Ambasador kvality ČR: Česká společnost pro jakost vyhlašuje nový ročník soutěže

Od června je možné se do soutěže hlásit, uzávěrka přihlášek je stanovena na 30. září 2021. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud.

Plaketa pro vítěze soutěží a ocenění vyhlašovaných ČSJ | ČSJ

Součástí poslání České společnosti pro jakost je oceňovat organizace, které kvalitou žijí, kvalitu šíří, aktivně se zasazují o její implementaci. ČSJ záleží nejen na nich, ať už jde o ty z komerční nebo veřejné sféry, ale věnuje pozornost i jednotlivcům. Způsobů, jak kvalitu nechat celospolečensky rezonovat, je mnoho. Velmi prestižními jsou bezpochyby soutěže, které ČSJ vyhlašuje a organizuje. Jednou z nich je i Ambasador kvality ČR. Od června je možné se do tohoto klání přihlásit. Uzávěrka přihlášek je letos stanovena na 30. září 2021. Díky spolupráci s Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR se do soutěže bude moci zapojit daleko více firem než dosud.

Ambasador kvality ČR

Česká společnost pro jakost dlouhodobě usiluje o rozvoj a všeobecnou popularizaci nástrojů managementu kvality. Podporou kvality chce tak přispívat i k ekonomickému úspěchu firem a poskytování kvalitních služeb subjektů ve veřejném sektoru a jejich efektivnímu fungování.

Právě proto byla vyhlášena tato soutěž, která letos vstupuje do čtvrtého ročníku a je založena na posouzení nejen dosažených výsledků organizací, ale především na posouzení jejich přístupu ke kvalitě jako k fenoménu, který je nezbytným předpokladem pro dlouhodobou úspěšnost.

Kvalita v tomto programu oceňování není však chápana pouze jako souhrn přístupů, které vedou k zajištění podmínek pro výrobu kvalitních produktů či poskytování kvalitních služeb. Zahrnuje i další aktivity, mezi které patří například aktivní propagace a komunikace kvality u všech důležitých zainteresovaných stran, inovace produktů, odpovědný a udržitelný přístup k podnikání. Posláním soutěže je také předat managementu zpětnou vazbu o stavu a směřování organizace na cestě k úspěchu, jehož je kvalita základem.

Ambasador kvality 2020: Česká společnost pro jakost oceňovala organizace a jednotlivce

Předsedkyně České společnosti pro jakost Elena Stibůrková k vyhlášeným cenám uvedla: „Ambasadory kvality České republiky se mohou stát organizace, pro které je kvalita součástí filozofie a kvalitu vnímají jako předpoklad k zajištění dlouhodobé úspěšnosti, což musí být při hodnocení patrné na první pohled.“ A připomněla: „Oceněné organizace musí rovněž doložit své aktivity při propagaci kvality směrem ke všem zainteresovaným stranám. Stávají se příkladem, jak přistupovat ke zvyšování kvality a společenské odpovědnosti.“

Eva Svobodová, členka představenstva a generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR doplnila: „Systémový přístup ke kvalitě je jedním z pilířů podnikání nejen členů naší asociace, ale většiny firem v České republice. Asociace se stala partnerem ceny Ambasador kvality ČR, protože kvalita je cestou k přítomnosti našich podniků na zahraničních trzích, je cestou k udržitelnému rozvoji a rozvoji inovačních schopností. Účast v ceně dává našim členům mimořádnou příležitost, jak se porovnat s konkurencí a prokázat, že české malé a střední podniky dbají na kvalitu řízení, produktů i služeb, a navíc šíří povědomí o důležitosti kvality.“

Hodnocení

V rámci ocenění je hodnoceno pět oblastí. První je orientována na ekonomické ukazatele. Druhá oblast nazvaná „ocenění za kvalitu“ se zaměřuje na to, jaká ocenění v oblasti kvality organizace již získala, jaké má akreditované certifikáty a případně jaká personální „kvalitářská“ ocenění obdrželi pracovníci organizaci. Třetí oblastí s největší váhou v hodnocení jsou „aktivity organizace na podporu kvality“. Tam se řadí například zapojení do národních či mezinárodních profesních organizací, organizování odborných akcí, publikační či přednášková činnost pracovníků. Čtvrtá se soustředí na udržitelný rozvoj a ochranu životního prostředí a poslední na ochranu spotřebitele.

Výkonný ředitel České společnosti pro jakost Petr Koten řekl: „Organizace jsou hodnoceny nejen podle současných ekonomických výsledků, ale především je mapován jejich přístup ke kvalitě, která je předpokladem k dlouhodobé úspěšnosti, ekonomickému a společenskému rozvoji. Dokladují své aktivity při propagaci kvality, podpoře inovací, uplatňování společensky odpovědných přístupů, naplňování zásad udržitelného rozvoje a odpovědné komunikaci.“

Vítězem posledního ročníku ceny ve firemním sektoru a Ambasadorem kvality se stala společnost Koyo Bearings Česká republika, s.r.o. Hodnotitelé ocenili zejména širokou škálu aktivit v oblasti kvality a šíření povědomí o kvalitě, projektů zlepšování, inovací, rozvoje pracovníků a na poli ochrany životního prostředí. K získané ceně se ředitel společnosti Marek Janků vyjádřil: „Naším cílem je, aby všichni zaměstnanci kvalitu vnímali jako firemní strategii a nástroj ke zvyšování efektivity všech procesů. Věříme, že je to správná cesta ke zlepšování konkurenceschopnosti a prosazení se na náročném trhu, který v oblasti výroby ložisek panuje. Je důležité zmínit, že každý systém řízení je především o lidech, týmové spolupráci, komunikaci a celkové firemní kultuře. Tu máme u nás v závodě, podle mého názoru, na velmi vysoké úrovni, a proto patří velké poděkování všem zaměstnancům naší společnosti. Díky nim jsme získali toto prestižní ocenění.“ 

Vítězem ceny ve veřejném sektoru a Ambasadorem kvality se v posledním ročníku stalo Statutární město Děčín. Hodnotitelé ocenili zejména funkční systém řízení úřadu, dále realizaci projektů inovací a zlepšování se zapojením široké škály zainteresovaných stran.

 „Účast v soutěži je pro nás velmi prestižní záležitostí. Jedná se o důležitou zpětnou vazbu pro náš magistrát v oblasti zlepšování kvality poskytovaných služeb, na které neustále pracujeme, a jak je vidět, vyplácí se to,“ komentoval úspěch města v soutěži primátor Jiří Anděl. „Hodnotitelé se zajímali například o to, jak probíhá tvorba strategických materiálů města a zapojení občanů do těchto procesů, jak se evidují a vyřizují stížnosti, jak funguje Portál úředníka či nástroj E-manažer a mnoho dalšího. Je pro nás velmi důležité, aby občané byli se službami magistrátu spokojeni. Pomáhá nám k tomu například spolupráce s ostatními městy a úřady, výměna zkušeností a sdílení dobré praxe. Velké poděkování patří zaměstnancům magistrátu,“ podotkl tajemník magistrátu města Děčína Jaromír Zajíček.

Soutěž pro uchazeče nepředstavuje zásadní administrativní zátěž. Zájemci vyplní jednoduchý dotazník, který je zpřístupněn na internetových stránkách České společnosti pro jakost. Kvalifikovaní hodnotitelé provedou posouzení údajů uvedených v dotazníku. Prvních šest nejlepších organizací postupuje a následně se u nich uskuteční jednodenní ověřovací posouzení na místě.

V rámci slavnostního vyhlášení první tři nejúspěšnější obdrží věcný dar, organizace na čtvrtém až šestém místě diplomy.

První, dotazníková fáze účasti v soutěži je zcela bezplatná. Zpoplatněno je druhé kolo, kdy probíhá hodnocení na místě. Výše poplatku činí 18 000 korun a je navýšena o skutečné cestovní náklady hodnotitelů. V případě veřejného sektoru je poplatek nižší – 15 000 korun.

Vyhlášení soutěže se uskuteční v rámci slavnostního večera pořádaného při příležitosti konání pravidelné podzimní Mezinárodní konference kvality na začátku prosince tohoto roku.

Mezi Ambasadory kvality ČR a úspěšné držitele ceny se zařadily firmy jako již jmenovaná Koyo Bearings Česká republika, s.r.o., Albert Česká republika, s.r.o., ŠKODA AUTO, a.s. nebo Makro Cash&Carry ČR s.r.o. Ve veřejném sektoru se ambasadory kvality staly již uvedené Statutární město Děčín, Úřad městské části Praha 10, Fyzikální ústav AV ČR v.v.i./ pracoviště ELI Beamlines, Úřad průmyslového vlastnictví, město Hranice nebo Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s.

Další ocenění vyhlašovaná Českou společností pro jakost

Mezinárodní soutěž inovací

Devátým rokem mají i firmy z České republiky možnost se zapojit do mezinárodní soutěže inovací Quality Innovation Award. Na základě spolupráce s Evropskou organizací pro kvalitu je ČSJ národním partnerem této soutěže. Díky soutěži mají přihlášení možnost porovnat svoji inovaci z mezinárodního pohledu. Hodnocena je především inovativnost ve smyslu míry novosti a použitelnosti v praxi, její účinnost a orientace na zákazníka. Soutěží se v několika kategoriích podle velikosti organizace a sektoru, dále jsou zvlášť hodnoceny inovace s environmentálním dopadem nebo potenciální inovace, dosud netestované.

Poslední ročník byl z hlediska úspěchu českých firem nejvýznamnější. Podle slov výkonného ředitele České společnosti pro jakost Petra Kotena jsou inovace jednou z cest, jak posunout zaměření celé české ekonomiky a udržet krok s vyspělým světem. K výsledkům posledního ročníku dodal: „Máme velkou radost z mimořádného úspěchu českých firem v této soutěži, oceněné subjekty dělají výbornou reklamu celé České republice. Věřím, že jejich cestu budou v chystaném ročníku následovat další.“

Letos byly v národním kole hodnoceny organizace v pěti kategoriích, z nichž tři uspěly se svojí inovací i v mezinárodním kole. Česká společnost pro jakost jakožto zástupce partnerské organizace poskytuje přihlášeným plnou podporu v průběhu celé akce. Účast není zpoplatněna.

Cena za návrat do života

Cena za návrat do života je udělována organizacím, které významným způsobem přispívají k návratu duševně či tělesně postižených lidí do běžného pracovního a rodinného života. Účast v ceně není omezena velikostí ani typem organizace a je bezplatná.

Personální ocenění pro fyzické osoby

Manažer kvality roku

Cena je pořádána v návaznosti na mezinárodní cenu European Quality Leader vyhlašovanou Evropskou organizací pro kvalitu. Cílem je ocenit nejlepší výsledky manažerů kvality a tyto veřejně prezentovat a poskytnout tak příklad pro následování. Národní vítěz soutěže má možnost se ucházet o návaznou evropskou cenu. Titul Manažer kvality roku je určen pro ty manažery, pod jejichž vedením došlo ke zlepšení kvality či systému managementu kvality v organizaci s příznivým dopadem na různé zainteresované subjekty. Účast v soutěži je bezplatná.

Cena Františka Egermayera

Cena je udělována studentům, kteří se ve svých závěrečných pracích věnují tématům, jako jsou kvalita a systémy řízení, systémy ochrany životního prostředí, systémy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či společenská odpovědnost a udržitelný rozvoj. Soutěž je veřejná, určená studentům středních, vyšších odborných a vysokých škol. Soutěž je otevřená jejich ročníkovým, seminárním, absolventským, bakalářským, diplomovým a disertačním pracím. Účastníky přihlašuje příslušná škola/fakulta, účast v soutěži je bezplatná.

Cena Anežky Žaludové

Jedná se o prestižní čestné ocenění, kterým ČSJ vyzdvihuje každoročně osobnosti, jež se mimořádným způsobem zasloužily o rozvoj péče o kvalitu v naší zemi. Toto významné ocenění bylo pojmenováno na počest světově uznávané mimořádné osobnosti, čestné předsedkyně ČSJ a čestné členky Evropské organizace pro kvalitu Anežky Žaludové. Návrh na kandidáty mohou podat i nečlenové České společnosti pro jakost.

CSR Guru

Cena pro fyzické osoby za přínos pro podporu šíření myšlenek a principů společenské odpovědnosti a cílů udržitelného rozvoje. Za úspěšným šířením myšlenek a implementací CSR a udržitelného rozvoje stojí nadšenci, manažeři, věhlasní odborníci, kteří nové trendy uvádějí ne vždy snadno do života. Předpokladem pro získání ocenění je dlouhodobé profesionální působení kandidáta na podnikové, regionální nebo celostátní úrovni. Výsledky jeho práce musí být všeobecně známé a respektované. Tito lidé zásadním způsobem přispívají k propagaci CSR u nás. Účast je bezplatná.

Přihlášky je možné podávat od 1. června do 30. září tohoto roku. Bližší informace o všech vyhlašovaných soutěžích a přihlašovací formuláře najdete na webových stránkách České společnosti pro jakost.

Redakčně upravená tisková zpráva České společnosti pro jakost, z.s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme