Základy firemního práva

Změna obchodní firmy

O změně obchodní firmy fyzické osoby, která je nejčastěji tvořena jménem a příjmením, je pojednáno výše v podkapitole Obchodní firma fyzické osoby.

Nyní se budeme věnovat změně obchodní firmy právnické osoby, typicky pak změně obchodní firmy u obchodní společnosti (veřejné obchodní společnosti, komanditní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti).

Pro změnu obchodní firmy, která je již zapsána v obchodním rejstříku, lze doporučit následující postup.

Při výběru znění obchodní firmy je vhodné postupovat podle výše uvedených pravidel pro tvorbu obchodní firmy včetně lustrace obchodního rejstříku z důvodu nezaměnitelnosti obchodní firmy.

Dále je nezbytné učinit rozhodnutí nejvyššího orgánu obchodní společnosti, nejčastěji rozhodnutí valné hromady s. r. o. či a. s., o změně obchodní firmy. Vzhledem k tomu, že obchodní firma je nezbytně obsažena v zakladatelském dokumentu společnosti, jedná se o rozhodnutí o změně zakladatelského dokumentu, které se osvědčuje veřejnou listinou (notářským zápisem).

Následně je nutno podat k rejstříkovému soudu návrh na zápis změny zapsaných údajů do obchodního rejstříku. Zápis může být případně proveden také tzv. přímým zápisem skrze notáře, který dané rozhodnutí o změně obchodní firmy osvědčil notářským zápisem. Před zápisem do obchodního rejstříku je nová obchodní firma zkoumána z hlediska zaměnitelnosti a klamavosti stejně, jako v případě prvozápisu.

Účinnost změny obchodní firmy pak nastává až samotným zápisem nové obchodní firmy do obchodního rejstříku.

Ochrana obchodní firmy

Zásada priority

Jednou ze základních zásad firemního práva je tzv. zásada priority. Ta je oproti starší právní úpravě nyní již výslovně zakotvena v občanském zákoníku, a to v § 423 odst. 2 OZ, podle něhož ochrana práv k obchodní firmě náleží tomu, kdo ji po právu použil poprvé. Toto pravidlo již dříve dovodily soudy v judikatuře (např. rozhodnutí Vrchního soudu v Praze sp. zn. 3 Cmo 233/1992 Sb.).

Podle zásady priority tedy bude ochrana práv k obchodní firmě náležet zpravidla tomu, jehož obchodní firma byla do obchodního rejstříku zapsána dříve. Zákon pro vznik práva priority požaduje, aby bylo obchodní firmy užito „po právu“, je tedy diskutabilní, zda se tak může stát před zápisem obchodní firmy do obchodního rejstříku.

Jak bylo již uvedeno, zápis obchodní firmy do obchodního rejstříku má konstitutivní charakter, tedy změna nabývá účinnosti až zápisem. Mezi založením obchodní společnosti a jejím zápisem (a tedy i zápisem obchodní firmy) do obchodního rejstříku však zákonitě nastává prodleva, zpravidla v délce několika málo dnů.

Je tedy otázkou, zda již použití obchodní firmy v zakladatelském dokumentu je či není užitím po právu. Názor na tuto problematiku dosud není jednoznačný, lze tedy doporučit především maximálně zkrátit prodlevu mezi založením společnosti a jejím zápisem do obchodního rejstříku, například tak, že bude využito přímého zápisu notářem oproti zápisu rejstříkovým soudem z důvodu vyšší flexibility postupu.

Porušení práv k obchodní firmě

Podle ustanovení § 423 odst. 2 OZ platí, že kdo byl dotčen ve svém právu k obchodní firmě, má stejná práva jako při ochraně před nekalou soutěží.

Úprava právní ochrany před nekalou soutěží je obsažena v § 2976 a násl. OZ.

Porušení práv k obchodní firmě tedy je nekalou soutěží. Podle § 2988 OZ pak osoba, jejíž právo bylo nekalou soutěží ohroženo nebo porušeno, může proti rušiteli požadovat, aby se nekalé soutěže zdržel nebo aby odstranil závadný stav.

Dále může požadovat přiměřené zadostiučinění, náhradu škody a vydání bezdůvodného obohacení. Toto právo samozřejmě může být uplatněno u soudu. Aktivně legitimována k podání žaloby je, jak vyplývá z dikce zákona, osoba dotčená ve svém právu k obchodní firmě.

Je nutno dodat, že jak lze dovodit z výše uvedených pravidel pro tvorbu obchodní firmy, zákonem chráněna před zneužitím je nejen písemná podoba obchodní firmy, ale také její znění (podoba v ústní formě). Neoprávněným užíváním obchodní firmy je také užívání její zkreslené nebo zkomolené podoby (znění) při právním jednání, je-li tím navozena klamná domněnka o osobě podnikatele, který jedná.

Přehled všech témat Právního průvodce

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Právo, právní služby | Služby
• Fáze podnikání: Zahájení podnikání
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme