Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Článek seznamuje s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak i pro mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Společenství. Článek je doplněn praktickými tipy.Podrobný obsah

 • Úvod
 • Národní ochranná známka (známka registrovaná v ČR)
  • Náležitosti přihlášky národní ochranné známky
  • Niceské třídění výrobků a služeb – přehled tříd
  • Poplatek za přijetí přihlášky ochranné známky
  • Právo přednosti
  • Řízení o ochranné známce
  • Námitky a připomínky
  • Zápis ochranné známky do rejstříku a trvání ochrany
 • Mezinárodní ochranná známka
  • Jak přihlásit mezinárodní ochrannou známku
  • Poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky
  • Zápis mezinárodní ochranné známky do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem
 • Ochranná známka Společenství
  • Jak přihlásit ochrannou známku Společenství
  • Přihláška ochranné známky Společenství
  • Poplatky spojené s ochrannou známkou Společenství
  • Trvání ochrany a obnova zápisu

Úvod

Na prvním místě je nutné uvést, jaké základní formální podmínky musí označení splňovat, aby spadalo pod definici ochranné známky.

Ochrannou známkou může být pouze označení schopné grafického ztvárnění, a to zejména:

 • slova, včetně osobních jmen;
 • barvy;
 • kresby;
 • písmena;
 • číslice;
 • tvar výrobku nebo jeho obal;

pokud jsou distinktivní, tj. mají schopnost rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob. Naopak zapsat nelze ochrannou známku, která nesplňuje některé z kritérií uvedených výše, nebo nemá rozlišovací schopnost a dále pak ochrannou známku, která je tvořena výlučně:

 • označeními nebo údaji, které slouží v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služby nebo k označení jiných jejich vlastností;
 • označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých obchodních zvyklostech;
 • tvarem, který vyplývá z povahy samotného výrobku nebo který je nezbytný pro dosažení technického výsledku anebo který dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

anebo která je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, mohla by klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby,

Není možné zapsat ani ochrannou známku, která:

 • je přihlašována pro vína či lihoviny, která obsahuje zeměpisné označení, aniž by víno či lihovina měly takovýto zeměpisný původ,
 • obsahuje označení požívající ochrany podle Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
 • obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem zvláštního veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
 • která obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;
 • by se příčila ustanovení jiného právního předpisu nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv;
 • nebyla podána v dobré víře.

Dále se do rejstříku nezapíše označení, pokud je shodné se starší ochrannou známkou, která je přihlášena nebo zapsána pro jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby; to neplatí, pokud vlastník či přihlašovatel starší ochranné známky udělí písemný souhlas k zápisu pozdější ochranné známky do rejstříku.

Pro portál BusinessInfo.cz zpracoval advokát Mgr. Marek Doleček, partner advokátní kanceláře Doleček Kahounová Sedláčková.

Pravidelné novinky e-mailem