Firmy musí od října hlásit dovoz výrobků s vysokou uhlíkovou stopou ze zemí mimo EU

Českým podnikům dovážejícím ze zemí mimo Evropskou unii výrobky nebo výrobní komponenty, jejichž výroba nebo zpracování jsou spojeny s vysokými emisemi uhlíku, vzniká od října 2023 povinnost jejich import evidovat a čtvrtletně hlásit celní správě.

Skupinami výrobků, které podléhají této povinnosti, jsou například železo a ocel, hliník, elektrická energie, vodík, hnojiva či cement. Celkem jde aktuálně o zhruba 600 položek.

Ilustrační fotografie

Uhlíkové clo od roku 2026

Od ledna 2026 budou za dovoz produktů zatížených vysokými emisemi platit i zvláštní poplatek, takzvané uhlíkové clo. Na nové povinnosti vyplývající z nařízení Evropské komise upozorňuje Jitka Mrázková, daňová poradkyně kanceláře Rődl & Partner v Praze.

„Povinné výkazy musí podniky zasílat čtvrtletně se zpětnou platností, poprvé tedy za období říjen až prosinec na konci ledna 2024,“ uvádí Jitka Mrázková.

„V přechodném období do konce roku 2025 není reporting uhlíkových emisí spojen s žádnými poplatky. Nicméně celní správa je oprávněna nesplnění oznamovací povinnosti, případně uvedení nesprávných nebo neúplných údajů, sankcionovat,“ dodává poradkyně.

EU schválila část přísnějších cílů pro ochranu klimatu

Ve čtvrtletních reportech budou dovozci uvádět celní kód zboží, jeho množství v tunách, emise uhlíku spojené s jeho výrobou a případně uhlíkovou daň, hrazenou v zemi původu.

Hlášení jednou ročně?

Od 1. ledna 2026 nastává tzv. ostrá fáze, dovoz uhlíkově náročných komodit ze třetích zemí již bude zatížen uhlíkovým clem, jehož výše bude stanovena podle objemu emisí obsažených v dováženém výrobku. Dovoz vybraných výrobků bude moci realizovat pouze ten, kdo bude registrován jako schválený deklarant u příslušné správní autority. Hlášení se má podávat jednou ročně, vždy k 31. květnu následujícího roku.

„Dovozci tak musejí zajistit, aby jim dodavatel předal informace o emisích, které při výrobě či zpracování produktu vznikly,“ upozorňuje Jitka Mrázková.

Loučení s uhlíkem bude dlouhé a drahé

„Pokud dovozce nebude mít relevantní data k dispozici, bude uhlíkové clo stanoveno podle jejich tabulkové hodnoty. Je však třeba upozornit, že v takovém případě bude částka zpravidla vyšší, protože tabulky Evropské komise vycházejí z údajů výrobců s nejhoršími emisními výsledky,“ doplňuje.

Boj s emisemi: Dvě etapy přechodu k uhlíkové dani

Nařízení Evropské komise o CBAM, které vstoupilo v platnost v květnu 2023, zavádí uhlíkovou daň ve dvou etapách. V první, přechodné fázi od 1. října 2023 do 31. prosince 2025 je dovoz produktů s vysokou uhlíkovou stopou ze třetích zemí spojen pouze s oznamovací povinností, ve druhé fázi od 1. ledna 2026 přibude dovozcům navíc povinnost platit daň. Přechodná etapa by měla výrobcům, dovozcům i celní správě umožnit, aby se na přechod na uhlíkové clo připravily.

Podle Evropské komise představuje clo ekologický poplatek, který doplňuje stávající systém obchodování s emisními povolenkami. Přispět by mělo k inovacím, šetrnosti k životnímu prostředí a k tomu, aby unijní výrobci zatížení emisními povolenkami nebyli vůči konkurenci ze třetích zemí s nižšími ekologickými nároky znevýhodněni.

Redakčně upravená tisková zpráva Rödl & Partner

• Teritorium: Česká republika | Evropa

Doporučujeme