Manažeři: Hlavní hrozbou pro firmy zůstává růst cen energií

Podle nové zprávy Dun & Bradstreet dotázaní manažeři s rozhodovací pravomocí globálních firem uvádějí jako další nejvýznamnější výzvy oslabení poptávky zákazníků (25 %), kybernetickou bezpečnost (24 %), zvýšení daní (24 %) a přístup k talentům (20 %).

Téměř polovina (43 %) dotázaných globálních obchodních lídrů stále považuje růst cen energií za největší problém letošního roku. A to přes veškerou snahu západních zemí zavést v zimních měsících stropy pro výdaje za energii a kontrolovat inflaci.

Ilustrační fotografie

Podle aktuálně zveřejněné zprávy společnosti Dun & Bradstreet Data Driven Resilience: Jak růst tváří v tvář nejisté budoucnosti, která se dotazovala 3 396 vedoucích pracovníků firem v 18 zemích, jsou obavy z růstu cen energií nejsilněji pociťovány v Evropě, zejména v Polsku, kde je 60 % respondentů považuje za největší výzvu v době, kdy se kontinent potýká s dalšími ekonomickými problémy. Ve Spojených státech však tento údaj prudce klesl na čtvrtinu (27 %) – pravděpodobně kvůli tomu, že země spoléhala na vlastní dodávky energie.

Očekává se, že celkové zvýšení nákladů na podnikání bude mít v roce 2023 akutní dopad na více než třetinu (37 %) podniků dotázaných v průzkumu, protože svět bude po pandemii nadále kompenzovat své ekonomické ztráty.

Ačkoli průzkum zjistil, že 27 % vedoucích pracovníků hodnotí odolnost svého podniku v turbulentních dobách jako extrémně odolnou, vzhledem k přetrvávající ekonomické nejistotě je nezbytné, aby si ještě více firem vytvořilo vyšší úroveň odolnosti, s cílem udržení konkurenceschopnosti a pozice pro růst a inovace. S ohledem na to je znepokojující, že 85 % podniků v současnosti nevyužívá data k pochopení změn v jejich ekosystému. 

Rikard Candell, viceprezident pro datovou vědu ve společnosti Dun & Bradstreet, k tomu uvádí: Na dnešním trhu je mnoho nejistot, které mají současně zásadní dopad na podnikatelské prostředí. Společnosti čelí celé řadě výzev, včetně přetrvávající vysoké inflace, pokračujícího zpřísňování měnové politiky a vysokých úrokových sazeb, zvýšených nákladů na energie a přetrvávajících následků pandemie, stejně jako války a geopolitické nestability. S tolika tržními problémy, které je tíží, je pro vedoucí představitele podniků nesmírně obtížné předvídat, co bude následovat, a rozhodování se stalo odpovídajícím způsobem náročnějším. Mít pohotový přístup k datovým poznatkům je pro podniky klíčové, aby se mohly orientovat v nejistém prostředí. Je však znepokojující, že významné procento podniků v současné době data tímto způsobem nevyužívá. 

Využijte program Úspory energie z OP PIK

Ačkoli dotázaní vedoucí pracovníci podniků uvedli, že v současné době nevyužívají data k pochopení změn v jejich okolí, shodli se na tom, že data podporují většinu jejich obchodních funkcí. Například více než tři čtvrtiny dotázaných manažerů považuje data za zásadní pro identifikaci nových zákazníků (79 %), stejně jako při vyhodnocování rizik (78 %) a za nezbytná pro finanční plánování (79 %). 72 % respondentů se domnívá, že data mají zásadní význam také při snaze pochopit změny v dodavatelském řetězci. Ve skutečnosti již více než třetina (37 %) podniků využívá data ke zvýšení příjmů. Pětina data využívá data k rozpoznání potenciálních nekalých praktik/podvodů (17 %).  

Do budoucna budou poznatky z kvalitních dat hrát zásadní roli ve schopnosti podniků čelit dalším ekonomickým turbulencím a identifikovat nové oblasti růstu. Není proto překvapením, že více než čtvrtina vedoucích pracovníků podniků (27 %) věří, že kvalita dat bude mít pro jejich organizaci největší dopad při zvyšování příjmů.

Není pochyb o tom, že rostoucí ceny energií a pokračující růst nákladů představují pro firmy významné hrozby. Přestože si vedoucí představitelé podniků po celém světě uvědomují klíčovou roli dat a poznatků pro budoucí úspěch jejich firem, z našeho průzkumu vyplývá, že pro třetinu (32 %) vedoucích pracovníků je obtížné plně využít potenciální hodnotu svých dat a více než pětina (23 %) si není jistá, jak z podnikových dat vytěžit maximální hodnotu, říká Rikard Candell z Dun & Bradstreet

Vzhledem k tomu, že podniky usilují o zvýšení své odolnosti, budou data a analytika základním kamenem kritického rozhodování. Může vám pomoci pochopit, jak je vaše podnikání ovlivňováno, a identifikovat jak rizika, tak příležitosti. Využití dat a analytiky může také podnikům umožnit být proaktivní, agilní a plánovat dopředu pomocí scénářů, jako je dopad dalšího zvýšení úrokových sazeb nebo cen energií na jejich fiskální plánování nebo potenciální narušení dodavatelského řetězce. Využitím datových poznatků se mohou společnosti lépe připravit na překonání dalšího potenciálního narušení, stejně jako všech budoucích narušení, která mohou nastat, a lépe se tak připravit na růst a prosperitu, dodal Candell.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti Dun & Bradstreet

• Teritorium: Česká republika | Zahraničí
• Témata: Analýzy a statistiky

Doporučujeme