Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Ochranná známka Evropské unie

Ochranná známka Evropské unie je upravena Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Evropské unie, které je přímo aplikovatelné ve všech členských státech Evropské unie. Díky institutu ochranné známky Evropské unie je možné získat na základě jediné přihlášky ochranu v rámci Evropské unie.

Agendu související s ochrannými známkami Evropské unie spravuje k tomu vytvořený Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), který vede rejstřík ochranných známek Evropské unie, provádí zápis ochranných známek nebo vydává Věstník ochranných známek Evropské unie.

Jak přihlásit ochrannou známku Evropské unie

Přihláška ochranné známky Evropské unie může být podána prostřednictvím Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví nebo Úřadu průmyslového vlastnictví členského státu, který vyznačí na přihlášce den jejího podání a do 14 dnů ji předá Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví. Za předání přihlášky je přihlašovatel povinen zaplatit Úřadu úhradu ve výši 500 Kč.

Přihláška ochranné známky Evropské unie (OZEU)

Přihlášku ochranné známky Evropské unie lze podat v kterémkoli z úředních jazyků Evropské unie, avšak pokud tímto jazykem není jeden z pěti jazyků Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (tj. angličtina, němčina, španělština, francouzština a italština), musí přihlašovatel zvolit také druhý jazyk, kterým bude některý z výše uvedených úředních jazyků Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví.

V přihlášce se dále uvedou údaje přihlašovatele, případně jeho zástupce, charakteristika ochranné známky obdobně jako v případě zápisu národní či mezinárodní ochranné známky, údaj o právu přednosti, pokud jej přihlašovatel uplatňuje, a způsob úhrady poplatků spojených s přihláškou ochranné známky Evropské unie.

Poplatky spojené s ochrannou známkou Evropská unie

Poplatky spojené s ochrannou známkou Evropské unie stanoví sazebník poplatků uvedený v příloze Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2424 o ochranné známce Evropské unie. Úplné znění sazebníku poplatků je možné získat na stránkách EUIPO. Následující tabulka obsahuje přehled vybraných položek.

PoložkyČástky
základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU1000 €
základní poplatek za přihlášku individuální ochranné známky EU – elektronické podání850 €
poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro individuální ochrannou známku50 €
poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb u individuální ochranné známky EU150 €
základní poplatek za přihlášku kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU1800 €
základní poplatek za přihlášku kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky1500 €
poplatek za druhou třídu výrobků a služeb pro kolektivní nebo certifikační ochrannou známku EU50 €
poplatek za třetí a každou další třídu výrobků a služeb přesahující tři třídy u kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU150 €
poplatek za změnu zapsané ochranné známky EU200 €
základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU1000 €
základní poplatek za obnovu individuální ochranné známky EU elektronickými prostředky850 €
základní poplatek za obnovu kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU elektronickými prostředky1500 €
základní poplatek za obnovu kolektivní nebo certifikační ochranné známky EU1800 €

Trvání ochrany a obnova zápisu

Doba platnosti zápisu ochranné známky Evropské unie je deset let ode dne podání přihlášky. Zápis může být na žádost majitele ochranné známky nebo na žádost osoby jím pověřené obnoven, a to vždy na období deseti let, pokud byly zaplaceny příslušné poplatky.

O uplynutí doby platnosti zápisu informuje Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví majitele ochranné známky Evropské unie a osobu, která má v rejstříku zapsané právo k ochranné známce Evropské unie v přiměřeném předstihu před jejím uplynutím. Neposkytnutí informace však nezakládá odpovědnost úřadu, tedy majitel ochranné známky Evropské unie je za obnovu zápisu odpovědný především sám.

Žádost o obnovu zápisu se podává ve lhůtě šesti měsíců, která uplyne posledním dnem měsíce, v jehož průběhu skončí doba ochrany. V této lhůtě musí být rovněž zaplaceny poplatky. Je-li žádost podána nebo poplatky zaplaceny pouze pro některé z výrobků nebo služeb, pro které je ochranná známka Evropské unie zapsána, je zápis obnoven pouze pro tyto výrobky nebo služby.

Obnovení zápisu nabývá účinku dnem následujícím po dni uplynutí doby platnosti zápisu. Zapisuje se do rejstříku.

Tip

Také v případě ochranné známky Evropské unie je možné podat žádost o obnovu zápisu v dodatečné lhůtě šesti měsíců ode dne následujícího po dni, kterým končí doba ochrany za podmínky, že je v této dodatečné lhůtě zaplacen příplatek.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner DKS LEGAL.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme