Evropská digitální dekáda – otázky a odpovědi

Evropská komise předložila sdělení „Digitální kompas 2030: Evropské pojetí digitální dekády“. V něm vytyčuje vizi na období do roku 2030 pro úspěšnou digitální transformaci založenou na lepším postavení občanů a vedoucí pozici na poli technologií, která posílí odolnost a prosperitu společnosti.

Přeskočit seznam kapitol

Co je „Digitální kompas“ Komise?

Komise v „Digitální kompasum“ dále vytyčuje:

 • jasné a konkrétní cíle soustředěné do čtyř zásadních oblastí, ze kterých vyplývají ambice EU na období do roku 2030, jimiž jsou: obyvatelstvo vybavené digitálními dovednostmi a odborníci vysoce kvalifikovaní v oblasti digitálních dovedností, bezpečné a výkonné udržitelné digitální infrastruktury, digitální transformace podniků a digitalizace veřejných služeb,
 • rámec vymezující digitální zásady, které posilují postavení občanů v digitálním světě,
 • základní prvky Digitálního kompasu, který má zajistit, aby EU těchto cílů dosáhla. Kompas navrhne robustní strukturu řízení, rámec pro urychlení a snazší zahájení projektů zahrnujících více zemí zaměřených na řešení nedostatků v kritických kapacitách EU a mnohostranné fórum pro spolupráci s širší veřejností,
 • opatření k šíření evropského pojetí digitální transformace na celosvětové úrovni.

Jak se Digitální kompas liší od digitální strategie zveřejněné před rokem?

Toto sdělení vychází ze strategie Formování digitální budoucnosti Evropy, která zůstává zastřešujícím rámcem. Zohledňuje však také obrovské změny způsobené koronavirovou pandemií, která výrazně urychlila využívání digitálních nástrojů, dala vyniknout příležitostem, které tyto nástroje nabízí, a zároveň odhalila zranitelnost naší společnosti vůči novým digitálním nerovnostem.

Komise navrhuje nejenom ambiciózní cíle, ale také spolehlivý mechanismus řízení, jasné milníky a praktické nástroje k usnadnění jejich provádění, zejména s výhledem na rámec pro projekty zahrnující více zemí. Součástí sdělení je systém monitorování, který měří pokrok EU ve srovnání s klíčovými dílčími cíli pro rok 2030, aby se zajistilo, že se z cesty k našim společným cílům neodchýlíme.

Jaké cíle stanoví Digitální kompas pro rok 2030?

Každá ze čtyř základních oblastí je rozpracována do jasných cílů, kterých by mělo být do roku 2030 dosaženo:

 • obyvatelstvo vybavené digitálními dovednostmi a vysoce kvalifikovaní odborníci v oblasti digitálních technologií:
  • nejméně 80 % všech dospělých občanů by mělo ovládat základní digitální dovednosti
  • v porovnání s rokem 2019, kdy bylo v EU v oblasti IKT zaměstnáno 7,8 milionu osob, by mělo dojít k nárůstu na 20 milionů odborníků, přičemž počet žen zastoupených v této skupině odborníků se bude přibližovat počtu mužů
 • bezpečné a výkonné udržitelné digitální infrastruktury:
  • všechny domácnosti v EU by měly mít gigabitové připojení (v porovnání s 59 % domácností v roce 2020) a všechny zalidněné oblasti budou pokryty sítěmi 5G (oproti 14 % v roce 2021)
  • hodnota výroby špičkových a udržitelných polovodičů v Evropě, včetně procesorů, by měla představovat nejméně 20 % světové produkce, což je zdvojnásobení objemu (oproti 10 % v roce 2020)
  • v EU by mělo být zavedeno a distribuováno 10 000 klimaticky neutrálních vysoce bezpečných okrajových uzlů (umožňujících zpracování dat na okraji sítě) tak, aby byl zaručen přístup k údajům s nízkou latencí
  • Evropa by měla mít svůj první špičkový kvantový zrychlený počítač
 • digitální transformace podniků:
  • tři ze čtyř společností by měly využívat služby cloud computingu, data velkého objemu a umělou inteligenci
  • více než 90 % evropských malých a středních podniků by mělo dosáhnout alespoň základní úrovně digitální intenzity ve srovnání s 61 % v roce 2019
  • v EU by mělo být přibližně 250 „jednorožců“, tedy začínajících podniků, jejichž hodnota činí více než jednu miliardu eur, což ve srovnání s rokem 2021 představuje 100% nárůst
 • digitalizace veřejných služeb:
  • veškeré klíčové veřejné služby by měly být dostupné on-line
  • všichni občané budou mít přístup ke svým elektronickým zdravotním záznamům
  • 80 % občanů by mělo používat digitální identifikační číslo

Zpět na začátek

Budou dílčí cíle pro členské státy závazné?

Dílčí cíle jsou navrženy tak, aby podpořily jasné politické závazky a zaměření orgánů EU a členských států na společné cíle jako základ pro provádění, monitorování a následné úsilí o dosažení společných cílů do roku 2030.

Co to znamená pro podniky?

Jasné cíle, konkrétní dílčí cíle a účinný mechanismus sdružování zdrojů pro projekty zahrnující více zemí dají podnikům jasný signál, pomohou jim těžit z digitalizace a umožní podnikatelům inovovat, zakládat a rozvíjet své firmy, přilákat investice a vytvářet nová pracovní místa. Do roku 2030 digitální technologie přestanou plnit pouze podpůrnou funkci a budou zaváděny na úrovni nových produktů, nových výrobních postupů a nových obchodních modelů.

Digitální kompas: Do roku 2030 by měli mít všichni Evropané přístup k rychlému internetu

Co jsou projekty zahrnující více zemí?

Součástí Digitálního kompasu jsou projekty zahrnující více zemí, tedy velké projekty, které zmobilizují investice z rozpočtu EU, od členských států a soukromého sektoru směrem do klíčových oblastí digitálních investic v EU, přičemž budou využívat Nástroj pro oživení a odolnost a další zdroje financování z EU.

K uskutečnění evropské vize pro digitální dekádu je zapotřebí posílit kapacity v oblastech, jako je konektivita, mikroelektronika, data a cloud. Koordinovaná činnost a sdílení zdrojů směrovaných na řadu klíčových velkých projektů bude mít větší dopad, než jakého by mohly dosáhnout členské státy samy. Díky tomu bude možné zmenšit digitální propast v rámci jednotlivých států a mezi členskými státy navzájem a podpořit propojený, interoperabilní a bezpečný jednotný digitální trh.

Komise v rámci Digitálního kompasu posuzuje možnosti, jako je zvláštní nástroj pro projekty zahrnující více zemí.

Zpět na začátek

Jaké projekty bude EU financovat a jakým způsobem?

Nástroj NextGenerationEU umožní vyšší kolektivní investice do naší digitální transformace. Konkrétně je na investice do digitální transformace určeno minimálně 20% výdajů z každého vnitrostátního plánu, který bude financován z Nástroje pro oživení a odolnost, čímž se doplní digitální složka evropského rozpočtu na období 2021–2027. Díky tomu bude možné vytvořit velice stabilní podmínky pro plnění cílů stanovených v tomto sdělení. V tomto sdělení jsou rovněž zdůrazněny rostoucí možnosti investic v oblastech, jako je digitální propojení s novým nástrojem pro sousedství a rozvojovou a mezinárodní spolupráci.

Jak budou zapojeni občané?

Sdělení obsahuje program, jehož cílem je umožnit lidem těžit z výhod digitální transformace a zejména intenzivněji zapojit občany a zúčastněné strany do koncepce a provádění digitálních politik během sledování postupu EU a členských států na fóru zúčastněných stran.

Poté, co bude sdělení přijato, bude následovat cílená konzultace o dílčích cílech a kompasu a otevřená konzultace o digitálních zásadách.

V neposlední řadě má Komise v úmyslu provádět každoroční průzkum Eurobarometr zaměřený konkrétně na sledování toho, jak jsou v očích Evropanů dodržovány jejich práva, hodnoty a ambice on-line.

Jak digitální transformace podpoří ambice EU v oblasti ekologické transformace?

Digitální technologie mohou pomoci snížit celosvětové emise. Rovněž významně sníží ekologickou stopu společnosti, například optimalizací spotřeby energie v mnoha odvětvích, a to včetně zemědělství, dopravy, výroby nebo územního plánování a služeb. I odvětví IKT stojí před vlastní ekologickou výzvou. Navrhovaná opatření povedou k energeticky účinnějším digitálním infrastrukturám, přičemž cílem je omezit jejich dopad na přírodní zdroje a emise CO₂ (např. cíl týkající se energeticky účinných mikroprocesorů).

Zpět na začátek

Jakým způsobem se bude posuzovat a přezkoumávat pokrok?

Komise navrhuje zveřejnit novou výroční zprávu o evropské digitální dekádě vypracovanou pro Evropský parlament a Radu. Tato zpráva bude obsahovat informace o pokroku EU a členských států při plnění digitálních ambicí do roku 2030 založených na posíleném Indexu digitální ekonomiky a společnosti (DESI), odpovídající základní oblasti, dílčí cíle a zásady, jakož i obecnější stav plnění těchto cílů.

Ve zprávě budou určeny možné odchylky od společných cílů EU pro rok 2030 a budou v ní uvedeny návrhy na řešení těchto nedostatků v úzké spolupráci a koordinaci s členskými státy prostřednictvím společných závazků a opatření. Bude zdrojem informací také pro účely evropského semestru, zejména při posuzování opatření na podporu zaměstnanosti a růstu.

Jaký prospěch toto sdělení přinese občanům?

Pandemie COVID zviditelnila naši závislost na digitálních nástrojích, jež využíváme k práci, studiu, nakupování i socializaci. Ne všichni však mohli využívat jejich výhod ve stejném rozsahu. Kromě značného financování, které je k dispozici v rámci Nástroje pro oživení a odolnost, je ve sdělení nastíněn způsob, jak investovat do dovedností, podporovat podniky a zlepšovat způsob, kterým vlády občanům poskytují služby: to vše za využití digitálních technologií.

Jak definujete základní práva on-line a jak je ochráníte?

Komise navrhuje zahrnout soubor digitálních zásad a práv do interinstitucionálního slavnostního prohlášení. Bude vycházet z evropského pilíře sociálních práv a zároveň jej doplňovat a poslouží EU a členským státům jako vodítko při navrhování pravidel a nařízení v oblasti digitálních technologií, které přinášejí výhody digitalizace všem občanům. Toto prohlášení by kladlo důraz na základní práva občanů, jako je svoboda projevu, ochrana osobních údajů a soukromí nebo přístup k různým, důvěryhodným a transparentním informacím. Kromě toho by komplexní soubor digitálních zásad byl rovněž zdrojem informací pro uživatele a vodítkem pro tvůrce politik a digitální operátory. Tento soubor digitálních zásad by například zahrnoval univerzální přístup k internetovým službám, digitálním zdravotním službám, jakož i etické zásady algoritmů zaměřených na člověka.

Poté, co bude dnešní sdělení přijato, bude následovat otevřená konzultace o digitálních zásadách. Na toto konzultační období Komise naváže přijetím formálního návrhu, který poslouží jako východisko pro diskusi a jednání s Evropským parlamentem a Radou s cílem dohodnout se na společném interinstitucionálním prohlášení.

Zpět na začátek

Komise již zveřejnila Index digitální ekonomiky a společnosti (DESI) – proč by měl být zaveden nový mechanismus řízení?

Index digitální ekonomiky a společnosti shrnuje širokou škálu příslušných ukazatelů digitální výkonnosti Evropy a sleduje vývoj v členských státech EU. DESI je však nástrojem pro sledování a nestanoví cíle ani jejich správu či prosazování. Společné digitální cíle na úrovni EU lze využít k vyčíslení úrovně pokroku členských států při plnění politických cílů a k poskytnutí krátkodobých a střednědobých signálů o tomto pokroku. Pokrok při plnění společných digitálních cílů by byl posuzován a měřen za využití DESI na základě kvantitativních ukazatelů pro členské státy.

Jaká konkrétní opatření jsou plánována v kontextu globální spolupráce?

Digitální partnerství podpoří harmonizaci nebo sbližování s regulačními normami a standardy EU, podpoří spolupráci v oblasti výzkumu a investice do digitálního propojení a vznikajících technologií. Do partnerství budou směrovány vyšší investice prostřednictvím iniciativ v rámci týmu Evropa, které využívají kombinace zdrojů EU, jejích členských států a předních společností, stejně jako podobně smýšlejících partnerů a mezinárodních finančních institucí. EU má v úmyslu stát v čele při zapojování svých demokratických partnerů do společné vize bezpečného, otevřeného a odpovědného přístupu ke globální digitální transformaci.

Jaké budou další kroky?

Poté, co bude sdělení přijato, bude následovat strukturovaná konzultace o dílčích cílech a kompasu a otevřená konzultace o digitálních zásadách. Komise využije této rozsáhlé konzultace, aby do konce roku 2021 spolu s ostatními orgány dosáhla rozhodujícího pokroku, pokud jde o prohlášení o digitálních zásadách, a navrhne program digitální politiky, kterým ve třetím čtvrtletí roku 2021 navrhne Digitální kompas. V neposlední řadě má Komise v úmyslu provádět každoroční průzkum Eurobarometr zaměřený konkrétně na sledování toho, jak jsou v očích Evropanů dodržovány jejich práva, hodnoty a ambice on-line.

Zpět na začátek

• Teritorium: Česká republika | Evropa
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme