Itálie rozšiřuje pobídky pro výzkum a vývoj

S ohledem na význam výzkumu a vývoje, který představuje klíčový prvek zvyšování produktivity, ekonomického růstu, zaměstnanosti a udržitelného rozvoje, přijímá italská vláda řadu opatření v tomto sektoru.

Od roku 2023 je v Itálii k dispozici daňový kredit na výzkum a vývoj, technologické inovace, design a estetické pojetí, podporovaný ministerstvem podnikání a Made in Italy a zaměřený na všechny společnosti sídlící na území státu, včetně stálých provozoven nerezidentských subjektů, bez ohledu na právní povahu či ekonomický sektor.

Ilustrační fotografie

Cílem je podpora konkurenceschopnosti podniků stimulací investic ve výzkumu a vývoji, technologické inovace, také v kontextu 4.0 a oběhové ekonomiky, designu a estetického pojetí.

Na základní výzkum, průmyslový výzkum a experimentální vývoj ve vědeckých a technologických oborech se do běžného zdaňovacího období do 31. prosince 2031 započítává sleva na dani ve výši 10 % relativního výpočtového základu, předpokládaného po odečtení jiné dotace nebo příspěvky jakéhokoli druhu obdržené na stejné způsobilé výdaje v maximálním ročním limitu 5 milionů eur.

U technologických inovačních činností zaměřených na vytvoření nových nebo podstatně zlepšených výrobků nebo výrobních postupů se daňový kredit přiznává do konce roku 2023 ve výši 10 % v maximálním ročním limitu 2 milionů eur a do roku 2025 je daňový kredit uznán ve výši 5 %, do stejného limitu 2 milionů.

ExportMag.cz: Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Podpora experimentálních projektů

Italská vláda vypsala také program na podporu experimentálních projektů zaměřených na vývoj inovativních produktů, procesů, služeb nebo obchodních a organizačních modelů dosažených prostřednictvím vznikajících technologií, díky používání a rozvoji ultrarychlých mobilních sítí (5G) a výzkumu mobilních sítí nové generace (6G) pro státní i soukromé subjekty italské i zahraniční s pobočkou v Itálii.

Itálie rovněž uzavírá řadu partnerství s univerzitami, výzkumnými centry a společnostmi, financovaných z Národního plánu obnovy ve výši 1,6 miliardy eur. Cílem je realizace výzkumu v podnikání a výrobě na posílení dodavatelských řetězců na vnitrostátní i mezinárodní úrovni. Modely vědecko-technické spolupráce, které mohou vést k novým řešením, umožní přejít přímo od základního výzkumu k využití jeho výsledků a vytvořit novou generaci výzkumníků-vynálezců.

V období hlubokých paradigmatických změn představují investice do výzkumu základ pro budování konkurenceschopnosti národního a komunitárního výrobního systému. Za tímto účelem jsou naplánovány ze zdrojů Plánu obnovy investice ve výši 2,05 miliardy eur, které jsou rozdělené do tří opatření – IPCEI, Horizon Europe Partnerships a Posílení center transferu technologií, která pokrývají celý řetězec výzkumných a inovačních procesů od základního výzkumu po transfer technologií.

Ilustrační fotografie

Rozpočtové výdaje

Italský Zákon o rozpočtu na rok 2023 počítá s výdaji na veřejný výzkum ve výši 0,7 % HDP. Celkem výdaje na výzkum a inovace včetně programů „Univerzitní vzdělávání a postgraduální příprava“ a dalších akcí zahrnujících výdaje na výzkum na rok 2023 činí 16,3 miliardy eur a počítá se s částkou 16,5 miliardy eur pro rok 2024 a 16,6 miliardy eur pro rok 2025.

Rovněž v rámci Národního plánu obnovy a odolnosti (PNRR), integrovaného s fondy REACT-EU, je vyčleněno 15 miliard eur na investice pro univerzity, základní a aplikovaný výzkum, na inovace a přenos technologií. Díky investicím, které budou přiděleny, bude možné financovat výzkumné doktoráty a aktivity základního a aplikovaného výzkumu, projekty na podporu vzniku a rozvoje startupů a výzkumných spin-offů a vzdělávací aktivity v synergii mezi univerzitami a podniky.

Českým firmám doporučujeme pravidelně sledovat webové stránky Ministerstva pro podniky a Made in Italy, kde jsou zveřejněny přehledy vypisovaných opatření. Doporučujeme rovněž sledovat webové stránky Ministerstva pro univerzity a výzkum. Zájemci o bližší informace se mohou rovněž obracet na ekonomické oddělení Velvyslanectví ČR v Itálii, e-mail: commerce_rome@mzv.cz.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Římě (Itálie). Autorka: Andrea Nimmerfrohová, ekonomická specialistka.

• Teritorium: Evropa | Itálie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme