BioEkonomika má podnikům umožnit lépe překonat krizi po pandemii koronaviru

Přechod na udržitelnější podnikatelský model pro zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím je cílem projektu řešeného českými výzkumníky a zástupci podnikatelské praxe.

Projekt přináší nové obchodní modely orientované na bioekonomiku (BE) a případové studie pro využití v malých a středních podnicích (MSP).

Ilustrační fotografie

„Pro využití principů bioekonomiky a přechod na udržitelnější podnikatelský model při zmírnění dopadu pandemie COVID-19 a pro zvýšení odolnosti vůči krizovým situacím potřebují malé a střední podniky nové obchodní nástroje. Výzkum zpracuje případové studie využití těchto obchodních modelů na konkrétních příkladech a inovuje vzdělávání pro malé a střední podniky v oblasti bioekonomiky s využitím moderních IT technologií. Přitom vychází ze stávajícího poznání a aktuálních informací získaných v době pandemie COVID-19,“uvedl Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky (TA ČR), která výzkum podpořila částkou více než 3 miliony korun z programu ETA.

Globální populace roste, příjmy se zvyšují a produkce všeho se rozšiřuje. To vyvíjí tlak na biologické zdroje, které lidstvo využívá na hranici únosnosti. Lineární model „vzít – použít – vyhodit“ není nadále udržitelný. „Změna klimatu zvyšuje riziko šíření exotických chorob a objevují se názory, že pokud Evropská unie nezmění své hospodářské priority, nebudeme se moci vyhnout nejen další pandemii, ale také bezprecedentní klimatické katastrofě. Prevencí je budování odolnosti vůči biologickým rizikům, udržitelné a soběstačné hospodářství odolné vůči klimatickým změnám, stejně tak jako válečným konfliktům“ vysvětlil doktor Jan Nedělník ze společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s., zástupce hlavního příjemce.

Ekonomika potřebuje více než kdy jindy know-how, nové obchodní modely umožňující adaptaci a rychlé přizpůsobení se nové situaci, jakož i povědomí a znalosti o tom, jak lépe využívat přírodní zdroje i v situaci, kdy je nutné využívat zejména zdroje lokální, dostupné při omezené možnosti pohybu osob, surovin a zboží.

Soutěž ocení opatření, která bojují proti suchu, vedru či povodním

Zvládání krizí souvisejících s globální pandemií je složitější než řízení těch, které pocházejí z tradičních „finančních“ krizí nebo krizí při lokálních epidemiích. V porovnání s tradiční finanční krizí nemají podniky k dispozici modely, metody a nástroje k překonání této krize a přechod na cirkulární BE vyžaduje inovativní obchodní modely prezentované formou dílčích případových studií, které jsou výstupem projektu.

Na řešení projektu se úzce podílí uživatelé výstupů, jak MSP zastoupené přímo v konzorciu či prostřednictvím Klastru Mechatronika, tak také nezisková organizace.

Zájem pro další MSP deklaruje Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Asociace výzkumných organizací (AVO).

„Ze zkušeností, zejména z řešení mezinárodních projektů víme, že nové ekonomické postupy je dobré ukázat na konkrétním příkladě – odvětví, společnosti, regionu. Demonstrace konkrétních příkladů podporuje diskusi, kde si odborníci mohou vzájemně vyměnit zkušenosti a něco se dozvědět,“ doplnila doktorka Marie Kubáňková ze společnosti Aktivity pro výzkumné organizace, o.p.s, která projekt iniciovala a připravila. Projekt byl zahájen v listopadu 2020 a potrvá do října letošního roku. Výsledky budou prezentovány nejen na stránkách řešitelských organizací, ale také na stránkách a konferenci prvního bioekonomického BIOEAST HUBu CZ ve Střední a Východní Evropě, který sdružuje stakeholdery z ČR se zájmem o bioekonomiku.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme