Na podporu cestovního ruchu by mělo jít jen z rozpočtu MMR 1,2 mld. ročně

Vláda schválila Strategii rozvoje cestovního ruchu České republiky 2021–2030 a první Akční plán ke Strategii na roky 2022–2023.

Přáním je Ministerstva pro místní rozvoj ČR (MMR) je, aby se Česká republika dostala na přední místa v celosvětovém Indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu. Prioritou je pomoc tomuto odvětví po odeznění pandemie.

Cílem strategie je, aby byla Česká republika – SMART inovativní destinace v čele Evropy. Chceme, aby Česko bylo bezpečnou, udržitelnou a sebevědomou destinací, která svou konkurenceschopnost staví nejen na přírodním a kulturním dědictví, tradicích a jedinečných zážitcích v Praze i v regionech, ale i na efektivním využití nových trendů v oblasti řízení, technologií a služeb. Zejména po odeznění pandemie bude mezinárodní trh cestovního ruchu opravdu vysoce konkurenčním prostředím a my chceme, abychom se do 10 let dostali v rámci celosvětového Indexu konkurenceschopnosti cestovního ruchu na přední místa.

„Čeká nás velký kus práce. Neobejdeme se bez spolupráce s dalšími ministerstvy, profesními spolky, zástupci samosprávy i neziskových organizací, jako je např. Klub českých turistů. Cestovní ruch je průřezovým tématem, jehož vývoj kromě MMR ovlivňuje i činnost dalších resortů, proto jsme od začátku do tvorby dokumentu zapojili zástupce dalších ministerstev, agenturu CzechTourism, profesní spolky, zástupce samosprávy, ale i nestátních neziskových organizací v oblasti cestovního ruchu,“ uvedla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová.

Jen z rozpočtu MMR 1,2 mld. ročně

Pro naplnění vize Strategie bude potřeba adekvátní rozpočet. Rámcově se počítá s roční alokací na podporu cestovního ruchu z rozpočtu MMR ve výši cca 1,2 mld. Kč. Jedná se o rozpočet pro zajištění udržitelného rozvoje cestovního ruchu a jeho transformaci. „Aby agentura CzechTourism mohla plnit úkoly spojené s restartem návštěvnosti po COVID-19, ale i transformací cestovního ruchu, navrhujeme její roční rozpočet ve výši cca 560 mil. Kč. Tato částka je zásadní, abychom zajistili konkurenceschopnost ČR jako významné destinace cestovního ruchu,“ uvedla ministryně Dostálová. Přesnější požadavky na státní rozpočet budou definovány v návaznosti na připravované Akční plány.

Černou sezonu skiareály přežily. Teď hledají cestu z krize

„S ostatními resorty jsme v kontaktu a řešíme s nimi, aby v rámci jejich operačních programů byla umožněna i realizace projektů z oblasti cestovního ruchu. Předem však nelze žádnou přesnou alokaci vyčíslit, protože bude záležet na žadatelích, zda těchto příležitostí využijí či nikoliv. Budeme taky s Ministerstvem průmyslu a obchodu a Českomoravskou záruční bankou intenzivně řešit možnost využití finančních nástrojů pro podporu podnikatelské infrastruktury v cestovním ruchu. Za MMR však v rámci IROP 2021 – 2027 s podporou cestovního ruchu samozřejmě počítáme, a to ve výši cca 1,4 mld. Kč na veřejnou infrastrukturu cestovního ruchu,“ dodala ministryně Dostálová.

Na úroveň před krizí

V prvních letech Strategie bude prostřednictvím Akčního plánu na roky 2022-2023 řešen především restart odvětví cestovního ruchu. „Chceme, aby se cestovní ruch postupně dostal na úroveň výkonů z předkrizových let, kdy byl rok 2019 rekordním. Společně s našimi partnery budeme usilovat o to, aby se cestovní ruch rozvíjel udržitelně a efektivně, a hlavně pokud možno s minimálními negativními dopady cestovního ruchu na kvalitu životního prostředí, stav kulturního dědictví a kvalitu života místních obyvatel,“ dodává ministryně Dostálová.

Kvůli covidu přerušila činnost nebo skončila pětina cestovních kanceláří

Příprava Strategie odstartovala v roce 2018, nicméně vypuknutí pandemie COVID-19 z logických důvodů na jaře loňského roku přerušilo její dokončení. Jako reakci na aktuální vývoj v oblasti cestovního ruchu MMR ve spolupráci s profesními spolky zpracovalo Krizový akční plán cestovního ruchu ČR 2020-2021. Cílem bylo, aby Strategie i Akční plán na roky 2022-2023 odrážely dopady pandemie na odvětví cestovního ruchu.

Strategie staví na pěti základních prioritních okruzích:

  1. Systém řízení a podpory cestovního ruchu;
  2. Inovativní nabídka a zážitky;
  3. Poptávka / Návštěvníci;
  4. Výzkum, vývoj, monitoring, informace;
  5. Lidé.

Celou Strategií se však prolíná důraz na udržitelnost, efektivitu, kvalitu, inovativní přístup a digitalizaci. Zejména první roky Strategie výrazně ovlivní vývoj pandemie a dle možností restart odvětví cestovního ruchu.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme