COVID Nájemné třetí výzva od 5. února

(Aktualizováno 5. 2.) Již třetí výzvou programu COVID – Nájemné pokračuje MPO v podpoře maloobchodních provozoven, tentokrát za období říjen, listopad a prosinec 2020. Ministerstvo se snaží pro žadatele proces maximálně zjednodušit a nově mohou čerpat i provozovny, které sice zůstaly otevřené, ale zaznamenaly pokles tržeb.

Parametry výzvy souhrnně

„Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 do 8. dubna 2021 prostřednictvím informačního systému. Výše podpory činí opět 50 % nájemného za poslední čtvrtletí roku 2020,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová a dodává: „Naším cílem bylo třetí výzvu pro uživatele dále zjednodušit například využitím již existujících dat v systému.“

Pokud žadatel úspěšně žádal ve druhé výzvě, systém mu nabídne automatický import jak jeho uživatelských dat, tak všech dat ke všem jeho provozovnám. Pokud se tedy žadateli neměnily žádné skutečnosti, může úspěšnou žádost z druhé výzvy jen zkopírovat a podat v řádu minut. Čestné prohlášení pronajímatele už nemusí mít úředně ověřený podpis.

MPO rovněž nebude posuzovat tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, jednání ve shodě, podstatný vliv, ani konsolidační celek. Jediným limitem zůstává, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná.

Nově budou mj. oprávněnými žadateli provozovny, které měly výjimku z krizových opatření vlády a neměly zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům. Jde tak například o prádelny, čistírny, květinářství, potřeby pro zvířata, prodejny čajů apod. Tyto provozovny musí prokázat pokles tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 oproti stejnému období roku 2019 alespoň o 50 %.

COVID kalkulačka MPO
přepočítává podporu podnikatelů z dotačních programů státu na jeden měsíc 

Základní informace

 • Žádosti je možné podávat od 5. února 2021 od 9:00 hodin do 8. dubna 2021 on-line, prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz.
 • Všechny formuláře a čestná prohlášení jsou přístupná v informačním systému MPO pro příjem žádostí. Dotazy mohou být zasílány na covidnajemne@mpo.cz.
 • Registrace v systému pro příjem žádostí: ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím NIA – elektronické identity.
  Podrobnosti naleznete na www.eidentita.cz a v příloze Výzvy na webu MPO
 • Technická podpora uživatelů aplikace AIS MPO (po-pá 8-16 hod.) na tel.: 841 135 135 či e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz

Výzva 3

 • Výše podpory na jednoho žadatele činí 50 % z celkového nájemného za rozhodné období, kterým je říjen až prosinec 2020, tj. za 4. Q. 2020
 • Dotace bude proplácena ex-post po uhrazení částky žadatelem pronajímateli
 • Podpora se poskytuje maximálně do výše 10 mil. Kč na jednoho nájemce, stejně jako tomu bylo u Výzvy 1 a 2
 • Podpory přiznané v jednotlivých předchozích výzvách programu COVID – Nájemné se nesčítají
 • Zároveň žadatel nesmí překročit limit Dočasného rámce Evropské komise, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1 800 000 EUR
 • Aby mohl být program notifikovaný podle nové úpravy Dočasného rámce, který navyšuje limit pro poskytování veřejné podpory z původních €800 tis. na €1,8 mil., bylo s Evropskou komisí domluveno, že notifikace proběhne až po schválení této úpravy. Ke schválení úpravy došlo v minulém týdnu. Předpokládáme, že by Výzva 3 mohla být notifikovaná v následujících dvou týdnech a poté by se mohlo zahájit proplácení schválených žádostí.
 • Přiznání dotace žadateli není podmiňováno poskytnutím slevy od pronajímatele nájemci

Oprávněný žadatel (nájemce)

 • je podnikatel (fyzickou, nebo právnickou osobou) vykonávající maloobchodní podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, nebo obdobným způsobem
 • je podnikatel, který provozovnu užívá pro maloobchodní podnikatelskou činnost – prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům (spotřebitelům), nikoliv provozovnu pouze pronajímá, nebo podnajímá
 • uplatní se na nájemní, podnájemní i pachtovní smlouvy
 • užívá provozovnu, která není v jeho vlastnictví, na základě existující nájemní smlouvy platné a účinné v rozhodném období; podmínkou je, že nájemní vztah žadatele k dané provozovně byl platný a účinný před 1. říjnem 2020
 • v důsledku přijatého krizového opatření schváleného vládou usnesením č. 1376 ze dne 23. prosince 2020 mu byl zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách
  NEBO
 • mu klesly u provozoven, které jsou předmětem žádosti a spadají do výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1. af) usnesení č. 1376 ze dne 23. prosince 2020, v důsledku přijatých mimořádných a krizových opatření tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 % (v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 je podmínkou pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 %)
  To se týká těchto provozoven:
  • prodejen potravin,
  • prodejen pohonných hmot a dalších potřeb pro provoz motorových vozidel,
  • prodejen paliv,
  • prodejen hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží,
  • lékáren, výdejen a prodejen zdravotnických prostředků,
  • prodejen malých domácích zvířat,
  • prodejen krmiva a dalších potřeb pro zvířata,
  • prodejen brýlí, kontaktních čoček a souvisejícího zboží,
  • prodejen novin a časopisů,
  • prodejen tabákových výrobků,
  • prádelen a čistíren,
  • provozoven servisu a oprav silničních vozidel,
  • provozoven poskytovatelů odtahů a odstraňování závad vozidel v provozu na pozemních komunikacích,
  • prodejen náhradních dílů k dopravním prostředkům a výrobním technologiím,
  • provozoven umožňujících vyzvednutí zboží a zásilek zakoupených distančním způsobem,
  • prodejen zahrádkářských potřeb včetně osiva a sadby,
  • pokladen prodeje jízdenek,
  • květinářství,
  • provozoven pro sjednání provádění staveb a jejich odstraňování, projektovou činnost ve výstavbě, geologické práce, zeměměřičství, testování, měření a analýzu ve stavebnictví,
  • prodejen textilního materiálu a textilní galanterie,
  • provozoven servisu výpočetní a telekomunikační techniky, audio a video přijímačů, spotřební elektroniky, přístrojů a dalších výrobků pro domácnosti,
  • provozoven realitního zprostředkování a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
  • zámečnictví a provozoven servisu dalších výrobků pro domácnost,
  • provozoven oprav, údržby a instalací strojů a zařízení pro domácnost,
  • provozoven pohřební služby, provádění balzamací a konzervací, zpopelňování lidských pozůstatků nebo lidských ostatků, včetně ukládání lidských ostatků do uren,
  • myček automobilů,
  • prodejen domácích potřeb a železářství, přičemž za domácí potřeby se nepovažují nábytek, koberce a jiné podlahové krytiny,
  • provozoven sběru a výkupu surovin a kompostáren,
  • provozoven zabývajících se zpracováním kamene (např. výroba pomníků, náhrobních kamenů a jejich instalace),
  • provozoven (včetně mobilních) s prodejem pietního zboží, např. věnce, květinové výzdoby na hroby, pietní svíčky apod.;
  • provozoven poskytujících službu úpravy a stříhání psů a koček
  • prodejen zbraní a střeliva.
 • překážkou podání žádosti není tzv. spřízněnost osob, osoby blízké, osoby ovládající a ovládané, osoby jednající ve shodě, osoby vykonávající podstatný vliv, ani konsolidační celky
 • jedinou podmínkou je, že fyzická osoba nájemce a pronajímatele nesmí být totožná
 • nesmí mít žádné nedoplatky vůči vybraným institucím (dohoda o splátkách nebo posečkání daně nejsou považovány za nedoplatek): Finanční úřad, Česká správa sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny, Státní pozemkový úřad, Ministerstvo financí, jako právní nástupce Fondu národního majetku, Státní fond životního prostředí, Státní fond rozvoje bydlení, Celní správa ČR, Státní fond kultury, Státní fond ČR pro podporu a rozvoj české kinematografie, Státní zemědělský intervenční fond, kraje, obce a svazky obcí.  

Zpět na začátek

Podmínky Výzvy 3

 • Uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti. Došlo-li k odložení plateb nájemného žadatelem o podporu na základě zák. č. 210/2020 Sb., nebo dohodou mezi žadatelem o podporu a pronajímatelem, považuje se podmínka za splněnou, dojde-li k uhrazení alespoň 50 % rozhodného nájemného žadatelem o podporu před podáním žádosti o poskytnutí podpory.
 • Výše podpory činí 50 % rozhodného nájemného na rozhodné období.

Video průvodci

Administrace Výzvy 3

 • Žádosti budou administrovány prostřednictvím informačního systému přístupného z adresy https://najemne.mpo.cz
 • Pokud žadatel podával žádost ve Výzvě 2 Programu COVID Nájemné a žádost byla posouzena kladně, systém AIS MPO nabídne import dat žadatele z podané žádosti a data k jednotlivým provozovnám.
 • Pro čestné prohlášení pronajímatele nově není požadován úředně ověřený podpis.
 • Pokud se žadatel do systému registroval již v první či druhé výzvě, nová registrace nebude nutná.
 • Ověření identity žadatele probíhá prostřednictvím prostředku pro elektronickou identifikaci. Manuál k elektronické identifikace je k dispozici ke stažení na https://najemne.mpo.cz. Podrobnosti o jednotlivých prostředcích elektronické identifikace naleznete na informačním webu eIdentita.cz.
 • Všechna potřebná potvrzení a formuláře jsou pro žadatele připraveny v informačním systému.

Co je potřeba doložit?

Potřebné doklady a čestná prohlášení budou pro žadatele připraveny v informačním systému. Jsou jimi např.:

 • Čestné prohlášení příjemce podpory o tom, že je oprávněným žadatelem a splňuje všechny podmínky Výzvy 3  (Systém generuje automaticky).
 • Čestné prohlášení pronajímatele o existujícím nájemním vztahu (Systém generuje automaticky, již není nutno zajistit elektronický nebo ověřený podpis pronajímatele, postačí pouze jeho podpis).
 • Doklad potvrzující uhrazení obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce z období od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 31. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného za období od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Doklad potvrzující uhrazení nájemného za dotčenou provozovnu alespoň ve výši 50 % rozhodného nájemného za období říjen až prosinec 2020. Doporučená forma dokladu o uhrazení je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad.
 • Pokud je oprávněným žadatelem podle bodu 4.1. c) ii., pak pro každou provozovnu uvedenou v žádosti čestným prohlášením potvrdí pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 50 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 pro každou provozovnu uvedenou v žádosti čestným prohlášením potvrdí pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020 alespoň o 50 %. Žadatel v žádosti uvede výši tržeb za 4. čtvrtletí roku 2020 a za 4. čtvrtletí roku 2019 v Kč, v případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu za 3. čtvrtletí 2020. Při posuzování žádosti si poskytovatel podpory může vyžádat další podklady prokazující výše uvedené skutečnosti jako například účetní výkazy, či kontrolní hlášení DPH. Čestné prohlášení a formulář jsou součástí elektronické žádosti v Systému.
 • Pokles tržeb dokládá oprávněný žadatel Čestným prohlášením (Dodatek č. 1 k Výzvě 3)
 • Všechny přílohy bude do Systému vkládat žadatel.

Zpět na začátek

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod | Služby

Doporučujeme