Co přinesla novela zákona o ochranných známkách

K 1. lednu 2019 nabyla účinnosti novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, jenž do českého právního řádu transponuje evropské směrnice a nařízení, čímž dochází ke sladění tuzemské úpravy ochranných známek s úpravou evropskou. Jedná se o první velkou novelu zákona o ochranných známkách po téměř 15 letech, a proto dochází hned k několika zásadním změnám.

Registrace netradiční ochranné známky

Jednou z nejzásadnějších změn je možnost nově registrovat i tzv. netradiční ochrannou známku. Novela zákona upouští od požadavku grafického znázornění ochranné známky, a tak je nyní možné registrovat jakékoliv označení, které je způsobilé být vyjádřeno v rejstříku ochranných známek – záleží tedy pouze na tom, zda je označení schopné být vyjádřeno dostupnými technickými prostředky. Lze tak registrovat například i označení zvuková, pohybová nebo holografická. Do budoucna je pravděpodobné, že spolu s technologickým vývojem bude možné registrovat i chuťové nebo pachové ochranné známky – to však závisí na existenci přístroje, který by chuť či pach zachytil, a ta by následně byla s jeho pomocí vyjádřena v rejstříku.

Ochranná známka v současnosti může být: slovní, obrazová, prostorová, poziční, ochranná se vzorem, barevná, zvuková, pohybová, multimediální, holografická či jiná.

Certifikační ochranná známka

S více než dvouletým zpožděním oproti evropské úpravě byla do té tuzemské zahrnuta i možnost tzv. certifikační ochranné známky. Tento typ ochranné známky představuje záruku konkrétních vlastností určitých výrobků nebo služeb a vůči veřejnosti působí jako ověřovatel a garant kvality výrobků nebo služeb (například kvality materiálu nebo způsobu výroby).

O certifikační ochrannou známku může zažádat ten, kdo k tomu má oprávnění od veřejnoprávní certifikační autority. Pro certifikovanou ochrannou známku však platí omezení neutrality, dle kterého není možné certifikovat své vlastní výrobky či služby.

Změna přístupu ÚPV při registraci nové ochranné známky

Dalším podstatným dopadem novely je změna přístupu Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV) v řízení o registraci ochranných známek. ÚPV již z úřední povinnosti nebude kontrolovat, zda je přihlašované označení shodné s dříve zapsanou ochrannou známkou. Tato kontrola bude nově na každém jednotlivém vlastníkovi ochranné známky. Vlastníci ochranných známek budou nuceni k větší aktivitě a odpovědnosti, co se týče průběžné kontroly registrace nových označení. Pokud dojdou k názoru, že nově registrované označení je shodné s jejich ochrannou známkou, budou nuceni podat námitky k ÚPV. Teprve po podání námitek bude ÚPV případnou shodnost zkoumat.

Poplatek za podání námitek činí 1 000 Kč. S ohledem na tuto změnu tak budou vlastníci ochranných známek či jejich zástupci nuceni k pravidelnému monitoringu věstníku ÚPV ohledně nově přihlášených označení. Pokud by totiž námitky ve lhůtě 3 měsíců nebyly podány, ÚPV by označení i přes jeho shodnost zaregistrovalo jako novou ochrannou známku.

Dobrá víra

ÚPV po novelizaci již nebude přezkoumávat dobrou víru přihlašovatele při zápisu ochranné známky, a tak nedostatek dobré víry nebude důvodem pro zamítnutí registrace ochranné známky Úřadem z úřední povinnosti. To v důsledku umožní registraci i tzv. spekulačních ochranných známek – tedy případů, kdy určitý název, který je soutěžitelem používán k označení výrobku, ale který není registrován jako ochranná známka, zaregistruje jako ochrannou známku jiný subjekt.

Obranou proti takovému postupu pak bude podání námitek. Pokud by námitky nebyly podány, ÚPV by označení zaregistroval jako ochrannou známku a původní soutěžitel užívající tento název by byl v případě, kdy by chtěl název nadále užívat, nucen tuto ochrannou známku odkoupit.

Další změny

Mezi další změny, které novela zavádí, patří například zákaz používat v obchodním styku bez souhlasu vlastníka ochranné známky toto označení jako název právnické osoby nebo užívat toto označení ve srovnávací reklamě. Novela také upravuje převod ochranné známky mezi subjekty, který nabývá účinky zápisem do veřejného rejstříku vedeného ÚPV. O zápis převodu do rejstříku je oprávněna požádat kterákoli ze smluvních stran, která musí doložit převodní listinu, případně jiný doklad prokazující změnu vlastníka ochranné známky.

Shrnutí

Výše uvedené změny mají za cíl především přiblížení tuzemské úpravy ochranných známek úpravě ostatních členských států Evropské unie. Přenesení větší zodpovědnosti z ÚPV na vlastníky ochranných známek bude mít za důsledek menší administrativní zátěž ÚPV, čímž by se měl výrazně urychlit proces registrace nové ochranné známky, který v současnosti trvá přibližně půl roku. ÚPV také začne vlastníkům zasílat upozornění o vypršení platnosti ochranné známky, a to 6 měsíců předem.

Pamatujte

Novela zákona o ochranných známkách omezuje kontrolní agendu ÚPV a posiluje odpovědnost vlastníků ochranných známek. Ti jsou nyní vedeni k aktivní kontrole nově přihlašovaných ochranných známek a k případnému podávání námitek. Proto vlastníkům ochranných známek v jejich vlastním zájmu doporučujeme pravidelný monitoring zveřejněných přihlášek ochranných známek ve věstníku Úřadu průmyslového vlastnictví. V případě zájmu může tento monitoring zajistit naše advokátní kancelář.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

• Témata: Legislativa
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby

Doporučujeme