Jak propojit udržitelný rozvoj s obchodem

Česká rozvojová agentura nabízí firmám vstup do programů, které podporují ekonomický růst rozvojových zemí a zároveň přinášejí nové obchodní příležitosti.Dnešní doba si od soukromého sektoru žádá stále více odpovědnosti vůči udržitelnému podnikání. Zároveň však firmám poskytuje unikátní obchodní příležitosti. Viděno optikou byznysu, rozvojový svět si můžeme představit jako sumu dosud neobsloužených klientů a dosud nenavázaných obchodních partnerství. Firmy z celého světa se stále více zapojují do investičních projektů v rozvojových zemích, neboť inovace či zvýšení počtu pracovních míst v regionu jim otevírají doposud nevyužitý trh.

Obrázek: Energie pro Ulánbátár – V roce 2016 by měl být dokončen například rozvojový projekt na modernizaci elektrárny v mongolské metropoli, jehož realizátorem je česká společnost Bohemia Müller.

Spolupracují-li firmy s místními výrobci a podílejí-li se například na zvyšování kvality výrobků a výrobních procesů, aktivně tak naplňují nově schválené Cíle udržitelného rozvoje (používaná anglická zkratka je SDGs). Těchto celkem 17 cílů představuje program rozvoje na období 2015 až 2030 a navazuje na předchozí agendu Rozvojových cílů tisíciletí (MDGs).

Na rozdíl od předešlého programu nový koncept počítá s důležitou rolí soukromého sektoru. Logika je jednoduchá: soukromý sektor může investovat či vytvářet obchodní partnerství, pomáhat rozvoji, a ještě mít zisk. A zisk je vynikající motivace pro to, aby projekty byly úspěšné. Vydělají na tom všichni. Co mohou dělat české firmy? Velké české firmy mohou být jistě investory.

Střední i malé podniky – mají-li dobrý podnikatelský plán – si mohou k jeho realizaci zahraniční investory najít (úspěšným příkladem je například Mamacoffee). Pokud si chtějí odzkoušet realizaci projektu, který má přímo zabudován do podnikatelského záměru rozvojový dopad, mohou požádat o dotaci Českou rozvojovou agenturu (ČRA).

Část rizika převezme agentura

Jedna z hlavních výhod spolupráce firem s ČRA spočívá ve spolufinancování. Díky tomu se firmám výrazně snižuje riziko ztráty vynaložených prostředků na expanzi na zahraniční trh, nemluvě o často komplikovaném budování obchodně- rozvojového partnerství. Firmy si ale mohou terén jen vyzkoušet, založit si pobočku a najmout si místní síly, s jejichž pomocí realizují projekty, konzultace a práce všeho druhu.

„Domníváme se, že stále více firem bude mít aspekt udržitelného rozvoje zabudován pevně ve svých plánech. A to nejen proto, že tímto směrem roste tlak veřejnosti v rozvinutých zemích,“ říká Barbora Latečková, která má v České rozvojové agentuře na starosti spolupráci se soukromým sektorem a souvisejícími finančními nástroji. Její slova potvrzuje průzkum s názvem PwC SDG Engagement Survey z loňského roku, podle nějž se 59 procent dotázaných občanů z celého světa vyjádřilo, že: „… je velmi důležité, aby se firmy k SDGs přihlásily.“

Přístup k rozvojovým programům OSN

Společnosti, které zavedou udržitelnost do svých obchodních modelů, jsou podle studií OECD ziskové a úspěšné. Mají kladnou kapitálovou výnosnost ve smyslu sníženého rizika, diverzifikace trhů a portfolií, vyšších výnosů, nižších nákladů a hodnotnějších výrobků.

Investice v rozvojových, a dokonce i v těch nejméně rozvinutých zemích jsou i přes rizika s nimi spojená stále častěji vnímány jako obchodní příležitosti. Společnosti v těchto zemích na oplátku vytvářejí pracovní místa, budují infrastrukturu a inovují, či přímo poskytují sociální služby. Tím firmy svým zaměstnancům přinášejí i další bonus k nezaplacení – pocit smysluplné práce.

V souvislosti s tímto trendem nabízejí mezinárodní instituce nové programy, které mají za cíl poskytnout firmám expertní poradenství, výměnu know-how a možnost nových partnerství s místními partnery. Například Connecting Business Initiative (UNISDR) je platforma, která podporuje firmy při spolupráci se systémem OSN, národními vládami a s občanskou společností a poskytuje jim přístup ke sdíleným nástrojům a informacím.

Podobným způsobem sdílí informace k udržitelnému podnikání také Global Reporting Initiative (GRI). V roce 2008 zřídil Rozvojový program OSN a další institucionální partneři iniciativu Business Call to Action, která sdružuje společnosti přispívající k hospodářskému rozvoji v nejchudších oblastech a k ochraně životního prostředí. V současnosti tato iniciativa sdružuje již přes 150 firem, které se přihlásily k inkluzivnímu modelu podnikání posilujícímu začleňování znevýhodněných vrstev obyvatel.

Jeden z nejobsáhlejších nástrojů nabízí UN Clobal Compact, největší světová platforma udržitelného podnikání, která má již více než 13 tisíc členů (z toho přes 8,5 tisíce firem). UN Global Compact firmám pomáhá nastavit cíle, které odpovídají SDGs a zároveň stimulují inovace, investice, angažovanost a v neposlední řadě jejich výkonnost a konkurenceschopnost.

Spolupráce s místními firmami

Od roku 2015 šíří UN Global Compact základní principy této mezinárodní iniciativy také v českém prostředí. „V SDGs vidí obchodní příležitosti i nejvlivnější výkonní ředitelé světových firem. Aktuální studie UN Global Compact a Accenture ukazuje, že 87 procent z nich považuje SDGs za zásadní příležitost k přehodnocení přístupu k udržitelnosti a téměř polovina si myslí, že nejdůležitější roli ve snaze dosáhnout stanovených cílů bude mít privátní sektor,“ říká Lucie Mádlová, ředitelka Národní sítě Global Compact Česká republika a její hostitelské organizace Asociace společenské odpovědnosti.

Společně se SDGs se pro soukromý sektor objevuje nová příležitost využít velkého tržního potenciálu a nového byznys modelu skrytého v řešení společenských problémů. „Díky unikátnímu know-how UN Global Compact jsme v České republice připraveni rozvíjet SDGs právě ve vztahu k byznysu. K tomu připravujeme celou řadu zajímavých projektů a podpůrných materiálů,“ dodává Lucie Mádlová.

Pro malé a střední české podniky u nás existují také již zmíněné nástroje České rozvojové agentury v rámci programu B2B. Nástroj Přípravy rozvojového partnerství má za cíl spojit české podniky s místními firmami a pomoci tak například při založení nové pobočky v dané zemi. Návazný program Realizace partnerství byl využit například firmou Pro-Bio, která zapojila moldavské pracovníky do výroby biopotravin a následného vývozu do Evropské unie, čímž se stala jedničkou na českém biopotravinovém trhu.

Využití globálních i místních programů pro podporu udržitelného podnikání se vyplatí. Být součástí sítě firem a získat tak přístup k networkingovým aktivitám a informačnímu servisu může významně inovovat obchodní koncept českých firem. Malé a střední podniky mohou za finanční podpory České rozvojové agentury (a tudíž s menším rizikem) expandovat na nové trhy a zároveň naplňovat cíle udržitelného rozvoje. Významně tak posilují svou dobrou reputaci na trhu a otevírají si tím do budoucna cestu k novým zakázkám.

Jak vstoupit do programu B2B

Česká rozvojová agentura aktivně podporuje zapojování soukromého sektoru v rámci svého programu B2B. České firmy se mohou hlásit do dvou dotačních programů, vyhlašovaných obvykle na konci kalendářního roku. Firmy mohou získat dotace na studie proveditelnosti či na podnikatelské projekty s rozvojovým dopadem ve třetích zemích. Zájemci o tento program získají potřebné informace na stránkách www.czda.cz, případně si mohou domluvit osobní konzultaci s manažerkou programu Barborou Latečkovou (lateckova@czda.cz).


Převzato z časopisu E15 Český export, přílohy deníku E15 a týdeníku Euro, vycházející ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí ČR a agenturou CzechTrade. Autor článku: Filip Šebek, manažer externí komunikace Česká rozvojová agentura, foto: ČRA.

Doporučujeme