Co znamená brexit v praxi? Přinášíme odpovědi na nejčastější otázky podnikatelů

Jak se mění kvůli brexitu celní i administrativní pravidla vývozu na ostrovy? Co lze nyní čekat na hranicích Spojeného království? Jak se změní podmínky certifikace zboží? Nabízíme odpovědi na tyto i další časté dotazy českých vývozců.

Připojujeme také přímé odkazy na klíčové české i britské zdroje informací, jako jsou celní úřady, pokyny britské vlády či zpravodajství o aktuálních podmínkách nákladní dopravy na ostrovy.

Odchodem Spojeného království (dále též UK) z celní unie a jednotného trhu Evropské unie se podmínky vzájemného obchodování podstatně změnily. Pro určení toho, jaký obchodní režim se na konkrétní firmu vztahuje, je ovšem nutné rozlišovat mezi Velkou Británií (Anglie, Skotsko, Wales) a Severním Irskem. S tímto regionem se obchod řídí specifickými pravidly podle Protokolu o Irsku a Severním Irsku.

Níže následuje seznam odpovědí na nejčastější dotazy českých podnikatelů, exportérů či investorů, kteří mají ve Spojeném Království své obchodní aktivity, nebo kteří spolupracují s britskými partnery na českém území.

Přeskočit seznam kapitol

Často kladené otázky

Jak nyní probíhají kontroly na hranicích?

Kontroly na hranicích jsou v zásadě trojího druhu – bezpečnostní (zejména pro zboží živočišného a rostlinného původu), finanční (související s celním prohlášením, daňové) a kontroly dozoru nad trhem (zejména pro průmyslové zboží, jež musí splňovat legislativní požadavky). Kontroly probíhají již od 1. ledna nezávisle na uzavření Dohody. Souvisí to s výstupem z celní unie a vnitřního trhu EU. Na britské straně budou kontroly zaváděny ve třech fázích, podrobněji to upravuje Border Operating Model.

Zpět na začátek

Mění se požadavky na certifikaci zboží?

Většina zboží uváděného na trh ve Velké Británii, které v současné době podléhá označení CE, bude muset využívat nový britský ekvivalent UKCA (UK Conformity Assesed). Zboží označené značkou CE, které splňuje požadavky EU (pokud tyto požadavky odpovídají požadavkům Spojeného království) lze nadále uvádět na britský trh do 1. 1. 2022, ale existují určité výjimky, kde je třeba použít UKCA již od 1. 1. 2021. Doporučujeme ale změnu co možná nejdříve. Více informací poskytnou britské stránky věnované certifikaci. Značka UKCA nebude v EU uznána, a proto bude zboží uváděné na trh EU nadále vyžadovat označení CE.

Zpět na začátek

Potřebuji do Spojeného království dočasně vyslat pracovníka či vyjet na služební cestu. Jaké mám očekávat změny?

Vystoupením z EU se Spojené království stalo takzvanou třetí zemí. Dohoda o obchodu a spolupráci obsahuje ustanovení usnadňující krátkodobé služební cesty a dočasné vysílání kvalifikovaných pracovníků. Tato ustanovení však neruší vízové a další povinnosti s vysíláním pracovníků spojené, které jsou v kompetenci britských úřadů a jenž je tak třeba sledovat a dodržet. Podrobnosti poskytne Velvyslanectví UK v ČR.

Zpět na začátek

Jak se změnila přeprava zboží do Velké Británie?

Zboží putující mezi Evropskou unií a Velkou Británií bude, s výjimkou letecké přepravy, nejčastěji překračovat vnější hranici EU ve Francii, Belgii a Nizozemsku. Tyto země proto více než jiné investovaly do příprav na odchod Spojeného království a vyvinuly digitalizované systémy celních a hraničních kontrol. Kontroly a celní dozor se uplatňují od 1. 1. 2021.

Ačkoliv jednotlivé země k řešení dopravy mezi EU a Velkou Británií přistoupily odlišně, jejich systémy mají mnoho společného – uživatelsky přívětivé a digitální řešení, povinnost vývozce, dovozce nebo přepravce doložit potřebné dokumenty předem a snahu zajistit co nejplynulejší přechod hranice bez nutných zdržení.

Francie zavedla systém chytré hranice – SMART BORDER. Systém stojí na třech principech – přípravě před příjezdem na hranici, párování přepravce a převáženého zboží a maximální automatizaci při vyhodnocování celních orgánů. Skrze systém SI Brexit bude třeba vložit veškerou dokumentaci a vygenerovat čárový kód, který bude mít přepravce spárovaný s SPZ kamionu. Následně systém automaticky vyhodnotí, zda po vylodění, respektive výjezdu z tunelu, bude moci náklad pokračovat v cestě, či bude zastaven za účelem dalších kontrol či opatření.

Belgie nedisponuje jednotným systémem – přístav Antverpy využívá systému Nxtport (podrobný návod přináší ve vydané Bíle knize) a jiný systém pak používá belgický přístav Zeebrugge, kde se přeprava nákladu děje bez doprovodu řidiče. Podmínkou úspěšné přepravy v přístavu Zeebrugge je rezervace místa na trajektu a notifikace příjezdu do hraničního prostoru skrze systém RX/SeaPort. Do systému musí být předem nahrány i příslušné celní dokumenty. Následně, podobně jako ve francouzském případě, je automaticky vyhodnoceno, zda náklad může volně pokračovat do cílové destinace, či zda bude třeba dalších kontrol a doplnění dokumentů.

Nizozemsko ve spolupráci se soukromým sektorem vyvinulo jednotný systém PORTBASE. Systém je postavený na spolupráci a odpovědnosti všech aktérů – vývozce, dovozce, přepravce i námořní přepravní společnost v řetězci. Podmínkou přepravy přes kanál La Manche je registrace v PORTBASE, nahrání veškerých dokumentů do aplikace a spárování s SPZ přepravce. Naskenovaná SPZ pak bude vstupenkou do prostoru přístavu. Bez registrace, dokumentů nebo notifikace příjezdu nebude umožněna přeprava zboží.

Velká Británie také zveřejnila třístupňový plán pro režim na hranicích Border Operating Model. Zároveň jsou dostupné pokyny pro přepravu zboží mezi Velkou Británií a EU. Pro průjezd kamionů (nad 7,5 tuny) hrabstvím Kent směrem z Velké Británie do Francie přes Eurotunel a přístav Dover je nutné získat takzvaný Kent Access Permit.

Další informace k dopravě lze získat také v článku o nákladní dopravě, v průřezové informaci Ministerstva dopravy ČR nebo v pokynech britské vlády.

Zpět na začátek

K poskytování služeb v UK potřebuji dočasně vyvézt zařízení. Bude to i nadále možné?

K dočasnému vývozu zařízení je vhodné si vyřídit karnet ATA a na ten předmětné zboží zapsat. V České republice karnety ATA vyřizuje Hospodářská komora. Jedná se vhodný nástroj, když potřebujete dočasně vyvézt či dovézt zboží. Lze ho tedy použít při vývozu zařízení, nástrojů a dalších materiálů potřebných k výkonu povolání, marketingových materiálů a vzorků atd. Jedná se o jakýsi pas pro zboží. Díky zápisu předmětných zařízení, nástrojů, materiálů či jiného zboží do karnetu nebudete muset platit DHP nebo clo. Zda je možné karnet ATA pro konkrétní zboží využít je však třeba ověřit, neboť platí jistá omezení. Druhou variantou je propustit zařízení do režimu dočasného použití.

Zpět na začátek

Jaké podmínky je třeba splnit pro převedení zaměstnanců v rámci podniku do UK (případně do České republiky)?

Zaměstnance, kteří jsou převáděni v rámci podniku k výkonu práce do zahraničí, Dohoda o obchodu a spolupráci pokrývá jakožto „vnitropodnikově převedené zaměstnance“. Aby zaměstnanci patřili do této kategorie, musí splňovat určité podmínky (například předchozí pracovní zkušenost v rámci daného podniky po dobu alespoň jednoho roku, působení na manažerské či odborné pozici). Pokud zaměstnanci všem podmínkám vyhoví, mohou být dočasně převedeni k výkonu práce do UK (či do ČR) po dobu až tří let.

Více informací k této problematice jsou k dispozici také na stránkách britských úřadů (pro zaměstnance převáděné do UK):

Pro zaměstnance převáděné do ČR uvádějí podrobné instrukce stánky Ministerstva vnitra ČR.

Zpět na začátek

Jaký typ víza budeme potřebovat pro  naše zaměstnance, když je vyšleme na zakázku do Velké Británie?

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK nezahrnuje služby a to je problém, na který jste teď narazili. Vykonávat obchodní nebo pracovní činnost po běžném bezvízovém vstupu do země jde na dobu maximálně šesti měsíců a to pouze tehdy, pokud se jedná o tzv. Permitted activities, které jsou definovány na stránkách britské vlády. Pobyt a práce je umožněn pracovníkům, kteří jedou do UK na montáž technologie, kterou britskému zákazníkovi česká firma prodala.

Pokud by to byla ale pouze práce na kontrakt, tak byste měli jít cestou pracovních víz, která musí vyřídit váš britský klient.  Není to záležitost rychlá ani levná, obvykle je třeba počítat se třemi až čtyřmi týdny času a minimálně dvěma tisíci liber za jedno vízum. Navíc ne každá britská firma má vyřízené oprávnění žádat o víza.

Zpět na začátek

Jak je to nyní s celními sazbami?

Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a UK se prozatímně provádí od 1. 1. 2021. Díky Dohodě je nadále možné obchodovat s Velku Británií (VB) bez cel a kvót, ale pouze za splnění požadavků na původ zboží (takzvaná pravidla původu). Tato pravidla jsou stanovena v Dohodě a jejich účelem je zajistit, aby byly preferenční celní sazby uplatňovány pouze na zboží, které pochází z Velké Británie nebo EU, a nikoli ze třetích zemí. Ustanovení o „plné kumulaci“ obchodníkům umožňuje zohlednit nejen původ použitých materiálů, ale také to, zda k jejich zpracování došlo na území jedné ze stran dohody. Tento mechanismus umožňuje, aby dohoda co nejvíce zachycovala přidanou hodnotu v zóně volného obchodu. Více informací k původu zboží lze nalézt na stránkách Generálního ředitelství cel či na stránkách britské vlády.

Se zbožím, které nesplňuje pravidla původu, lze stále obchodovat, ale nebude moci těžit z preferencí podle Dohody a uplatní se na něj celní sazebník EU (v případě dovozu z VB) či celní sazebník UK (v případě vývozu do VB). U některého zboží mohou být celní sazby velmi nízké nebo dokonce nulové, ale jiné typy zboží mohou být zatíženy podstatně více.

Zpět na začátek

Jaké změny zasáhly celní dohled a formality, DPH a spotřební daň?

Obchod zbožím nově podléhá celnímu dohledu a je zatížen celními formalitami. Pro nárok na osvobození celního dluhu musí zboží splňovat příslušná pravidla původu, včetně náležité dokumentace. S celním dohledem souvisí i povinnost předložit celní prohlášení a projít kontrolou na hranicích, než bude zboží vpuštěno do volného oběhu, to je důsledek opuštění celní unie a vnitřního trhu EU. Mění se i režim u platby DPH a spotřební daně. Na britské straně zatím platí, že celní prohlášení bude po dobu prvního půlroku velice zjednodušené, zejména u nerizikového zboží. Podrobnější informace přináší Border Operating Model. Na unijní straně se od 1. ledna 2021 uplatňuje standardní režim.

Společnosti vyvážející zboží z EU do Spojeného království se stanou exportéry jako při vývozu do každé jiné třetí země. Příjemce zboží ve Spojeném království bude importérem a bude muset být připraven na změny.

Zpět na začátek

Jak je to s vybíráním DPH u zásilek do Spojeného království, jejichž hodnota nepřesáhne 135 liber?

Od 1. ledna 2021 se DPH na zboží pod 135 GBP vybírá ve Velké Británii. Pokud zboží prodáváte přes marketplace, jako je Amazon, řeší se podle návodu platba s nimi.

Pokud zboží prodáváte přímo zákazníkovi, měla by se firma registrovat k platbě VAT ve Spojeném království. Pokud byste ocenil návod, jak se registrovat do britského daňového systému, lze doporučit, aby se vývozce obrátil na britskou ambasádu v Praze a její obchodní oddělení (e-mail tradeinvest.pragc@fcdo.gov.uk ) Česká ambasáda bohužel takovýmto návodem nedisponuje.

Situace je bohužel komplikovaná. Eviduje se již několik zpráv, že firmy z EU přestaly nyní zboží zákazníkům do Spojeného království dodávat (zatím se jedná o zahraniční firmy, o kterých víme). Pro další působení na ostrovech se také nabízí možnost využít importéra, který by byl „point of contact“ české firmy ve Spojeném království. Pak by se jednalo o prodej mezi podnikateli a na něj se vztahují jiná pravidla.

Zpět na začátek

Kde najdu formuláře pro EORI identifikační číslo pro vývoz do Spojeného království?

Stran dotazu na takzvané EORI identifikační číslo lze odkázat na stránky celní správy, kde po pravé straně v Rychlých odkazech je i varianta EORI. Po rozkliknutí se objeví formulář, který je potřeba nově vyplnit pro exporty do Velké Británie. Podává se na místně příslušné celní správě.

Zpět na začátek

Jaké posuny nastaly v obchodu s průmyslovým zbožím?

Konec přechodného období k 31. 12. 2020 znamená:

  • konec principu vzájemného uznávání a povinnost přizpůsobit zboží požadavkům cílového trhu;
  • povinnost získat osvědčení o posouzení shody pro regulované výrobky zvlášť pro unijní a britský trh, pokud nebude určeno jinak;
  • konec platnosti osvědčení o posouzení shody vydané britskou zkušebnou po 1. lednu 2021. Zboží, které bude uvedeno na trh až po konci přechodného období musí mít nový certifikát z EU-27 nebo původní certifikát musí být převeden do EU-27.

Distributor v EU-27 bude mít po konci přechodného období postavení dovozce a bude mít s tím spojené povinnosti. Pro zboží, které vyžaduje jmenování zplnomocněného zástupce, je třeba, aby tento zástupce měl sídlo v EU-27.

Pro vývozy určitého zboží do Velké Británie se dočasně (do 1. ledna 2022) nic nezmění. I nadále bude možné na trh umístit průmyslový výrobek, který splňuje požadavky předpisů EU. Platí to ovšem pouze pro určité výroby z EU, které splňují UK požadavky. Více informací o tom nabízejí stránky britské vlády.

Další důležité odkazy pro oblast průmyslových výrobků

Zpět na začátek

Jaké změny nastaly v obchodu s vojenským materiálem či zbraněmi nevojenského charakteru?

Kontrola zahraničního obchodu s vojenským materiálem, se zbraněmi a střelivem nevojenského charakteru, se zbožím dvojího použití a se zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání nástroji stejně jako kontrola dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí bude odchodem UK z celní unie a vnitřního trhu EU ovlivněna.

Nově bude třeba zažádat o licenci či povolení k vývozu, respektive dovozu v případě vojenského materiálu a zbraní a střeliva nevojenského charakteru a také u dovozu některých pyrotechnických výrobků ze třetích zemí. Povolení k transferu či přepravě by měla zůstat v platnost, nicméně je nutné zaznamenat dosavadní čerpání na odpisový list. V případě zboží dvojího použití a zboží, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání byla Velká Británie přidána na seznam zemí, kde stačí takzvané všeobecné vývozní povolení. V Severním Irsku se uplatní režim EU.

Podrobnější informace jsou k dispozici na stránkách MPO v sekci Licenční správa, případně ve speciálně zaměřeném článku.

Zpět na začátek

Co je potřeba pro vývoz uměleckého díla, starožitnosti či historického vozidla?

UK se stává pro vývoz i dovoz kulturních statků třetí zemí, takže přeshraniční pohyb kulturních statků mezi celním územím EU a UK reguluje nejen česká, ale i evropská legislativa. V případě pochybností doporučujeme konzultovat tuto věc s Ministerstvem kultury, neboť v této oblasti mimořádně záleží na druhu obchodovaného zboží.

Vývozní povolení mimo EU podle unijní legislativy nelze vystavit bez takzvaného řídícího dokumentu, kterým je vývozní povolení nebo osvědčení podle českých zákonů (zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy, zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty). Je proto nutné řešit každý druh individuálně. Zařazení konkrétního předmětu do některé z kategorií v zákonech určuje další postup při jeho obchodování.

Zpět na začátek

Jak Dohoda o obchodu a spolupráci mezi EU a Spojeným královstvím pokrývá přeshraniční poskytování služeb?

Jedná se o velmi komplexní dohodu, která právě i oblast přeshraničního poskytování služeb zahrnuje. U jednotlivých odvětví je však třeba sledovat konkrétní platné zákony a další pravidla v UK. Tyto požadavky na zahraniční poskytovatele služeb (například požadavek na usazení v UK či další požadavky, které jsou od zahraničních poskytovatelů na rozdíl od těch domácích vyžadovány) jsou zapsány jako výhrady v přílohách části druhé, Hlavy II (Služby a investice) Dohody, které obsahují přehled o stávajících a budoucích opatřeních.

Zpět na začátek

Za jakých podmínek bude nadále možné poskytovat služby v UK?

Při poskytování služeb v UK bude česká firma považována za zahraničního poskytovatele. Díky Dohodě o obchodu a spolupráci je dojednáno lepší zacházení, než kdyby byly obě země odkázány na obchodování podle Světové obchodní organizace. Nová dohoda mimo jiné zajišťuje, že s poskytovateli služeb ze zemí EU nebude zacházeno méně příznivě než s těmi britskými. To zároveň poskytovatelům ze zemí EU dává určitou výhodu oproti poskytovatelům ze třetích zemí, které podobnou dohodu s UK sjednanou nemají.

Vzhledem k tomu, že Spojené království již není členem jednotného trhu EU, musí poskytovatelé služeb a investoři z EU sledovat a dodržovat pravidla, procedury a požadavky na oprávnění aktuálně platná v UK, jejichž závazný výklad mohou poskytnou pouze britské úřady.

Úroveň přístupu na trh UK je dána Dohodou a závazky uvedenými v jejích přílohách. Ty obsahují i konkrétní výhrady, které obě Strany uplatnily a které podmínky pro poskytování služeb v konkrétních odvětvích pro zahraniční poskytovatele specifikují (například na základě platných zákonů).

Zpět na začátek

Jak je nastaven rámec pro datové toky a ochranu osobních údajů mezi EU a Spojeným královstvím?

V rámci Dohody o obchodu a spolupráci se Spojené království a Evropská unie dohodly, že Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) bude i nadále platit, a to po dobu maximálně šesti měsíců, kterou si Strany smluvily za účelem přijetí takzvané rozhodnutí o adekvátnosti Evropskou komisí.

V důsledku toho až do 1. července 2021 (nebo do data uvedení v platnost daného Rozhodnutí) bude veškerý pohyb dat mezi EU a UK a ochrana osobních údajů probíhat za stávajícího rámce. Pohyb dat mezi EU a UK tak nebude považován za předávání údajů do třetí země. Pro zachování volného toku dat se tedy zatím žádné formality ani další kroky nevyžadují a není nutné zavádět opatření související s předáváním dat do 3. zemí (podle článků 46 a 47 GDPR).

Na konci tohoto šestiměsíčního období a v případě, že nebude přijato rozhodnutí Evropské komise o adekvátnosti britského režimu (podle čl. 45 GDPR), které obecně povoluje předávání osobních údajů do Spojeného království, bude jakékoli předávání osobních údajů do Spojeného království považováno za přenos údajů do třetí země, na které se vztahuje povinnost zajištění dostatečných záruk ochrany osobních údajů (například prostřednictvím standardních smluvních doložek či závazných podnikových pravidel).

Zpět na začátek

Zůstává i přes odchod z EU britský trh atraktivní pro české vývozce?

Spojené království zůstává navzdory odchodu z EU pro české firmy atraktivním trhem. Vzhledem k jeho velikosti, k rozvinutosti infrastruktury včetně vědecko-výzkumnému kapitálu, silnému bankovnímu sektoru, jakož i významné proměně k ekonomice založené na službách, zde jednoznačně existuje potenciál pro uplatnění českých firem i rozvoj partnerství. Spojené království bylo také dosud důležitou branou pro vstup na třetí trhy, ať už se jedná o země Commonwealthu či Spojených států. I z tohoto důvodu se postavení Spojeného království dostalo do popředí zájmu mnoha českých vývozních firem.

Navzdory všem nejistotám ohledně brexitu patří Spojené království mezi klíčové obchodní partnery České republiky. V roce 2019 bylo pátým největším odbytištěm českého zboží a patnáctým největším vývozcem na náš trh. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu představoval v roce 2019 podíl na celkovém vývozu ČR 4,5 procenta, na dovozu 1,7 procenta a na obratu 3,2 procenta. Bylo dosaženo „rekordního“ aktiva obchodní bilance v hodnotě téměř 138 miliard korun.

Více informací poskytnou Ministerstvo průmyslu a obchodu, kancelář CzechTrade v Londýně, kancelář CzechInvest v Londýně, Velvyslanectví ČR v Londýně či Velvyslanectví UK v Praze.

Zpět na začátek

Změnila se pravidla i pro obchodování se Severním Irskem?

Od 1. 1. 2021 se při obchodování se Severním Irskem použije Protokol o Irsku a Severním Irsku. To znamená, že pravidla EU v oblasti cel budou nadále platit pro veškeré zboží vstupující a opouštějící Severní Irsko. Účel Protokolu, který byl dohodnut jako součást výstupové dohody, je zabránit celním a dalším kontrolám na ostrově Irsko. U podniků v EU, které obchodují se zbožím přímo se Severním Irskem, tedy nedojde k žádným změnám v oblasti daní a cel, pokud toto zboží zůstane v Severním Irsku nebo v EU.

Severní Irsko bude podle Protokolu v souladu s příslušnými pravidly EU týkajícími se uvádění průmyslového zboží na trh. Pokud česká firma uvádí určité zboží na trh v Severním Irsku, musí použít označení shody. V Severním Irsku se označení shody EU nadále používají k prokázání toho, že zboží splňuje pravidla EU. U většiny vyráběných výrobků se jedná o označení CE. Pokud používáte orgán Spojeného království k provádění povinného posuzování shody třetí stranou, musí český exportér také použít označení UKNI. Nikdy nelze použít označení UKNI samostatně – vždy je doprovázeno označením shody EU, například označením CE. Zboží s označením CE i UKNI ale nelze uvést na trh v EU. Více informací naleznete na britských stránkách o certifikaci.

V případě, že zboží z EU poputuje přes Severní Irsko do Velké Británie, či zboží z Velké Británie bude transferováno přes Severní Irsko do EU, je třeba se připravit na nová pravidla.

Zpět na začátek

Proč je britský trh i přes brexit zajímavý?

Velká Británie, navzdory odchodu z EU, zůstává pro české firmy atraktivním trhem. Vzhledem k velikosti jejího trhu, rozvinutosti infrastruktury vč. vědecko-výzkumnému kapitálu, silnému bankovnímu sektoru, jakož i významné proměně k ekonomice založené na službách, zde jednoznačně existuje potenciál pro uplatnění českých firem i rozvoj partnerství. Spojené království bylo také dosud důležitou branou pro vstup na třetí trhy, ať už se jedná o země bývalého britského impéria či Spojených států. I z tohoto důvodu se postavení Spojeného království dostalo do popředí zájmu mnoha českých vývozních firem.

V roce 2019 bylo Spojené království pátým největším odbytištěm českého zboží a patnáctým největším vývozcem na náš trh. Podle aktuálních údajů Českého statistického úřadu představoval v roce 2019 podíl na celkovém vývozu ČR 4,5 procenta, na dovozu 1,7 procenta a na obratu 3,2 procenta. Bylo dosaženo „rekordního“ aktiva obchodní bilance v hodnotě téměř 138 miliard korun.

Zpět na začátek

Kde lze nalézt další užitečné zdroje informací k brexitu?

Více informací o celních procedurách nabízejí stránky Generálního ředitelství cel, dále je lze hledat v Poradenském a informačním centru Celní správy nebo u místně příslušného celního úřadu.

Lze také kontaktovat Ministerstvo průmyslu a obchodu prostřednictvím e-mailu brexit@mpo.cz nebo Brexit linky na telefonním čísle 800 133 331.

Pro získání praktických informací o clech, daních, pravidlech původu a požadavcích na výrobky lze využít také nástroj Access2Markets od Evropské komise.

Další informace o problematice brexitu a odpovědi na další často kladené otázky lze nalézt také na stránkách Úřadu Vlády ČR.

Zpět na začátek

Zdroje odpovědí: Úřad Vlády ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Generální ředitelství cel ČR, Klientské centrum pro export

Doporučujeme