Nabídka služeb Národní rozvojové banky, a. s.

Národní rozvojová banka, a. s. (NRB) je rozvojovou bankou napomáhající v souladu se záměry hospodářské politiky vlády České republiky a regionů rozvoji malého a středního podnikání, infrastruktury a dalších sektorů ekonomiky vyžadujících veřejnou podporu.

Banka poskytuje podporu malým a středním podnikatelům formou záruk a zvýhodněných úvěrů s využitím prostředků státního rozpočtu, strukturálních fondů a krajů či zvýhodněné úvěry pro rozvoj technické infrastruktury obcí.

Národní rozvojová banka

I. Podpora malého a středního podnikání

Základní charakteristika malého, středního a drobného podnikatele.

Definice MSP

1. Za drobného, malého a středního podnikatele (MSP) se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 250 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nepřesahují korunový ekvivalent částky 43 mil. EUR nebo má obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahující korunový ekvivalent 50 mil. EUR .

2. Za malého podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 50 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 10 mil. EUR.

3. Za drobného podnikatele se považuje podnikatel, pokud:
a) zaměstnává méně než 10 zaměstnanců,
b) jeho aktiva, uvedená v rozvaze, nebo obrat za poslední uzavřené účetní období nepřesahují korunový ekvivalent 2 mil. EUR.

4. Malý a střední podnikatel, který zahajuje podnikání, stanoví hodnoty uvedené v bodu 1, 2 a 3 vlastním kvalifikovaným odhadem, a to pro první účetní období, ve kterém bude provozována podnikatelská činnost po celé účetní období.

Upozorňujeme, že uvedená charakteristika je pouze stručným přehledem!

Zpět na začátek

A. Bankovní záruky

O záruku mohou žádat podnikatelé zaměstnávající méně než 50 osob, jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR. Podnikatelé mohou získat M-záruku na provozní či investičně zaměřený úvěr ve výši až 4 mil. Kč. Výše záruky činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 6 let. Záruka je poskytována pouze jako podpora de minimis. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

Záruky jsou poskytovány k bankovním úvěrům podnikatelských projektů především v oblasti zpracovatelského průmyslu, stavební výroby, maloobchodu i velkoobchodu, informačních a komunikačních činností, ubytování a stravování a v dalších činnostech uvedených na webu NRB.

Žadatelem o tento typ záruky může být malý i střední podnikatel, který musí být sociálním podnikatelem, tedy musí zejména zaměstnávat osoby znevýhodněné na trhu práce, reinvestovat více než 50 % zisku zpět do rozvoje podnikání, uplatňovat demokratický styl řízení a rozvíjet společenskou odpovědnost.

S-zárukou jsou zaručovány úvěry investičního charakteru, výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru, jehož výše není omezena. Výše záruky může být až 20 mil. Kč a doba ručení je stanovena až na 8 let. Záruka je poskytována jako podpora de minimis nebo dle blokové výjimky. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

K zaručovanému úvěru může být poskytnut též finanční příspěvek ve výši 10 % zaručovaného úvěru vyčerpaného na způsobilé výdaje projektu, maximálně však do výše 500 tis. Kč.

S-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci. Zaručovaný úvěr může být použit na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku či pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

GEN-záruka usnadní malým a středním podnikatelům předávání rodinných podniků, aby i po generační obměně mohly pokračovat v činnosti. Vztahuje se na nákup podílu rodinného podniku či odkoupení obchodního závodu rodinného podniku. Zaručovaný úvěr je určen pro subjekty, které figurují jako kupující u transakcí předávání rodinných podniků – pro malé a střední podnikatele, zaměstnance rodinných podniků, členy rodiny apod.

Výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 8 let. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

GEN-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

SMART záruka v programu Záruka 2015 až 2023 usnadňuje malým a středním podnikatelům přístup k bankovním úvěrům na digitální transformaci svého podniku. Digitalizace má smysl kdekoliv na území ČR – obzvlášť v této době – pro začátečníky i pokročilé, ať již potřebují hardware, software či školení.

Výše záruky činí až 80 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 6 let. Financovat je možné provozní i investiční výdaje. Po dobu ručení sjednanou při uzavření smlouvy o záruce neplatí příjemce podpory v souvislosti se zárukou žádný poplatek.

SMART-záruka je poskytována pouze k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci, zaručeny mohou být projekty podnikatelů realizované na celém území České republiky.

M-záruka je poskytována pouze k úvěrům České spořitelny. Výše zaručovaného úvěru je stanovena na 0,5 mil. Kč až 15 mil. Kč a výše záruky činí až 70 % jistiny zaručovaného úvěru a doba ručení je až 5 let od data první splátky úvěru.

