Strategie rozvoje Jihoafrické republiky do roku 2030

Strategie rozvoje JAR s názvem Národní rozvojový plán: Vize 2030, která byla oficiálně představena v závěru r. 2011, obsahuje východiska pro konkrétní legislativní návrhy v nadcházejícím období a  integruje prvky z oblastí působnosti různých rezortů do ucelené podoby, která má být přístupná pro občany tak, aby ji mohli dle apelu prezidenta Zumy přijmout za vlastní. Dokument byl většinou odborných komentátorů hodnocen pozitivně, nicméně s otázkami týkajícími se implementace.Dne 11. listopadu 2011 byla do rukou prezidenta Zumy slavnostně předána strategie rozvoje JAR s výhledem do r. 2030, připravená Národní plánovací komisí (National Planning Commission, NPC) pod vedením ministra Trevora Manuela, bývalého ministra financí JAR v letech 1996–2009. Dokument nazvaný „Národní rozvojový plán: Vize 2030“ (NRP) je dostupný na internetových stránkách www.npconline.co.za. Po období vyčleněném na debatu by měl být vládou JAR formálně schválen a dále rozpracován do návrhů nové legislativy. Za zmínku stojí, že již během přípravy NRP byla uspořádána on-line veřejná diskuze, které se zúčastnily tisíce lidí.

Většina zveřejněných odborných komentářů NRP přijala pozitivně s tím, že jeho skutečná hodnota se přirozeně ukáže až s implementací konkrétních kroků. Chvála na adresu NRP zazněla nejen od prezidenta Zumy, ale i od předsedkyně opoziční Demokratické Aliance H. Zille, podle které dokument demonstruje rodící se konsenzus napříč politickým spektrem ohledně koherentního přístupu k fundamentům budoucího rozvoje JAR. NRP však podle ní zároveň klade důraz na iniciativu a aktivitu občanů na rozdíl od spoléhání se na roli státního aparátu, což nebude jednoduché za současné vlády prosadit do praxe.

NRP obsahuje 3 logicky navazující části: vizi, diagnostiku a vlastní plán akcí. Celkem 430 stran textu NRP je členěno do 15 kapitol, pokrývajících rozsáhlý katalog vnitřních determinant dalšího vývoje JAR. K těm patří demografický vývoj, zajištění sociální ochrany obyvatel, zkvalitnění zdravotnictví a vzdělávání, zlepšení bezpečnostní situace, inkluzivní cesta rozvoje venkova, potírání korupce, budování efektivních státních institucí a společenská transformace, resp. „nation building“ a stmelování společnosti. V dokumentu nebyl opomenut ani „globální positioning“ JAR.

Ekonomický rozvoj JAR je v NRP pojednán zejména ve vazbě na zvyšování zaměstnanosti a revitalizaci infrastruktury. NRP proto obsahuje konkrétní investiční doporučení pro energetiku, dopravu, vodohospodářství a telekomunikace. JAR musí také přistoupit k utváření nového energetického mixu. Při snižování emisí CO2 je nutné pamatovat na „trade-offs“ a přednost bude zřejmě dána tvorbě pracovních míst, např. v sektorech solární a větrné energie a v technologiích nenáročných na energii, jejichž rozvoj se však neobejde bez transferu technologií. Těžební sektor zůstává pro ekonomiku JAR rovněž velice důležitý a má řadu kladných externalit. Výroky části politického spektra o znárodňování nerostného bohatství pouze způsobují nejistotu, která škodí jeho rozvoji.

NRP obsahuje návrh na ustanovení sociálního minima ve výši 418 randů, tj. cca 1000 Kč. Příjmy 39 % obyvatel JAR této úrovně nedosahují, což se má do r. 2030 změnit, za podmínky realizace včasných a prozíravých politických rozhodnutí, ke kterým NRP poskytuje vodítka. Může se jednat jak o utopii, tak i o dostatečně konkrétní cíl s mobilizujícím potenciálem pro jihoafrickou společnost.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Pretorii (Jihoafrická republika).

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme