Komise posiluje ochranu evropských řemeslných a průmyslových výrobků v EU i mimo ni

Evropská komise navrhla 20. dubna 2022 rámec na ochranu duševního vlastnictví pro oblast řemeslných a průmyslových výrobků.

Tento rámec, který je prvním svého druhu, vychází z originality a autenticity tradičních postupů z příslušných regionů.

Ilustrační fotografie

Tento rámec se bude vztahovat na výrobky, jako jsou Muranské sklo, Donegalský tvíd, Limogeský porcelán, Solingenské příbory a Bolesławiecká keramika. Přestože tyto výrobky těží z dobré pověsti v Evropě a někdy i na globální úrovni, jejich výrobci dosud postrádali ochranu označení EU, která by spojovala původ a pověst jejich výrobků s jejich kvalitou.

Na základě úspěchu systému zeměpisných označení vín, lihovin a zemědělských produktů chce Komise dnešním návrhem nařízení umožnit výrobcům chránit řemeslné a průmyslové výrobky spojené s jejich regionem a jejich tradiční know-how, s účinností v Evropě i mimo ni. Nařízení, které zavádí ochranu označení EU, usnadní spotřebitelům rozpoznat kvalitu takových výrobků a činit informovanější rozhodnutí. Napomůže podpoře, přilákání a udržení dovedností a pracovních míst v evropských regionech, čímž přispěje k jejich hospodářskému rozvoji. Návrh by rovněž zajistil, aby tradiční řemesla a průmyslové výrobky získaly stejné postavení jako chráněná zeměpisná označení, která již existují v oblasti zemědělství. 

Výkonná místopředsedkyně Margrethe Vestagerová pro Evropu připravenou na digitální věk uvedla: „Mnoho evropských regionů disponuje nevyužitým potenciálem zaměstnanosti a růstu. Zejména v odvětví řemesel a průmyslu mnoho malých a středních podniků po generace rozvíjí a zdokonaluje výrobní dovednosti, avšak postrádá pobídky a zdroje k jejich plánování, zejména v přeshraničním kontextu. Ochrana poskytovaná zeměpisnými označeními řemeslným a průmyslovým výrobkům povzbudí regiony i výrobce v jejich hospodářské soutěži na kontinentální i celosvětové úrovni.“

Komisař Thierry Breton odpovědný za vnitřní trh uvedl: „Evropa disponuje výjimečným dědictvím řemeslných a průmyslových výrobků, které jsou známé v celém světě. Je načase, aby jejich výrobci, podobně jako výrobci potravin a vína, získali právo duševního vlastnictví, které posílí důvěru v jejich výrobky a jejich viditelnost, přičemž zaručí jejich pravost a dobrou pověst. Dnešní iniciativa přispěje k vytváření kvalifikovaných pracovních míst, zejména pro malé a střední podniky, a k rozvoji cestovního ruchu také ve venkovských nebo hospodářsky slabých oblastech.“

Dnešní návrh nařízení:

  • zavádí celounijní ochranu zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků s cílem pomoci výrobcům chránit a prosazovat práva duševního vlastnictví týkající se jejich výrobků v celé EU. Nové nařízení rovněž usnadní opatření proti padělaným výrobkům, včetně těch, které se prodávají on-line. Bude řešit stávající roztříštěnou a částečnou ochranu, která je poskytována na vnitrostátní úrovni,
  • zavedením dvoustupňového postupu podávání žádostí umožní jednoduchou a nákladově efektivní registraci zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků. To by od výrobců vyžadovalo, aby své žádosti o zeměpisná označení podávali určeným orgánům členských států, které by pak úspěšné žádosti předkládaly k dalšímu hodnocení a schválení Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO). Přímý postup podávání žádostí u úřadu EUIPO bude také možný pro členské státy, které nemají zaveden vnitrostátní postup hodnocení. Návrh rovněž nabízí výrobcům možnost, aby sami deklarovali soulad svých výrobků se specifikacemi výrobku, což zjednodušuje systém a snižuje náklady na jeho provoz,
  • umožňuje plnou slučitelnost s mezinárodní ochranou zeměpisných označení tím, že výrobcům s registrovanými řemeslnými a průmyslovými zeměpisnými označeními umožní chránit své výrobky ve všech zemích, které jsou signatáři Ženevského aktu o označeních původu a zeměpisných označeních Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO), k němuž EU přistoupila v listopadu 2019 a který se vztahuje na zeměpisná označení řemeslných a průmyslových výrobků. Zároveň bude nyní možné chránit v EU odpovídající zeměpisná označení ze třetích zemí,
  • poskytováním pobídek pro výrobce, zejména malé a střední podniky, k investování do nových autentických výrobků a vytváření nikových trhů podpoří rozvoj evropských venkovských a jiných regionů. Navrhované nařízení rovněž pomůže zachovat jedinečné dovednosti, které by jinak mohly zaniknout, zejména ve venkovských a méně rozvinutých regionech Evropy. Regiony by profitovaly z pověsti nových zeměpisných označení. To může přispět k přilákání turistů a vytváření nových vysoce kvalifikovaných pracovních míst v regionech a následnému posílení hospodářského oživení těchto regionů.

Souvislosti

Dnešní návrh navazuje na Akční plán pro duševní vlastnictví, přijatý v listopadu roku 2020, v němž Komise oznámila, že zváží proveditelnost systému ochrany zeměpisných označení řemeslných a průmyslových výrobků na úrovni EU. Vychází z výzev výrobců, regionálních orgánů, Evropského parlamentu a Výboru regionů k tomu, aby Komise vytvořila regulační rámec pro ochranu řemeslných a průmyslových výrobků. V listopadu 2019 přineslo další impuls přistoupení EU k Ženevskému aktu Lisabonské dohody o označeních původu a zeměpisných označeních, což je smlouva, jejíž správu má na starosti Světová organizace duševního vlastnictví („WIPO“).

Stávající právní předpisy Unie chrání zeměpisná označení zemědělských produktů, potravin a vín. Dnešní návrh by vytvořil doplňkový systém ochrany, jehož cílem by byla rovněž vysoká ochrana duševního vlastnictví, lepší informovanost spotřebitelů a podpora regionálního oživení. Nový systém nabídne stejnou úroveň ochrany jakou u stávajících zeměpisných označení a zároveň zohlední odlišnou povahu řemesel a průmyslových výrobků.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme