Firmy mohou žádat o dotace na podporu a rozvoj inovací ve dvou nových výzvách OP TAK

Pro žadatele je připraveno celkem 350 milionů korun na rozvoj inovačních sítí – technologických platforem a na nová inovační řešení a pokročilé technologie v podnicích.

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost (OP TAK), zahájila 23. ledna 2023 příjem žádostí o dotace ve dvou výzvách na podporu inovací. Ve výzvě Spolupráce – Klastry je pro malé a střední podniky a výzkumné organizace připraveno celkem 250 milionů korun. Výzva Technologické platformy je určená pro malé, střední i velké podniky a je v ní k dispozici celkem 100 milionů korun. Výzvy vyhlásilo 16. ledna 2023 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP TAK.

Ilustrační fotografie

Hlavním cílem výzvy Spolupráce – Klastry je zavést nová inovační řešení a pokročilé technologie v podnicích. Podporuje také posilování vazeb mezi malými a středními podniky, výzkumnými organizacemi, technologickými centry, digitálními inovačními huby a dalšími podpůrnými organizacemi. „Podnikatelé mohou v předložených projektech získat až 70 % způsobilých výdajů zpět formou dotace, a to maximálně 40 milionů korun na projekt. Finanční podporu mohou využít například na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji nebo například na provoz inovačního klastru či nákup práva duševního vlastnictví,“ říká Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace.

Výzva Technologické platformy podporuje rozvoj inovačních sítí – technologických platforem. Žadatelem mohou být malé, střední i velké podniky. Cílem je urychlení digitální a zelené transformace a zavádění pokročilých technologií v podnicích. „Propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích v technologických oblastech významných pro podnikatelskou sféru a posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích a naplňování konceptu inteligentní specializace,“ doplňuje Lukáš Vymětal.

Výzvy – připravené finanční prostředky a datum ukončení příjmu žádosti:

  • Spolupráce – Klastry: 250 milionů korun (na jeden projekt až 40 mil. Kč), do 21. 4. 2023
  • Technologické platformy: 100 milionů korun (na jeden projekt až 5 mil. Kč), do 14. 4. 2023

Podrobné informace o aktuálních výzvách z OP TAK jsou dostupné na stránkách API.

Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP TAK informovalo o změně harmonogramu Aplikace – výzva I a prodloužení doby příjmu žádostí o podporu do 28. 2. 2023; 14:00:00.

Program OP TAK navazuje svým zaměřením na program OP PIK (Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Je tak pokračujícím stěžejním programem na podporu českých podnikatelů s financováním ze strukturálních fondů Evropské unie.

Agentura API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK a OP TAK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem na zelené lince 800 800 777, programy@agentura-api.org. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory OP PIK a OP TAK. Mezi hlavní aktivity API patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme