Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Článek seznamuje čtenáře s postupem při podávání žádosti o zápis ochranné známky do příslušného rejstříku, a to jak pro ochranné známky národní, tak i pro mezinárodní ochranné známky a ochranné známky Evropské unie.

Článek je doplněn praktickými tipy a aktualizován dle znění velké novely zákona o ochranných známkách z roku 2019.

Přeskočit seznam kapitol

Podrobný obsah

Strana 1

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Úvod

Na prvním místě je nutné uvést, jaké základní formální podmínky musí označení splňovat, aby spadalo pod definici ochranné známky.

Ochrannou známkou může být jakékoliv označení, zejména:

 • slova, včetně osobních jmen;
 • barvy;
 • kresby;
 • písmena;
 • číslice;
 • tvar výrobku nebo jeho obal;
 • zvuky.

pokud je distinktivní, tj. má schopnost rozlišit výrobky a služby jedné osoby od výrobků a služeb jiných osob a je možné jej vyjádřit v rejstříku ochranných známek způsobem, který příslušným orgánům a veřejnosti umožňuje jasně a přesně určit předmět ochrany poskytnuté vlastníkovi ochranné známky.

Naopak zapsat nelze ochrannou známku, která nesplňuje některé z kritérií uvedených výše, nebo nemá rozlišovací schopnost a dále pak ochrannou známku, která je tvořena výlučně:

 • označeními nebo údaji, které mohou sloužit v obchodě k určení druhu, jakosti, množství, účelu, hodnoty, zeměpisného původu nebo doby výroby výrobků nebo poskytnutí služeb nebo k označení jiných jejich vlastností;
 • označeními nebo údaji, jež se staly obvyklými v běžném jazyce nebo v poctivých a zavedených obchodních zvyklostech;
 • tvarem nebo jinou vlastností, která vyplývá z povahy samotného výrobku nebo je nezbytná pro dosažení technického výsledku anebo dává výrobku podstatnou užitnou hodnotu,

anebo která je v rozporu s veřejným pořádkem nebo dobrými mravy, mohla by klamat veřejnost, zejména pokud jde o povahu, jakost nebo zeměpisný původ výrobku nebo služby.

Není možné zapsat ani označení, které:

 • obsahuje nebo reprodukuje ve svých podstatných prvcích starší název odrůdy rostlin zapsaný v souladu s právním předpisem České republiky nebo předpisem Evropské unie anebo s mezinárodními smlouvami, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, které poskytují ochranou odrůdovým právům a které se týkají odrůd stejných nebo úzce příbuzných druhů;
 • obsahuje označení požívající ochrany podle Pařížské úmluvy, k jehož zápisu nebyl dán souhlas příslušnými orgány;
 • obsahuje jiné znaky, emblémy a erby než uvedené v článku 6ter Pařížské úmluvy, jestliže jejich užití je předmětem veřejného zájmu, ledaže by příslušný orgán dal souhlas k jeho zápisu;
 • obsahuje znak vysoké symbolické hodnoty, zejména náboženský symbol;
 • by se příčilo ustanovení právního předpisu České republiky nebo předpisu Evropské unie nebo je v rozporu se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z mezinárodních smluv, jejichž smluvní stranou je Česká republika nebo Evropská unie, a to zejména pokud se týkají ochrany označení původu a zeměpisných označení, tradičních výrazů pro víno a zaručených tradičních specialit.

Do 31. 12. 2018 Úřad průmyslového vlastnictví (dále jen „ÚPV“ nebo „Úřad“) z úřední povinnosti zamítl přihlášku označení, které bylo shodné se starší přihlášenou či zapsanou ochrannou známkou jiného vlastníka či přihlašovatele pro shodné výrobky či služby. Zásadní změna nastala po nabytí účinnosti novely zákona č. 286/2018 Sb., kterým byla provedena rozsáhlá novela zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, již ÚPV z úřední povinnosti nekontroluje, zda je přihlašované označení shodné se zapsanou ochrannou známkou. Tato kontrola je nově od 1. 1. 2019 na každém jednotlivém vlastníkovi ochranné známky, čímž jsou vlastníci ochranných známek nuceni k větší aktivitě a odpovědnosti, co se týče průběžné kontroly a registrace označení.

Pokud vlastník starší ochranné známky dospěje k názoru, že je nově přihlašované označení shodné s jeho starší ochrannou známkou, může uplatnit dle § 7 zákona o ochranných známkách výše uvedené námitky proti zápisu takové ochranné známky. V tom případě dojde k řízení o námitkách dle § 26 zákona o ochranných známkách a teprve v případě, kdy Úřad zjistí, že jsou námitky důvodné, přihlášku nového označení zamítne.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme