Finanční podpora rodiny ze strany státu

Finanční pomoc rodinám se odehrává ve dvou hlavních oblastech, a to v oblasti daňových opatření a v oblasti systému sociálního zabezpečení. Následující článek vás stručně seznání s oběma těmito oblastmi.Daňová opatření

Nepřímo jsou rodiny finančně podporovány prostřednictvím daňových opatření.

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě lze uplatnit na dítě žijící s poplatníkem v domácnosti, a je poskytované formou slevy na dani, formou daňového bonusu, případně kombinací obou forem.

Novelou zákona daních z příjmů se od 1. 1. 2005 nezdanitelná část základu daně na vyživované dítě nahradila novým institutem „daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti“. Daňové zvýhodnění na dítě, na rozdíl od nezdanitelné části základu daně, se odčítá ve stanovené výši nikoliv od základu daně, ale přímo od vypočtené daně a nebo v jednotlivých kalendářních měsících u zaměstnanců od vypočtené zálohy na daň.

Daňová úleva spočívá v tom, že vypočtená daň (u zaměstnance měsíční záloha na daň) se sníží o stanovenou částku daňového zvýhodnění (slevu na dani). V případě, že je u poplatníka s nižšími příjmy vypočtená daň nižší, než částka daňového zvýhodnění (slevy na dani), má poplatník nárok na vyplacení daňového bonusu (tj. nevyužité částky daňového zvýhodnění). Aby poplatník daňového bonusu dosáhl, musí být ekonomicky aktivní, tj. poplatník může daňový bonus uplatnit pouze v případě, že má ve zdaňovacím období zdanitelné příjmy alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy, nebo při zdanění měsíční mzdy alespoň ve výši poloviny minimální mzdy.

Odpočet na manžela či manželku (sleva na dani)

Na manželku/manžela žijící/ho s poplatníkem v domácnosti, která/ý nemá vlastní příjmy vyšší než 68 000 Kč za kalendářní rok, lze žádat odpočet daně, tj. uplatnit slevu na dani, která činí ročně 24 840,- Kč na vyživovanou/ného manželku/manžela.

Bližší informace o daňových opatřeních pro rodiny naleznete v rubrice Daň z příjmu.

Systém státního sociálního zabezpečení

Sociální pojištění

Sociální pojištění zahrnuje nemocenské pojištění (upraveno zákonem č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění) a základní důchodové pojištění (upraveno zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění).

Prostřednictvím systému sociálního pojištění se občan (rodinný příslušník) zajišťuje pro případ budoucí pojistné události jako je nemoc, mateřství, stáří, invalidita či ztráta živitele, kdy je ohrožen či ztracen jeho příjem. V těchto předvídatelných nepříznivých sociálních situacích má nárok na dávky plynoucí buď ze systému nemocenského pojištění: nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, ošetřovné, nebo dávky plynoucí ze systému důchodového pojištění: starobní důchod včetně tzv. předčasného starobního důchodu, invalidní důchod, vdovský, vdovecký a sirotčí důchod.

Bližší informace o jednotlivých typech dávek naleznete na: nemocenské pojištění a důchodové pojištění.

Státní sociální podpora

Systém státní sociální podpory je upraven zákonem č.117/1995 Sb., o státní soc. podpoře, ve znění pozdějších předpisů.

Pojem státní sociální podpory označuje dávky, poskytované osobám (rodinným příslušníkům) ve společensky uznaných sociálních situacích, kdy stát skrze jejich vyplácení z části přebírá spoluzodpovědnost za vzniklou sociální situaci. V rámci systému státní sociální podpory je poskytován: přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, porodné, pohřebné a dávky pěstounské péče.

Bližší informace o jednotlivých typech dávek a kontaktních místech, kde o tyto dávky lze žádat, naleznete na: dávky státní sociální podpory.

Pomoc v hmotné nouzi

Pomoc v hmotné nouzi upravuje zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Podle zákona o pomoci v hmotné nouzi se poskytuje pomoc rodině, pokud rodina nemá dostatečné příjmy a její celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb jejích členů (současně nemůže být příjem z objektivních důvodů zvýšen). Zákon o pomoci v hmotné nouzi zároveň napomáhá řešení některých nárazových životních situací, které nelze vyřešit jinak než okamžitou pomocí.

Bližší informace o pomoci v hmotné nouzi naleznete v sekci Pomoc v hmotné nouzi.

Dávky sociální péče pro osoby se zdravotním postižením

Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí ČR č. 182/1991 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, upravuje poskytování dávek sociální péče osobám se zdravotním postižením, jejichž prostřednictvím je pomáháno uspokojovat některé specifické potřeby vyplývající z nepříznivého zdravotního stavu osob (mobilita, bydlení apod.).

Bližší informace o dávkách sociálních péče pro osoby se zdravotním postižením naleznete v sekci Zdravotní postižení.

Aktivity k podpoře rodiny

Z pohledu rodinné politiky lze rozlišit tři typy aktivit zaměřených na podporu rodiny:

Sociální služby, které jsou zaměřeny na pomoc a podporu jednotlivým členům rodiny a/nebo rodině jako celku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci za účelem prevence sociálního vyloučení.

Základními druhy sociálních služeb jsou:

 • sociální poradenství (např. manželské a rodinné poradenství, poradny pro seniory, poradny pro osoby se zdravotním postižením, poradny pro oběti trestných činů a domácího násilí)
 • služby sociální péče (např. osobní asistence, pečovatelská služba, odlehčovací služby, centra denních služeb)
 • služby sociální prevence (raná péče, telefonická krizová pomoc, azylové domy, domy na půl cesty, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, terénní programy)

Služby na podporu fungující rodiny, které mají preventivní a podpůrný charakter.

Jejich účelem je usnadňovat a posilovat partnerské a manželské soužití a rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a při harmonizaci práce a rodiny.

V této skupině lze dále rozlišit:

Komerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny:

 • hlídání dětí do tří let věku a nad tři roky věku nerodičovskou osobou (provozováno v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
 • pomoc s vedením domácnosti (např. údržba domácnosti, rodinné zásobování – provozováno v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)
 • volnočasové a vzdělávací aktivity pro děti (provozováno v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání)

Nekomerčně poskytované služby na podporu fungující rodiny:

 • mateřská centra
 • poskytování volnočasových aktivit pro děti nebo pro rodiny s dětmi (např. centra pro rodinu, družiny)
 • podpora v oblasti slučitelnosti profesních a rodinných rolí (zejména přednášková činnost a poradenství)
 • podpora a výchova k harmonickému partnerství, manželství a odpovědnému rodičovství (zejména přednášková činnost a kurzy)
 • ostatní druhy aktivit k podpoře fungující rodiny

Činnosti poskytované v rámci sociálně-právní ochrany dětí:

 • preventivní činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • poradenská činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • činnost v rámci sociálně-právní ochrany dětí v náhradní rodinné péči
 • práce s dětmi vyžadující zvýšenou pozornost v rámci sociálně-právní ochrany dětí
 • zřizování zařízení sociálně-právní ochrany dětí

Přejít na hlavní dokument Rodina a podnikání

Doporučujeme