Nová výzva z OP TAK: Až 1,5 milionu korun na podporu digitalizace podniků

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo výzvu na podporu zvýšení digitální úrovně malých a středních podniků z Operačního programu technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK). Žádosti mohou podnikatelé podávat od 22. listopadu 2023.

„Vyhlašujeme výzvu, která podnikům usnadní využití rychle se rozvíjející digitální ekonomiky, což povede ke zvýšení jejich konkurenceschopnosti. Společnosti díky tomu mohou investovat do zavádění pokročilých technologií, robotizace nebo automatizace,“ říká ministr Jozef Síkela.

Ilustrační fotografie

Výzva je vyhlášena v rámci specifického cíle 1.2 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány. Podporováno je pořízení nových technologických zařízení a vybavení včetně potřebné infrastruktury za účelem digitální transformace společnosti, i pořízení výrobních strojů a zařízení, které nejen zvýší technologickou úroveň MSP a jejich konkurenceschopnost, ale také digitalizaci a automatizaci výroby a zefektivní poskytování služeb nebo vytvoří podmínky pro jejich zavedení.

Dne 30. 10. 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu informovalo, že příjem žádostí o podporu do výzvy I Digitální podnik – Virtuální podnik bude prodloužen do 29. března 2024.

V reakci na technologický vývoj, který přesunul významnou část provozních výdajů jako služby implementace či licence do virtuálního prostředí, reaguje Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlášením výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I., která tuto oblast podporuje a rozvíjí již zažitý a ověřený způsob podpory z programu Technologie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), přičemž současně navazuje na výzvy Digitální podnik a Virtuální podnik vyhlášené v rámci Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) a Národního plánu obnovy.

Digitalizace podnikových procesů již není volbou, ale nutností pro společnosti, které chtějí zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné,“ říká vrchní ředitel sekce fondů EU Marian Piecha.

Výzva Digitální podnik – Technologie 4.0. je zaměřena na komplexní projekty dotýkající se všech nebo většiny vnitropodnikových procesů. Žadatelem mohou být malé a střední podniky, přičemž realizaci projektu lze etapizovat do nejzazšího data ukončení fyzické realizace projektu stanoveného na 30. 6. 2026. Míra podpory je stanovena podle velikosti podniku v souladu s regionální mapou podpory v rozmezí 30 % až 60 % z prokázaných způsobilých výdajů projektu.

Nastavení a parametry výzvy byly konzultovány s hospodářskými a sociálními partnery. Model hodnocení výzvy Digitální podnik – Technologie 4.0 – výzva I. navazuje na modely hodnocení přechozích výzev programu Technologie v rámci OP PIK a současně představuje evoluční krok v rámci svého pojetí, které se nově neopírá o hodnocení současného stavu digitalizace v době podání žádosti, nýbrž je striktně zaměřen na objektivní přínos podložený pořizovanými technologiemi.

Zájemci o dotaci se mohou obracet na Agenturu pro podnikání a inovace, která je zprostředkujícím subjektem OP TAK a pomáhá s přípravou žádostí o dotaci a administrací projektu. Agentura je zastoupena ve všech regionech republiky a zároveň také provozuje tzv. Zelenou linku 800 800 777.

Podrobnější informace k výzvě naleznete na webu API a na stránkách MPO.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Průmysl

Doporučujeme