Evropské dotace: Využijte čas, připravujte projekty

Objem žádostí z evropských projektů téměř dvojnásobně přesahuje množství peněz, které má Brusel pro Českou republiku vyčleněné. Přesto je Česko v čerpání prostředků nejhorší z celé EU. Množství peněz, které bude muset země vrátit, chce stát snížit rychlými výzvami.Ve světě dotací jsme svědky zajímavé situace. Přestože minulé plánovací období 2007 – 2013 skončilo, nová vláda a zejména ministryně Věra Jourová se snaží změnit pozici České republiky v čerpání evropských dotací.

„Jedním z hlavních úkolů je minimalizovat ztráty a dotáhnout čerpání z evropských fondů pro staré programové období a současně předložit Evropské komisi ke konci dubna 2014 novou Dohodu o partnerství, která se stane základním strategickým dokumentem pro financování z evropských peněz následujících let. Je třeba udržovat s EU dobré pracovní a komunikačně bohaté vztahy. Měli bychom být schopni se vzájemně informovat a být předvídatelným a spolehlivým partnerem. Role ministerstva je koordinační a metodická, nikoliv řídící. Musíme posílit formální i neformální autoritu, kterou nutně potřebujeme k tomu, aby řídící orgány, které mají odpovědnost vůči vládě a Evropské komisi, pracovaly tak, jak mají, řekla ministryně Věra Jourová, jak se můžeme dočíst v tiskové zprávě Ministerstva pro místní rozvoj ze dne 7. března 2014.

Česká republika měla v období 2007 – 2013 k dispozici 26,7 miliard euro, tedy více než 808 miliard Kč, o které města, obce, podnikatelé a další oprávnění žadatelé mohli žádat prostřednictvím 26 operačních programů.

Žádostí je dost, certifikací EU neprošla ani polovina

Kolik bylo podáno žádostí? Podle měsíční monitorovací zprávy z prosince 2013 o průběhu čerpání strukturálních fondů, fondu soudržnosti a národních zdrojů v programovém období 2007 – 2013 je stav následující. Od počátku programového období bylo k 3. lednu 2014 v rámci politiky hospodářské, sociální a územní soudržnosti EU realizované na území České republiky podáno 103 919 žádostí o podporu v celkové hodnotě 1 464,8 miliard Kč. To představuje 181,3 % celkové alokace Národního strategického referenčního rámce, což je základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie v období 2007 – 2013 na programové období 2007 – 2013.

Kolik bylo přiděleno dotací? Řídící orgán a zprostředkující subjekty operačních programů doposud vydaly 49 070 Rozhodnutí/Smluv o poskytnutí dotace v celkové výši 738,7 miliard Kč, což činí 91,4 % celkové alokace. Kolik bylo proplaceno? Proplacené prostředky na účty příjemců dosahují 514,9 miliard Kč, tedy 63,7 % celkové alokace. Certifikované výdaje předložené Evropské komisi činí 385,5 miliard. Kč, což je 47,7 % celkové alokace na programové období 2007 – 2013.

Zájem ze strany žadatelů o finanční podporu z EU fondů v České republice podle podaných žádostí přesahuje téměř dvojnásobně možnosti donátorů. Takže v zájmu o dotace problém nevězí. Přidělené dotace tvořily 91,4 % celkové alokace. Potíže jsou s Operačním programem Životní prostředí, Integrovaným operačním programem a některými Regionálními operačními programy. Mírné problémy s přidělování financí má i Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Operační program Věda a výzkum pro Inovace.

NEPŘEHLÉDNĚTE! Chcete vědět, jaké příležitosti firmám přinesou nové dotace z EU na roky 2014 až 2020?

Proč tak málo proplacených dotací?

Příčin toho, proč výše proplacených prostředků příjemcům dotací dosahuje pouze 63,7 % z celkové alokace, je několik. Na straně příjemců je to zejména podcenění přípravné fáze projektů. V realizační fázi jsou mnohé projekty zpožděné, a to nejen z důvodů na straně příjemců. Roli ve zpoždění hraje vliv novely Zákona o veřejných zakázkách z roku 2012, v jejímž důsledku se u mnoha projektů řeší odvolání neúspěšných uchazečů o zakázku u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a realizace projektů je zastavena.

Další příčinou je stále složitá cesta malých a středních podnikatelů k úvěrům, které by mohli využít pro spolufinancování, a to přes veškeré deklarace českých bank o jejich podpoře. V neposlední řadě nebezpečím jsou takzvané “mrtvé“ projekty, na které jsou alokovány dotace, ale které se realizovat nebudou – informace o nich se v současné době teprve mapují.

Vraťme se na začátek článku. Přes veškeré prognózy výše částky, kterou bude Česká republika vracet do Bruselu (poslední údaj je 60 miliard Kč) a nejhorší pozici ČR v čerpání peněz z evropských fondů za období 2007 – 2013 v rámci celé Evropské unie, je chvályhodná snaha přidělit dotace projektům ještě letos. „Rychlé“ výzvy přejí připraveným. Pro zájemce o využití posledních výzev z operačních programů z období 2007 – 2013 je velmi důležitá rychlá a důsledná příprava, dále pak zejména načasování realizace projektu.

V průběhu hodnocení podané žádosti o dotaci je velmi vhodné zahájit výběrové řízení na dodavatele, které obvykle trvá 2 až 3 měsíce. Vztaženo k dnešku, na samotnou realizaci vychází zhruba jeden rok. Realizace podpořených projektů včetně vyúčtování podpory příslušné dotace musí být totiž dokončena do 30. června 2015.

Získejte náskok

Pro následující období 2014 až 2020 je vytvářeno 18 operačních programů (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Operační program Doprava, Operační program Životní prostředí, Operační program Zaměstnanost, Integrovaný regionální operační program, Operační program Praha – pól růstu ČR, Operační program Technická pomoc, Operační program Rybářství, Program rozvoje venkova, Operační programy meziregionální spolupráce a 7 Operačních programů pro příhraniční spolupráci).

Pro obce bude změnou, že již nebude 7 regionálních operačních programů pro jednotlivé regiony soudržnosti, ale bude jeden integrovaný regionální operační program. Objem prostředků, které má ČR možnost získat pro období 2014 až 2020, je 20,5 miliard euro. První výzvy se očekávají až v druhém pololetí roku 2014.

Proč však polovinu roku 2014 nevyužít k získání náskoku pro nové programovací období a přípravě zásobníku projektů? Žadatelé, kteří mají zkušenosti s žádostmi o dotaci do strukturálních programů, vědí, že při vypsání konkrétních výzev k podávání žádostí je čas na zpracování a podání žádosti většinou poměrně krátký. Zejména pokud projekt obsahuje stavební práce a žadatel musí předložit územní rozhodnutí či stavební povolení.

Všem zájemcům bych proto doporučoval využít toto období s omezenými dotačními zdroji pro přípravu kvalitních záměrů. Optimálním způsobem je příprava strategického plánu rozvoje společnosti nebo obce, který může fungovat jako zásobník vhodných projektů pro následující programovací období. 

• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme