Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

29. 1. 2018 | Zdroj: BusinessInfo.cz

Kapitoly článku

Článek seznamuje s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak i pro mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Článek je doplněn praktickými tipy.

Podrobný obsah

 • Úvod
 • Národní ochranná známka (známka registrovaná v ČR)
  • Náležitosti přihlášky národní ochranné známky
  • Niceské třídění výrobků a služeb – přehled tříd
  • Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky
  • Právo přednosti
  • Řízení o ochranné známce
  • Námitky a připomínky
  • Zápis ochranné známky do rejstříku a trvání ochrany
 • Mezinárodní ochranná známka
  • Jak přihlásit mezinárodní ochrannou známku
  • Poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky
  • Zápis mezinárodní ochranné známky do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem
 • Ochranná známka Společenství
  • Jak přihlásit ochrannou známku Společenství
  • Přihláška ochranné známky Společenství
  • Poplatky spojené s ochrannou známkou Společenství
  • Trvání ochrany a obnova zápisu

Úvod

Na prvním místě je nutné uvést, jaké základní formální podmínky musí označení splňovat, aby spadalo pod definici ochranné známky.

Ochrannou známkou může být pouze označení schopné grafického ztvárnění, a to zejména:

 • slova, včetně osobních jmen;
 • barvy;
 • kresby;
 • písmena;
 • číslice;
 • tvar výrobku nebo jeho obal;

pokud jsou distinktivní, tj. mají schopnost rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob. Naopak zapsat nelze ochrannou známku, která nesplňuje některé z kritérií uvedených výše, nebo nemá rozlišovací schopnost a dále pak ochrannou známku, která je tvořena výlučně:

 • označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností;
 • označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech;
 • tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

anebo která je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, mohla by klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

Není možné zapsat ani ochrannou známku, která:

 • je přihlašována pro vína či lihoviny, která obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
 • obsahuje označení požívající ochrany podle Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
 • obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
 • která obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;
 • by se příčila ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv;
 • nebyla podána v dobré víře.

Dále se do rejstříku nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Národní ochranná známka (známka registrovaná v ČR)

O zápis ochranné známky do rejstříku se žádá prostřednictvím přihlášky podané na Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“, nebo „Úřad“) na předepsaném formuláři. Formulář přihlášky ochranné známky s žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku je možné získat na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví a lze jej podat i elektronicky.

Náležitosti přihlášky národní ochranné známky

Přihláška ochranné známky musí obsahovat:

 1. žádost o zápis ochranné známky do rejstříku,
 2. jméno a příjmení fyzické osoby a adresu místa jejího trvalého pobytu, popřípadě adresu pro doručování, je-li přihlašovatelem fyzická osoba, nebo obchodní firmu, popřípadě jiný název a sídlo, je-li přihlašovatelem právnická osoba,
 3. údaje o totožnosti zástupce, je-li přihlašovatel zastoupen,
 4. seznam výrobků nebo služeb, pro něž se požaduje zápis ochranné známky,
 5. znění nebo plošné vyobrazení přihlašované ochranné známky.

Pro specifikaci ochranné známky, která má být zapsána, je nutné vyplnit příslušné kolonky obsažené ve formuláři Úřadu, pomocí kterých přihlašovatel určí, zda je ochranná známka vyobrazena v běžném písmu či nikoli, zda se jedná o ochrannou známku slovní, obrazovou, kombinovanou, slovní grafickou či prostorovou, zda je tvořena pouze barvou či kombinací barev, zda provedení je barevné či černobílé a zda je ochranná známka kolektivní či nikoli.

U přihlášky ochranné známky tvořené pouhou barvou musí přihlašovatel specifikovat, kterým barevným odstínem je označení tvořeno, například uvedením čísla odstínu podle vzorníků barev Pantone, Cmyk či barevné stupnice Ral.

Není-li přihlašované označení v běžném písmu, je nutné k přihlášce přiložit tři vyobrazení označení o velikosti A8 až A4, která jsou schopna jasně reprodukovat označení ve všech podrobnostech; je-li přihláška podána v elektronické podobě podepsané elektronicky, přikládá se pouze jedno vyobrazení.

Vzhledem k tomu, že ochranná známka je vždy spojena s konkrétním výrobkem nebo službou (jednou ze základních funkcí ochranných známek je jejich rozlišovací schopnost, tj. jsou určeny k rozlišení výrobků a služeb stejného druhu), je nutné již v přihlášce ochranné známky uvést, pro kterou kategorii výrobků či služeb je známka přihlašována, a to uvedením tříd podle mezinárodního třídění výrobků a služeb, které je obsaženo v Niceské úmluvě o mezinárodním třídění výrobků a služeb pro účely zápisu známek.

Niceské třídění výrobků a služeb je následující:

Přehled tříd výrobků a služeb
Třída Výrobky a služby
Třída 1 Chemické látky pro použití v průmyslu, vědě a v oblasti fotografie, jakož i v zemědělství, zahradnictví a lesnictví; umělé pryskyřice v surovém stavu, plastické hmoty v surovém stavu; hasicí a protipožární směsi; přípravky na kalení a pájení; látky na činění zvířecích kůží; lepidla pro použití v průmyslu; tmely a jiné výplňové pasty; kompost, hnůj, hnojiva; biologické přípravky pro použití v průmyslu a vědě.
Třída 2 Barvy, nátěry, laky; konzervační přípravky proti korozi a proti deterioraci dřeva; barviva; inkousty pro tisk, značkování a rytecké práce; přírodní pryskyřice v surovém stavu; lístkové a práškové kovy pro použití při malování, dekorování, tisku a v umění.
Třída 3 Neléčivé kosmetické a toaletní přípravky; neléčivé přípravky pro ústní hygienu; parfumerní výrobky; éterické oleje; bělicí přípravky a další prací prostředky; přípravky na čištění, leštění, drhnutí a broušení.
Třída 4 Průmyslové oleje a tuky, vosk; maziva; přípravky pro pohlcování, zvlhčování a vázání prachu; paliva a osvětlovací látky; svíčky a knoty na svícení.
Třída 5 Farmaceutika, léčebné a veterinární přípravky; hygienické přípravky pro zdravotnické účely; dietetické potraviny a přípravky upravené pro léčebné či veterinární účely, potraviny pro kojence a batolata; potravinové doplňky pro lidskou spotřebu a zvířata; náplasti, obvazové materiály a krytí; materiály pro plombování zubů, dentální vosky; dezinfekční přípravky; přípravky na hubení škůdců; fungicidy, herbicidy.
Třída 6 Obecné kovy a jejich slitiny, rudy; kovové materiály pro stavebnictví a konstrukce; přenosné kovové budovy; neelektrické kabely a dráty z obecných kovů; drobné kovové železářské výrobky; kovové kontejnery pro skladování nebo přepravu; sejfy.
Třída 7 Stroje; obráběcí stroje; motorem poháněné nástroje a motorem poháněná nářadí; motory, s výjimkou motorů pro pozemní vozidla; spojky pro stroje a součásti strojních převodů, s výjimkou spojek a součástí převodů pro pozemní vozidla; zemědělské nástroje a nářadí, s výjimkou ručních nástrojů a nářadí na ruční pohon; líhně pro vejce; výdejní automaty.
Třída 8 Ruční nářadí a nástroje (na ruční pohon); příbory; bodné a sečné zbraně; břitvy, žiletky a holicí strojky.
Třída 9 Přístroje a nástroje vědecké, lodní, geodetické, fotografické, kinematografické, optické, přístroje a nástroje pro vážení, měření, kontrolu (dohled), záchranu a výuku; zařízení a přístroje pro vedení, přepínání, přeměnu, akumulaci, regulaci nebo řízení elektrického proudu; zařízení pro záznam, přenos, reprodukci zvuku nebo obrazu; magnetické datové nosiče, záznamové disky; kompaktní disky, DVD a jiná digitální záznamová média; mechanismy pro zařízení uváděná do chodu vhozením mincí; registrační pokladny, kalkulačky, zařízení na zpracování dat, počítače; počítačové programy (software); hasicí přístroje.
Třída 10 Chirurgické, lékařské, stomatologické a veterinární přístroje a nástroje; umělé končetiny, oční a zubní protézy; ortopedické potřeby; materiály na sešívání ran; terapeutické a pomocné přístroje uzpůsobené pro osoby se zdravotním postižením; masážní přístroje; přístroje, zařízení a výrobky pro péči o kojence; přístroje, zařízení a výrobky pro sexuální aktivity.
Třída 11 Zařízení na osvětlování, vytápění, výrobu páry, vaření, chlazení, sušení, ventilaci, rozvod vody a zařízení pro sanitární účely.
Třída 12 Vozidla; dopravní prostředky pro pohyb po zemi, vodě nebo vzduchem.
Třída 13 Střelné zbraně; munice a střely; výbušniny; ohňostroje.
Třída 14 Vzácné kovy a jejich slitiny; šperky, drahokamy a polodrahokamy; hodinářské a chronometrické přístroje.
Třída 15 Hudební nástroje.
Třída 16 Papír a lepenka; tiskárenské výrobky; potřeby pro vazbu knih; fotografie; papírnické zboží a kancelářské potřeby s výjimkou nábytku; lepidla pro kancelářské potřeby nebo pro domácnost; potřeby pro rýsování a kreslení a potřeby pro umělce, malířské štětce; instruktážní a výukové materiály; plastové archy, fólie a sáčky pro balení a obaly; tiskařské typy, štočky.
Třída 17 Kaučuk, gutaperča, guma, azbest, slída, nezpracované a jako polotovary a jejich náhražky; plastické hmoty a pryskyřice v extrudované formě pro použití ve výrobě; těsnicí, ucpávací a izolační materiály; ohebná nekovová potrubí, trubky a hadice.
Třída 18 Kůže a imitace kůží; zvířecí kůže a usně; zavazadla a tašky; deštníky a slunečníky; vycházkové hole; biče, postroje a sedlářské výrobky; obojky, vodítka a oblečky pro zvířata.
Třída 19 Stavební materiály (ne kovové); ne kovové neohebné trubky pro stavebnictví; asfalt, dehet a živice; nekovové přenosné stavby; nekovové pomníky.
Třída 20 Nábytek, zrcadla, rámy obrazů; nádoby na skladování a přepravu, nekovové; kosti, rohovina, velrybí kostice a perleť, v surovém stavu nebo částečně zpracované; mušle, lastury, ulity; mořská pěna; jantar.
Třída 21 Domácí a kuchyňské potřeby a nádoby; nádobí na vaření a nádobí na stolování, kromě nožů, vidliček a lžic; hřebeny a mycí houby; kartáče, ne však malířské štětce; materiály pro výrobu kartáčů; pomůcky pro čištění; sklo v surovém stavu nebo částečně zpracované, kromě stavebního skla; výrobky ze skla, porcelánu a kameniny.
Třída 22 Lana a provazy; sítě; stany a plachty; markýzy z textilních a syntetických materiálů; lodní plachty; pytle pro přepravu a skladování sypkých materiálů; materiály na vycpávání a výplně, s výjimkou papíru, lepenky, gumy a plastu; surové textilní materiály a jejich náhražky.
Třída 23 Příze a nitě pro textilní účely.
Třída 24 Textilie a náhražky textilií; bytový textil; textilní a plastové záclony a závěsy.
Třída 25 Oděvy, obuv, pokrývky hlavy.
Třída 26 Krajky a výšivky, stuhy a prýmky; knoflíky, galanterní háčky a očka, špendlíky a jehly; umělé květiny; ozdoby do vlasů; umělé vlasy.
Třída 27 Koberce, rohožky, rohože, linoleum a jiné materiály určené na pokrytí stavebně dokončených podlah; čalouny (ne textilní).
Třída 28 Hry, hračky a výrobky určené ke hraní; zařízení na videohry; cvičební a sportovní potřeby; vánoční ozdoby.
Třída 29 Maso, ryby, drůbež a zvěřina; masové výtažky; konzervované, mražené, sušené a vařené ovoce a zelenina; želé, džemy, kompoty; vejce; mléko a mléčné výrobky; potravinářské oleje a tuky.
Třída 30 Káva, čaj, kakao a náhražky kávy; rýže; tapioka a ságo; mouka a přípravky vyrobené z obilnin; chléb, pečivo a cukrovinky; produkty určené ke konzumaci v mraženém stavu; cukr, med, melasa; droždí, kypřicí prášek do pečiva; sůl; hořčice; ocet, omáčky (ochucovadla); koření; led (zmrazená voda).
Třída 31 Surové a nezpracované zemědělské, akvakulturní, zahradnické a lesní produkty; zrna a semena surová nebo nezpracovaná; čerstvé ovoce a zelenina, čerstvé bylinky; přírodní rostliny a květiny; cibule a hlízy, sazenice a semena pro pěstování rostlin; živá zvířata; krmiva a nápoje pro zvířata; slad.
Třída 32 Piva; minerální a sycené vody a jiné nealkoholické nápoje; ovocné nápoje a ovocné šťávy; sirupy a jiné přípravky pro přípravu nápojů.
Třída 33 Alkoholické nápoje (s výjimkou piv).
Třída 34 Tabák; potřeby pro kuřáky; zápalky.
Třída 35 Reklama, propagace; řízení obchodní činnosti; obchodní administrativa; kancelářské práce.
Třída 36 Pojištění; finančnictví; peněžnictví; služby v oblasti nemovitostí.
Třída 37 Stavebnictví; opravy; instalační služby.
Třída 38 Telekomunikace.
Třída 39 Doprava; balení a skladování zboží; organizování cest.
Třída 40 Zpracování materiálů.
Třída 41 Vzdělávání; školení; zábava; sportovní a kulturní činnosti.
Třída 42 Vědecké a technické služby a související výzkum a projektování; průmyslová analýza a výzkum; navrhování a vývoj počítačového hardwaru a softwaru.
Třída 43 Služby zajišťující stravování a nápoje; dočasné ubytování.
Třída 44 Lékařské služby; veterinární služby; péče o hygienu a krásu osob a zvířat; zemědělské, zahradnické a lesnické služby.
Třída 45 Právní služby; bezpečnostní služby pro fyzickou ochranu hmotného majetku a osob; osobní a sociální služby poskytované jinými osobami za účelem uspokojování potřeb fyzických osob.

Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky

Nejpozději ve lhůtě jednoho měsíce ode dne podání přihlášky musí přihlašovatel zaplatit poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky, jehož výše se odvíjí od počtu tříd mezinárodního třídění výrobků a služeb, pro které je ochranná známka přihlašována.

Správní poplatek za přijetí přihlášky individuální ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven ve výši 5000 Kč, za přijetí přihlášky kolektivní ochranné známky do tří tříd výrobků nebo služeb je stanoven správní poplatek ve výši 10 000 Kč.

Je-li podána přihláška k přijetí ochranné známky, která má být zapsána pro vyšší počet výrobků nebo služeb než tři, je přihlašovatel povinen zaplatit za každou třídu výrobků nebo služeb nad daný limit 500 Kč. Je však nutno mít na paměti, že není-li správní poplatek ve stanovené lhůtě jednoho měsíce od podání přihlášky zaplacen, považuje se přihláška za nepodanou, což má zásadní vliv na právo priority (pořadí) podané přihlášky.

Není-li poplatek zaplacen v plné výši, vyzve Úřad přihlašovatele k doplacení, a nedojde-li ani poté k doplacení, považuje se přihláška za podanou jen pro výrobky a služby, na které se má podle přihlašovatele vztahovat, a není-li patrné, na které výrobky a služby se má vztahovat, je stanovena vyvratitelná právní domněnka, že přihláška se považuje za podanou v rozsahu tolika tříd výrobků a služeb uvedených na přihlášce v pořadí od nejnižší, kolik jich zaplacená částka zahrnuje.

Tip:
Správní poplatek lze uhradit:

 • v hotovosti na pokladně ÚPV;
 • složenkou nebo převodem na účet ÚPV (číslo 3711-21526001/0710, Variabilní symbol (VS) se skládá z číslice 3 + pořadové číslo přihlášky); nebo
 • kolkem (pouze do výše 5000 Kč).


Není-li poplatek uhrazen ve stanovené lhůtě, považuje se přihláška bez dalšího za nepodanou.

Právo přednosti

Dnem podání přihlášky vzniká přihlašovateli právo přednosti před každým, kdo podá později přihlášku shodné nebo podobné ochranné známky pro shodné nebo podobné výrobky nebo služby.

Tip:
Doporučujeme, aby přihlašovatel spolu s přihláškou ochranné známky s žádostí o zápis ochranné známky do rejstříku zaslal nebo osobně doručil ÚPV také „potvrzení o podání přihlášky ochranné známky“, ve kterém ÚPV potvrdí datum podání přihlášky a současně doplní číslo, pod kterým je ochranná známka evidována (to slouží mimo jiné i jako variabilní symbol pro bezhotovostní platbu správního poplatku za přijetí ochranné známky).

Pokud přihlašovatel nepodává přihlášku osobně, ale poštou, a uvede v potvrzení adresu, na kterou má ÚPV potvrzení zaslat, bude mu potvrzení zasláno. Vzor potvrzení je k dispozici na stránkách ÚPV.

Řízení o ochranné známce

Podaná přihláška je nejprve předmětem formálního průzkumu. V této fázi řízení Úřad zjišťuje např., zda označení zboží nebo služeb, pro které má být ochranná známka zapsána, odpovídá Niceskému třídění, zda přihlašovatel uvedl v přihlášce veškeré povinné údaje týkající se jeho osoby, případně jeho zástupce a podobně.

Pokud přihláška ochranné známky obsahuje jakékoli nedostatky, je Úřad povinen vyzvat přihlašovatele k jejich odstranění, včetně stanovení přiměřené lhůty, která nesmí být kratší než 15 dnů. Nejsou-li splněny požadavky na přihlášku stanovené v zákoně a v prováděcí vyhlášce, jejichž neexistence brání řádnému projednání přihlášky, Úřad přihlášku odmítne.

Splňuje-li přihláška ochranné známky stanovené formální náležitosti, podrobí Úřad přihlášku věcnému průzkumu, ve kterém zkoumá, zda je přihláška ochranné známky způsobilá zápisu do rejstříku podle zákona o ochranných známkách, tedy zda označení nesplňuje důvody pro odmítnutí ochrany (např. nemá rozlišovací způsobilost, je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, mohlo by klamat veřejnost atd.).

Po ukončení formálního a věcného průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti zveřejní Úřad přihlášku ochranné známky ve Věstníku. Úřad nemá zákonem stanovenou lhůtu pro věcný průzkum podané přihlášky, je proto potřebné počítat s jejím trváním v řádu měsíců.

Námitky a připomínky

Zveřejněním přihlášky ochranné známky ve Věstníku je ukončena ta fáze řízení o přihlášce, ve které Úřad přihlášku podrobil formálnímu a věcnému průzkumu ohledně absolutních důvodů zápisné způsobilosti.

Po zveřejnění přihlášky ochranné známky je možné, aby se k ní vyjádřily třetí osoby, a to v rámci institutu připomínek, jehož smyslem je zejména kontrola odborné veřejnosti nad nárokovanými výlučnými právy. Připomínky mají charakter podnětu a osoba, která je podala, se nestává účastníkem řízení.

Úřad připomínkami není vázán, ale pouze k nim přihlíží při rozhodování o zápisu ochranné známky. Připomínky je nutné odlišovat od námitek, k jejichž podání jsou oprávněny pouze zákonem uvedené osoby ve lhůtě 3 měsíců od zveřejnění přihlášky, a jejichž podání je na rozdíl od podání připomínek zpoplatněno. Možnost podání připomínek je omezena do zápisu ochranné známky do rejstříku.

Zápis ochranné známky do rejstříku a trvání ochrany

Zápis ochranné známky do rejstříku má konstitutivní charakter, teprve tímto okamžikem tedy vzniká známkové právo a přihlašovatel se stává vlastníkem ochranné známky. Obsahem známkového práva je výlučné právo vlastníka ochranné známky ochrannou známku užívat a vyloučit z jejího užívání kohokoli jiného. Vlastníkovi ochranné známky vydá Úřad osvědčení o zápisu ochranné známky do rejstříku.

Zápis ochranné známky platí po dobu 10 let ode dne podání přihlášky. Poté je nutné požádat o obnovu zápisu, jinak ochranná známka zanikne. Žádost o obnovu se podobně jako žádost o zápis podává na formuláři Úřadu, který je dostupný na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

V žádosti o obnovu ochranné známky se mimo jiné uvede číslo přihlášky ochranné známky, údaje vlastníka ochranné známky, údaje zástupce vlastníka, je-li ustanoven, a seznam výrobků a služeb, kterých se obnova týká (s tím, že tento seznam nemusí odpovídat seznamu výrobků a služeb uvedenému v přihlášce ochranné známky, ale je možné jej zúžit).

Žádost o obnovu zápisu ochranné známky je možné podat nejdříve 12 měsíců před skončením doby platnosti ochranné známky, nejpozději však v den skončení platnosti.

Za podání žádosti o obnovu zápisu ochranné známky je vlastník povinen zaplatit správní poplatek ve výši 2 500 Kč za žádost o obnovu individuální ochranné známky a 5 000 Kč za žádost o obnovu kolektivní ochranné známky.

Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Není-li poplatek za obnovu zápisu ochranné známky zaplacen spolu s žádostí o obnovu, případně není zaplacen ve stanovené výši, vyzve Úřad vlastníka, aby jej ve stanovené lhůtě zaplatil nebo doplatil.

Teprve není-li poplatek uhrazen ani v Úřadem stanovené lhůtě, hledí se na žádost o obnovu zápisu, jako by nebyla podána.

Tip:
Nepodaří-li se Vám z jakéhokoli důvodu podat žádost o obnovu ochranné známky ve stanovené lhůtě, lze ji podat nejpozději v dodatečné lhůtě šesti měsíců po uplynutí doby platnosti. V takovém případě činí poplatek za žádost o obnovu individuální ochranné známky 5000 Kč a poplatek za žádost o obnovu kolektivní ochranné známky 10 000 Kč, tedy dvojnásobek správního poplatku za žádost o obnovu zápisu ochranné známky podané v ochranné lhůtě.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Mezinárodní ochranná známka

Právní úprava mezinárodní ochranné známky vychází z mezinárodních smluv, kterými jsou zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Protokol“).

Na základě výše uvedených smluv je možné ochrannou známku přihlásit nejen jako známku registrovanou v České republice, ale prostřednictvím Úřadu ji přihlásit jako známku mezinárodní.

Ohledně zemí, které jsou členy jen Madridské dohody, je možné podat přihlášku ochranné známky až na základě zapsané ochranné známky u příslušného národního úřadu, pokud však přihlašovatel chce získat ochranu v zemích, které jsou členy Madridské dohody i Protokolu, případně jen protokolu, je možné podat takovou přihlášku již na základě přihlášky podané u národního úřadu.

Jak přihlásit mezinárodní ochrannou známku

Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky se podává prostřednictvím příslušného národního úřadu, v České republice tedy prostřednictvím Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví, na formuláři Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky, který je k dispozici na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Prostřednictvím Úřadu mohou podat žádost o mezinárodní zápis osoby, které mají podnik, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost. Úřad přihlášku postoupí Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví – WIPO (dále jen „Mezinárodní úřad“).

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky musí obsahovat (je-li ochranná známka zapsána v rejstříku):

 1. údaje o ochranné známce,
 2. znění či vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti podle druhu mezinárodní přihlášky, a přepis do arabských číslic,
 3. údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o zástupci,
 4. seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny podle druhu mezinárodní přihlášky, seřazeným v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
 5. seznam smluvních stran mezinárodní smlouvy, ve kterých je požadována ochrana,
 6. způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (dále jen „mezinárodní úřad“) o již provedené platbě,
 7. je-li ochranná známka přihlašována v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině podle druhu mezinárodní přihlášky; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti,
 8. podpis,
 9. další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou.

Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, obsahuje žádost o mezinárodní zápis ochranné známky údaje o podané přihlášce, datum jejího podání u Úřadu a údaje uvedené výše pod č. 2) až 9).

Poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky

Za podání žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky se platí jednak správní poplatek Úřadu ve výši 2500 Kč, který je splatný při podání žádosti, a dále poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky podle sazebníku poplatků stanoveného prováděcím řádem k Madridské dohodě, které se hradí ve švýcarských francích (CHF) a jsou splatné vždy předem.

Úplné znění sazebníku poplatků je možné získat na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Přehled vybraných položek, které se platí na období 10 let
Položka Částka
Základní poplatek nebarevná reprodukce ochranné známky 653 CHF
barevná reprodukce ochranné známky 903 CHF
Dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy (neplatí se, jsou-li vyznačeny pouze státy, pro něž platí individuální poplatek 100 CHF
Doplňkový poplatek za vyznačení každé smluvní strany (státy, do nichž se ochranná známka přihlašuje), tento poplatek se neplatí pro státy, které si stanovily vlastní individuální poplatek 100 CHF
Základní poplatek za obnovu na 10 let 653 CHF
Dodatkový poplatek za obnovu za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy (neplatí se, jsou-li vyznačeny pouze státy, pro něž platí individuální poplatek 100 CHF
Doplňkový poplatek za obnovu za vyznačení každé smluvní strany (státy, do nichž se ochranná známka přihlašuje), tento poplatek se neplatí pro státy, které si stanovily vlastní individuální poplatek 100 CHF
Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z rozboru situace mezinárodního zápisu do třech stran 155 CHF
za každou další stranu nad tři 10 CHF
Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z kopií všech zveřejnění a všech oznámení o odmítnutí, která se vztahují k danému mezinárodnímu zápisu (jednoduchý úřední výpis) do třech stran 77 CHF
za každou další stranu nad tři 2 CHF

Zápis mezinárodní ochranné známky do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem

Mezinárodní úřad zapíše mezinárodní ochrannou známku do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem na základě přihlášky postoupené národním úřadem. Mezinárodní úřad tento zápis následně oznámí všem smluvním státům, které jsou uvedeny v žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky.

Národní úřady jednotlivých států jsou poté oprávněny ve lhůtě jednoho roku od oznámení Mezinárodního úřadu o zápisu mezinárodní známky úřadu sdělit, že na území svého státu známce neposkytnou ochranu, a to pouze v případě, že předmětná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis v daném státě.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie je upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Evropské unie, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie. Díky institutu ochranné známky Evropské unie je možné získat na základě jediné přihlášky ochranu v rámci Evropské unie.

Agendu související s ochrannými známkami Evropské unie spravuje k tomu vytvořený Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který vede rejstřík ochranných známek Evropské unie, provádí zápis ochranných známek nebo vydává Věstník ochranných známek Evropské unie.

Jak přihlásit ochrannou známku Evropské unie

Přihláška ochranné známky Evropské unie může být podána prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo Úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit Úřadu úhradu ve výši 500 Kč.

Přihláška ochranné známky Evropské unie (OZEU)

Přihlášku ochranné známky Evropské unie lze podat v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie, avšak pokud tímto jazykem není jeden z pěti jazyků Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (tj. angličtina, němčina, španělština, francouzština a italština), musí přihlašovatel zvolit také druhý jazyk, kterým bude některý z výše uvedených úředních jazyků Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

V přihlášce se dále uvedou údaje přihlašovatele, případně jeho zástupce, charakteristika ochranné známky obdobně jako v případě zápisu národní či mezinárodní ochranné známky, údaj o právu přednosti, pokud jej přihlašovatel uplatňuje, a způsob úhrady poplatků spojených s přihláškou ochranné známky Evropské unie.

Poplatky spojené s ochrannou známkou Evropská unie

Poplatky spojené s ochrannou známkou Evropské unie stanoví sazebník poplatků uvedený v příloze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Evropské unie. Úplné znění sazebníku poplatků je možné získat na stránkách EUIPO. Následující tabulka obsahuje přehled vybraných položek.

Přehled vybraných položek
Položky Částky
základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU 1000 €
základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU – elektronické podání 850 €
poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku 50 €
poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb u individuální ochranné známky EU 150 €
základní poplatek za přihlášku kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU 1800 €
základní poplatek za přihlášku kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky 1500 €
poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro kolektivní nebo certifikační ochrannou známku EU 50 €
poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb přesahující tři třídy u kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU 150 €
poplatek za změnu zapsané ochranné známky EU 200 €
základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU 1000 €
základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky 850 €
základní poplatek za obnovu kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky 1500 €
základní poplatek za obnovu kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU 1800 €

Trvání ochrany a obnova zápisu

Doba platnosti zápisu ochranné známky Evropské unie je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být na žádost majitele ochranné známky nebo na žádost osoby jím pověřené obnoven, a to vždy na období deseti let, pokud byly zaplaceny příslušné poplatky.

O uplynutí doby platnosti zápisu informuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví majitele ochranné známky Evropské unie a osobu, která má v rejstříku zapsané právo k ochranné známce Evropské unie v přiměřeném předstihu před jejím uplynutím. Neposkytnutí informace však nezakládá odpovědnost úřadu, tedy majitel ochranné známky Evropské unie je za obnovu zápisu odpovědný především sám.

Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky. Je-li žádost podána nebo poplatky zaplaceny pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Evropské unie zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Obnovení zápisu nabývá účinku dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu. Zapisuje se do rejstříku.

Tip:
Také v případě ochranné známky Evropské unie je možné podat žádost o obnovu zápisu v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni, kterým končí doba ochrany za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Přehled všech témat Právního průvodce

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek