92,3 2 575 831 21. 92,4 7 062 477 18. 92,3 1 910 815
                    v tis. 
  Vývoz Dovoz Obrat Saldo
EUR poř. Index EUR poř. Index EUR poř. Index EUR
2011 1 975 525 14. 119,5 1 157 480 18. 114,1 3 133 005 15. 117,4 818 045
2012 1 984 819 14. 100,5 1 152 228 18. 99,5 3 137 047 15. 100,1 832 591
2013 1 892 000 14. 95,3 1 131 884 17. 98,2 3 023 884 15. 96,4 760 116
2014 2 049 755 14. 108,3 1 128 859 19. 99,7 3 178 614 15. 105,1 920 896
2015 2 246 870 14. 109,6 1 283 676 18. 113,7 3 530 546 15. 111,1 963 194
2015/I 174 325 14. - 99 896 19. - 274 221 16. - 74 429
2016/I 166 012 14. 95,2 95 309 21. 95,4 261 321 18. 95,3 70 703

Švýcarsko je 14. nejvýznamnějším obchodním partnerem ČR, který se podílí 1,4 % na celkovém obratu českého zahraničního obchodu. Na švýcarský trh směřuje 1,7 % českého exportu (14. místo). Ze Švýcarska pochází 1 % celkového českého dovozu (aktuálně 21. místo). Velmi pozitivní je skutečnost, že  od  r. 2006 má ČR ve vzájemném obchodě aktivní saldo.

V česko-švýcarské obchodní relaci jde o oboustranně vyspělou komoditní strukturu, na straně českého vývozu tvoří více než 53 % zboží s vyšším stupněm zpracování (strojírenské výrobky, osobní automobily Škoda). Škála zboží, které si ČR vyměňuje se Švýcarskem, je velice široká a zasahuje prakticky do všech výrobních odvětví.

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu

květen 2016

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Komoditní struktura dovozu do ČR

chemikálie z toho zejména farmaceutické výrobky a léčiva, zlato, krev, výrobky přesného (hodinářského) průmyslu, šperky a zlatnické výrobky, zařízení ke spínání obvodů, výrobky organické chemie barviva, pigmenty, silice, plasty a výrobky z nich, dále stroje a přepravní zařízení, kovozpracující stroje, obráběcí a kovoobráběcí stroje, kancelářské stroje a zařízení ke zpracování dat, elektrické spínací přístroje, elektrické zařízení a přístroje, tiskařské stroje,  oděvní výrobky, papír, lepenka, textilní příze a tkaniny bavlněné, různé průmyslové výrobky, kovové výrobky, odborné vědecké a řídící přístroje, ortopedické přístroje a pomůcky.

Komoditní struktura vývozu z ČR

automobily, stroje zařízení, pneumatiky, elektrická zařízení, tiskařské výrobky, výrobky ze železa a oceli, reaktory, kotle, přístroje nástroje mechanické,  traktory, kola,  přístroje  elektronického záznamu, reprodukce zvuku a televizního obrazu, výrobky ze železa nebo oceli, plasty a výrobky z nich. Mezi další rozhodující komodity a položky v českém vývozu do Švýcarska jsou stroje a přepravní zařízení, z toho textilní a kožedělné stroje, stroje a zařízení k výrobě energie, digitální systémy na zpracování dat, zařízení na aut. zpracování dat, zařízení k telekomunikacím, kancelářské stroje, kovozpracující stroje, kuličková ložiska, elektrické stroje, kovové výrobky, neželezné kovy, výrobky ze železa, různé konstrukce, pneumatiky, papír a lepenka, různé průmyslové výrobky, odborné vědecké přístroje, oděvní výrobky a doplňky, nábytek, dětské hračky a dětské kočárky, chemikálie z toho organické chemikálie a karbonové kyseliny a potraviny.

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Dovoz
Období :   1.1.2015  –  29.2.2016
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
 
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota EUR(tis.)
54 Léčiva a farmaceutické výrobky CH Švýcarsko            1 199 704              269 079
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. CH Švýcarsko            4 129 990              159 888
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. CH Švýcarsko            4 320 789              105 297
97 Zlato, nikoli mincovní (kromě rud a koncentrátů zlata) CH Švýcarsko                3 053              100 794
89 Různé výrobky, j.n. CH Švýcarsko            4 141 104               83 135
69 Kovové výrobky, j.n. CH Švýcarsko            7 140 596               79 492
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu CH Švýcarsko            2 747 179               73 590
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. CH Švýcarsko              389 593               63 405
59 Chemické prostředky a výrobky, j.n. CH Švýcarsko           57 888 511               59 743
73 Kovozpracující stroje CH Švýcarsko            1 948 589               58 233

 

Typ výstupu :   Normální
Směr obchodu :   Vývoz
Období :   1.1.2015  –  29.2.2016
Nomenklatura zboží :   SITC(2)
Data v tabulce jsou :   s dopočty
Kód zboží Název zboží Kód země Název země Netto (kg) Stat. hodnota EUR(tis.)
78 Silniční vozidla CH Švýcarsko           50 529 983              621 483
75 Kancelářské stroje a zařízení k automat. zpracování dat CH Švýcarsko            3 831 145              430 126
77 Elektrická zařízení, přístroje a spotřebiče, j.n. CH Švýcarsko           10 593 632              223 282
89 Různé výrobky, j.n. CH Švýcarsko           30 681 511              173 379
69 Kovové výrobky, j.n. CH Švýcarsko           47 570 171              167 815
74 Stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu, j.n. CH Švýcarsko           15 084 962              148 256
76 Zařízení pro telekomunikace a pro záznam a reprodukci zvuku CH Švýcarsko            1 509 777               97 844
72 Strojní zařízení pro určitá odvětví průmyslu CH Švýcarsko            6 422 841               74 930
87 Odborné, vědecké a řídící přístroje a zařízení, j.n. CH Švýcarsko            1 084 461               51 197
62 Výrobky z pryže, j.n. CH Švýcarsko            7 136 366               44 246

Zdroj: ČSÚ Databáze zahraničního obchodu
Datum generování: 21.04.2016 

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve švýcarské relaci největší podíl obchodu se službami zaujímají služby obchodní povahy, silniční doprava, cestovní ruch, pohostinství, sociální a zdravotní sféra, dočasní pracovníci.

Příjmy českých subjektů za služby dosáhly v r. 2013 objemu zhruba 13 mld. Kč a výdaje 8,4 mld. Kč.

Obchod se službami vykázal aktivní saldo ve výši 4,6 mld. Kč.

květen 2016

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Švýcarské investice v ČR
 

2012      

2013

2014   

Švýcarské investice v ČR (v tis. EUR)                      

14 579

+625 995 

-69 798

Švýcarské investice v ČR z pohledu Švýcarské národní banky (mil CHF)

3 332

4 039

5 711

Zdroj: ČNB a SNB Švýcarská národní banka

Mezi významné švýcarské investory patří Lonza Group (Lonza Biotec, sídlící v Kouřimi vyrábí biotechnologické produkty pro potravinářský a farmaceutický průmysl, zaměstnává 375 lidí), Rieter (Rieter CZ s.r.o., sídlící v Ústí nad Orlicí, výrobce strojních zařízení a ucelených systémových řešení pro textilní průmysl). Agentura CzechInvest zrealizovala celkem 33 investičních projektů ze Švýcarska.

České investice ve Švýcarsku

 

2009

2010

2011

2012

2013

České  investice ve Švýcarsku (mil. CZK)

514,4

417,8

517,0

586,2

427,9

Zdroj: ČNB

České firmy nerealizují ve Švýcarské konfederaci žádné větší investice. Za největší z uplynulých let je možno považovat odkoupení švýcarské společnosti Porzellan Langenthal AG českou firmou G. Benedikt Karlovy Vary.

Švýcarský trh je velmi specifický a náročný, nelze předpokládat výrazný nárůst CZ investic v teritoriu.

květen 2016

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Sukcese ČR do smluv se Švýcarskou konfederací byla ukončena výměnou nót dne 24. 2.1994.

V souvislosti se vstupem do Evropské unie a nutností uvést všechny své mezinárodně-právní závazky do souladu s právem ES/EU navrhla ČR v r. 2005 švýcarské straně renegociaci Dohody mezi ČSFR a Švýcarskou konfederací o podpoře a vzájemné ochraně investic (s platností od 7. srpna 1991). Švýcarsko s návrhem ČR na renegociaci Dohody souhlasilo, avšak požadovalo podrobnější vysvětlení k návrhu na úpravu článků o národním zacházení a doložce nejvyšších výhod. V únoru 2010 Švýcarsko potvrdilo přijetí detailního zdůvodnění našich návrhů. V současné době MF ČR připravuje návrh nové vzorové dohody o podpoře a ochraně investic, a očekává se tedy, že po jeho dokončení (cca v polovině r. 2015) MF ČR osloví švýcarskou stranu s komplexním návrhem úprav sjednávané nové dohody.

Obě země podepsaly 11. září 2012 Protokol ke Smlouvě mezi Vládou ČR a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. (Smlouva je v platnosti od 23. října 1996.) Protokol tvoří nedílnou součást Smlouvy a přispívá k větší právní jistotě a k lepší koordinaci činností daňových úřadů obou států směřující k omezení případných daňových úniků a podvodů. ČR Protokol ratifikovala 28. února 2013, švýcarská strana ukončení své ratifikační procedury notifikovala ČR 11.  října 2013, čímž protokol ve stejný den vstoupil v platnost. 

1. ledna 2015 vstoupila v platnost Dohoda mezi vládou České republiky a švýcarskou Spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz. Švýcarsko bude Českou republiku zastupovat ve vydávání krátkodobých víz v Jihoafrické republice (Kapské Město), v Súdánu, v Pobřeží slonoviny a v Kyrgyzstánu. ČR bude zastupovat Švýcarsko ve vydávání krátkodobých víz v Mongolsku.

květen 2016

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc

Švýcarsko je velký a uznávaný dárce v oblasti rozvojové spolupráce i humanitární pomoci, který má v poskytování mezinárodní pomoci již dlouholetou tradici. Členem Výboru OECD pro rozvojovou pomoc (OECD/DAC) je Švýcarsko od r. 1968.  V r. 2014 Švýcarsko tento podíl navýšilo na 0,50% a v roce 2015 na 0,52% HDP. Největšími příjemci švýcarské rozvojové pomoci jsou Kosovo, Togo, Nepál, Mozambik a Burkina Faso.

Spolkový departement zahraničních věcí zahrnuje do rozvojové pomoci vedle rozvojové spolupráce a humanitární pomoci rovněž „technickou spolupráci s východní Evropou“. Výše zmíněný švýcarský příspěvek na kohezi rozšířené EU o celkovém objemu 1 mld. CHF vznikl restrukturalizací finančních prostředků vyčleněných pro poskytování rozvojové pomoci, tedy bez důsledků pro švýcarský státní rozpočet.

Swiss official development assistance (ODA) 2014 - 2015 (mil. CHF)
 201420142014201520152015
 Bilateral ODAMultilateral ODATotal ODABilateral ODAMultilateral ODATotal ODA

Confederation

2 491,0 

680,2 

3 171,3 

2 574,6

774,7

3 349,4

Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)

1 481,2 

582,3 

2 063,5 

1 619,3

676,5

2 295,8

Humanitarian aid

411,1 

51,4 

462,5 

481,4

57,7

539,1 

Development cooperation

922,4 

530,1 

1 452,5 

974,9

617,7

1 592,6 

Cooperation with Eastern Europe and the CIS

147,7 

0,8 

148,5 

163,0

2,2

164,2

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

3525,5 

325,5 

321,1

4,2

325,3

Development

246,4 

246,4 

244,1

3,6

247,7 

Cooperation with Eastern Europe and the CIS 

90,9 

90,9 

80,4

0,6

81,0

Loyan repayment

-11,7 

-11,7 

-3,4

-

-3,4

Federal Department of Foreign Affairs (FDFA)

113,5 

33,2 

146,2 

112,6

32,1

144,7

Conflict transformation and human rights

75,0

18,7

93,7

 

 

 

Others contributions

38,5

14,5

53,0

34,9

13,5

48,4

Federal Department of Economic Affairs, Education and Research (EAER)

58,5

6,5

65,0

35,7

6,5

42,1

Swiss Investment Fund for Emerging Markets (SIFEM)

50,8 

50,8 

27,3

-

27,3

Scholarships to foreign students in Switzerland

6,4 

6,4 

6,8

-

6,8

Other contributions

1,3 

6,5 

7,8 

1,6

6,5

8,1

State Secretariate for Migration (SEM)

456,3 

456,3 

473,2

-

473,2

Assistance for asylum seekers in Switzerland

442,4 

442,4 

455,4

-

455,4

Return assistance

13,9

13,9

17,8 

-

17,8

Federal Department of Defence, Civil Protection and Sports (DDPS)

46,0 

46,0 

2,8

-

2,8

Activities for promotion of peace and security

46,0

46,0

1,5

-

1,5

Suplies for humanitan purposes

-

-

-

1,4

-

1,4

Federal Office for the Environment (FOEN)

4,4

37,6

42,0

4,4

39,0

43,4

of which: contributions to international organizations

3,2 

37,6 

40,8 

4,4

39,0

43,4

Other federal offices

5,6 

20,6 

26,2 

5,4

16,5

21,9 

Cantons and municipalities

51,3 

51,3 

55,0

-

55,0

Total

2 542,3 

680,2 

3 222,6 

2 629,6

774,7

3 404,4

ODA as % of gross national income (GNI)

 

 

0,50% 

 

 

0,52%

Zdroj:

Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, 
Switzerland's official development assistance in 2015 

květen 2016

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: