Základy firemního práva

Obchodní firma je obecně definována jako jméno, pod kterým je podnikatel zapsán do obchodního rejstříku. Problematika obchodní firmy je upravena v občanském zákoníku, který na výběr a užití obchodní firmy klade určitá omezení.

Článek si klade za cíl seznámit čtenáře s právní úpravou obchodní firmy a jejím výkladem a s tím související judikaturou.

Související právní předpisy:

Související právní průvodci:

Pojem obchodní firma

V běžné řeči se s pojmem „firma“ setkáváme velmi často. Většinou je však používáno v nepřesném významu, a to jako synonymum pro společnost či obecně pro podnikání. „Obchodní firma“ je však právní pojem s přesně definovaným významem, který se od zmíněného odlišuje.

Co tedy vlastně je obchodní firmou? Obchodní firma (zkráceně též jen „firma“) je název, pod kterým je podnikatel zapsán v obchodním rejstříku.

Skutečnost, že obchodní firma je jen a pouze název (oproti běžnému laickému chápání významu slova), je důležitá pro další výklad.

Podnikatel, který je zapsán v obchodním rejstříku, při svém podnikání vystupuje a právně jedná pod svou obchodní firmou. Podnikatel, který ale není v obchodním rejstříku zapsán, a tedy nemá obchodní firmu (pozn.: v praxi to bude případ naprosté většina živnostníků, resp. osob samostatně výdělečně činných), při svém podnikání právně jednají pod vlastním jménem.

Ke jménu a příjmení (případně názvu právnické osoby) mohou být připojeny dodatky charakterizující blíže jeho osobu nebo obchodní závod, které ovšem nesmí být klamavé.

Zajímavá pak může být rovněž problematika podnikání pod pseudonymem. Byť tato možnost není zákonem výslovně připuštěna, není ani zakázána.

Vezmeme-li v úvahu, že se bude týkat zejména umělců, kteří jsou pod svými pseudonymy obecně známí a o jejich občanském jménu převážná část veřejnosti nemá ani ponětí, nabízí se otázka, zda by naopak použití občanského jména nebylo v takovém případě klamavým jednáním. Podle této úvahy je tedy možno přiklonit se k výkladu, že použití pseudonymu jakožto obchodní firmy možné je.

Firemní právo v širším významu

Pojem firemní právo bývá často používán také v jiném významu, než jako odvětví práva zabývající se obchodními firmami.

Firemní právo bývá zejména často zaměňováno s právem korporátním, které se zabývá vztahy uvnitř obchodních společností, tedy mezi společníky a společníky, mezi společníky navzájem a mezi společností a okolím. Uvedená materie není předmětem tohoto článku; více informací o této problematice naleznete například v článku Obchodní korporace – založení a vznik nebo Obchodní právo.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme