Investiční plán pro Evropu: EIB spojuje síly s ČMZRB v oblasti energetických úspor

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) podepsala smlouvu s Evropskou investiční bankou (EIB) o poskytování poradenských služeb s cílem vytvoření investiční platformy v oblasti energetické efektivnosti. Na jejím základě vzniknou opatření, která přinesou finanční úsporu jak ve veřejné, tak soukromé sféře a přispějí k závazkům ČR z pohledu zvýšení energeticky účinných opatření.Na základě této smlouvy ve spolupráci s Centrem evropského investičního poradenství (EIAH – subjekt spadající pod EIB) vznikne investiční platforma, která bude za využití zdrojů EU realizovat energeticky účinná opatření v českém stavebním sektoru. „Prostřednictvím investiční platformy, založené za účelem podpory energeticky efektivních renovací budov, řízené ČMZRB, očekáváme posílení podpory místním subjektům a společnostem energetických služeb, tzv. ESCO společností,“ přibližuje Vazil Hudák, viceprezident EIB.

Investiční platforma bude stimulovat potenciál financování úsporných opatření ve formě tzv. EPC (energy performance contracting) a PBC (performance based contracting) kontraktů. Bude reagovat na hlavní překážky na trhu tím, že poskytne dlouhodobé udržitelné financování ESCO společností. Zároveň bude pokrývat rizika související s EPC a BPC, jakož i podporou osvědčených postupů a standardizace smluv.

Toto uskupení propojí hlavní aktéry na českém trhu energetické efektivnosti, klíčové experty z řad EIB specializujících se na danou problematiku a bude financováno ČMZRB. „Klíčovým rysem této spolupráce je, že směřuje k podpoře ekonomicky životaschopných a udržitelných opatření s reálně garantovanými úsporami energie a v konečném důsledku přinese finanční úsporu jak ve veřejné, tak soukromé sféře,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Úlohou naší banky bude propojit finanční zdroje EIB, komerčních bank a evropských strukturálních fondů alokovaných v ČR (v rámci OPPIK) a zajistit tak dlouhodobé financování energeticky úsporných projektů veřejným a soukromým investorům za zvýhodněných podmínek.“

Vznik této investiční platformy, která podpoří realizaci energeticky úsporných projektů na českém trhu, je v souladu s prioritami EIB. Opatření energetické účinnosti snižují náklady a tím posilují konkurenceschopnost ve výrobě zboží a poskytování služeb. Investice do energetické efektivnosti též představují potenciál pro tvorbu značného počtu pracovních příležitostí. EIB proto podporuje projekty, které přispívají k dosažení cíle EU ve zvyšování energetické účinnosti o 32 % do roku 2020, tedy tak, aby docházelo ke snižování energetické spotřeby.

Poskytování poradenství je také klíčovou součástí Investičního plánu pro Evropu (tzv. Junckerův plán). Jeho cílem je podnítit velmi potřebné investice v evropských zemích. Vytvoření vhodných platforem a nástrojů umožní navýšit investice do ekonomiky a potřebných sektorů. EIAH pokryje náklady na úvodní analýzu trhu a zajištění poradenských služeb.

Evropská investiční banka (EIB) je bankou Evropské unie. Jde o instituci poskytujících dlouhodobé financování EU a jde o jedinou banku vlastněnou členskými státy EU a reprezentující jejich zájmy. Poskytuje dlouhodobé financování, dostupné pro kvalitní investice s cílem přispívat k plnění politických cílů EU. Z tohoto důvodu EIB úzce spolupracuje též s ostatními institucemi EU.

Jako největší multilaterální dlužník a věřitel (dle objemu poskytnutých prostředků), poskytuje EIB financování a expertizu pro kvalitní a udržitelné investiční projekty, které přispívají k plnění politik EU. Více než 90 % aktivit EIB je zaměřeno na Evropu. Nicméně EIB podporuje též vnější a rozvojovou politiku EU.

Centrum evropského investičního poradenství (EIAH) je společnou iniciativou Evropské komise a Evropské investiční banky v rámci Investičního plánu pro Evropu. Centrum (The Hub) poskytuje přístup k řadě poradenských iniciativ a programů technické asistence, mj. prostřednictvím sítě partnerských institucí. Předkladatelé projektů, veřejné instituce a soukromé podniky mohou obdržet technickou podporu k nastartování svých projektů, k zajištění jejich investiční připravenosti, k získání poradenství ohledně zajištění zdrojů, včetně přístupu k rozsáhlé bázi technické a finanční expertizy.

S cílem zajištění pokroku implementace Investičního plánu navrhla Komise posílit místní podporu prostřednictvím Poradního centra (Advisory Hub) a poskytovat cílenou místní pomoc v rámci celé EU. Dnešní sdělení je příkladem realizace tohoto záměru.

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme