Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost 2021 – 2027 (OP TAK)

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK) 2020 – 2027 je přímým nástupcem končícího Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Prioritami jsou nadále výzkum, vývoj a inovace, malé a střední podniky, energeticko-klimatická politika a digitalizace ekonomiky.

Řídícím orgánem OP TAK je Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO). Roli zprostředkujícího subjektu plní Agentura pro podnikání a inovace (API).

Aktualizovaný harmonogram výzev OP TAK na rok 2024

Základní informace:

 • Zdroj financování: Evropský fond pro regionální rozvoj
 • Předběžná plánovaná alokace pro OP TAK: 82 176 165 803 korun
 • Forma podpory: finanční nástroje (zpravidla pro malé projekty a projekty s vyšší rentabilitou), dotace
 • Kdo bude moci žádat? Zejména malé a střední podniky, ve vybraných prioritách a aktivitách i velké podniky nad 250 zaměstnanců
 • Podporované území: ČR mimo Hlavní město Praha – Nová mapa regionální podpory pro období 2022-2027
 • Žádosti o dotace budou administrovány v navazujících systémech MS2021+ (IS KP21+).

Struktura věcného zaměření OP TAK:

Zdroj: Agentura API

OP TAK reaguje na cíle priorit:

Cíl politiky 1
Cíl Politiky 2
Cíl politiky 5

Evropské a národní priority a jejich cíle definují 5 základních priorit pro OP TAK:

 • Priorita 1: Posilování výkonnosti podniků v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a jejich digitální transformace
 • Priorita 2: Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti MSP
 • Priorita 3: Rozvoj digitální infrastruktury
 • Priorita 4: Posun k nízkouhlíkovému hospodářství
 • Priorita 5: Efektivnější nakládání se zdroji

Priority OP TAK se dále dělí do Specifických cílů, v rámci nichž budou vyhlašovány konkrétní výzvy na podporu jednotlivých aktivit (podrobnosti pod tlačítky „Cíle“ výše).

Soubory a další informace:

Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost

Velikost podniku (OP TAK)

Pokud se podnik (fyzická či právnická osoba) rozhodne podat žádost o dotaci v rámci OP TAK, musí posoudit, zda jako žadatel splňuje podmínku velikosti podniku, kterou podporuje daná Výzva.

Základními kritérii pro stanovení velikosti podniku jsou počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv).

Velikost podniku odvíjející se od těchto kritérií se dělí následovně:

 • MSP (mikropodnik, malý, střední podnik),
 • small mid-cap (malá společnost se střední tržní kapitalizací) – kritériem je pouze počet zaměstnanců,
 • mid-cap (společnost se střední tržní kapitalizací) – kritériem je pouze počet zaměstnanců,
 • velký podnik.

Způsob stanovení velikosti podniku, relevantní údaje a posuzovaná účetní/zdaňovací období jsou vymezeny v dále uvedených dokumentech.

Zajímá vás více o OP TAK? 
Obraťte se na jednu ze 13 regionálních kanceláří po celé ČR nebo na Zelenou informační linku na čísle +420 800 800 777 nebo e-mailu programy@agentura-api.org.
Veškeré informace o OP TAK naleznete na webových stránkách agentury API.