Keňský trh s energiemi skýtá velký potenciál

Keňa disponuje rozsáhlými a většinou nevyužitými zásobami obnovitelných zdrojů energie, včetně geotermálních, větrných, solárních a vodních zdrojů, s výrobními kapacitami, které mohou dosáhnout více než 150 GW.

V září 2021 byla roční spotřeba elektrické energie v Keni odhadována na přibližně 10,5 miliardy kilowatt-hodin (kWh). Podle strategického plánu Ministerstva energií z června 2022 by měla Keňa zvýšit kapacitu výroby elektrické energie ze stávajících cca 3 GW na 100 GW v roce 2040. Keňa již dnes produkuje 86,98 % celkové energie z obnovitelných zdrojů.

Ilustrační fotografie

To může Keni zajistit konkurenční výhodu na mezinárodních trzích, protože země je jen v malé míře závislá na fosilních palivech a do roku 2030 může vyrábět až 100 % celkové poptávky energií z obnovitelných zdrojů, aniž by musela vyřadit z provozu jakékoli elektrárny.

Instalovaná kapacita je v Keni relativně malá, a tak je keňský energetický sektor ve východní Africe hlavním lákadlem pro soukromý kapitál. A ve srovnání s ostatními zeměmi regionu nabízí investorům atraktivní finanční výnosy.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Hlavními státními institucemi řídícími a regulujícími keňský trh s energiemi jsou Ministerstvo energie (Ministry of Energy and Petroleum), hlavní regulátor – Energy and Petroleum Regulatory Authority (EPRA), jediný dodavatel elektrické energie Kenya Power (KP), výrobce Kenya Electricity Generation Company (KenGen), Geothermal Development Company, firma dodávající vysokonapěťovou elektřinu do sub-stanic Kenya Electricity Transmission Company (KETRACO), a Rural Electrification and Renewable Energy Corporation (REREC).

Distribuce elektrické energie v Keni

Společnost Kenya Power (KP) je v současné době jedinou distribuční společností v Keni dodávající elektřinu až do domácností, provozuje keňskou propojenou síť i několik off-grid stanic v severních oblastech země. KP se podařilo téměř zdvojnásobit přístup keňských domácností k elektrické energii z 26 % domácností v roce 2013 na 77 % v roce 2018.

KP v tomto úsilí pomáhala společnost Rural Electrification and Renewable Energy Corporation (REREC). Společnost REREC byla založena v roce 2006 a jejím úkolem je urychlit tempo elektrifikace venkova v celé Keni. Ze 4 % venkovských domácností dosáhl REREC napojení na 32 % venkovských domácností, a to především díky svému úsilí o připojení 60 000 veřejných zařízení (většinou základních škol) po celé zemi a všech spotřebitelů z řad domácností v okruhu 600 metrů od těchto zařízení.

Kenya Power a REREC mají společné čtyři hlavní cíle v oblasti rozvoje distribuce a přístupu v Keni. Společnosti chtějí dosáhnout téměř univerzálního přístupu připojením jednoho milionu nových zákazníků k síti ročně. Plán je dosáhnout tohoto cíle převážně prostřednictvím programu připojení na poslední míli (připojení všech spotřebitelů do vzdálenosti 600 metrů od stávajícího transformátoru za dotovanou cenu připojení) a prostřednictvím dalších dotovaných připojení pro spotřebitele v neformálním bydlení (slumech). Na financování tohoto programu spolupracuje s Keňou Světová banka.

Společnosti chtějí zvýšit přístup k obnovitelným zdrojům mimo síť. V současné době existuje 19 stanic mimo síť napájených naftou, ale díky programu Scaling Up Renewable Energy Program (SREP) se plánuje jejich přeměna na hybridní solárně-dieselové stanice a také přidání 43 solárních minisítí.

Dále chtějí vybudovat silnější a flexibilnější rozvodnou síť vybudováním transformačních stanic, snížením ztrát a zapojením inteligentních technologií. Slabinou sítě jsou totiž  velké ztráty během přenosu elektřiny a distribuce, které činí 4,5 % a ztráty při distribuci 15 %. Celkové ztráty v roce 2021–2022 dosáhly ztráty 22,43 %.

Ilustrační fotografie

Energie z obnovitelných zdrojů

V roce 2022 se celková kapacita vlastní výroby elektřiny zvýšila o 29,8 % na 349,8 MW. Kapacita elektráren využívajících odpadního tepla se zvýšila trojnásobně díky nové elektrárně v okrese Kwale s kapacitou 55 MW. Podobně kapacita solárních elektráren vzrostla o 32,2 % na 46,3 MW, a to díky udělení licencí 50 malým solárním elektrárnám s celkovou kapacitou 11,3 MW v roce 2022. Kapacita vodních elektráren se ve stejném období zvýšila z 28,3 MW v roce 2021 na 32,4 MW. Kromě toho byla v roce 2022 udělena licence biotermální elektrárně s kapacitou 2,1 MW.

Aby keňská vláda stimulovala výrobu elektrické energie z obnovitelných zdrojů, především vodní energie, využití energie z biomasy a z bioplynu, přišla v roce 2021 s tzv. FiT Policy (The Feed in Tariffs Policy on Renewable Energy Resource Generated Electricity), která zaručuje výkup elektrické energie z obnovitelných zdrojů za předem stanovené tarify platné po dobu 20 let.

V souladu s Plánem nízkorozpočtového rozvoje energetiky na období 2021–2030 (Least Cost Power Development Plan 2021–2030) se keňský trh otevřel nezávislým výrobcům energie (IPP), jako jsou Lake Turkana Wind Power, OrPower 4, Rabai Power Ltd, Iberafrica Power EA Ltd, Gulf Power Ltd, Triumph Power Generating Company Ltd a Thika Power Ltd.

Větší důraz na obnovitelné zdroje energie

Společnost Geothermal Development Company v Keni je plně vlastněna vládou a byla založena za účelem provádění geotermálního průzkumu, těžebních vrtů a správy parních polí.

Geotermální energie je energie získávaná z vnitřního tepla Země. Existují dva typy geotermální energie, a to z mělkých a z hlubinných vrtů. Geotermální energie z mělkých vrtů je široce využívána po celém světě. Využívá technologii tepelného čerpadla a vrty vyvrtané do hloubky 100 až 300 metrů. Získané teplo pochází z tepla, které země absorbuje především ze slunečního záření. Hlubokovrstvá geotermální energie se opírá o vrty vyvrtané hluboko do zemské kůry nebo skrz ni v hloubce asi 3 až 10 km, jejíž zdroj tepla pochází z rozpadu atomů hluboko v zemi.

Společnost Kenya Electricity and Generating Company (KenGen), která je ze 74 % vlastněna státem, je hlavní společností vyrábějící geotermální elektřinu. Společnost KenGen provozuje a vlastní pět geotermálních elektráren: Olkaria I (45 MW), Olkaria II (105 MW), Olkaria IV (140 MW), Olkaria I unit 4 a 5 (105 MW) a Olkaria V (170 MW). Kromě elektráren vlastní společnost KenGen také patnáct výroben elektřiny z vrtů, jednu v Eburru a čtrnáct v Olkarii. Geotermální projekt Olkaria společnosti KenGen se nachází v národním parku Hell’s Gate 120 km severozápadně od Nairobi.

Keňa má vysoký potenciál pro využití solární energii, která se nabízí po celý rok. V roce 2021 Keňa přidala do sítě 120 MW solární energie, čímž se celková výroba zvýšila na 172 MW. Nové solární projekty jsou v různých stupních výstavby. Existuje obrovská nevyužitá poptávka po solární energii mimo hlavní distribuční síť, pro připojení komunit nacházejících se daleko od stávající přenosové infrastruktury. Plánuje se také přestavba off-grid dieselových stanic na solární hybridy, aby se tím snížily náklady na elektřinu.

Ilustrační fotografie

Keňa má značný potenciál vodní energie, který se odhaduje na 3000–6000 MW. Více než 800 MW je již využíváno, zejména ve velkých zařízeních vlastněných národní energetickou společností KenGen. Stávající vodní elektrárny se podílejí na roční výrobě elektřiny v zemi přibližně 30 %. Existuje osm vodních nádrží s elektrárnami s výkonem více než 10 MW každá. Nejméně polovina celkového potenciálu vodních elektráren se nachází na menších řekách, které jsou klíčové pro malé vodní elektrárny.

Nerozvinutý hydroenergetický potenciál hospodářského významu se odhaduje na 1484 MW, z toho 1249 MW připadá na projekty o výkonu 30 MW a více. Tento hydroenergetický potenciál se nachází v pěti zeměpisných oblastech, především v hlavních povodích Keni. Jedná se o povodí Viktoriina jezera (329 MW), povodí Rift Valley (305 MW), povodí řeky Athi (60 MW) a povodí řeky Tana (790 MW).

Příležitosti v energetice

Hydroenergetický potenciál není v Keni stále využit. Svědčí o tom současné plány na rozvoj velkých vodních projektů v Karura (90 MW) a High Grand Falls (500 MW) v povodí řeky Tana, Nandi Forest (50 MW) v povodí severní části Viktoriina jezera, Magwagwa (115 MW) v povodí jižní části Viktoriina jezera a Arror (80 MW) v oblasti Rift Valley. Tyto potenciální projekty vodních elektráren by mohly v dlouhodobém horizontu přispět dodatečným výkonem přes 800 MW. V rámci výše zmíněného systému FiT existuje rozsáhlá řada projektů malých vodních elektráren, jejichž studie proveditelnosti stále probíhají, zatímco další se již začínají realizovat.

Korejská vláda se zaměřuje na rozvoj geotermálního energetického potenciálu v Keni a v rámci desetiletého plánu geotermálního průzkumu v hodnotě 2,6 mld. dolarů provede v údolí Rift 566 vrtů.

Společnost KenGen plánuje dodat do sítě 560 MW geotermální energie prostřednictvím společných podniků a také 80 MW větrné energie a různých solárních zařízení na svých stávajících lokalitách.

Společnost GDC plánuje vybudovat 2000 MW z geotermálního bloku Bogoria-Silali a na tento rozvoj získala od Německé rozvojové banky zvýhodněné půjčky ve výši 89 milionů dolarů, z nichž část bude použita na hloubení průzkumných vrtů. V deseti dalších blocích probíhá řada dalších průzkumných činností.

REREC realizuje solární minisítě v nezasíťovaných oblastech Keni, které mají sloužit domácnostem a poskytovat další socioekonomické výhody, jako jsou vzdělávání, zdravotnictví, zásobování vodou a uchovávání potravin. Kromě toho bude v rámci projektu Kenya Off-Grid Solar Access Project (KOSAP) financovaného Světovou bankou elektrifikováno 14 okresů s nízkou hustotou osídlení, odlehlých a tradičně nedostatečně obsluhovaných, které představují 20 % populace. Projekt, který je stěžejním programem ministerstva energetiky, bude realizovat minisítě, samostatné solární systémy, solární vodní čerpadla a řešení pro čisté vaření. Tyto projekty budou realizovány prostřednictvím soukromého sektoru.

Ilustrační fotografie

Výzvy na trhu s energií

Ne vše jde ovšem hladce. Ani projekt větrné elektrárny na jezeře Turkana (LTWP), který produkuje 310 MW a byl jedním z klíčových projektů tzv. Vize 2030 se neubránil již během své výstavby mnoha překážkám, včetně problémů se zajištěním bezpečnosti a právních problémů ohledně vlastnictví pozemků. Výstavba přenosového vedení, které odvádí elektřinu z elektrárny, se rovněž zpozdila oproti původnímu harmonogramu, což vedlo k pokutám za nedodání energií. Nejnověji se komunální vedení soudí s LTWP o pozemky. Pokud by firma soud prohrála, investice 623 milionů eur by byla ztracená. Soud zatím dal firmě rok na to, aby dala věc do pořádku. 

Mezi Keňou a okolními státy funguje čilý obchod s elektrickou energií tam, kde se jí v jednotlivých oblastech nedostává. Keňa nakupuje elektřinu od tanzanské společnosti TANESCO (Electric Supply Company), ugandské společnosti UETCL (Electricity Transmission Company) a etiopské společnosti EEU (Electric Utility). Země rovněž vyváží elektřinu do Ugandy a Tanzanie. Vývoz je regulován na základě dvoustranných/přeshraničních dohod o nákupu elektřiny a síťových smluv.

Společnosti KETRACO i KPLC pracují na rozšíření přenosové a distribuční sítě. KETRACO plánuje v příštích čtyřech letech vybudovat více než 10 000 kilometrů vysokonapěťové přenosové infrastruktury včetně vedení, rozvoden a substanic. Ty budou financovány buď keňskou vládou, rozvojovými partnery, mezinárodními finančními institucemi, nebo prostřednictvím partnerství veřejného a soukromého sektoru tzv. PPP (Public private partnerships). Tyto projekty budou rovněž vyžadovat konzultační a poradenské služby.

Také způsob, jakým domácnosti platí za elektřinu, prošly značným vývojem. Ještě v polovině roku 2022 provozovala keňská státní energetická společnost KPLC žetonový systém, jehož prostřednictvím si mohli zákazníci elektřiny kupovat předplacené příděly energie. Od září 2022 energetická společnost svůj platební proces přepracovala a nasměřovala zákazníky k platbám převodem peněz nebo prostřednictvím služby M-Pesa, což je systém umožňující platby z mobilního telefonu prostřednictvím mobilního operátora SAFARICOM. M-Pesou lze v Keni platit téměř vše a přitom se nejedná o bankovní účet.

Největší nezávislí výrobci energií v Keni (Independent Power Producers, IPPs): BidCo, Biojoule Kenya, Cummins, GenPro-Teremi Falls, Gikira Small Hydro, Gulf Power, Gura KTDA, IberAfrica Power Company, Imenti Tea Factory Ltd, Kipeto Energy Limited, Kleen Energy, KTDA Metumi, Lake Turkana Wind Power, Orpower 4 Inc., Rabai Power, Regenterem, Strathmore Solar, Thika Power (Melec), Triumph Power, Tsavo Power Company Limited.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Nairobi (Keňa).

• Teritorium: Afrika | Keňa | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme