Další projekt z Karlovarského kraje bude podpořen z přeshraničního programu

Ke konci listopadu se v Bayreuthu konalo v pořadí již 10. zasedání členů Monitorovacího výboru programu EÚS 2014 – 2020 mezi Českou republikou – Svobodným státem Bavorsko. V rámci přeshraničního programu bylo schváleno celkem 8 projektů, které získají podporu ve výši  4,5 milionu eur. Karlovarský kraj má mezi nimi jednoho zástupce.

„Za Karlovarský kraj byl v rámci druhé prioritní osy finančně podpořen projekt s názvem „Historické využití území a jeho význam pro budoucí ochranu významných druhů podél bavorsko-české hranice” v celkové výši 994 517 eur. Jeho realizátorem je Univerzita Karlova, konkrétně Přírodovědecká fakulta,“ uvedl radní pro oblast regionálního rozvoje, projektového řízení a informatiky Josef Janů.

Během tříleté realizace projektu bude řešen problém úbytku populací stolístku štřídavolistého, perlorodky říční, křídlatky rohaté, hnědáska chrastavcového a čertkusu lučního v povodí Rokytnice a Lužního potoka v oblasti ašského výběžku a v povodí řeky Pfreimd v Hornofalckém lese. Tato společenstva živočichů i rostlin budou analyzována z hlediska jejich kvantitativních a kvalitativních změn a pomocí odborných analýz budou prověřeny změny v průběhu časových úseků. Na základě zjištěných údajů se následně navrhnou optimální způsoby hospodaření, které se částečně převedou i do praxe.

Pokud se jedná o příjem žádostí do programu přeshraniční spolupráce, i nadále zůstává uzavřená celá osa č. 1 Výzkum, technologický rozvoj a inovace. Žádosti je možné předkládat do prioritní osy č. 2 Ochrana životního prostředí a účinné využívání zdrojů, prioritní osy č. 3 Investice do dovedností a vzdělávání a prioritní osy č. 4 Udržitelné sítě a institucionální spolupráce. Další zasedání Monitorovacího výboru se uskuteční ve dnech 26. a 27. května 2020 v Jihočeském kraji. Lhůta pro podání žádostí pro projednání na tomto Monitorovacím výboru je stanovena na 19. února 2020 do 23:59 hodin.

Bližší informace k programu přeshraniční spolupráce a nabídce konzultací k podmínkám přiznání dotace naleznete na www.by-cz.eu.  

• Teritorium: Karlovarský kraj

Doporučujeme