Dohoda CETA – příležitost pro české exportéry prosadit se na kanadském trhu

Dohoda CETA by mohla pomoci navýšit vzájemnou obchodní výměnu mezi Kanadou a zeměmi EU skoro o čtvrtinu.Obchodní dohoda mezi Kanadou a členskými státy EU, známá jako CETA, pokrývá kanadský trh o velikosti 35 milionů obyvatel a trh Evropské unie o velikosti 510 milionů obyvatel. Jedná se o doposud nejvíce ambiciózní obchodní dohodu, kterou EU a také Kanada podepsaly.

Díky odstranění cel a netarifních, zejména administrativních a technických překážek CETA značně usnadní obchod s Kanadou, otevře nové sektory kanadského trhu služeb, zlepší přístup k veřejným zakázkám a zajistí předvídatelné podmínky investorům. Jednodušší schvalování investičních projektů podpoří další investice a tvorbu pracovních míst. CETA je také první dohodou, kde EU zakotvuje moderní ochranu investic a nahrazuje kritizované arbitráže nezávislým investičním soudem.

Objem obchodní výměny mezi EU a Kanadou tvoří 91 miliard dolarů, dohoda CETA jej má zvýšit o 23 procent. Významný podíl na tom bude mít odstranění cel na veškeré zboží (s výjimkou některých zemědělských výrobků) ve chvíli, kdy CETA vstoupí v platnost. Cla nejsou v současnosti ve většině případů vysoká, přesto jejich odstranění může napomoci ve vysoce konkurenčních odvětvích s nízkou ziskovou marží. V ČR může být jedním z příkladů vývoz keramických obkladů, které se na kanadském trhu potýkají s levnější konkurencí z Číny.

Český export má v Kanadě naději uspět

Vývozy z ČR do Kanady výrazně převažují nad dovozy. Přestože jsou objemy obchodu malé, ukazuje se, že české zboží má na kanadském trhu šanci uspět. Nejvíce nových možností čeká na české firmy v odvětvích, která jsou tradičně páteří českého exportu. Řadí se mezi ně potravinářský, textilní, strojírenský, elektrotechnický, automobilový nebo chemický průmysl.

Podle studie hospodářských dopadů CETA1 na českou ekonomiku by mělo dojít v důsledku snížení cel a netarifních překážek k dalšímu nárůstu exportu zboží z ČR do Kanady o 17–23 procent. Především netarifní překážky obchodu, např. v podobě dvojího testování produktů na vývozním i dovozním trhu, často ztěžují obchod. Toto CETA odstraní vzájemnou uznatelností testů a certifikátů vybraných produktů jako elektronika, strojírenské výrobky nebo léčivé přípravky.

CETA otevře i nová zákoutí kanadského trhu pro české poskytovatele služeb v odvětvích, jako jsou stavební služby, environmentální služby nebo IT. Usnadní systém vysílání klíčových zaměstnanců a kvalifikovaných pracovníků, bez čehož se neobejdou nejen poskytovatelé služeb, ale ani zakladatelé nových investic v Kanadě. Kromě toho CETA dává vyhlídky i pro uznávání kvalifikací, což je pro působení odborníků, jako jsou architekti nebo inženýři, zásadní. Kvalitní doprovodné služby často rozhodují i o úspěchu zboží na nových trzích.

Šance na přístup k veřejným zakázkám

Konkurenční výhodou pro české dodavatele bude otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami od federální až po provinční úroveň. EU je prvním obchodním partnerem Kanady, kterému je toto privilegium poskytnuto. Malým a středním podnikům zase pomůže CETA v oblastech, kde jsou nejvíce znevýhodněny proti velkým nadnárodním konkurentům. Jedná se zejména o snadnější přístup k informacím, snížení nákladů na testování a ochranu inovací.

CETA byla slavnostně podepsána dne 30. října 2016. Aby mohly být využívány hlavní výhody této dohody, je třeba vyčkat na schválení Evropského parlamentu, který o dohodě rozhodne v polovině února 2017. Poté bude CETA prozatímně prováděna ve všech oblastech až na ustanovení o ochraně investic a investičním soudu, správním a soudním řízení, trestním právu či daňových otázkách.

Jakmile bude CETA odsouhlasena všemi národními parlamenty členských států, vstoupí v plnou platnost a bude prováděna v celém rozsahu.

Více informací k CETA najdete ve speciálu portálu BusinessInfo.cz: www.businessinfo.cz/ceta

Převzato z časopisu Český exportér, přílohy Hospodářských novin a týdeníku Ekonom, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Kateřina Hradilová, Oddělení společné obchodní politiky, Odbor obchodní politiky a mezinárodních ekonomických organizací MPO.

• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme