K získání zvýhodněného financování potřebují rodinné firmy registraci u AMSP ČR

Od minulého roku (2019), kdy byla v české legislativě ukotvena definice rodinného podnikání, se otevřel prostor k větší podpoře rodinných podniků, které představují důležitý a stabilní prvek české ekonomiky.

Jak získat větší podporu?

Rodinné firmy mohou získat zvýhodněné financování v rámci hned tří programů Českomoravské záruční a rozvojové banky (ČMZRB) –  EXPANZE-úvěry, EXPANZE-záruky a GEN-záruka, a to podle toho, zda chtějí financovat investiční projekty, provozní výdaje nebo usnadnit předávání rodinného podniku dalším osobám. K tomu, aby zvýhodněnou podporu získaly, musejí doložit osvědčení, které prokazuje, že je podnik zapsán v Registru rodinných podniků, který je zveřejněn na portálu BusinessInfo.cz. O zápis do něj mohou firmy požádat na stránkách Asociace malých a středních podniků a živnostníků České republiky (AMSP ČR) prostřednictvím datové schránky za použití elektronického formuláře.

K 11. září 2020 bylo již více než 320 podnikatelských subjektů registrováno jako rodinná firma a v procesu posuzování jsou další desítky.

Místopředseda představenstva AMSP ČR a garant projektu Rodinná firma Libor Musil k tomu uvádí: „Podpora rodinným firmám se vyplatí. Tyto peníze zůstávají u nás doma. Majitelé rodinných firem se spoléhají hlavně sami na sebe a státní pomoc nebudou nadužívat. ČMZRB je příkladem rychlé a účinné pomoci rodinnému podnikání.“

Jaká firma je rodinná?

Rodinným podnikem je rodinná obchodní korporace nebo rodinná živnost.

  • Rodinnou obchodní korporací je obchodní korporace, ve které je nadpoloviční počet společníků tvořen členy jedné rodiny a alespoň jeden člen této rodiny je členem jejího statutárního orgánu nebo ve které členové jedné rodiny přímo nebo nepřímo vykonávají většinu hlasovacích práv a alespoň jeden člen této rodiny je členem statutárního orgánu této obchodní korporace; znaky rodinné obchodní korporace jsou splněny i tehdy, je-li jediným jejím společníkem člen jedné rodiny, který je současně členem statutárního orgánu, a alespoň jeden jiný člen téže rodiny je členem jejího statutárního orgánu, jejím zaměstnancem, jejím prokuristou nebo členem její dozorčí rady. Za rodinnou obchodní korporaci se považuje také obchodní korporace, ve které většinu hlasovacích práv vykonává ve prospěch jedné rodiny fundace nebo svěřenský správce svěřenského fondu, pokud je současně alespoň jeden člen této rodiny členem statutárního orgánu fundace, nebo svěřenský správce svěřenského fondu.
  • Rodinná živnost je podnikání, na kterém se svojí prací anebo majetkem podílejí nejméně dva členové jedné rodiny a nejméně jeden z členů této rodiny je držitelem živnostenského nebo jiného obdobného oprávnění nebo je oprávněn k podnikání z jiného důvodu.
  • Za členy jedné rodiny se pro účely rodinného podniku považují společně pracující manželé nebo partneři nebo alespoň s jedním z manželů nebo partnerů i jejich příbuzní až do třetího stupně, osoby s manžely nebo partnery sešvagřené až do druhého stupně, dále osoby příbuzné v přímé linii, nebo sourozenci. Je-li mezi nimi osoba, která není plně svéprávná, zastupuje ji při hlasování zákonný zástupce, pokud je nezletilá, jinak opatrovník.

Více informací naleznete na stránkách AMSP ČR.

ČMZRB a financování rodinných firem

Českomoravská záruční a rozvojová banka poskytuje živnostníkům, malým a středním podnikatelům zvýhodněné úvěry nebo záruky od svého založení v roce 1992. Od samotného začátku pomohla téměř 50 tisícům podnikatelů ve financování jejich rozvojových aktivit.

Od 1. dubna tohoto roku začala pro registrované rodinné firmy poskytovat zvýhodněné programy (GEN záruka a zvýhodněné podmínky v programech EXPANZE-záruky a EXPANZE-úvěry), které umožňují jejich další rozvoj, případně převod vlastnických práv. Na základě informací z trhu, od samotných podnikatelů a spolupracujících bank byl od samého začátku očekáván obrovský zájem o tyto zvýhodněné programy.

Pak ale přišlo období hlubokého hospodářského propadu, které bylo spojeno s celosvětovými opatřeními proti šíření koronavirové infekce a firmy na celém světě musely řešit jiné problémy. Struktura poskytovaných programů banky byla v tomto období jiná, než se předpokládalo na začátku roku. Poskytovány byly vedle standardních programů i tzv. COVID programy a během období od ledna do konce srpna bylo schváleno více jak 8 tisíc žádostí v objemu necelých 38 mld. Kč poskytnutých nebo zaručených úvěrů, což překonalo celý rekordní rok 2019 o 61 %.

Nicméně i v tomto náročném období jednotlivé pobočky konzultovaly několik desítek projektů rodinných firem. Ať už to byly klasické úvěry nebo záruky, tak se jednalo i převody vlastnických podílů. Například posledním obchodem ze srpna tohoto roku je převod 100% obchodního podílu společnosti v oblasti poskytování internetového připojení. Celkově banka v tomto roce poskytla prostřednictvím svých programů podporu 46 rodinným firmám, které jsou zaregistrované u AMSP ČR a nesou tak oficiální status „rodinná firma“.

Zkušenosti ze zahraničí

Na valném shromáždění Evropské asociace záručních institucí – AECM – zaznělo již v roce 2016, že tzv. family business jakožto nejstarší forma podnikání představuje zásadní sílu pro ekonomický rozvoj a představuje cca 70 % globálního HDP. Běžný je zejména v méně industrializovaných oblastech. Nepřekvapí, proto, že až 80% malých a středních podniků v Portugalsku s jeho zemědělskou výrobou tvoří právě rodinné podniky, které tímto vytvářejí až 65 % HDP.

Rodinné firmy zajišťují přes 70 % zaměstnanosti ve Španělsku, Rakousku a Itálii. V roce 2016 bylo více než 25 % vlastníků rodinných firem starších 70-ti let. Předávání řízení firem je problémem jak z důvodu nedostatku schopností či zájmu nástupců v rodině, tak i často neochota původních zakládajících majitelů včas odcházet do penze a připravovat své nástupce.

Podpora rodinných firem a zajištění jejich úspěšného řízení z důvodu generační obměny je tudíž v posledních letech důležitým tématem v podpoře národních či regionálních rozvojových bank v celé řadě zemí Evropy. Například maltská národní rozvojová banka MDB v loňském roce označila podporu rodinných firem jako jednu z priorit v podpoře malých a středních podniků (MSP). Tamější „Family Business Transfer Facility“ představuje 80% záruku na komerční úvěry pro MSP ve výši až 750 tis. EUR. Výhodou pro podpořené maltské podniky je získání takto podpořeného úvěru při nižším zajištění a za nižší než tržní úrokovou sazbu.

Segment rodinných firem je cílovou skupinou podpory též v Belgii, resp. v obou belgických regionech. V portfoliu záruk vlámské regionální rozvojové instituce PMV/z-Waarborgen tvořily v roce 2019 rodinné firmy cca 40 % klientů, což představuje celkový objem záruk ve výši cca 117 mil. EUR. Průměrná výše záruky za úvěry v záručním schématu PMV/z dosahuje 66 %  (z možných 75 %), a využívají ji rodinné firmy, které mohou komerční bance nabídnout pouze omezené zajištění. Takových klientů podpořila PMV/z v loňském roce přes dva tisíce (průměrná výše záruky činila 146 tisíc EUR).

Obdobně valonská rozvojová instituce SOWALFIN zaznamenala v posledních letech stabilní nárůst podpory rodinného byznysu prostřednictvím záručních programů (v roce 2017 činila podpora tohoto segmentu 21,2 % všech poskytnutých záruk a během 9 měsíců roku 2020 již podpora přesáhla 25,8 % celkového objemu.

Zdroj: ČMZRB, AMSP ČR

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme