Mechanizace proniká i do vinic, vyspělé vinohradnické země Česko postupně dohání

Ještě před dvaceti lety byly pracovní operace na moravských a českých vinicích spojeny s vysokým podílem ruční práce. V posledních letech se však tento stav začíná rychle měnit.

Náročnou ruční práci začíná v plodných vinicích nahrazovat moderní mechanizace. Týká se to širokého spektra pracovních operací např. čištění kmínků, zavádění letorostů do dvojdrátí opěrné konstrukce, odlistění keřů v zóně hroznů i samotné sklizně hroznů, říká Vladimír Mašán z Ústavu zahradnické techniky Zahradnické fakulty MENDELU.

Foto: MENDELU

Vinohradnictví představuje dynamicky se rozvíjející odvětví. Réva vinná je celosvětově nejpěstovanějším ovocným druhem s plochou takřka 8 milionů hektarů. V podmínkách ČR činí velikost pěstitelských ploch 18 tisíc hektarů. Současné technologie pěstování révy vinné vyžadují v tuzemsku přibližně 400–500 hodin ruční práce na 1 hektar plodných vinic.

Ve vyspělých vinohradnických státech jako jsou Francie, Itálie nebo Německo je díky využívání moderních mechanizačních prostředků u převážné časti pracovních operací spojených s pěstováním révy potřeba ruční práce výrazně nižší a pohybuje se na úrovni 250–300 hodin na hektar. „Jen z tohoto srovnání jasně plyne, jaké máme rezervy. Zavádění mechanizačních prostředků jednoznačně podporuje trvale rostoucí cena lidské práce, nedostatek pracovních sil znásobený v posledním období pandemickou situací, omezeným pohybem sezónních pracovníků a často i časovou nezvladatelností operací v potřebných agrotechnických lhůtách. K tomu si můžeme přičíst nízkou atraktivitu práce a vysokou fyzickou zátěž pracovníků,“ uvedl vedoucí Ústavu zahradnické techniky Patrik Burg.

Ústav, který vede, je v současnosti jediným specializovaným pracovištěm v ČR, které se dlouhodobě zabývá problematikou vinohradnické techniky v oblasti pedagogiky i výzkumu. „V rámci těchto aktivit posluchačům předáváme nejnovější informace o sortimentu mechanizace, možnostech jejich údržby, nasazení v provozních podmínkách, včetně nákladovosti jejich provozu,“ uvedl Burg.

Révě vinné s nedostatkem vody pomohou půdní houby, zjistili vědci

Prohlédnout si moderní mechanizaci v praxi mohou nově zájemci z řad odborné i laické veřejnosti v Kurdějově, kde vznikla ve spolupráci se společností GARDEN Studio, s.r.o. ukázková vinice, která je v současnosti jedinou svého druhu v ČR. „Výjimečná je z hlediska svého umístnění, členitosti i svažitosti terénu. Za unikátní lze považovat také samotnou organizaci výsadby, respektující rozdílnou šířku meziřadí 2,0–2,2–2,4 m, s uplatněním vrcholových i kordónových tvarů vedení a různých typů opěrné konstrukce. Soubor těchto aspektů plně vystihuje provozní podmínky, které převládají u většiny vinohradnických provozů v podmínkách České republiky,“ uvedl Burg.

Vinice slouží pro praktické ukázky mechanizace, které využívají zájemci z řad uživatelské praxe při pořádání předváděcích akcích a současně také posluchači vinohradnického studijního programu ze Zahradnické fakulty v rámci studia. „Vedle praktických ukázek mechanizace na ukázkové vinici řeší posluchači také témata závěrečných prací, která přináší řadu zajímavých výsledků s možností dalšího uplatnění v provozní praxi,“ dodal Mašán.

Redakčně upravená tisková zpráva Mendelovy univerzity v Brně

• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme