Ochranné známky – jak zaregistrovat ochrannou známku

Mezinárodní ochranná známka

Právní úprava mezinárodní ochranné známky vychází z mezinárodních smluv, kterými jsou zejména Pařížská úmluva na ochranu průmyslového vlastnictví, Madridská dohoda o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Madridská dohoda“) a Protokol k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek (dále jen „Protokol“).

Na základě výše uvedených smluv je možné ochrannou známku přihlásit nejen jako známku registrovanou v České republice, ale prostřednictvím Úřadu ji přihlásit jako známku mezinárodní.

Ohledně zemí, které jsou členy jen Madridské dohody, je možné podat přihlášku ochranné známky až na základě zapsané ochranné známky u příslušného národního úřadu, pokud však přihlašovatel chce získat ochranu v zemích, které jsou členy Madridské dohody i Protokolu, případně jen Protokolu, je možné podat takovou přihlášku již na základě přihlášky podané u národního úřadu.

Jak přihlásit mezinárodní ochrannou známku

Žádost o zápis mezinárodní ochranné známky se podává prostřednictvím příslušného národního úřadu, v České republice tedy prostřednictvím Úřadu pro ochranu průmyslového vlastnictví, na formuláři Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky, který je k dispozici na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

Prostřednictvím Úřadu mohou podat žádost o mezinárodní zápis osoby, které mají skutečný obchodní nebo průmyslový závod, místo trvalého pobytu nebo sídlo v České republice, nebo mají českou státní příslušnost. Úřad přihlášku postoupí Mezinárodnímu úřadu Světové organizace duševního vlastnictví – WIPO (dále jen „Mezinárodní úřad“).

Žádost o mezinárodní zápis ochranné známky musí obsahovat (je-li ochranná známka zapsána v rejstříku):

  1. číslo zápisu ochranné známky,
  2. znění či vyobrazení ochranné známky, které je totožné se zněním nebo vyobrazením uvedeným v zápisu do rejstříku; je-li ochranná známka přihlášena v jiném písmu než latince, popřípadě obsahuje-li jiné než arabské nebo římské číslice, uvede se její přepis do latinky, který se řídí pravidly francouzské nebo anglické výslovnosti podle druhu mezinárodní přihlášky, a přepis do arabských číslic,
  3. údaje o totožnosti přihlašovatele, které musí být shodné s údaji o totožnosti vlastníka ochranné známky zapsanými v rejstříku, popřípadě údaje o zástupci,
  4. seznam výrobků nebo služeb, který nesmí být širší než seznam výrobků či služeb, pro které je známka zapsána v rejstříku, v přesném překladu do francouzštiny nebo angličtiny podle druhu mezinárodní přihlášky, seřazeným v pořadí tříd mezinárodního třídění spolu s příslušným číslem tohoto třídění,
  5. seznam smluvních stran mezinárodní smlouvy, ve kterých je požadována ochrana,
  6. způsob placení poplatků za mezinárodní zápis podle mezinárodní smlouvy, údaje o totožnosti plátce, popřípadě číslo potvrzení Světové organizace duševního vlastnictví se sídlem v Ženevě (dále jen „mezinárodní úřad“) o již provedené platbě,
  7. je-li ochranná známka přihlašována v barevném provedení, výčet použitých barev ve francouzštině nebo v angličtině podle druhu mezinárodní přihlášky; je-li ochranná známka tvořena pouze barvou nebo kombinací barev, údaje o této skutečnosti,
  8. podpis,
  9. další náležitosti vyžadované mezinárodní smlouvou.

Není-li dosud ochranná známka zapsána v rejstříku, obsahuje žádost o mezinárodní zápis ochranné známky údaje o podané přihlášce, datum jejího podání u Úřadu a údaje uvedené výše pod č. 2) až 9).

Poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky

Za podání žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky se platí jednak správní poplatek Úřadu ve výši 2500 Kč, který je splatný při podání žádosti, a dále poplatky za zápis mezinárodní ochranné známky podle sazebníku poplatků stanoveného prováděcím řádem k Madridské dohodě, které se hradí ve švýcarských francích (CHF) a jsou splatné vždy předem.

Úplné znění sazebníku poplatků je možné získat na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví.

PoložkaČástka
Základní poplateknebarevná reprodukce ochranné známky653 CHF
barevná reprodukce ochranné známky903 CHF
Dodatkový poplatek za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy (neplatí se, jsou-li vyznačeny pouze státy, pro něž platí individuální poplatek100 CHF
Doplňkový poplatek za vyznačení každé smluvní strany (státy, do nichž se ochranná známka přihlašuje), tento poplatek se neplatí pro státy, které si stanovily vlastní individuální poplatek100 CHF
Základní poplatek za obnovu na 10 let653 CHF
Dodatkový poplatek za obnovu za každou další třídu výrobků a služeb, jsou-li v seznamu výrobků a služeb více než tři třídy (neplatí se, jsou-li vyznačeny pouze státy, pro něž platí individuální poplatek100 CHF
Doplňkový poplatek za obnovu za vyznačení každé smluvní strany (státy, do nichž se ochranná známka přihlašuje), tento poplatek se neplatí pro státy, které si stanovily vlastní individuální poplatek100 CHF
Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z rozboru situace mezinárodního zápisudo třech stran155 CHF
za každou další stranu nad tři10 CHF
Vystavení úředního výpisu z mezinárodního rejstříku, který sestává z kopií všech zveřejnění a všech oznámení o odmítnutí, která se vztahují k danému mezinárodnímu zápisu (jednoduchý úřední výpis)do třech stran77 CHF
za každou další stranu nad tři2 CHF

Zápis mezinárodní ochranné známky do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem

Mezinárodní úřad zapíše mezinárodní ochrannou známku do věstníku vydávaného Mezinárodním úřadem na základě přihlášky postoupené národním úřadem. Mezinárodní úřad tento zápis následně oznámí všem smluvním státům, které jsou uvedeny v žádosti o zápis mezinárodní ochranné známky.

Národní úřady jednotlivých států jsou poté oprávněny ve lhůtě jednoho roku od oznámení Mezinárodního úřadu o zápisu mezinárodní známky úřadu sdělit, že na území svého státu známce neposkytnou ochranu, a to pouze v případě, že předmětná ochranná známka nesplňuje podmínky pro zápis v daném státě.

• Témata: Právní průvodce | Právo
• Oblasti podnikání: Design | Právo, právní služby | Služby
• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme