Brexit: Začíná proces jednání EU s Británií o budoucích vztazích

Komise představila návrh směrnic, na základě kterých se má Unie s Británií dohodnout na nové kapitole partnerství po brexitu. Směrnice se týkají obchodu a hospodářské spolupráce, justice, zahraniční politiky, bezpečnosti, ale i účasti Británie v unijních programech. Jakmile Komise dostane souhlas od členských států, začne s Británií vyjednávat.

Evropská komise vydala dne 3. února 2020 doporučení Radě, aby zahájila jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím. Toto doporučení vychází ze stávajících pokynů a závěrů Evropské rady, jakož i z politického prohlášení dohodnutého mezi EU a Spojeným královstvím v říjnu 2019.03/02/2020

Obsahuje komplexní návrh směrnic pro jednání, které definují rozsah a podmínky budoucího partnerství, jež Evropská unie zamýšlí se Spojeným královstvím vytvořit. Tyto směrnice zahrnují veškeré oblasti zájmu v souvislosti s vyjednáváním, mezi něž patří: obchod a hospodářská spolupráce, vymáhání práva a justiční spolupráce v trestních věcech, zahraniční politika, bezpečnost a obrana, účast v programech Unie a další tematické oblasti spolupráce. Zvláštní kapitola nastiňuje celkový rámec pro správu budoucího partnerství, zahrnující všechny oblasti hospodářské a bezpečnostní spolupráce.

Jako vyjednavač EU má Komise v úmyslu pracovat nadále v úzké koordinaci s Radou a jejími přípravnými orgány, jakož i s Evropským parlamentem, stejně jako tomu bylo v případě jednání o dohodě o vystoupení.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová uvedla: „Je načase pustit se do práce. Času není nazbyt. Budeme při jednáních spravedliví a transparentní, nicméně zájmy EU a zájmy našich občanů nepřestaneme hájit až do konce.“

Hlavní vyjednavač Evropské komise Michel Barnier uvedl: „Budeme vyjednávat v dobré víře. Komise bude nadále velmi úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a Radou. Naším úkolem bude hájit a prosazovat zájmy našich občanů a naší Unie. Přitom se budeme snažit o nalezení řešení, která budou respektovat preference Spojeného království.“

Další kroky

Návrh směrnic pro jednání bude muset přijmout Rada. Tím bude Komise formálně zmocněna k tomu, aby zahájila vyjednávání v roli vyjednavače Unie.

Souvislosti

Spojené království dne 31. ledna 2020 vystoupilo z Evropské unie a z Evropského společenství pro atomovou energii (Euratom).

Podmínky vystoupení jsou stanoveny v dohodě o vystoupení, jež vstoupila v platnost dne 1. února 2020. Dohoda vytváří přechodné období, během něhož se na Spojené království nadále uplatňuje právo EU, a to přinejmenším do 31. prosince 2020, ledaže smíšený výbor zřízený podle dohody přijme před 1. červencem 2020 jediné rozhodnutí o prodloužení přechodného období až o jeden nebo dva roky.

Evropská rada v pokynech ze dne 23. března 2018 znovu prohlásila, že Unie je odhodlána dosáhnout v budoucnu se Spojeným královstvím co možná nejbližšího partnerství. V souladu s uvedenými pokyny by takové partnerství mělo zahrnovat obchodní a hospodářskou spolupráci, jakož i další oblasti, zejména boj proti terorismu a mezinárodní trestné činnosti, stejně jako bezpečnostní, obrannou a zahraniční politiku.

Rámec pro budoucí vztah mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím stanoví politické prohlášení.

Dnešní doporučení Evropské komise představuje první krok v procesu vyjednávání, protože Rada byla vyzvána, aby Komisi zmocnila k formálnímu zahájení jednání o novém partnerství se Spojeným královstvím.

Nepřehlédněte:

Speciál – Brexit očima exportérů

• Teritorium: Evropa
• Témata: Brexit | Podnikání v EU

Doporučujeme