Ekonomický růst Polska přináší řadu příležitostí

Poláci jsou velmi hrdí na svou zemi, její tradice a historii. Jsou si ale také velmi dobře vědomi ekonomického růstu země v posledních letech a potenciálu pro zahraniční firmy a investory, včetně těch českých.

Při působení v Polsku nesmíme zapomínat na hluboké katolické založení Poláků a z toho vyplývající silné postavení katolické církve, které je patrné např. ve vzájemném vztahu politiky a církve, ve způsobu slavení náboženských svátků (v kontrastu s profánností českých Vánoc a Velikonoc) či ve vlivu církve na základní školství.

Ilustrační fotografie

Polsko sousedí se širokým spektrem zemí – od vyspělého Německa přes Česko a Slovensko až po Bělorusko a Rusko. Je členem EU a v podstatě všech zásadních mezinárodních organizací. V současné době se Polsko stává klíčovým infrastrukturním a logistickým uzlem regionu. Velkou roli v tom hrají vládní investiční programy k rozvoji silniční a železniční infrastruktury, podpoře intermodální dopravy, zkapacitnění přístavů a překladišť či modernizaci energetiky i rozvoji digitální infrastruktury.

ExportMag.cz: Ve světě vznikne síť ekologických učeben Archimedes s českými technologiemi

Válka na Ukrajině způsobila bezprecedentní humanitární a migrační krizi, která se promítla do změny priorit polské rozvojové politiky, zejména v oblasti humanitární pomoci. Plán rozvojové spolupráce na rok 2022 byl upraven tak, aby zajistil více prostředků na pomoc Ukrajině a uprchlíkům z této země. Prioritou polské rozvojové pomoci bude zároveň její obnova a podpora ukrajinských institucí a společnosti v reakci na válku.

Čím Češi zaujmou

Pro Česko je Polsko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů. Na straně vývozu je třetí po Německu a Slovensku, na straně dovozu a celkovým objemem obchodní výměny je rovněž třetí, v obou případech po Německu a Číně.

Mezi perspektivní obory, ve kterých se mohou prosadit Češi, bezesporu patří dopravní infrastruktura. Polsko aktivně rozvíjí silniční síť s důrazem na budování dálnic, rychlostních silnic, mostů a obchvatů měst. V Národním programu výstavby silnic s výhledem do roku 2033 počítá celkem s 6,1 tisíci km nových komunikací s celkovým objemem investic ve výši téměř 300 mld. PLN (1,57 mld. CZK). Příležitosti pro české firmy skýtají hlavně doplňující vládní programy na vybudování přibližně 100 městských obchvatů na území celého Polska a 21 mostů přes největší polské řeky. Slibný potenciál mají firmy působící v segmentu letectví.

Souhrnná teritoriální informace pro Polsko

Zajímavá je i energetika. Výroba elektřiny v Polsku dosáhla v roce 2022 historicky nejvyšší úrovně a přesáhla hodnotu 175 TWh. Dominantním zdrojem v polském energetickém mixu jsou stále uhelné elektrárny budované v 60. a 70. letech minulého století a nejpozději do roku 2030 Polsko musí investovat do modernizace těchto zdrojů. Rozvinout musí i obnovitelné zdroje energie.

Polsko prožilo v posledních letech také silný rozvoj e‑commerce. Láká do země investice globálních technologických gigantů a stává se regionálním centrem cloudových služeb. Toto prostředí vytváří podmínky pro digitální transformaci firem v celém regionu a představuje příležitosti pro technologické a IT firmy. Silnou pozici má v Polsku také odvětví vývoje a produkce počítačových her. Ve srovnání s některými západoevropskými zeměmi je Polsko stále ve fázi rozvoje ve využívání inovací a technologií. Proto mají zajímavé příležitosti české firmy, které se zaměřují na robotizaci, automatizaci a inovativní řešení.

Ilustrační fotografie

Stabilní růst v počtu a hodnotě nových zakázek zaznamenává i stavebnictví. Velké vládní programy v oblasti liniových staveb nastavují dlouhodobé finanční a projektové rámce doplněné o finanční prostředky z fondů EU. Významnou příležitostí pro české firmy je bytová a komerční výstavba, která v Polsku tvoří asi 20 % celého sektoru. Stojí za tím také legislativní nastavení povolovacích procesů, které jsou rychlé a předvídatelné.

Jednou z priorit polské vlády je zlepšení celkové úrovně zdravotnictví. Za cíl si stanovila do roku 2025 dosáhnout průměrných výdajů na veřejné zdravotnictví ve výši 7 % HDP. Příležitosti pro české firmy budou především v modernizaci polských nemocnic a jejich vybavení a dále v digitalizaci celého sektoru.

Perspektivní je železniční sektor. S hustotou 6,2 km železničních tratí na 100 km2 je polská železniční síť stále pod evropským průměrem. Rozvoj této infrastruktury tak patří k vládním infrastrukturním prioritám. Stát navíc investuje miliardy eur do modernizace vlakových nádraží a vozového parku. Zde se mohou české firmy ucházet o zakázky přímo, nebo alespoň jako subdodavatelé dalších výrobců kolejových vozidel, kteří v Polsku působí.

A zapomenout nesmíme na výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání. Polské vládní výdaje na vědu a výzkum dosáhly v roce 2021 dle údajů evropské statistické služby Eurostat výše 1,44 % HDP. Přestože je to stále výrazně méně, než činí průměr zemí Evropské unie (2,26 % HDP), nedá se Polsku upřít, že se v posledních letech na ostatní členské země dotahuje. Roste také počet odborníků pracujících ve vědě a výzkumu. V průmyslu jsou tahouny inovací především velké firmy v tradičních sektorech (farmacie, těžba uhlí, zpracování ropy). Priority dalšího rozvoje sektoru stanovila polská vláda ve strategickém dokumentu Národní vědecká politika.

Jak se prosadit

Pro úspěch na polském trhu je potřeba nalézt dobrého a spolehlivého obchodního partnera, což je ale velmi obtížné a vyžaduje to osobní kontakty. Proto se hodí využít zkušenosti zástupců a kanceláří českých podniků sídlících v Polsku. První kontakty je rovněž možno získat prostřednictvím ekonomického úseku zastupitelského úřadu ve Varšavě, kanceláře CzechTrade a honorárních konzulátů v Czestochowé, Bydhošti, Vratislavi, Lodži, Poznani a Štětíně, kde je možné získat seznamy polských dovozních a výrobních firem nebo velkoskladů.

Ilustrační fotografie

Ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Polsko Ivo Šipl radí, že před vstupem na polský trh je třeba mít jasnou vizi, obchodní strategii a informace o trhu: „Prozkoumejte trh a zjistěte, zda je váš produkt nebo služba zajímavá pro polské zákazníky. Podívejte se na konkurenci, preference spotřebitelů, ale i aktuální trendy v zemi.“

Ačkoliv mnoho Poláků v dnešní době mluví anglicky, znalost polského jazyka mnohem rychleji pomůže otevřít dveře a navázat ty správné kontakty. „Z mojí téměř desetileté praxe vím, že díky znalosti místního jazyka, ale i prokázání úcty k polské kultuře a historii můžete vytvořit silné obchodní vztahy. Pochopitelně za předpokladu, že máte zajímavý produkt,“ upozorňuje Šipl.

S tím podle něj souvisí i kultura obchodního jednání. „Můj blízký polský přítel, majitel velké firmy, mi při každé příležitosti připomene, že Češi nerozumí tomu, jak se v Polsku dělá byznys. Konkrétně tím myslí, že je důležité budovat osobní vztahy, které jsou v Polsku ceněny. Udržujte tedy přátelský postoj a věnujte svým obchodním partnerům pozornost. Určitě doporučuji vyhnout se diskuzi na politická či náboženská témata, a být opatrný při vyjadřování. Je důležité mít pověst spolehlivého partnera a dobré reference.“

Roli podle Šipla hraje blízkost českého a polského národa. Sdílejí dlouhou historii, kulturu a geografickou blízkost. Tato blízkost vytváří zcela přirozenou vazbu lidských, ale i obchodních vztahů. Což se promítá zejména v příhraničním obchodu.

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Daniel Mrázek

• Teritorium: Evropa | Polsko | Zahraničí

Doporučujeme