Nové podpory zemědělcům v Srbsku

Fond pro rozvoj zemědělství autonomní oblasti Vojvodina vypsal dne 11. září 2021 výzvu pro čerpání zvýhodněných úvěrů.

Tyto úvěry lze čerpat na nákup nové zemědělské mechanizace, systémů zavlažování, vybavení farem, na nákup včelstev a zařízení včelínů, na fóliovníky a skleníky, zpracování ovoce a zeleniny, ochranné systémy proti kroupám, výstavbu a vybavení objektů pro skladování obilovin, ovoce a zeleniny, nákup dobytka pro zlepšení genetického stavu stád, a také zakládání nových sadů a vinohradů.

Oblast Vojvodiny se snaží také o podporu venkovských oblastí. V letošním roce hodlá investovat na udržení mladých lidí ve venkovských oblastech regionu 200 milionů dinárů. Granty jsou určeny na investice do fyzického majetku zemědělských podniků a podporu dalšího zpracování zemědělské produkce na farmách a v malých pivovarech. Příjemcem pobídek mohou být vlastníci farem ve věku 18 až 40 let a podpora je plánována jako nevratné prostředky, které mohou pokrýt až 90 % celkových způsobilých investičních nákladů.

Kromě toho by v průběhu září mělo Ministerstvo zemědělství, lesnictví a vodohospodářství Srbska vypsat veřejnou výzvu na čerpání nevratných prostředků v rámci projektu „Konkurenční zemědělství 2021“ (SKAP Project). Tento projekt je určen především pro malá a střední hospodářství na posílení konkurenceschopnosti v chovu dobytka.

Dá se očekávat, že v rámci těchto podpor se na srbském trhu opět uplatní čeští dodavatelé jalovic a inseminačních dávek, kteří zde mají velmi dobré jméno.

Ve Vojvodině, která je nejrozvinutější zemědělskou oblastí Srbska, se pak mohou uplatnit i čeští dodavatelé technologií pro zemědělství, pro které tato autonomní oblast vypsala své podpory.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Evropa | Srbsko | Zahraničí
• Témata: Ekonomika ve světě
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme