Česká republika – země pro budoucnost

Česká republika má mimořádnou příležitost stát se do roku 2030 jedním z inovačních lídrů Evropy.Jak prokazuje mezinárodní srovnání, Česko má potenciál stát se součástí inovační špičky v Evropě v rozhodujících nástrojích pozitivních změn, a to především v inovační infrastruktuře a podpoře digitalizace. K faktickému inovačnímu potenciálu má také jasnou představu, co je pro změnu třeba udělat, což prokazuje devět oblastí. V neposlední řadě má rovněž politickou vůli k provedení těchto změn.

Jeden z prvních kroků bude snaha zvýšit výdaje na výzkum a vývoj. Tyto výdaje budou vázány na hodnocení výzkumu, který bude stále kvalitnější v mezinárodním srovnání.

Zejména umělá inteligence a digitalizace

Jako průmyslová země, která z hlediska dovedností svých lidí vždy byla na předních místech vývoje, se neobáváme změn označovaných jako Průmysl 4.0, ale budeme podporovat takový výzkum a vývoj, který posílí místo České republiky ve světě. A to zejména v oblasti umělé inteligence a digitalizace hospodářských odvětví. Ke kvalitě života občanů přispěje také digitalizace služeb veřejné správy, zvláště významné bude prosazení práva občanů na digitální službu.

Ve světě platíme za mimořádně vynalézavý a kreativní národ. Vždycky jsme měli vysoký technický potenciál, schopné inženýry a techniky. Nové výzvy vyžadují účinný systém polytechnického vzdělávání, nové způsoby výuky, digitální vzdělávání, podporu technického vzdělávání a manuální zručnosti již od školek. Budou upraveny školské vzdělávací programy, budou se dále vzdělávat učitelé s praxí a v tomto smyslu budou vedeni i studenti učitelských oborů.

Ve světě platíme za mimořádně vynalézavý a kreativní národ. 
Vždycky jsme měli vysoký technický potenciál, schopné inženýry a techniky.

Soustavně bude také posilována ochrana duševního vlastnictví. To vyžaduje zejména podporu systematického vzdělávání v této oblasti, podporu patentové ochrany a vymáhání práv.

Bude dále posílena podpora endogenních českých firem, spin-offs a start-ups, které vzniknou jak z akademického výzkumu, tak z přirozeného vývoje podniků ve všech oblastech společenských potřeb. Podle izraelského vzoru budeme vytvářet prostředí, kde stát podpoří svými nástroji nejrizikovější období vzniku nových firem.

S pomocí EU fondů a národních prostředků budou podporována nejperspektivnější centra a výzkumné infrastruktury, a to jak centra, která mohou dosáhnout mezinárodního významu, tak inovační centra, která budou vysoce užitečná pro českou společnost a hospodářství.

Produkční potenciál ekonomiky ČR bude obnovován a rozšiřován s podmínkou vazby na vysokou přidanou hodnotu produkce a spolupráci s výzkumnou infrastrukturou ČR. Investice v ČR budou orientovány na podporu inovativnosti.

Nový brand

Dnešní a budoucí infrastruktura zahrnuje nejen silnice, dálnice a železnice, ale také telekomunikační infrastrukturu a s ní spojenou logistiku. Budeme připraveni na autonomní dopravu, nové pohony dopravních prostředků, mj. s ohledem na dopady klimatických změn. V krátkém čase dojde k reformě stavebního práva tak, aby se zásadně urychlil schvalovací proces.

Československo bylo ve světě pojmem. Česká republika má „nárok“ na obdobný brand. Nový brand. Ten zní:

Czech Republic – The Country for the Future

Uděláme vše pro to, aby tato značka ve světě rostla jako značka dynamické země, která má kvalitní podmínky pro život lidí.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Karel Havlíček, Rada pro výzkum, vývoj a inovaci.
Rubrika časopisu na euro.cz

Doporučujeme