Evropské inovační agentury v době koronaviru

I ve ztížených podmínkách funguje evropská síť inovačních agentur Taftie velmi dobře a naplňuje své poslání. V reakci na situaci spjatou s pandemií uskutečnila webinář nazvaný Jak podpořit inovace v době pandemie koronaviru? Na 120 účastníků sdílelo zkušenosti s nastavením podpory výzkumu a inovací v reakci na pandemii pro rychlé obnovení ekonomiky po jejím skončení.

Finsko
Agentura Business Finland 

1) Přímá podpora malým a středním podnikům postiženým covid-19. Pouhý měsíc od vyhlášení programu již agentura podpořila 6 551 projektů z 21 163 došlých žádostí. Business Finland je podpořila celkovou částkou 910,9 mil. EUR.

2) Program na podporu VaVaI v podnicích postižených COVID-19 formou „soft půjček“ ve výši 100 000 až 500 000 EUR s intenzitou podpory 70 %. Cílem je obnova a rozvoj podnikání a posílení konkurenceschopnosti firem. Na program je vyčleněno 300 mil. EUR.

3) Program pro výzkumné organizace s důrazem na komercializaci výsledků projektů zaměřených na řešení problémů způsobených COVID-19 nebo obnovu průmyslu. 

Lucembursko
Agentura Luxinnovation

Pružně vytvořila platformy podporující výrobce respirátorů, masek, obleků, štítů a dezinfekcí. Vláda díky přímé komunikaci s experty agentury rychle zareagovala na úpravu evropského rámce pro veřejnou podporu a využila nových příležitostí v programech EK – Covid RDI & Co-vid Invest. Agentura také ověřuje způsoby, jak zapojit i kreativní myšlení s cílem dosáhnout udržitelné společnosti.

Norsko
Agentura Innovation Norway 

Agentura maximálně zjednodušila procesy a zavedla „fast track“  při rozhodování o půjčkách. Norské ministerstvo průmyslu a obchodu  alokovalo dodatečných 500 milionů EUR na podporu malých a středních podniků. V době pandemie působila agentura v roli „mostu” mezi firmami a úseky pověřenými zadáváním veřejných zakázek v nemocnicích. 

Velká Británie
Agentura Innovate UK

Britská vláda podpořila VaVaI zasažených firem balíčkem 1,25 mld.  liber. Existující projekty byly prodlouženy o tři měsíce a podniky obdržely zálohové platby předem. Agentura Innovate UK klade velký důraz na poradenství a využívá sítě 190 specialistů Innovate UK a Enterprise Europe Network. Ti pracují s přibližně 6 000 inovativními malými a středními firmami s růstovým potenciálem. 

Česká republika 
Agentura TA ČR

Technologická agentura České republiky vyhlásila veřejnou soutěž Programu ÉTA zaměřenou na zmírňování negativních celospolečenských dopadů a krize spojené s pandemií. Dále umožnila rozšířit realizaci stávajících projektů, zaměření souviselo s pandemií. Výzkum  týkající se pandemie a jejích následků reflektovaly i veřejné soutěže v programu mezinárodní spolupráce DELTA 2 nebo v programech TREND a DOPRAVA 2020+. Evropské agentury na základě pandemie přistoupily ke změnám pracovních modelů, upravily pořadí priorit, alokaci rozpočtů, procedur pro předkládání žádostí, jejich hodnocení, pravidel a postupů pro platby. Ukazuje se naléhavá potřeba změnit právní rámec, pokud je rigidní, brzdí agentury od aktivnějšího přístupu. Problémem je možnost poskytovat jen granty, nikoliv například vouchery, legislativně stanovené termíny neumožňují rychlou reakci.

Převzato z magazínu TA.Di vydávaném Technologickou agenturou ČR, autor: Milena Vicenová.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme