Mezi Prahou a Mnichovem vznikne 5G koridor

I přes koronakrizi se byznys mezi Českem a Německem čile rozvíjí. Letos už přitekla z Německa víc než miliarda eur v investicích. Mezi Bavorskem a ČR má vzniknout modelový koridor, který bude testovat možnosti nejmodernějších digitálních technologií.

Z hlediska České republiky má Spolková republika Německo (SRN) řadu „nej“. Je největší sousední zemí, s nejdelší hranicí, je dlouhodobě naším největším obchodním partnerem, který se aktuálně podílí 27,8 procenty na celkovém obratu našeho zahraničního obchodu, je největším odbytištěm našeho zboží. Na německý trh směřuje téměř třetina českého exportu a z Německa pochází téměř čtvrtina celkového dovozu do ČR. Obchodní saldo je z pohledu Česka dlouhodobě aktivní.

Průkopníkem v technologii 5G chce být Bavorsko.

Vzájemný česko-německý obchod vykazuje již od roku 1993 v zásadě trvalý každoroční růst. Výjimku tvořily pouze roky 2009 a 2013, kdy došlo k meziročnímu poklesu vzájemného obchodu. V roce 2018 dosáhl obrat výše téměř 95 miliard eur a v loňském roce  96 miliard eur.

Současná pandemie koronovaviru se projevila již i v obchodních číslech, což dokládá nejnovější údaj o vzájemném obchodu, který se za období leden až duben meziročně snížil o více než 12 procent. Jeho hodnota přitom činila 31 miliard eur. Další vývoj bude do jisté míry záviset i na vývoji německé ekonomiky, neboť české hospodářství je s ní úzce provázáno. 

Tato provázanost ovšem v době nedávno minulých omezení na hranicích vyžadovala určitá mimořádná řešení také v zájmu udržení existujících hospodářských a obchodních vztahů. V Drážďanech se sešla již 29. 6. 2020 Pracovní skupina pro přeshraniční spolupráci mezi ČR a Saskem jako jedno z prvních tradičních fór česko-německé spolupráce „in natura“.

Saská strana (Průmyslová a obchodní komora Drážďany, Ministerstvo hospodářství, práce a dopravy a nakonec i spolupředseda Pracovní skupiny) nám poděkovala za aktivní přístup k řešení problémů přeshraniční spolupráce, které vznikly v důsledku omezení zavedených v souvislosti s koronavirem. To také svědčí o úrovni vzájemných vztahů.

Současnou hodnotu přímých německých investic v ČR lze odhadnout na víc než 24,5 miliardy eur. To dokumentuje pozici Spolkové republiky Německo jako třetího největšího investora v České republice po Nizozemsku a Lucembursku.

Zbožová struktura vzájemného obchodu

Zcela rozhodující podíl na českém vývozu do Německa měly loni stroje a dopravní prostředky, které tvořily více než 60 procent exportu a skoro polovinu německého dovozu do České republiky. Při pohledu na podrobnější třídění byla loni nejvýznamnější skupinou v českém vývozu do Německa silniční vozidla, která se na něm podílela téměř 20 procenty. Významný byl též vývoz elektrických zařízení, přístrojů a spotřebičů s podílem přes 11 procent a kancelářských strojů a zařízení k automatickému zpracování dat s osmi procenty.

V případě dovozu z Německa byla ve stejném roce nejvýznamnější zbožovou skupinou rovněž silniční vozidla, která se na něm podílela téměř 15 procenty. Také druhé místo bylo stejné a jako u vývozu patří elektrickým zařízením, přístrojům a spotřebičům s podílem téměř 10 procent. Na třetím místě se umístily stroje a zařízení všeobecně užívané v průmyslu.

Obchodu kralují auta

Hlavního obchodního partnera představuje pro ČR z hlediska jednotlivých spolkových zemí Bavorsko. Tato spolková země se podílí na celkovém obchodním obratu se SRN skoro čtvrtinou. Na druhém místě je Bádensko–Württembersko a na třetím místě Severní Porýní – Vestfálsko. Tyto tři spolkové země zabezpečují dohromady více než polovinu celkového obchodního obratu s Německem.

Pokud jde o české vztahy s Bavorskem, je dobré připomenout chystající se spolupráci při zřízení 5G koridoru Mnichov–Praha. V této souvislosti bylo v únoru v Bruselu českým ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a vedoucím Bavorské státní kanceláře Florianem Herrmannem podepsáno Společné prohlášení týkající se budoucí spolupráce při zřízení 5G koridoru Mnichov–Praha.

Cílem je posílení příhraniční spolupráce a tvorba procesů, které se budou aplikovat při vývoji vysokorychlostních sítí nové generace (5G). Plánovaný společný 5G koridor mezi Mnichovem a Prahou by se měl stát aktivním článkem programu Connecting Europe Facility (CEF) Evropské komise v rámci víceletého finančního rámce 2021 až 2027.

Projekt 5G koridor nabízí možnost vytvoření evropského modelového regionu pro trvale udržitelné inovace a vývoj na základě nejmodernějších digitálních technologií. Obě strany plánují uspořádat ve druhé polovině září v Plzni česko-bavorský workshop k této problematice.

Obě ekonomiky předurčuje ke spolupráci zaměření na strojírenství.

Němci jsou třetími největšími investory v ČR

Podle údajů České národní banky byla ke konci roku 2018 výše přímých německých investic v ČR přes 23,5 miliardy eur. Loni přitekly do Česka přímé německé investice přesahující miliardu eur. Celkovou současnou hodnotu přímých německých investic v ČR tak lze odhadnout na více než 24,5 miliardy eur, což představuje podíl zhruba 16 procent na celkové hodnotě přímých zahraničních investic v ČR. Tento údaj dokumentuje pozici Spolkové republiky Německo jako třetího největšího investora v České republice (po Nizozemsku a Lucembursku).

K výše uvedené úrovni německých přímých investic do české ekonomiky výrazným způsobem přispěl vstup německého automobilového koncernu Volkswagen do akciové společnosti Škoda Auto, dále pak účast plynárenské společnosti RWE a společnosti Siemens při privatizaci českých podniků.

Česká a německá ekonomika jsou tradičně velmi provázány nejen investicemi. Spolupráce se rozvíjí v oblastech, jakými jsou digitalizace, umělá inteligence, Průmysl 4.0 nebo technické vzdělávání. I přes rozdílné názory na některé otázky, což se projevuje například v energetické oblasti, je potěšitelné, že spolu vedou obě země dialog a že jsou dobrými partnery.

Hlavního obchodního partnera představuje pro ČR z hlediska jednotlivých spolkových zemí Bavorsko. To se podílí na celkovém obchodním obratu se SRN skoro čtvrtinou.

Veletrhů v Německu se lze účastnit s podporou

Ambicí Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO) je dále rozvinout potenciál obrovského a náročného německého trhu pro české podniky. Ministerstvo aktivně napomáhá firmám, které mají zájem o německý trh, například podporou společné prezentace na významných veletrzích. Do konce letošního roku byla v plánu v rámci oficiálních účastí ČR řada veletrhů ve známých německých veletržních centrech.

Faktem ovšem je, že většinu těchto veletrhů v důsledku koronaviru přesunuli organizátoři na příští rok (např. berlínský Innotrans na duben, Glasstech se uskuteční v DÜsseldorfu v červnu), některé až na rok 2022 a některé zrušili vůbec. Letos by se měla konat v původním termínu snad dÜsseldorfská Medica a některé další. Většina těchto veletrhů znamená pro naše firmy setkání pokud ne se světovou, tak určitě evropskou konkurencí. Lze si domyslet, co znamená pro firmy nemožnost tohoto porovnání. Zde svoji aktivní roli sehrává příspěvková organizace MPO CzechTrade, konkrétně její zahraniční kancelář v DÜsseldorfu, která českým firmám pomáhá udržovat stávající a navazovat nové kontakty na německém trhu.

V případě, že český podnik naráží při obchodování s německým partnerem na systémové problémy, lze tuto situaci projednat na setkání vrcholných představitelů MPO s jejich německými protějšky. Tato jednání probíhají nejen se zástupci spolkové, tedy celoněmecké úrovně, ale též s vrcholnými představiteli ministerstev hospodářství jednotlivých německých spolkových zemí. Nejčastěji se z tohoto pohledu jedná o představitele sousedních spolkových zemí – Saska a Bavorska. V září 2020 se například předpokládá setkání ministra Karla Havlíčka s ministrem hospodářství, práce a dopravy Saska Martinem Duligem.

Vysoké školy i firmy v obou zemích začaly spolupracovat na rozvoji Průmyslu 4.0.

K nejvýznamnějším česko-německým akcím patřila v průběhu letošního roku únorová pracovní návštěva ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka a jeho náměstkyně Martiny Tauberové v Berlíně, kde se uskutečnila jednání s německým ministrem hospodářství Altmaierem a ministrem dopravy Scheuerem.

Již dvakrát v průběhu tohoto roku – v lednu a květnu – diskutoval ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček na Česko-německé obchodní a průmyslové komoře o možnostech dalšího rozvoje spolupráce českých a německých firem. K obdobnému tématu se zúčastnil též lednového setkání na Velvyslanectví SRN v Praze.

Při podpoře exportu českých firem spolupracuje MPO s diplomaty působícími na Velvyslanectví ČR v Berlíně, generálních konzulátech v Mnichově a Drážďanech a v Českém domě v Düsseldorfu, kde má svého zástupce též agentura CzechTrade. Na dalším prohloubení spolupráce českých a německých firem spolupracuje MPO rovněž s Česko-německou obchodní a průmyslovou komorou.

Vyhrát kvalitou, ne cenou

Možnosti spolupráce českých firem s německými partnery vidíme v celé řadě oblastí, jako jsou high-tech, ICT, elektronika, ekologická zařízení, přístroje pro kosmický výzkum a další výrobky se špičkovou kvalitou a vysokým obsahem přidané hodnoty. Hlavní směr zvyšování konkurenceschopnosti českých firem v Německu nemůže být zakládán pouze na nízkých cenách a mzdách, ale především na kvalitativních faktorech produkce, zvyšujících konečné efekty vývozu.

Vzhledem k tomu, že německý trh je zcela liberalizován a otevřený nejtvrdší konkurenci, dokazují výsledky dosahovaného vývozu České republiky do Německa v posledních letech mimo jiné to, že se čeští podnikatelé naučili vyrábět takové výrobky, se kterými mohou na německém trhu konkurovat a uspět. Tento trh představuje v každém případě zkoušku podnikatelské vyspělosti, a to jak z hlediska kvality a atraktivnosti vlastní produkce a nabízeného zboží (včetně schopnosti dodržovat sjednané termíny a jiné dohodnuté podmínky dodávek), tak i z hlediska následných služeb a potřebného servisu. 

Německá ekonomika letos podle odhadů poklesne až o sedm procent.

Evropa spoléhá na německé předsednictví

Dne 1. července převzalo Německo předsednictví Rady Evropské unie. Bude ji řídit do konce letošního roku. Jako své motto Německo zvolilo „Společně pro zotavení Evropy“, v rámci kterého naznačuje, že evropskou jednotu vnímá jako klíčový předpoklad pro zvládnutí stávající krize.

Priority předsednictví jsou zasazeny do šesti oblastí:

I. Dlouhodobé překonání pandemie covid-19 a ekonomická obnova.
II. Silnější a inovativnější Evropa.
III. Spravedlivá Evropa.
IV. Udržitelná Evropa.
V. Evropa bezpečnosti a společných hodnot.
VI. Silná Evropa ve světě.

Z pohledu českého ministerstva průmyslu a obchodu jsou relevantní pilíře I., II., IV. a VI. Na německé předsednictví jsou kladena vysoká očekávání, zejména s ohledem na jeho pozici jako ekonomického lídra Evropy.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Redakce s využitím informací ministerstva průmyslu a obchodu.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Německo
• Oblasti podnikání: Obchod

Doporučujeme