Irsko se bojí odchodu investorů. Vláda dala už přes 20 miliard eur na záchranu ekonomiky

Po zásahu koronavirové pandemie přijala irská vláda řadu opatření, která výrazně zatíží státní rozpočet. Předpokládá se, že v roce 2020 dojde k poklesu HDP až o 10 procent, tedy přibližně o 30 miliard eur. Míra nezaměstnanosti by mohla vzrůst až na úroveň 18 procent. Panují obavy, že se část zahraničních společností, od kterých pochází většina produkce (kromě zemědělství) a zhruba 75 procent firemních daňových příjmů státu, přesune zpět do svých domovských zemí.

Za daných okolností irská vláda zavedla systém podpor pro podniky a firmy, na základě kterého financuje 85 procent mezd zaměstnanců, což využívá více než 56 tisíc zaměstnavatelů. Mezi další opatření patří dlouhodobé granty a půjčky s nízkým úrokem, především pro podnikatele, malé a střední podniky, či snížení DPH na období od září do únoru 2021 z 23 procent na 21 procent. Dále budou vyčleněny finanční prostředky na školy, kulturní instituce a sport.

V rámci plánu obnovy se pravděpodobně bude klást důraz na změnu podnebí, přechod na zelenou energii, udržitelnou dopravu, vodu a vodní zdroje, digitální infrastrukturu, dostupné a sociální bydlení, diverzifikaci ekonomiky, odstranění bariér v podnikání, stárnutí populace, daňový systém, předškolní zařízení a další. Na pokrytí nákladů počítá Irsko s půjčkami na finančních trzích a z podpůrných grantů a půjček od EU. Doposud irská vláda alokovala více než 20 miliard dolarů na potírání dopadů současné koronavirové pandemie.

Jelikož se předpokládá, že Irsko bude jedním z nejméně ekonomicky zasažených členských států Evropské unie, neboť v zemi dominuje růstový IT sektor a velké zastoupení farmaceutických firem, kterým krize spíše napomohla, zůstává pro Irsko zejména prioritou obnova ekonomiky a dopady Brexitu.

Rozvoj čeká energetiku i digitální infrastrukturu

Mezi tradiční exportní příležitosti lze zařadit energetický průmysl a průmysl životního prostředí. Prostřednictvím různých plánů rozvoje životního prostředí a energie bude vyčleněno 20 miliard eur na rozvoj irského energetického sektoru. Hlavními oblastmi jsou rozvoj obnovitelných zdrojů energie a elektromobilita, kterou zamýšlí vláda výrazněji dotovat.

V oblasti informačně-komunikačních technologií je kladen silný důraz na digitalizaci, včetně budování digitální infrastruktury. Konkrétně jsou plánovány projekty na segmenty e-health, e-government a  e-learning, ale také na  cestovní ruch a digitalizaci malých a středních podniků. Navíc irská vláda vyčlenila tři miliardy eur na vybudování vysokorychlostního širokopásmového internetového připojení pro víc než milion občanů, zejména ve venkovských oblastech. Z důvodu dodatečného zatížení internetové sítě souvisejícího s  vyšším počtem lidí pracujících z domova vláda alokovala dalších 150 milionů eur na urychlení výstavby internetového připojení.

Rostou investice do zdravotnictví

V oblasti bydlení a infrastruktury irská vláda navýšila investiční plán „Infrastructure and Capital Investment Plan 2021“ o  5,1 miliardy  eur na  celkových 27 miliard  eur. Kontinuálně navíc dochází k navyšování grantů a další formy pomoci při financování vysoce energeticky efektivních budov (uhlíkově neutrální budovy). Výrazně budou také zvýšeny investice do  výstavby chodníků (rozšíření) pro pěší a cyklostezek ve městech.

Vodohospodářský sektor v Irsku vykazuje deficit infrastruktury, která je navíc velmi opotřebovaná a  dochází k  velkým ztrátám vody (v  některých případech až 40 procent). Značné finanční zdroje si vyžadují nutné opravy a vylepšení infrastruktury, především vodovodní sítě. České firmy mohou uspět se svými výrobky a technologiemi přímo nebo v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb. Zájem je především o čističky odpadních vod, správu vodních sítí a potrubí a protipovodňové zábrany.

Irsko již v předchozích letech plánovalo posílení a obnovu svého zdravotnictví. Proto na něj bylo na rok 2020 vyčleněno více než 17 miliard eur, a vládní výdaje se s ohledem na současnou situaci nadále navyšují. Především jde o navyšování lůžkových kapacit státních nemocnic, zásadní modernizaci všech zdravotnických zařízení, včetně jednotek intenzivní péče, a zefektivnění administrativních systémů.

Aleš Marta, odbor zahraničně ekonomických politik I, sekce EU a zahraničního obchodu, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Informace o vývoji a důsledcích pandemie v Irsku lze nalézt v pravidelně aktualizovaném zpravodajství.

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Irsko | Zahraničí

Doporučujeme