Dotace na recyklaci odpadu a materiálové využití odpadu

Podnikáte v odpadovém hospodářství? Nebo byste rádi začali, pokud Vám s financováním pomůže dotace? Pro oba případy probíhá příjem žádostí u dotace spadající pod Operační program Životní prostředí (OPŽP). Dotace patří k jedněm z mála, na které dosáhnou i nově založené firmy. Nakoupíte techniku či zrekonstruujete nemovitost. Zjistěte, co Vaši žádost o dotaci zvýhodní!K čemu je dotace EU určena?

Dotace na recyklaci má za cíl zvýšit podíl materiálového a energetického využití odpadů. Dotace je určená pro firmy, které buď odpad již recyklují, nebo s tím teprve chtějí začít. U firmy s historií budou úředníci ověřovat finanční zdraví. Naproti tomu v případě nové firmy úředníci hospodaření firmy neřeší. S dotací nezafinancujete výstavbu, respektive nákup provozovny určené k recyklaci. Na druhou stranu si můžete takový „zajetý“ objekt pronajmout.

Dotace není určena např. k recyklaci těchto typu odpadů:

  • sklo;
  • stavební a demoliční odpad;
  • vraky vozidel;
  • kovy;
  • nebezpečný odpad (tzn. odpad nebezpečný pro zdraví, pro životní prostředí či nebezpečný z podstaty fyzikální či chemické);
  • odpady skupiny 16 dle Katalogu odpadů (katalog odpadů naleznete zde);
  • nebudou podporovány kompostárny a jiná zařízení, ve kterých bude probíhat kompostování (aerobní proces), případně anaerobní biodegradace biologicky rozložitelných odpadů s výjimkou odpadů zařazených pod katalogová čísla: 02 02 04; 02 03 05; 02 04 03; 02 05 02; 02 06 03; 02 07 05; 19 08 05 (katalog odpadů naleznete zde).

Dotace na stroje, dotace na nemovitosti

Pro techniku získanou s dotací platí, že po dobu pěti let musí být v majetku firmy. Škála podporované techniky je široká:

  • linka na mletí, praní a sušení PE fóliových materiálů (dopravníkový pás, nožový mlýn, sedimentační vana s česly, čistička, předávací odvodňovací šnek, ždímací šnek, aglomerátor + silo, regranulační linka);
  • manipulační technika (vysokozdvižný vozík, rypadlo apod.);
  • a mnoho dalšího.

Dotace umožňuje i rekonstrukce recyklačních závodů. Kromě pořízení techniky tak můžete uplatnit náklady na stavební úpravy, které souvisí s cílem příslušného projektu (např. betonové zdi v případě deponie, úprava areálu či stavební úpravy při instalaci linky na mletí, praní a sušení PE fóliových materiálů).

Základní podmínky dotace EU

Zásadní podmínka dotace spočívá v tom, že minimálně 60 % celkového odpadu, který projekt řeší, musí být materiálově využito. V praxi to znamená, že např. z 200 tun odpadu je zapotřebí vyrobit nejméně 120 tun prefabrikátu nebo hotových výrobků. K žádosti o dotace jste také povinni předložit čestné prohlášení potenciálních dodavatelů odpadu. Jde o to, abyste ukázali, že už s předstihem máte přislíbené dostatečné množství odpadu, který připravíte k dalšímu materiálovému využití.

Čím vylepšíte svou žádost o dotaci?

Vaše žádost u dotačních úředníků projde hodnocením. Sbíráte body za jednotlivá kritéria: kde naženete důležité body? Pokud v projektu počítáte se stavebními pracemi, je dobré, když doložíte vyjádření stavebního úřadu. Také záleží na poměru zpracování komunálního odpadu vůči dalšímu odpadu. Čím více komunálního odpadu hodláte zpracovávat, tím více bodů získáte.

Také se hodnotí navýšení stávající kapacity zařízení v % t/rok. Nejvíce bodů získáte při navýšení o 100 % a více. Další extra body získáte v případě, že zařízení bude uvnitř stavby či na zpevněné ploše, která již neplní svůj účel a není v současné době nijak využívána. Nemálo bodů získáte, pokud půjde o doplnění či dovybavení stávajícího zařízení navyšující kapacitu zařízení.

Čím svou žádost o dotaci naopak knockoutujete?

Pokud podíl materiálově využitých odpadů z celkové hmotnosti odpadů vstupujících do zařízení řešeného projektem bude pod 60 %, automaticky Vás to vyřazuje ze žádosti o dotaci. Dále se hodnotí, o jak velké navýšení kapacity zařízení půjde a kolik takové navýšení kapacity bude stát na 1 tunu odpadu zpracovaného za rok. Pokud se částka vyšplhá nad 35 000 Kč na tunu za rok, máte smůlu, dotaci nezískáte. Když se naopak s náklady vejdete do 4 000 Kč/t, získáváte maximální počet bodů.

Způsob financování, výše dotace

Vaše minimální investice projektu musí začínat na 500 tis. Kč bez DPH. Do 200 000 EUR bez DPH je dotace až 85%, nad tuto částku pak 45%.

Do kdy můžete žádat o dotace?

„Dotační žádosti se vyhodnocují ve čtvrtletních cyklech. To znamená, že peníze mohou dojít ještě před oficiálním datem ukončení příjmu žádostí, které je 2. 12. 2019,“ upozorňuje Ondřej Horčička z poradenské společnosti grantEX.

Denis Pala, grantEX

• Oblasti podnikání: Služby | Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme