COVID 2021: Žádosti o 500 korun/den za zaměstnance bude stát přijímat od 12. dubna

Plošný kompenzační program COVID – 2021 z dílny Ministerstva průmyslu a obchodu počítá s pomocí ve výši 500 korun na den za zaměstnance po dobu, kdy byl provoz podniků omezen. Kompenzace je možné dostat zpětně za období od 11. ledna 2021.

Dne 9. května vláda prodloužila rozhodné období do 9. května.

„Firmy si budou moct vybrat jednu z těchto dvou kompenzací, která je pro ně výhodnější. Nové programy nahradí dosavadní specifické dotační tituly jako COVID – Gastro – Uzavřené provozovny či COVID – Nájemné,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

Ministr dále dodává: „První program COVID – 2021 je postaven na stejném principu jako COVID – Gastro – Uzavřené provozovny, ale vylepšen tím, že kompenzujeme místo 400 korun na zaměstnance korun 500. Platit bude pro všechny podniky s minimálním propadem tržeb v porovnání s loňským nebo předloňským lednem a únorem o 50 procent, nejen uzavřené. Pokud má firma do tří zaměstnanců, minimální částka bude vždy 1 500 korun, ať už má jednoho nebo tři pracovníky, to znamená, že tento podnikatel získá 45 000 korun za měsíc.“

Pomoc se týká období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021. Žádosti bude MPO přijímat do 2. června 2021. „Profesní organizace ale žádaly ještě alternativní program, který by zohledňoval propad tržeb. Vláda proto schválila i dotační titul COVID – Nepokryté náklady,“ dodává vicepremiér Havlíček. Podnikatelé si tedy budou moci vybrat ze dvou vzájemně alternativních dotačních titulů, jejich souběh možný nebude.

Program COVID 2021 budou podnikatelé moci kombinovat s Antivirem, nelze ho ale spárovat s novým kompenzačním bonusem. Podpora z COVID 2021 respektuje dočasný rámec Evropské komise,

Srovnání programů:

Vláda dne 8. března 2021 schválila program COVID 21. Výzva byla vyhlášena 29. března 2021. Příjem žádostí zahájen 12. dubna 2021.

Základní informace

 • Žádosti v první výzvě bude možné podávat od 12. dubna 2021 od 9:00 hodin do 2. června 2021 do 16:00 hod. prostřednictvím informačního systému přístupného z Portálu AIS MPO.
 • O podporu může žádat podnikatel – fyzická osoba nebo právnická osoba zřízená podle soukromého práva nebo příspěvková organizace.
 • Podpora bude poskytována za období od 11. ledna 2021 do 9. května 2021.
 • Podpora je poskytována za zaměstnance ve výši 500 Kč na den (za zaměstnance se pro účely Programu považují rovněž tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele).
 • Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.
 • Podporu z programu za dané období lze kombinovat s podporou z programu Antivirus, naopak nelze jí kombinovat s podporou z paralelního programu COVID – Nepokryté náklady. Podporu nelze kombinovat ani s novým kompenzačním bonusem za únor až 9. květen 2021 (pokud žadatel o nový kompenzační bonus již požádal, může žádost o podporu v programu COVID 2021 podat, ale musí zároveň svého správce bonusu požádat o zastavení řízení o žádosti o kompenzační bonus, resp. o jeho vrácení).
 • Dotace splňuje podmínky bodu 3.1. Sdělení Komise: Dočasný rámec pro opatření státní podpory na podporu hospodářství při stávajícím šíření koronavirové nákazy COVID-19, dle kterého lze poskytovat přímé granty (dotace) až do výše 1 800 tis. EUR na podnik na řešení naléhavých potřeb likvidity (pro tento limit se sčítají podpory poskytnuté v rámci většiny COVID programů (nájemné, ubytování, kultura, sport, lázně atd.), a sčítají se také podpory poskytnuté tzv. „propojeným podnikům“).

Oprávněný žadatel

 • Je fyzickou osobou nebo je právnickou osobou zřízenou podle soukromého práva nebo je příspěvkovou organizací. Pokud je příspěvkovou organizací, pak platí, že za srovnávací období pocházelo alespoň 50 % celkových výnosů organizace z podnikatelské činnosti.
 • Vykonává podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, nebo obdobným způsobem.
 • V důsledku pandemie onemocnění COVID-19 mu v rámci jeho podnikatelské činnosti poklesly tržby za srovnávané období oproti srovnávacímu období alespoň o 50 %. Tržbami se pro účely tohoto výpočtu rozumí výnosy z vlastních výkonů a zboží (v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy relevantními pro žadatele, tedy zpravidla vyhláškou č. 500/2002 Sb., případně vyhláškou č. 410/2009 Sb.; v obou případech se započítá celá účtová skupina 60). Srovnávané období je období 1. ledna 2021 až 31. března 2021. Jako srovnávací období si žadatel zvolí období od 1. ledna 2019 do 31. března 2019 nebo od 1. ledna 2020 do 31. března 2020. Žadatel, který vznikl nebo zahájil provoz/činnost až po 1. lednu 2020, si jako srovnávací období může zvolit kterékoliv tři po sobě jdoucí měsíce v roce 2020.
 • Má alespoň jednoho zaměstnance vyjádřeného jako ekvivalent plných pracovních úvazků (FTE).

Zpět na obsah

Na co je podpora poskytována a její výpočet ?

 • Náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Poskytuje se 500 Kč za každého zaměstnance a den rozhodného období:

 • Za zaměstnance se pro účely Programu považují pouze zaměstnanci v pracovním poměru a dále tzv. spolupracující osoby podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (v případě žadatelů – fyzických osob), a dále jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele. Počítají se ve všech případech jen zaměstnanci, kteří byli k 11. lednu 2021 přihlášeni k platbě pojistného na České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ).
 • Počet dnů je dán dobou mezi 11. lednem 2021 a 9. květnem 2021 (celkem 119 dní). V případě žadatelů, kteří čerpali podporu z programu COVID – Ubytování II, se z důvodu zamezení souběhu podpory za rozhodné období považuje 23. ledna 2021 až 9. května 2021 (celkem 107 dní).
 • Pokud měl žadatel 1 až 3 zaměstnance vyjádřené jako FTE, stanoví se podpora ve výši 1500 Kč na den.
 • V případě zaměstnanců na částečné či zkrácené úvazky si žadatel započítá příslušný koeficient jako přepočet na plný pracovní úvazek (např. pokud zaměstnává deset lidí na poloviční úvazek, bude výpočet 10 x 0,5 x 500, tedy může žádat o 2500 Kč na den)

Zpět na obsah

Jaké jsou další podmínky pro žadatele?

Podmínky jsou obdobné jako u ostatních COVID programů, např.:

 • Ke dni 31. prosince 2019 nebyl podnikem v obtížích ve smyslu nařízení Komise č. 651/2014, případně byl mikropodnikem nebo malým podnikem (ve smyslu přílohy I nařízení Komise č. 651/2014), vůči kterému nebylo zahájeno kolektivní úpadkové řízení a neobdržel podporu na záchranu nebo podporu na restrukturalizaci.
 • Pokud mu byla poskytnuta podpora za záchranu a restrukturalizaci, musí mít k datu poskytnutí dotace tuto podporu splacenou
 • Není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti.
 • Není nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobou podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty.
 • Nemá žádné nedoplatky po lhůtě splatnosti ve vztahu ke státnímu rozpočtu, státním fondům, rozpočtu územního samosprávného celku nebo ke zdravotní pojišťovně. Dohoda o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, nejsou stavem, kdy by byl žadatel o podporu v prodlení. Za nedoplatky se nepovažují opožděné platby daní či odvodů v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí). Za prodlení s platbou se nepovažuje ani situace, kdy má žadatel stanoven splátkový kalendář v souvislosti s šířením onemocnění COVID-19 a je tedy považován za bezdlužného.
 • Není v likvidaci.
 • Dle ustanovení § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), nebylo rozhodnuto o jeho úpadku.
 • Soud nebo správní orgán nevydal usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí na jeho majetek nebo nenařídil exekuci jeho majetku.
 • Soud na jeho majetek dle zákona č. 328/1991 Sb., o konkurzu a vyrovnání, neprohlásil konkurz, nepovolil vyrovnání či nezamítl návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku.
 • Podnik, respektive podnikatelská aktivita, nesplňuje podmínky insolvenčního zákona pro zahájení kolektivního úpadkového řízení s výjimkou těch podniků, respektive podnikatelských aktivit, které splňují podmínky pro zahájení kolektivního úpadkového řízení v důsledku šíření onemocnění COVID-19 způsobeného virem SARS-CoV-2.

Zpět na obsah

Co bude nutné v žádosti o podporu doložit?

 • V ideálním případě není třeba dokládat žádný dokument a bude stačit vyplněná žádost obsahující čestné prohlášení, které je přímo součástí.
 • Pokud nepodává žádost osoba oprávněná jednat za společnost, dokládat bude elektronicky podepsanou (nebo ověřenou) plnou moc.
 • Doložit bude třeba také případ, kdy uváděný zaměstnanec nebude ověřen automatickou kontrolou, že byl k rozhodnému datu přihlášen k platbě pojistného na ČSSZ. Žadatel má v takovém případě možnost doložit, že zaměstnanec nahlášen byl, jen v seznamu ČSSZ k danému datu ještě nebyl evidován.

Podpora, dotazy

Detaily k programu najdou podnikatelé na www.mpo.cz/covid-2021. Dotazy je možné zasílat na covid2021@mpo.cz a poradí i linka 1212.

Zpět na obsah

Další informace hledejte na www.businessinfo.cz/koronavirus

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme