Aid for Trade – východiska a postupy

Program Aid for Trade jako program na podporu a rozvoj obchodu v partnerských rozvojových zemích v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu představuje jednu ze součástí zahraniční rozvojové spolupráce ČR (ZRS).Jako součást ZRS se řídí stejnými principy a postupy a vychází ze všech zásadních dokumentů platných pro ZRS ČR, jakými jsou především:

  • Zákon č. 151/2010 Sb., o ZRS a humanitární pomoci poskytované do zahraničí a o změně souvisejících zákonů,
  • Strategie ZRS ČR 2018–2030 (z roku 2017),
  • Strategie programu Aid for Trade v rámci ZRS ČR (z roku 2016),
  • Metodika projektového cyklu dvoustranných projektů ZRS ČR (platná pro dané období).

V důsledku svého specifického zaměření a náplně projektů je Aid for Trade gesčně zpracováván Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí.

Podstatou projektů Aid for Trade je pomoc partnerským státům při usnadňování a liberalizaci obchodu v zájmu budování a rozvoje jejich obchodních kapacit a aktivit, jejich lepšího zapojení do mezinárodního obchodního systému a získávání s tím souvisejících výhod a zisku, pomoc státní administrativě při vytváření obchodních politik a regulatorního rámce obchodu, stanovení pravidel a strategií při odstraňování administrativních bariér, při formulování a implementaci pravidel domácího trhu, podpoře podnikatelského klimatu, rozvoje malých a středních podniků, finančního sektoru atp.

V širším pojetí jde i o rozvoj místních produkčních kapacit, budování infrastruktury na podporu obchodu, transfery technologií a služby související s jejich instalací atd.

Při přípravě jsou respektovány priority české ZRS. Projekty jsou primárně směrovány do 6 prioritních států (Bosna a Hercegovina, Etiopie, Moldavská republika, Gruzie, Kambodža a Zambie). Po předchozí konzultaci je možno ad hoc připravit projekty též do dalších rozvojových zemí dle definice OECD, kde to politický a hospodářský kontext umožňuje.

Témata musí odpovídat podstatě programu Aid for Trade. Rovněž by měla vycházet ze strategických dokumentů rozvoje partnerských států, z jejich potřeb a být orientována na oblasti jejich přednostního zájmu. U Aid for Trade jde především o ekonomický rozvoj vč. energetiky, budování produkčních kapacit, zavádění norem kompatibilních s EU, revitalizaci těžebních podniků, budování ekonomických zón, posilování podnikatelského klimatu, rozvoj malých a středních podniků, související legislativu, dopravní infrastrukturu, životní prostředí, zemědělství vč. potravinářství, lesnictví atp.

MPO spolupracuje zejména v první fázi při přípravě projektů Aid for Trade a při vytipovávání vhodných projektových námětů především s teritoriálně příslušnými zastupitelskými úřady ČR, které tyto náměty primárně shromažďují a následně je do 30. září zasílají na MPO se svým stanoviskem a s předpokládanou dobou realizace projektů v roce následujícím. Jiné doručení žádostí o projekt není možné.

K iniciaci projektu programu Aid for Trade je zapotřebí, aby zahraniční partner vyplnil formulář „Development Project Identification Form – Aid for Trade“ (viz příloha), který mají české ZÚ v prioritních státech k dispozici (v ostatních teritoriích je třeba věc předem konzultovat) a který doručí na teritoriálně příslušný ZÚ ČR. O projekt programu Aid for Trade může požádat jakýkoliv subjekt státní správy partnerského státu (ideálně ministerstvo nebo některá z jím řízených vládních agentur pro určitý sektor, municipalita atd.), ale i soukromý subjekt, ten však opět za podpory či při vědomí příslušného místního ministerstva.

Na základě ze ZÚ ČR zaslaných identifikačních formulářů sestavuje MPO seznam vhodných námětů k realizaci, který konzultuje s MZV – koordinátorem ZRS ČR a v úvodu následujícího roku vyhlašuje výběrová řízení na výběr realizátorů jednotlivých projektů, která jsou zcela otevřená a přístupná všem zájemcům, kteří projeví zájem a předloží svoji nabídku.

Projekty Aid for Trade jsou zatím menšího rozsahu většinou do 1 mil. Kč (vč. DPH) s dobou realizace v rámci jednoho kalendářního roku. Perspektivně se uvažuje i o projektech s větším rozpočtem a delší dobou realizace s případnou dodávkou určitého vybavení, to však závisí na podstatnějším navýšení finančních prostředků na tento program.

Po výběrovém řízení, které bývá vyhlašováno většinou na přelomu 1. a 2. čtvrtletí běžného roku, následuje podpis Smlouvy o realizaci projektu ZRS s vítězem výběrového řízení a je zahájena realizace, která musí být dokončena do konce listopadu stejného roku. Realizační fáze projektů probíhá formou školení, workshopů, kulatých stolů ale např. i vypracováním studií proveditelnosti, analýz atd. Tímto způsobem je partnerům z přijímajících států předáváno požadované české know-how, odborné informace a zkušenosti, přičemž součástí realizace může být např. i drobnější technické vybavení apod.

Konečnou fakturaci s vyúčtováním a všemi účetními doklady, závěrečnou hodnotící zprávu, potvrzení zahraničního partnera – iniciátora projektu, prokazující řádné dokončení projektu, příp. další dokumenty, je realizátor povinen doručit na MPO nejpozději s datem dokončení realizace projektu, tj. v průběhu listopadu příslušného roku. Ke stejnému datu MPO požádá teritoriálně příslušný ZÚ ČR o zaslání rovněž jeho vyjádření k realizaci projektu. Na základě těchto podkladů MPO následně vypracuje závěrečné hodnocení realizace všech projektů za daný rok, které předá na MZV a uveřejní na svých internetových stránkách.

Přílohy ke stažení:

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme