Firmy a obce získaly od NRB v roce 2021 podporu ve výši téměř 45 miliard korun

Národní rozvojová banka (NRB) v uplynulém roce pomohla profinancovat 7 589 podnikatelských projektů, když jim poskytla podporu v objemu 43,5 miliardy korun.

Podílela se na 40 % všech úvěrů do 30 milionů korun, které byly ve sledovaném období poskytnuty bankami nefinančním podnikům, a významně tak přispěla k zpřístupnění úvěrových zdrojů pro malé a střední podniky. Na rozvoj veřejné infrastruktury banka v roce 2021 poskytla 1,1 miliardy korun.

Podpora malých podniků, růst poptávky po investičním financování

NRB v loňském roce úspěšně pokračovala v roli stabilizátora ekonomiky zajišťujícího podnikatelům přístup k financím navzdory nepříznivé ekonomické situaci, kdy jsou banky obezřetné v úvěrování, a pomáhala tak zamezit riziku tzv. credit crunch.

„NRB v roce 2021 sehrála důležitou úlohu v rámci proticyklického působení a zajištění dostatečné likvidity pro podnikatelský sektor. V obdobích hospodářského růstu se naše banka podílí cca na 20 % všech bankovních úvěrů do 30 milionů korun, které čerpají zejména malé a střední podniky. V roce 2020 se tento podíl zdvojnásobil a na hranici 40 % se držel i během loňského roku. I díky našim finančním nástrojům tedy v uplynulých měsících neomezily běžné banky úvěrování a podniky se tak nedostaly do obtíží souvisejících s nedostatkem kapitálu,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva NRB.

Podporu ve výši 43,5 miliardy korun čerpali podnikatelé od NRB ve formě napřímo poskytnutých úvěrů (6,2 %) či zaručených úvěrů (92,5 %), případně záruk za spoluúčast (0,3 %), kterou musí složit cestovní kanceláře pojišťovně při sjednávání pojištění pro případ úpadku. Celkově bylo podpořeno 7 589 projektů, které měly převážně provozní charakter. Přestože ale stále ve sledovaném období přetrvávala na trhu zvýšená poptávka po provozním financování, zvýšil se podíl těch firem, které upřely svou pozornost na svůj další rozvoj. Žádaly tak u NRB ve větší míře než v jiné roky finanční zdroje k pořízení nových technologií či rozšíření svých výrobních prostor. Objem poskytnutých zdrojů na investice činil 13 % z celku

Nabídka služeb Národní rozvojové banky, a. s.

Téměř všechny podpořené projekty realizovaly malé a střední podniky s méně než 250 zaměstnanci. „Podporu od naší banky uplynulém roce v 99 % případů čerpaly malé a střední podniky a z hlediska objemu jim směřovalo 94 % všech poskytnutých zdrojů. U produktů napřímo poskytovaných naší bankou (tj. vyjma záruky COVID III) byly dokonce v 91 % případů podpořeny pouze projekty malých podniků s méně než 50 zaměstnanci a směřovalo jim 74 % všech poskytnutých zdrojů,“ poukazuje na to, kdo je nejčastějším příjemcem podpory od rozvojové banky, Jiří Jirásek.

Zvýhodněné financování od NRB směřovalo podnikům působícím zejména v oblasti maloobchodu a velkoobchodu (33 %), zpracovatelského průmyslu (23 %), stavebnictví (17 %), zemědělství a lesnictví (6 %) a dopravy a skladování (5 %). Nejvíce podpořených projektů pak bylo zrealizováno na území hlavního města Prahy (15 %), v Jihomoravském (13 %), Moravskoslezském (12 %), Středočeském (10 %) a Jihočeském kraji (6%). 

Mezi podpořenými projekty jsou i ty, které realizují rodinné firmy. Aktuálně oficiální označení „rodinný podnik“ nese 864 společností. NRB v roce 2021 podpořila 30 % z nich, když jim pomohla profinancovat 297 projektů v objemu 2,3 mld. Kč napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. „Rodinné firmy u nás nejčastěji poptávají investiční úvěr z programu Expanze. Loni jej získalo 170 rodinných podniků a financovaly z něj 178 projektů. Šlo například o nákup nových strojů, zařízení, technologií, softwarů, nebo rozšíření či modernizaci výrobních, skladovacích prostor a administrativních budov,“ přibližuje Jiří Jirásek. 

Přes miliardu na rozvoj infrastruktury

V souladu se svou novou strategií se NRB v roce 2021 ve větší míře opřela také do financování rozvoje infrastruktury a k poskytování poradenství veřejnému sektoru. Kraje, města, obce a další veřejné subjekty (např. dopravní podniky) čerpaly v uplynulém roce od NRB zvýhodněné financování v objemu 1,1 miliardy korun. Podpořeny byly jak rozsáhlé infrastrukturní projekty (pořízení nových tramvají), tak ty menší (např. výstavba a rozvoj vodohospodářské sítě, zbudování komunitního centra, výstavba mateřské školy, nové místní komunikace a další). 

„Na financování rozvoje infrastruktury se naše banka zaměřuje od roku 2000. Doposud jsme financovali spíše menší projekty typu výstavby či rekonstrukce čistíren odpadních vod, výstavby a opravy místních silnic, cyklostezek, chodníků, nové pouliční osvětlení apod. V loňském roce jsme naše aktivity v této oblasti rozšířili a pustili jsme se i do větších projektů. Kromě nových tramvají, které spolu s UniCredit Bankou financujeme Dopravnímu podniku Ostrava, jsme přislíbili 1 miliardu korun na výstavbu multifukční arény Brno a v jednání jsou další infrastrukturní projekty,“ přibližuje Jiří Jirásek kroky banky v oblasti financování rozvoje infrastruktury.

Vedle samotného financování banka poskytuje veřejnému sektoru také poradenství. Nejčastěji v oblasti úspor energie prostřednictvím programu ELENA, kde v současné době konzultuje desítky projektů, z nichž u dvou již došlo k podpisu smlouvy k přípravě EPC projektu, a to pro města Kladno a Děčín. Další projekty banka konzultuje pro veřejné zadavatele zejména v oblasti dopravy, dostupného bydlení a sociální oblasti. 

Zvýšené investice banky do infrastruktury vyžadují také zajištění dostatečného množství kapitálu, proto NRB v druhé polovině loňského roku navázala spolupráci s Evropskou investiční bankou a s Rozvojovou bankou Rady Evropy. Získala tak na následující období přes 6 miliard korun, které nyní může poskytnout veřejné i soukromé sféře na profinancování různých infrastrukturních projektů, počínaje dopravou a ochranou životního prostředí a konče u dostupného bydlení a sociální oblasti. 

• Teritorium: Česká republika
• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme