Agentura pro podnikání a inovace administrovala v roce 2018 dotační projekty za deset miliard korun

API administruje 21 programů OP PIK a jejím hlavním úkolem je pomáhat žadatelům o dotace s přípravou žádostí a s administrací schválených dotačních projektů. API také poskytuje informační a konzultační servis o možnostech čerpání podpory z OP PIK.Agentura pro podnikání a inovace (API) v loňském roce zajistila administraci 2 998 žádostí o dotační podporu z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), zadministrovala 3 288 žádostí o platbu, na jejichž základě byla českým firmám vyplacena dotační podpora ve výši 9 956 289 214 korun, tím agentura loni také splnila své zadání pro naplnění pravidla N+3. V roce 2019 by API měla zajistit čerpání v podobné výši – 10 miliard korun, a začít s přípravami na další programové období.

V roce 2019 se bude API soustředit na svůj hlavní úkol, kterým zůstává servis pro žadatele o dotace, a také na splnění plánovaného čerpání ve výši 10 miliard korun. Nově se bude agentura připravovat na start Operačního programu Konkurenceschopnost 2021-2027. V rámci příprav půjde o nastavení procesů a tematické rozdělení rozpočtu. „Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu budeme pracovat na tom, abychom v novém operačním programu co nejefektivněji zúročili zkušenosti z implementace OP PIK,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel API.

Od začátku programového období (2014) do prosince 2018 bylo v OP PIK vyhlášeno celkem 98 výzev, API zajistila administraci téměř 14-ti tisíc žádostí o podporu a předala řídícímu orgánu, kterým je MPO, více než 5 200 žádostí o platbu za 14, 4 miliardy korun. Agentura provedla celkem 127 monitorovacích návštěv u příjemců dotací.

API administruje 21 programů OP PIK a jejím hlavním úkolem je pomáhat žadatelům o dotace s přípravou žádostí a s administrací schválených dotačních projektů. API také poskytuje informační a konzultační servis o možnostech čerpání podpory z OP PIK. Během loňského roku uspořádaly regionální kanceláře API 201 seminářů a proškolili 3526 zájemců o dotace.

Tematické semináře seznamují veřejnost s aktuálními výzvami v OP PIK a seznamují s pravidly, povinnostmi a specifiky v rámci celého cyklu dotačního projektu. Kanceláře API působí ve všech krajských městech České republiky. Veřejnost se může se svými dotazy obrátit i na zelenou linku API 800 800 777. V loňském roce její pracovníci odbavili 8 028 hovorů a mailem zodpověděli 4 453 dotazů. Nejčastěji se dotazy týkaly programu Úspory energie, metodických pravidel OP PIK nebo internetové aplikace pro administraci žádostí IS KP14. API všechny výše uvedené služby poskytuje zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme