Mohou účetní zachránit planetu?

Vlastně nejde ani tak o účetní, jako o finanční ředitele. Ti se totiž učí novou roli – s takovým zjištěním přichází nejnovější studie BDO s názvem Chief Value Officer – The Important Evolution of the CFO.

Podle ní bude úkolem finančních ředitelů stále více pečovat i o nefinanční hodnoty společností. Role finančního ředitele (CFO) je pro organizace zásadní. Tato role se neustále vyvíjí a mění.

Ilustrační fotografie

Dnes se v rámci širšího výkaznictví stále častěji objevuje nová role CVO. Je rozšířením role finančního ředitele, nebo je jedinečná? Co vůbec tvoří hodnotu? Tyto dvě otázky zkoumá zpráva BDO sestavená z názorů téměř stovky vedoucích pracovníků v oblasti financí z celého světa, kteří zastupují celou škálu organizací od začínajících podniků až po velké globální korporace.

Pokud jde o oblasti, zahrnuje analýza jak organizace neziskové, tak z veřejného sektoru, ale i soukromé podniky. Stále častěji jsou dnes organizace vedeny k udržitelnosti. Což lze přeložit i tak, že mají poskytovat hodnotu širšímu okruhu zainteresovaných stran. Vyžaduje to hluboké porozumění organizaci a komplexní soubor technických a interpersonálních dovedností.

Zpráva konstatuje, že mnohé z toho, co by role CVO měla zahrnovat, již pravděpodobně dnes vykonává finanční ředitel. Ale není to důvod k uspokojení. Budoucnost CFO závisí zcela na rozvoji nové generace finančních ředitelů. S tím, jak se vyvíjí role finančního ředitele, stává se důležitou i úvaha o hodnotě, kterou organizace vytvářejí.

Co je hodnota?

V praxi bývá zúženě – a proto často nesprávně – vnímána jako číselné finanční vyjádření. Cena. Nicméně hodnota může být definována i jako užitečnost, potřebnost, důležitost. A právě to jsou pohledy, které akcentují roli CVO a které plynou z globálního důrazu na udržitelnost. Termín hodnota se proto v širším, dnes upřednostňovaném pohledu vztahuje k relativnímu významu, který může, ale nemusí být měřen finančně.

Jaká je úloha finančních ředitelů?

Finanční ředitelé dnes vystupují ve svých organizacích spíše jako strategičtí lídři a poradci. Jejich role je jednou z těch, které se od tradičního pohledu výrazně proměnily. Nejsou odpovědni jen za finance, ale přímo za poskytování hodnoty. Přesto se dnes vedou diskuze o tom, zda existuje, respektive má existovat samostatný CVO, nebo zda se jedná o rozšíření role finančního ředitele. Zpráva BDO konstatuje, že tuto otázku lze nechat i bez odpovědi, ale právě finanční ředitelé musí zajistit, aby organizace požadovanou hodnotovou agendu naplnila. Pokud tak neučiní, povede to k marginalizaci finančního týmu i role finančního ředitele, protože požadavek na CVO bude splněn prostřednictvím jiných nástrojů a finanční týmy se budou nadále soustředit na historické výkaznictví s menší přidanou hodnotou.

Ilustrační fotografie

Pro organizace neexistuje jednotná definice hodnoty, která by zahrnovala způsob jejího vytváření nebo její povahu. Hodnota sama o sobě je věcí velmi kontextuální – jiná bude u stejného produktu v Evropě, jiná v USA a jiná v Asii. Je totiž (spolu)utvářena historickou tradicí, společenskými pravidly, ale také prostřednictvím principů stanovených regulačními trhy a orgány.

Přesto existují některé základy, které je třeba dodržet a do hodnotového modelu vždy zahrnout:

  • faktory, které představují aktiva používaná k vytváření hodnoty;
  • procesy, kterými se hodnota vytváří, tedy produkty a služby;
  • příjemci hodnoty, kteří produkty a služby organizace používají.

Zatímco pro mnohé může být klíčové finanční hledisko, imperativem je dnes stále více požadavek rovnováhy mezi finančními a nefinančními aspekty. A tady překvapivě platí, že optimalizace hodnoty jako všeobjímající dlouhodobý, a dokonce cyklický koncept může vyžadovat přijímání takových rozhodnutí, která nejsou striktně vzato z finančního hlediska optimální.

Pro usnadnění pochopení konceptu hodnoty je zkrátka nutné zvážit každou ze tří úrovní hodnoty uvedených výše.

Jaká je hodnota podniku?

Nový hodnotový koncept vychází i ze změn tradičního pohledu na oceňování podniků. Zatímco běžné metody byly dříve takřka výhradně založeny na fyzické hodnotě majetku, dnes se používají metody, které berou v potaz hodnoty majetku nehmotného, především tedy intelektuální, sociální a lidský kapitál, protože právě ty tvoří největší část celkové hodnoty organizace. Koncepce hodnoty pak úzce souvisí s tím, jak organizace využívá každý z těchto kapitálů ve vzájemné kombinaci, aby v budoucnu generovaly užitek a výnosy. Některé názory jdou dokonce až tak daleko, že lidský kapitál považují za klíčový.

Tři klíčová sdělení

Koncept hodnoty je základem řízení výkonnosti v organizacích a jeho přijetí je klíčovým prvkem na cestě k lepšímu výkonu i k udržitelné budoucnosti. Finanční ředitelé stále častěji uplatňují ve své práci přístup zaměřený na hodnotu, a to představuje vývoj směrem k pozici CVO. Vyžaduje to však nové kompetence a také širší spektrum zkušeností. Organizace jsou stále častěji žádány, aby vážily a implementovaly více hodnotově orientovaných aspektů své činnosti. Navíc se také požaduje, aby vykazovaly nefinanční aspekty své činnosti. Mnoho organizací se proto zaměřuje na účel a hodnotu a objevují potřebu pozice Chief Value Officer, CVO. Zásadní v tomto smyslu je porozumět pojmu Hodnota.

Hodnota v organizaci je vytvářena řadou faktorů. Úkolem CVO je podporovat rozvoj všech jednotlivých složek tvorby hodnoty a sledovat pokrok v jejím naplňování. Hodnota je dlouhodobý koncept, který je v souladu s požadavky na udržitelnost. Pro většinu současných finančních ředitelů je přitom dosažení strategických cílů důležitější než dosažení statusu organizace, která v praxi aplikuje ekonomickou, environmentální a sociální spravedlnost. Právě tento status je ale jádrem tvorby hodnoty.

Co je udržitelnost?

Možná zásadní otázka. Definice udržitelné organizace, jak ji vnímají autoři studie BDO, je následující: Udržitelná je taková organizace, která vytváří dlouhodobou hodnotu tím, že vnímá nejen zisk, ale také způsob, jakým funguje ve své ekologické, sociální a ekonomické oblasti. Jde o velmi těsnou vazbu mezi čistě finančním cílem a širšími hledisky sociálními a environmentálními. Při řešení otázky udržitelnosti v podstatě řešíte nejen vlastní organizaci a rámec vlastníků, ale i všechny další zainteresované strany a dopad na ně.

Ilustrační fotografie

CVO, nebo CFO?

Těžko říct. Obě role jsou seniorské, vždy jde o vedoucí pracovníky, ale jejich odpovědnosti a zaměření jsou různé. Nicméně není problém je skloubit a praxe k tomu patrně bude v mnoha podnicích i směřovat. Na druhou stranu jsou jejich úkoly poměrně odlišné.

CFO je zodpovědný za řízení organizace, finanční zdroje, včetně rozpočtování, prognózování, účetnictví a finanční výkaznictví. Dohlíží na finanční operace, zajišťuje soulad s předpisy, řídí rizika a pracuje na optimalizaci finanční výkonnosti. CVO se primárně zaměřuje na tvorbu a maximalizaci hodnoty pro organizaci a zúčastněné strany. Je zodpovědný za rozvoj a implementace strategií, které jsou v souladu s potřebami a očekáváním zákazníků, zaměstnanců, investorů a dalších zainteresovaných stran s cílem vytvořit dlouhodobé hodnoty.

Obě role jsou důležité pro úspěch společnosti, ale zatímco CFO má kratší horizont, CVO pracuje skutečně dlouhodobě.

Z dnešního pohledu není vlastně důležité, zda CVO a CFO budou dvě složky jedné kompetence, či zda půjde o dvě různé a svrchované kompetence. Důležité je uvědomit si, že podniky mají za úkol pečovat i o nefinanční hodnoty. A že možná měl Mervyn King pravdu. V roce 2016 totiž publikoval knihu The Chief Value Officer: Účetní mohou zachránit planetu!

Převzato z časopisu Komora. Autor článku: Petr Karban

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Management

Doporučujeme