Informace o podmínkách poskytnutí úvěru v Programu INOSTART je možné získat také na webové stránce České spořitelny, a.s.   

Záruku za nabídku poskytuje NRB podnikatelům při vstupu do zadávacích/výběrových řízení. Příjemce podpory musí být malým či středním podnikatelem s oprávněním podnikat na území ČR. Záruka je poskytnuta jako jistota v případě výběrového/zadávacího řízení vyhlášeného subjektem se sídlem na území České republiky. Výše záruky je minimálně 50 tis. Kč, maximálně 5 mil. Kč. Projekt se nesmí týkat ekonomických činností zařazených do odvětví prvovýroby zemědělských produktů, rybolovu a akvakultury (CZ-NACE 01 a 03).

Záruku lze poskytnout, pokud předmětem výběrového řízení je dodávka výrobků, zboží, služeb a stavebních prací. Za dodávku stavebních prací se přitom považují dodávka stavby, rekonstrukce, nástavby, novostavby, atd. (vše v úplném rozsahu podle stavebního povolení a projektové dokumentace pro provedení stavby).

Záruka je určena malým a středním podnikatelům, kteří podnikají v oblastech, jako jsou zpracovatelský průmysl, stavebnictví, maloobchod a velkoobchod, doprava a skladování, ubytování, stravování, pohostinství, informační a komunikační činnosti a další, které jsou uvedeny na www.nrb.cz.

Zárukou jsou zaručovány úvěry provozního a investičního charakteru ve výši 4 – 40 mil. Kč, až do výše 70 % jistiny zaručovaného úvěru a dobou ručení až 7 let, resp. až 10 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci.

V případě, že se jedná o realizaci projektu ve zvýhodněném regionu, zavedení či rozvoj vysokorychlostního internetu, efektivní využívání vody v průmyslu, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo o podnikatelská centra či o rodinné firmy, vztahuje se záruka k úvěrům ve výši 1 – 60 mil. Kč, až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru a dobou ručení až 10 let.

Zaručovaný úvěr lze využít k pořízení a financování zásob, na výdaje na osobní náklady, na nájem prostor, dodávky elektrické energie či pořízení nových strojů a zařízení, zhodnocení staveb nebo pořízení programů, licencí a software. Veškeré činnosti jsou uvedeny ve Výzvě Programu.

Záruka v programu EXPANZE je poskytována k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Záruka za úvěr převážně investičního charakteru je poskytována podnikatelům bez rozdílu velikosti a historie k financování aktivit na rozvojových trzích. Výše zaručovaného úvěru není omezena, ručení až 80 % jistiny zaručovaného úvěru s výší záruky až 50 mil. Kč, která je poskytována na dobu až 8 let.

Mezi projekty, které lze podpořit, patří například nakládání s přírodními zdroji, zemědělství a rozvoj venkova, ekonomická transformace, růst a podpora místní zaměstnanosti a další projekty v souladu s udržitelným rozvojem nebo principy odpovědného financování. Jedná se o podporu v rozvojových zemích, které jsou zahrnuty do seznamu OECD, a které nepodléhají sankčním režimům mezinárodního společenství. Jedná se například o Afriku, Asii a země východní Evropy.

Záruka v programu ZRS je poskytována k úvěrům bank, které mají s NRB uzavřenou smlouvu o spolupráci.

Zpět na začátek

B. Zvýhodněné úvěry pro podnikatele

Úvěr je určen pro malé a střední podnikatele s místem realizace projektu na území České republiky mimo území hl. města Prahy.

Úvěr je poskytován s dobou splatnosti až 7 let, resp. až 10 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci, ve výši 1 – 45 mil. Kč (do výše 45 % způsobilých výdajů projektu) a je bezúročný. Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem NRB v programu Expanze. K úvěru je poskytován také finanční příspěvek na úhradu úroků komerčního úvěru ve výši až 2 mil. Kč.

V případě zavedení či rozvoje vysokorychlostního internetu, efektivního využívání vody, zpracování dřeva poškozeného kůrovcem nebo podnikatelských center či v případě rodinných firem, je výše úvěru 650 tis. – 60 mil. Kč, se splatností až 10 let a finančním příspěvkem na úhradu úroků komerčního úvěru až 4 mil. Kč.

Úvěr lze využít na pořízení nových strojů a zařízení, pořízení a rekonstrukci staveb, pořízení zastavěných stavebních pozemků se stavbami na nich umístěnými a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku.

O úvěr mohou žádat malí podnikatelé splňující podmínky definice malého podnikatele a provozující svou činnost v  Jihočeském kraji. Výše úvěru je až 1 mil. Kč, doba splatnosti je až 6 let a úroková sazba je stanovena pevnou sazbou 3 % p. a. Posouzení žádosti a poskytnutí úvěru je bez poplatku.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku, pořízení dlouhodobého nehmotného majetku a pořízení zásob.

Program pro malé a střední podnikatele realizující projekty úspor energie na území hl. města Prahy. V rámci tohoto programu jsou poskytovány zvýhodněné úvěry, které mohou být spojeny se dvěma finančními příspěvky, a to na úhradu nákladů energetického posudku ve výši až 100 tis. Kč a za dosažení výsledků realizace projektu (až 7 % vyčerpané částky úvěru).

Úvěr je bezúročný, jeho výše je 500 tis – 60 mil. Kč (do výše 90 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 4 roky.

Úvěr lze využít na pořízení a rekonstrukci dlouhodobého hmotného majetku (s výjimkou pořízení pozemků, staveb a dopravních zařízení) včetně stavebních prací souvisejících s realizací opatření vedoucích k úspoře energie v konečné spotřebě a pořízení dlouhodobého nehmotného majetku (zejména pořízení software nezbytného k dosahování úspor energie).

Malí, střední i velcí podnikatelé včetně zemědělských podnikatelů, kteří plánují realizovat opatření vedoucí ke snížení konečné spotřeby na území ČR mimo území hl. města Prahy, mohou využít zvýhodněného úvěru spolu s finančním příspěvkem na pořízení energetického posudku a na úhradu zaplacených úroků z bankovního úvěru poskytnutého spolupracujícím partnerem.

Úvěr je bezúročný, poskytován je ve výši 500 tis. – 60 mil. Kč (do výše 90 % způsobilých výdajů projektu), doba splatnosti až 10 let a možný odklad splátek jistiny úvěru až 4 roky.

Úvěr lze využít například na modernizace a rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách, zavádění a modernizace systémů měření a regulace hospodaření s energií, investiční výdaje určené na modernizace soustav osvětlení budov a průmyslových areálů, aj.

Program umožňuje sociálním podnikům získat bezúročné úvěry k financování projektů zaměřených na zahájení či rozvoj podnikatelské činnosti, a to na provoz i investice. Je vhodný k profinancování projektů po celé ČR.

Úvěr je poskytován s dobou splatnosti až 10 let, resp. až 12 let, je-li úvěr převážně určen na nemovité věci, ve výši 400 tis. – 25 mil. Kč (do výše 45 % způsobilých výdajů projektu) a je bezúročný. Alespoň 20 % způsobilých výdajů projektu musí být financováno úvěrem banky či leasingové společnosti, která je smluvním partnerem NRB v programu. V případě úvěru určeného na provozní výdaje je splatnost až 2 roky a odklad splátek až 1 rok.

Zpět na začátek

II. Úvěry pro veřejný sektor

Naše banka poskytuje veřejným zadavatelům financování zejména ve formě zvýhodněných úvěrů pro menší i větší infrastrukturní projekty z různých oblastí – doprava, životní prostředí, sociální oblast, vzdělávání, kultura.

Zpět na začátek

III. Další informace

Kontakt

Národní rozvojová banka (NRB)

Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
Tel.: +420 255 721 199
E-mail: info@nrb.cz
Internet: http://www.nrb.cz

Datová schránka: w9hdkyj
Podatelna: Na Florenci 5, 110 00 Praha 1, e-mail: podatelna@nrb.cz
Informační linka: info@nrb.cz nebo +420 222 710 116

Obchodní místa NRB

Přemyslovská 2845/43
130 00 Praha 3
tel.: 255 721 199
e-mail: infopraha@nrb.cz

Eliščino nábřeží 777/3
500 02 Hradec Králové
tel.: 498 774 199
e-mail: infohradec@nrb.cz

Bezručova 147/8
303 76 Plzeň
tel.: 378 775 199
e-mail: infoplzen@nrb.cz

Hlinky 47/120
603 00 Brno
tel.: 538 702 199
e-mail: infobrno@nrb.cz

Přívozská 133/4
702 00 Ostrava 1
tel.: 597 583 199
e-mail: infoostrava@nrb.cz

Regionální pracoviště:
Kontaktní osoba: Ing. Miloš Procházka
e-mail: prochazka@nrb.cz
GSM: +420 602 838 537

Zpět na začátek

Doporučujeme